Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 30/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 6. oktobrī
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 6. oktobra sēdes lēmumu Nr. 8
(prot. Nr. 13/2021)

Precizēti ar Ķekavas novada domes
2021. gada 22. decembra sēdes lēmumu Nr. 4
(prot. Nr. 24/2021)

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu, 15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumi) apsaimniekošanu Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu, atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto personu pienākumus un tiesības.

2. Noteikumi ir saistoši visām pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir zemes vai ēku īpašnieki, valdītāji, nomnieki, lietotāji vai apsaimniekotāji.

3. Ikviena fiziska vai juridiska persona ir atkritumu radītājs noteikumu izpratnē un viņu pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā atkritumu savākšanas sistēmā, savākt un nogādāt visus atkritumus tiem paredzētajās vietās, kā arī apmaksāt atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

4. Noteikumu mērķis ir:

4.1. nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu, izpildi;

4.2. samazināt atkritumu rašanos to izcelsmes vietā;

4.3. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

4.4. veicināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

5. Pašvaldība organizē un kontrolē atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts, reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī noteikumiem.

6. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona – Ķekavas novada administratīvā teritorija.

7. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā savāktie atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami atkritumu poligonā "Getliņi".

II. Prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai

8. Atkritumu savākšana:

8.1. no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem savāc speciāli aprīkotās vietās – atkritumu savākšanas punktos, kas aprīkoti ar dažādu veidu atkritumu konteineriem atkritumu dalītai savākšanai un īslaicīgai uzglabāšanai, kā arī nešķirotiem atkritumiem;

8.2. atkritumus no individuālām mājām savāc atkritumiem paredzētos atkritumu konteineros;

8.3. atkritumu radītāji, kuri sava īpašuma teritorijā nevar nodrošināt vietu atkritumu konteineram un apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu konteineru novietošanas vietām, līgumā ar atkritumu apsaimniekotāju var noteikt citus atkritumu savākšanas veidus – piemēram, izmantojot īpaši marķētus maisus;

8.4. pašvaldības teritorijā ir atkritumu šķirošanas punkti, kuros tiek nodrošināta dalīta vākšana plastmasai, papīram, stiklam, metālam un bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus un ievieto tos atbilstošos atkritumu konteineros.

8.5. Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atkritumu šķirošanas laukumi, kur iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja nodot pārstrādei vairākus atkritumu veidus: papīru, PET pudeles, plastmasu, stiklu, metālu, vieglo transportlīdzekļu riepas, lielgabarīta atkritumus, sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, elektriskos un elektroniskos atkritumus.

9. Minimālais atkritumu savākšanas biežums:

9.1. nešķirotiem atkritumiem no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem – ne retāk kā vienu reizi nedēļā;

9.2. nešķirotiem atkritumiem no individuālo māju iedzīvotājiem – ne retāk kā divas reizes mēnesī, izņemot gadījumus, kad šķiro, savāc atsevišķi vai kompostē to rašanās vietā bioloģiski noārdāmos atkritumus – ne retāk kā vienu reizi mēnesī;

9.3. šķirotiem atkritumiem no daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem – ne retāk kā vienu reizi nedēļā;

9.4. šķirotiem atkritumiem savākšanas punktā no individuālo māju iedzīvotājiem – ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

10. Atkritumu savākšanai pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai izmanto atkritumu konteinerus ar standarta tilpumiem no 0,12 m³ līdz 6,0 m³ un urnas (konteinerus mazajiem atkritumiem), jeb marķētus priekšapmaksas maisus ar tilpumiem no 0,06 m³.

11. Pašvaldība organizē vienu kopīgu publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru un slēdz līgumu ar iepirkuma procedūras rezultātā vai publisko un privāto partnerību regulējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

12. Līgumu starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku, ne īsāku par trim gadiem un ne ilgāku par septiņiem gadiem.

13. Līgumu starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju slēdz uz laiku ne ilgāku par laiku, par kuru noslēgts līgums starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju.

14. Pašvaldība informē atkritumu radītājus par savas teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās, par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, un par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, viena mēneša laikā no šajā punktā minētā līguma noslēgšanas dienas, publicējot informāciju pašvaldības mājaslapā www.kekava.lv un pašvaldības izdevumā "Ķekavas novads" un izvieto šo informāciju pašvaldības administrācijas telpās publiski pieejamā vietā.

15. Atkritumi, pēc to savākšanas, ir atkritumu apsaimniekotāja īpašums.

III. Atkritumu radītāja pienākumi

16. Nekustamā īpašuma, tai skaitā vasarnīcas, vasaras mītnes vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas, (izņemot triju un vairāku dzīvokļu mājas) īpašnieks:

16.1. slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar to atkritumu apsaimniekotāju, kurš ieguvis tiesības veikt atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā un noslēdzis par to līgumu ar pašvaldību. Līguma noslēgšana par atkritumu apsaimniekošanu ir obligāta visām fiziskajām un juridiskajām personām;

16.2. ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas un iesaistīšanos pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā, atbilstoši noteikumu prasībām;

16.3. pēc pašvaldības pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

16.4. iesaistās dalītas atkritumu vākšanas pasākumos, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem un valsts, reģionālajam vai pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas plānam;

16.5. atkritumu konteineru iztukšošanas dienās atkritumu konteinerus no privāto īpašumu slēgtajiem pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību;

16.6. pēc saskaņošanas ar atkritumu apsaimniekotāju nodrošina atkritumu savākšanai nepieciešamo atkritumu konteineru skaitu, izvietošanu īpašumā, ņemot vērā sadzīves atkritumu daudzumu un atkritumu konteineru iztukšošanas biežumu saskaņā ar noslēgto līgumu;

16.7. uztur atkritumu konteinerus tīrus un lietošanas kārtībā, ja atkritumu konteineri nav atkritumu apsaimniekotāja īpašums;

16.8. atkritumu konteinerus izmanto tikai tiem paredzēto atkritumu savākšanai;

16.9. saskaņā ar spēkā esošā teritorijas plānojuma apbūves noteikumu prasībām, ir tiesīgs kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī citu personu mantai.

17. Triju un vairāku dzīvokļu māju īpašnieks vai apsaimniekotājs:

17.1. slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar to atkritumu apsaimniekotāju, kurš ieguvis tiesības veikt atkritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā un noslēdzis par to līgumu ar pašvaldību;

17.2. pēc saskaņošanas ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, paredz iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu konteineru novietošanas vietas, kas paredzētas atkritumu savākšanai, nodrošina tajās kārtību kā arī atkritumu konteineru iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajiem atkritumu konteineriem;

17.3. ēkās, kur atkritumu savākšanai izmanto atkritumu stāvvadus, nodrošina šo stāvvadu regulāru apkopi, atkritumu konteineru telpu tīrību, kā arī atkritumu pārvadāšanas specializēto transportlīdzekļu brīvu piekļuvi atkritumu konteineriem to iztukšošanas laikā.

18. Pašvaldības administratīvajā teritorijā aizliegts:

18.1. atkritumus dedzināt, tai skaitā atkritumu konteineros un urnās;

18.2. novietot atkritumus uz ielām, skvēros, parkos, mežos, citos dabas objektos vai pašvaldības vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta, kā arī izmest savā īpašumā radītos atkritumus ārpus sava īpašuma teritorijas vai ievietot šos atkritumus konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apkalpošanai;

18.3. atkritumu konteineros ievietot kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un cilvēku veselībai vai dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), bīstamos atkritumus un būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus;

18.4. lielgabarīta atkritumus novietot blakus atkritumu konteineriem, bez saskaņošanas ar apsaimniekotāju;

18.5. ievietot nešķirotus atkritumus dalītai vākšanai paredzētajos atkritumu konteineros.

19. Publisko pasākumu organizētājam ir jānodrošina pasākuma laikā un attiecīgajā teritorijā radīto atkritumu savākšanu astoņu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma. Publisko pasākumu organizētājs slēdz līgumu ar pašvaldības izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju.

20. Atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā atkritumu savākšanas sistēmā, savākt (arī šķirot) radītos atkritumus, nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā savākšanas vietā, maksāt par atkritumu apsaimniekošanu.

21. Atkritumu radītājam ir pienākums atdalīt sadzīvē radušos bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem un nogādāt tos uz speciāli aprīkotām sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas vietām vai slēgt atsevišķu līgumu par sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

22. Būvniecības atkritumu izvešanai jāizmanto atkritumu apsaimniekotāja, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību un saņēmis atbilstošu Valsts vides dienesta atļauju, pakalpojumi, vai, ja pašvaldība nav noslēgusi līgumu par būvniecības atkritumu apsaimniekošanu, tāda komersanta pakalpojumus, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt būvniecības atkritumu pārvadāšanu, vai arī tie patstāvīgi jānogādā būvniecības atkritumu savākšanas vietā.

IV. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi

23. Atkritumu apsaimniekotājs, realizējot pašvaldības funkcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā atbilstoši ar pašvaldību noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu, veic atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas zonā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī noteikumiem.

24. Atkritumu apsaimniekotājs, kas ir saņēmis atļauju atkritumu apsaimniekošanai un iepirkuma procedūras rezultātā ieguvis tiesības piedalīties atkritumu apsaimniekošanā, pirms savas darbības uzsākšanas slēdz līgumu ar pašvaldību.

25. Atkritumu apsaimniekošanā atkritumu apsaimniekotājs izmanto specializētus transportlīdzekļus, atkritumu konteinerus, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un nepārsniedz pieļaujamo trokšņa līmeni.

26. Atkritumu apsaimniekotājs:

26.1. slēdz līgumu ar atkritumu radītāju pašvaldības administratīvajā teritorijā;

26.2. nodrošina atkritumu radītājam atkritumu konteinerus pietiekamā daudzumā, ņemot vērā atkritumu radītāja vajadzības;

26.3. saskaņo ar pašvaldību atkritumu konteineru (urnu) dizainu (piemēram, forma, krāsojums);

26.4. uzstāda, labo, nomaina atkritumu konteinerus, ja konteineri nav citas personas īpašums;

26.5. izved atkritumus no atkritumu konteineriem, urnām, atkritumu konteineru laukumiem un daudzdzīvokļu māju atkritumu stāvvadiem, atbilstoši līguma noteikumiem;

26.6. sakopj atkritumu konteineru laukumus un atkritumu konteineru novietošanas vietas pēc atkritumu savākšanas;

26.7. nodrošina atkritumu, tai skaitā dalīti vākto atkritumu (plastmasa, papīrs, stikls, metāls un bioloģiskie atkritumi) savākšanu no atkritumu radītāja;

26.8. izstrādā un iesniedz pašvaldībai atkritumu savākšanas specializētā transportlīdzekļa maršrutus, kā arī izmaiņas tajos;

26.9. nešķiroto atkritumu un dalīti vākto atkritumu konteinerus marķē, norādot atkritumu apsaimniekotāja nosaukumu, tā kontakttālruni, kā arī konteinerā ievietojamo atkritumu veidu;

26.10. nodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;

26.11. pēc pašvaldības pieprasījuma sniedz informāciju par noslēgtiem līgumiem ar atkritumu radītājiem, norādot līguma noslēgšanas datumu, numuru, nekustamā īpašuma adresi un līgumu parakstījušās personas vārdu un uzvārdu.

26.12. Iesniedz pašvaldībai pārskatus par savāktajiem un nodotajiem pārstrādei, otrreizējai izmantošanai vai reģenerācijai atkritumu veidiem un to daudzumu pašvaldības administratīvajā teritorijā reizi ceturksnī līdz kārtējā mēneša 10. datumam.

26.13. informē atkritumu radītāju par atkritumu apsaimniekošanas prasībām un 30 dienas iepriekš par izmaiņām tajās;

26.14. nogādā sašķirotus, pārstrādei derīgus atkritumus uz otrreizējās šķirošanas, pārstrādes vai realizācijas vietām;

26.15. sadarbībā ar pašvaldību, atbilstoši ar pašvaldību noslēgtajā līgumā par atkritumu apsaimniekošanu noteiktajai kārtībai, izveido un apsaimnieko atkritumu šķirošanas laukumus.

27. Atkritumu apsaimniekotājam, savācot atkritumus, aizliegts bojāt ēkas, būves, infrastruktūru, apstādījumus un to elementus.

V. Maksas noteikšanas un maksāšanas kārtība par atkritumu apsaimniekošanu

28. Atkritumu radītāja pienākums ir atkritumu apsaimniekotāja noteiktajā termiņā un kārtībā samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.

29. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka pašvaldība ar lēmumu.

30. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu ietver:

30.1. maksu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

30.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā.

31. Kārtība, kādā maksā par atkritumu apsaimniekošanu:

31.1. daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks maksā mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam saskaņā ar noslēgto apsaimniekošanas vai īres līgumu;

31.2. persona, kuras īpašumā, nomā vai lietošanā ir nekustamais īpašums, maksā atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar noslēgto līgumu starp personu un atkritumu apsaimniekotāju.

32. Pašvaldība reizi ceturksnī var pārskatīt atkritumu apsaimniekošanas maksu, ja, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai, tiek mainīti atkritumu izvešanas vai noglabāšanas tarifi un pašvaldībā pirms tam ir iesniegts rakstveida paziņojums, vai mainās dabas resursa nodokļu likmes.

33. Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, atbilstoši savai kompetencei, ir tiesīgi:

33.1. Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki;

33.2. pašvaldības atbildīgās struktūrvienības darbinieki.

34. Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem pašvaldības Administratīvā komisija.

35. Ieņēmumi no naudas sodiem par noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā.

VI. Noslēguma jautājumi

36. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

36.1. Ķekavas novada pašvaldības 2011. gada 11. augusta saistošie noteikumi Nr. 13/2011 "Ķekavas novada sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi";

36.2. Baldones novada pašvaldības 2012. gada 19. septembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par atkritumu apsaimniekošanu Baldones novadā".

37. Līdz jauna atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanai ar atkritumu apsaimniekotāju par noteikumu 6. punktā noteikto atkritumu apsaimniekošanas zonu, spēkā ir esošās divas atkritumu apsaimniekošanas zonas:

37.1. Baložu pilsētas, Ķekavas pilsētas, Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta administratīvās teritorijas;

37.2. Baldones pilsētas un Baldones pagasta administratīvā teritorija.

(Ķekavas novada domes 19.07.2023. saistošo noteikumu Nr. 11/2023 redakcijā)

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 30/2021Pieņemts: 06.10.2021.Stājas spēkā: 30.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 29.12.2021. OP numurs: 2021/251.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
328829
{"selected":{"value":"29.07.2023","content":"<font class='s-1'>29.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.07.2023","iso_value":"2023\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2021","iso_value":"2021\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2021.-28.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.07.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"