Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 166

Rīgā 2021. gada 21. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 57 2. p.)
Grozījumi "Pārvaldības sistēmas izveides normatīvajos noteikumos"
Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas un
pārapdrošināšanas likuma 53. panta sesto daļu

1. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Sabiedrība apstiprina politikas un procedūras, kurās norāda, kā tā nosaka un pārvalda interešu konfliktus, t.sk. ar ieguldījumiem saistītus interešu konfliktus, tajā ietverot vismaz:

19.11. kritērijus interešu konflikta noteikšanai un tā pienācīgai pārvaldībai;

19.12. interešu konflikta gadījumus, par kuriem informē valdi vai padomi;

19.13. darbības, kuras interešu konflikta gadījumā jāveic apdrošinājuma ņēmēju interesēs;

19.14. kārtību, kādā informācija par faktiskajiem vai iespējamiem interešu konflikta gadījumiem jāatklāj apdrošinājuma ņēmējiem un labuma guvējiem."

2. Papildināt noteikumus ar 31.5.1 un 31.5.2 punktu šādā redakcijā:

"31.5.1 kredītriska (darījumu partneru saistību nepildīšanas riska) pārvaldība;

31.5.2 ilgtspējas riska pārvaldība;".

3. Papildināt 43.3. punktu aiz vārda "apstākļi" ar vārdiem "un ilgtspējas risku".

4. Papildināt noteikumus ar 3.6.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.6.1 Kredītriska un ilgtspējas riska pārvaldība

55.1 Sabiedrība veido savai darbībai piemērotu kredītriska pārvaldības sistēmu, ņemot vērā darījumu partneru raksturojumu un citus faktorus, kuri būtiski ietekmē sabiedrības kredītriska līmeni. Sabiedrība nodrošina kredītriska pārvaldību, ņemot vērā tā mijiedarbību ar pārējiem sabiedrības darbībai piemītošajiem riskiem. Kredītriska pārvaldību sabiedrība veic nepārtraukti visā kredītriskam pakļautā darījuma pastāvēšanas laikā.

55.2 Sabiedrība novērtē ar darījumu saistīto iespējamo kredītrisku, pirms tā iesaistās darījumā.

55.3 Sabiedrība integrē ilgtspējas risku tās izstrādātajās risku parakstīšanas, tehnisko rezervju veidošanas un ieguldījumu riska pārvaldības, kā arī citās risku pārvaldības politikās un procedūrās."

5. Papildināt 60.2. punktu aiz vārda "ieguldījumiem" ar zīmi, saīsinājumu un vārdiem ", t.sk. ilgtspējas risku".

6. Papildināt noteikumus ar 4.4.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.4.1 Aizdevumu pārvaldība

71.1 Sabiedrība, kura izsniedz aizdevumus, ieguldījumu politikā iekļauj kreditēšanas darbībai atbilstošus kredītriska pārvaldības principus, kas nodrošina sabiedrības izsniegto aizdevumu nepārtrauktu pārraudzību visā kredīta pastāvēšanas laikā, t.sk. kārtību aizņēmēja kredītspējas un nodrošinājuma novērtēšanai, rīcības plānu aizņēmēja saistību neizpildīšanas gadījumā un šo noteikumu 71.4 līdz 71.8 punktā minēto aizņēmēja novērtēšanas kārtību atbilstoši aizdevuma veidam, apmēram un darījuma sarežģītībai.

71.2 Sabiedrība nodrošina, ka par aizdevuma piešķiršanu un pārraudzību atbildīgajām personām ir pietiekamas zināšanas un pieredze, lai pienācīgi novērtētu kredītrisku, t.sk. izveidotu visaptverošu un uz nākotni vērstu novērtējumu par aizņēmēja kredītspēju gan pirms aizdevuma līguma slēgšanas, gan aizdevuma līguma darbības laikā.

71.3 Sabiedrība nodrošina, ka darbinieki vai amatpersonas, kas pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, aizdevuma līguma grozījumiem vai pirmstermiņa izbeigšanu, ir neatkarīgas un objektīvas. Sabiedrības darbinieks vai amatpersona nepiedalās konkrēta lēmuma pieņemšanā, ja:

71.31. darbiniekam vai amatpersonai ar aizņēmēju ir personiskas vai profesionālas attiecības ārpus sabiedrības;

71.32. darbiniekam vai amatpersonai ar aizņēmēju ir ekonomiskas vai cita rakstura attiecības, t.sk. tiešas vai netiešas, faktiskas vai iespējamas, finansiālas vai nefinansiālas;

71.33. aizņēmējam ir pārmērīga politiska rakstura ietekme uz vai politiska saikne ar darbinieku vai amatpersonu;

71.34. darbiniekam vai amatpersonai ir interešu konflikts attiecībā uz aizdevuma nodrošinājumu vai tā novērtēšanu.

71.4 Sabiedrība nodrošina, ka ar sabiedrību saistītām personām (tādas ir akcionārs, valdes un padomes loceklis vai šādas personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru tai ir kopīga saimniecība) un komercsabiedrībām, kurās ar sabiedrību saistītām personām ir būtiska ietekme vai kurās šīs personas ieņem vadošus amatus vai ir valdes vai padomes locekļi, aizdevuma piešķiršanas un pārskatīšanas nosacījumi nav labvēlīgāki par to aizdevumu noteikumiem, kuri piešķirti vai pārskatīti ar sabiedrību nesaistītām personām līdzīgos apstākļos, un nav pretrunā ar apdrošinājuma ņēmēju interesēm.

71.5 Sabiedrība darījumu noslēgšanā ar šo noteikumu 71.4 punktā norādītajām personām nodrošina interešu konflikta situāciju novēršanu, piemēram, nosakot, ka būtiskākie darījumi jāsaskaņo akcionāru sapulcē.

71.6 Sabiedrība dokumentē sākotnējos un aizdevuma pastāvēšanas laikā veiktos kredītspējas novērtējumus, kā arī lēmumu par aizdevuma piešķiršanu. Dokumentētie rezultāti ir pietiekami, lai pamatotu priekšlikumu apstiprināt vai noraidīt aizdevuma piešķiršanu.

71.7 Pirms aizdevuma līguma noslēgšanas sabiedrība izvērtē riskus, kas var rasties aizdevuma līguma pārvaldīšanas laikā, t.sk. kredītrisku, likviditātes risku, atbilstības risku, reputācijas risku un citus riskus.

71.8 Novērtējot aizņēmēja spēju atbilstoši aizdevuma līguma nosacījumiem atmaksāt aizdevumu, sabiedrība atbilstoši aizdevuma veidam, apmēram un darījuma sarežģītībai ņem vērā:

71.81. aizdevuma mērķi;

71.82. aizņēmēja naudas plūsmu, finanšu stāvokli un tā noturību;

71.83. aizdevuma sekundāros atmaksas avotus (piemēram, nodrošinājums, galvojumi) un to pieejamību;

71.84. riskus, ko aizņēmējs jau ir uzņēmies, risku kopējo apjomu un jutīgumu pret izmaiņām ekonomikā;

71.85. aizņēmēja pieredzi un darbības stabilitāti;

71.86. aizņēmēja līdzšinējo maksāšanas disciplīnu;

71.87. aizdevuma nodrošinājumu, tā kvalitāti, t.sk. atrašanās vietu, pieejamību, likviditāti, tirgus vērtību un saistīto dokumentāciju;

71.88. galvotāju kredītspēju;

71.89. pēc iespējas klimata pārmaiņu ietekmi un ilgtspējas faktorus.

71.9 Sabiedrība aizņēmēja ienākumus uzskata par galveno aizdevuma atmaksas resursu, savukārt nodrošinājums vai citi riska mazināšanas faktori nodrošina papildu aizsardzību.

71.10 Pieņemot lēmumu par aizdevuma nosacījumiem, t.sk. cenu, sabiedrība samēro ar katru aizdevumu saistītos riskus un paredzamos ieguvumus, ņemot vērā resursu izmaksas, nodrošinājuma un ierobežojošo nosacījumu esamību, kā arī aizņēmēja ienākumu un izsniedzamā aizdevuma valūtas sakritību. Aizdevuma nosacījumus nosaka tā, lai segtu visas ar aizdevumu saistītās izmaksas un kompensētu risku, ko sabiedrība uzņēmusies.

71.11 Sabiedrība nodrošina, ka:

71.111. tā izprot aizņēmēja pašreizējo un paredzamo finansiālo stāvokli un spēju atmaksāt aizdevumu;

71.112. tiek ievēroti aizdevuma līguma nosacījumi, t.sk. nosacījums, ka izsniegtais aizdevums tiek izmantots līgumā noteiktajam mērķim;

71.113. nodrošinājumu pietiekamība tiek vērtēta, ņemot vērā izmaiņas tirgū un tā attīstības tendences;

71.114. tā atbilstoši reaģē uz informāciju par aizdevuma kvalitātes pasliktināšanos.

71.12 Sabiedrība regulāri pārbauda un dokumentē aizņēmēja spēju pildīt aizdevuma līgumā noteiktās saistības, norādot visu informāciju, kas nepieciešama aizņēmēja pašreizējā finansiālā stāvokļa novērtēšanai (piemēram, kārtējos finanšu pārskatus un to analīzi, aizņēmēja ienākumu esamību un apmēru apliecinošus dokumentus, aizdevuma izmantošanu līgumā paredzētajam mērķim apliecinošus dokumentus, aizdevuma novērtēšanas dokumentus, iekšējos ziņojumus sabiedrības vadībai, saraksti ar aizņēmēju, aizņēmēja vai nodrošinājuma apsekošanas ziņojumus, nodrošinājuma novērtējumu un vērtības monitoringa rezultātus vai atsauci uz dokumentu vai citu informācijas nesēju, kurā tie tiek glabāti).

71.13 Piemērojot 9. Starptautisko Finanšu pārskatu standartu, sabiedrība katru reizi, kad tās rīcībā nonāk informācija, kas norāda uz notikušu vai gaidāmu būtisku kredītriska pieaugumu, veic aktīvu kvalitātes novērtēšanu.

71.14 Sabiedrība izvērtē kredītriska pieauguma būtiskumu saskaņā ar grāmatvedības standartiem.

71.15 Sabiedrība, izvērtējot būtisku kredītriska pieaugumu, izmanto visu informāciju, kuru tā saņem vai var saņemt un kuras iegūšana nav nesamērīgi apgrūtinoša vai saistīta ar pārmērīgām izmaksām. Sabiedrība nosaka iekšējos un ārējos informācijas avotus un metodes informācijas, ko tā izmanto būtiska kredītriska pieauguma noteikšanā un vērtēšanā, piemērošanai."

7. Papildināt noteikumus ar 82.6. un 82.7. punktu šādā redakcijā:

"82.6. nosaka pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību;

82.7. nodrošina visu pieņemto padomes lēmumu, t.sk. lēmumu pamatojumu, fiksēšanu padomes sēdes protokolā."

8. Papildināt noteikumus ar 108.1 punktu šādā redakcijā:

"108.1 Sabiedrība Eiropas Komisijas Deleģētās regulas 2015/35 270. panta pirmajā daļā noteikto atbilstības politiku un atbilstības plānu par iepriekšējo gadu, kā arī veiktās izmaiņas tajos iesniedz Komisijai rakstveidā vienlaikus ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 91. panta pirmajā daļā minētā ziņojuma par maksātspēju un finansiālo stāvokli publiskošanu."

9. Papildināt noteikumus ar 114.1 punktu šādā redakcijā:

"114.1 Sabiedrība šo noteikumu 112. punktā noteikto iekšējā audita funkcijas ziņojumu padomei par iepriekšējo gadu un 114. punktā noteikto iekšējā audita darbības plānu par iepriekšējo gadu un izmaiņas tajā iesniedz Komisijai rakstveidā vienlaikus ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 91. panta pirmajā daļā minētā ziņojuma par maksātspēju un finansiālo stāvokli publiskošanu."

10. Papildināt 123.2. punktu aiz vārda "juridiskie" ar vārdiem "un ilgtspējas".

11. Papildināt noteikumus ar 127.1 punktu šādā redakcijā:

"127.1 Sabiedrība Eiropas Komisijas Deleģētās regulas 2015/35 272. panta astotajā daļā noteikto aktuārās funkcijas sagatavoto ziņojumu par iepriekšējo gadu iesniedz Komisijai rakstveidā vienlaikus ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 91. panta pirmajā daļā minētā ziņojuma par maksātspēju un finansiālo stāvokli publiskošanu."

12. Papildināt noteikumus ar 132.5., 132.6., 132.7. un 132.8. punktu šādā redakcijā:

"132.5. kārtību, kā tiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība, lai ārpakalpojumi atbilstu sabiedrības politikās noteiktajām prasībām un kvalitātes standartiem, īpaši attiecībā uz ārpakalpojumu sniedzējiem deleģētajām svarīgām (būtiskām) funkcijām;

132.6. kārtību ziņojumu saņemšanai no ārpakalpojumu sniedzējiem;

132.7. kārtību ārpakalpojumu sniedzēju darbības rezultātu un saņemto ziņojumu novērtēšanai;

132.8. kārtību visas no ārpakalpojumu sniedzējiem saņemtās būtiskās informācijas, t.sk. ziņojumu par darbības nepārtrauktības pasākumiem un pārbaudēm, izskatīšanai."

13. Aizstāt 13. nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi".

14. Papildināt noteikumus ar 158. un 159. punktu šādā redakcijā:

"158. Noteikumu 71.13, 71.14 un 71.15 punkts piemērojams no dienas, kad sabiedrība uzsāk piemērot 9. Starptautisko Finanšu pārskatu standartu, bet ne vēlāk kā no 01.01.2023.

159. Noteikumu 31.5.2 un 55.3 punkts un 43.3., 60.2., 71.89. un 123.2. punktā noteiktās ilgtspējas riska pārvaldības prasības stājas spēkā ar Eiropas Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 2021/1256 (2021. gada 21. aprīlis), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/35 groza attiecībā uz ilgtspējas risku integrēšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību pārvaldībā, piemērošanas datumu."

15. Normatīvie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Pārvaldības sistēmas izveides normatīvajos noteikumos" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 166Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 01.04.2022.Zaudē spēku: 02.03.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 29.12.2021. OP numurs: 2021/251.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328818
01.04.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"