Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Aizkraukles novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 2021/12

Aizkrauklē 2021. gada 21. oktobrī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Aizkraukles novadā
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 21.oktobra
sēdes lēmumu Nr. 301 (prot. Nr. 14, 34. p.)

PRECIZĒTI
ar Aizkraukles novada domes 2021. gada 9. decembra
ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 565 (prot. Nr. 21, 1. p.)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu,
26. panta 7.¹ daļu un Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi
" 69. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, aktualizēšana un uzturēšana. Noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām, ja tie satur augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt visa veida augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas elementu (ar mēroga noteiktību 1:500 un lielāka) ievietošanu Aizkraukles novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vienotajā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk Datubāze) un noteikt prasības Datubāzes uzturēšanai un aktualizēšanai.

3. Saistošie noteikumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā veic topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus, izstrādā detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, veic kadastrālo uzmērīšanu, kā arī veic inženiertīklu un būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi, uzturēšanu vai nodošanu ekspluatācijā.

4. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav nepieciešama:

4.1. avārijas darbu gadījumā;

4.2. uzstādot pagaidu būves;

4.3. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts;

4.4. ēku atjaunošanas darbiem;

4.5. ēku pārbūves vai lietošanas veida maiņas darbiem, ja neizmainās to ārējā projekcijas plakne.

5. Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Aizkraukles novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona (turpmāk – Datubāzes turētājs), kurai pašvaldība šādu uzdevumu ir deleģējusi, Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā slēdzot deleģējuma līgumu. Datubāzes turētājam ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu saskaņā ar pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti šo noteikumu 1. pielikumā.

II. TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE, SASKAŅOŠANA, REĢISTRĀCIJA UN IZSNIEGŠANA

6. Augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, Datubāzes turētājs no Datubāzes izsniedz elektroniski, divu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, vai autorizētiem lietotājiem sniedz bez maksas interneta vietnē tiešsaistē.

7. Uzmērīšanas darbu izpildei saņemtie Datubāzē pieejamie augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati izmantojami kā informatīvs izziņas materiāls dabā esošo virszemes un apakšzemes objektu uzmērīšanai. Topogrāfiskajā uzmērīšanā izmatojot iepriekš iegūtu topogrāfisko informāciju par attiecīgo teritoriju un veicot tās pārbaudi, mērnieks plānā norāda visu attēloto inženierkomunikāciju diametru, materiālu un citus raksturlielumus.

8. Pēc topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskā plāna sagatavošanas to saskaņo ar tiem inženierkomunikāciju turētājiem, kas ir atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana (2. pielikums).

9. Inženiertīklu turētāji ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma pareizību to izsniegtajos datos, apliecinot to ar atbildīgās personas saskaņojumu uz mērniecības darbu izpildītāja iesniegtā topogrāfiskā plāna.

10. Pilsētu un ciemu teritorijās topogrāfiskajos plānos jāuzrāda sarkanās līnijas, ko pirms iesniegšanas Datubāzes turētājam jāsaskaņo ar Aizkraukles novada pašvaldības ar rīkojumu noteiktu personu.

11. Datubāzes turētājs, reģistrēšanai Datubāzē pieņem tikai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus, kas sagatavoti digitālā formā (*dgn vai *dwg, formātā), Latvijas 1992. gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā, Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5. Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 (trīs) viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

12. Ģeodēzisko darbu veicējiem topogrāfiskajā plānā jāattēlo visi uzmērāmajā teritorijā esošie valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punkti.

13. Informāciju par vietējo ģeodēzisko tīklu punktiem izsniedz un saskaņo Datubāzes turētājs.

14. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei Datubāzes turētājam, kas to reģistrē Datubāzē pie nosacījuma, ka iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un normatīvos noteiktajām prasībām. Aizkraukles novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

15. Pārbaudot topogrāfiskās informācijas atbilstību reālai situācijai un normatīvos noteiktajām prasībām, Datubāzes turētājs 2 (divu) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas:

15.1. reģistrē topogrāfisko informāciju Datubāzē un uz plāna attēlo reģistrācijas informāciju (reģistrācijas datums un reģistrācijas numurs);

15.2. atsaka reģistrāciju, norādot pamatojumu, un nosūta attiecīgo datni mērniekam vai komersantam labojumu veikšanai.

16. Ja iesniegtajā topogrāfiskajā informācijā tiek konstatētas būtiskas atšķirības no ADTI datubāzē reģistrētajiem datiem, tad Datubāzes turētājam ir tiesības pieprasīt no topogrāfisko darbu veicēja iesniegt uzmērīšanas lietu un lauka mērījumu datu izdrukas, lai pārliecinātos par mērījumu ticamību.

17. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, to novietojums dabā jāfiksē, jāuzmēra un jāparāda topogrāfiskajā plānā vai inženiertīkla uzmērījumā.

18. Sagatavojot būvju izpildmērījuma plānu par meliorācijas grāvjiem, to situācijas elementus var uzmērīt pēc attiecīgo normatīvu prasībām un mērogiem, bet noformēt – pēc augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apzīmējumu prasībām, lai topogrāfisko informāciju reģistrētu Datubāzē.

19. Aizkraukles novada pašvaldības Būvvalde saskaņo vai akceptē tikai tādas būvniecības ieceres, kuras izstrādātas uz sertificētu personu sagatavota topogrāfiskā plāna, kas ievadīts Datubāzē. Datubāzē ievadītais topogrāfiskais plāns jāiekļauj būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā.

20. Pabeidzot inženiertīklu nojaukšanas (demontāžas) darbus, tai skaitā tos, kas veikti pārbūves darbu ietvaros, darbu izpildītājam būvvaldē ir jāiesniedz Datubāzē reģistrēts, ģeodēziskajos darbos sertificētas personas izgatavots izpilduzmērījumu plāns, noformēts ar drošu elektronisku parakstu, par inženiertīklu nojaukšanu (demontāžas akts).

21. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja izpilduzmērījuma plāns vai būvju nojaukšanas (demontāžas) izpilduzmērījuma plāns nav reģistrēts Datubāzē. Informāciju par demontētajiem inženiertīkliem var norādīt gan no jauna izbūvēto inženiertīkla izpildmērījumu plānā, gan noformējot to kā atsevišķu demontāžas izpilduzmērījumu plānu, kas iesniedzams Datubāzes turētājam kopā ar no jauna izbūvēto inženiertīkla izpildmērījumu plānu.

22. Datu iesniedzējs samaksu par pakalpojumiem veic pirms pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz izsniegto rēķinu tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Samaksu par pakalpojumiem var veikt ar pēcmaksu, ja ar Datubāzes turētāju ir noslēgts līgums par pakalpojumu apmaksu ar pēcmaksu.

23. Pakalpojumiem, kuru pasūtītājs ir Aizkraukles novada pašvaldība, reģistrācija Datubāzē tiek piemērota 50 % (piecdesmit procenti) atlaide no pašvaldības apstiprinātiem izcenojumiem, kas noteikti noteikumu 1. pielikumā.

III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

24. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

25.1. Aizkraukles novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Aizkraukles novadā";

25.2. Jaunjelgavas novada domes 2010. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr. 9 "Jaunjelgavas novada teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi";

25.3. Kokneses novada domes 2012. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību Kokneses novadā";

25.4. Pļaviņu novada domes 2012. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Pļaviņu novadā";

25.5. Neretas novada domes 2010. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr. 7/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Neretas novada datubāzē";

25.6. Skrīveru novada domes 2010. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 16 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Skrīveru novadā".

Pielikumā: 1. Pakalpojumu cenrādis par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti Aizkraukles novadā.

2. Inženierkomunikāciju turētāju saraksts.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
1. pielikums
Aizkraukles novada domes
2021. gada 21. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/12
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
un izcenojumiem Aizkraukles novadā"
PAKALPOJUMU CENRĀDIS PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITI AIZKRAUKLES NOVADĀ

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērv.

Cena (EUR bez PVN)

1.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pārbaude, reģistrācija Datubāzē*

1.1.

Platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)

objekts**

12.81

1.2.

Virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)

objekts

15.65

1.3.

Virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)

objekts

21.34

1.4.

Virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha

objekts

7.11

1.5.

Maksimālā summa par vienu objektu

objekts

128.06

2.

Inženiertīklu izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrācija Datubāzē

2.1.

Inženiertīklu garums no 0 līdz 30 m (ieskaitot)

objekts

7.00

2.2.

Inženiertīklu garums no 31 līdz 300 m (ieskaitot)

objekts

7.47

2.3.

Inženiertīklu garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m

objekts

2.49

2.4.

Maksimālā summa par vienu objektu

objekts

85.37

3.

Galveno būvasu pārbaude un reģistrēšana Datubāzē

objekts

6.40

4.

Būves (bez labiekārtojuma elementiem) izpildmērījuma plāna pārbaude, reģistrēšana Datubāzē

objekts

6.40

5.

Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta pārbaude un reģistrācija Datubāzē

objekts

4.27

6.

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)

6.1.

Platība līdz 1 ha

objekts

14.23

6.2.

Platība virs 1.00 ha, papildus par katru nākamo ha

objekts

5.69

7.

Informācijas izsniegšana zemes vienības robežplānu sagatavošanai vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos, vienā zemes vienībā

objekts

0.00

* Cenrādi pielieto arī par būves (ar labiekārtojuma elementiem un/vai inženiertīkliem), kā arī ceļu un grāvju izpildmērījuma plāna pārbaudi un reģistrēšanu Datubāzē.

** Objekts – izpildmērījuma plāns vai topogrāfiskais plāns, kas elektroniskajā versijā atrodas vienā datnē, noformēts rakstlaukumos ar vienotu lappušu numerāciju.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
2. pielikums
Aizkraukles novada domes
2021. gada 21. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 2021/12
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
un izcenojumiem Aizkraukles novadā"
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJU SARAKSTS

Inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskais plāns pirms iesniegšanas reģistrācijai Datubāzē:

1. Aizkraukles pilsēta:

• Aizkraukles novada pašvaldība – sarkanās līnijas;

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• AS "GASO" – gāzes vadi;

• SIA "Aizkraukles ūdens" – ūdensvads un kanalizācija;

• SIA "Aizkraukles siltums" – siltumtrases;

• SIA "Aizkraukles KUK" – lietus kanalizācija;

• SIA "Energopole" – ielu apgaismojums;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas.

2. Jaunjelgavas pilsēta:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• Aizkraukles novada Jaunjelgavas apvienības pārvalde – Ielu apgaismojums;

• Aizkraukles novada Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Komunālā daļa – ūdensvads, kanalizācija, lietus kanalizācija, siltumtīkli;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas.

3. Kokneses pilsēta:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• AS "GASO" – gāzes vadi;

• Kokneses apvienības pārvaldes Komunālā daļa – Ielu apgaismojums;

• SIA "Kokneses komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija, siltumtīkli;

• SIA "Latvijas Mobilais Telefons" – sakaru komunikācijas;

• SIA "Baltcom" – sakaru komunikācijas;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas.

4. Pļaviņu pilsēta:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Pļaviņu apvienības pārvalde – ielu apgaismojums;

• SIA "Pļaviņu komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija, lietus kanalizācija, siltumtīkli;

• SIA "Latvijas propāna gāze" – gāzes vadi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves.

5. Aiviekstes pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• Pļaviņu apvienības pārvalde – vietējās komunikācijas;

• SIA "Latvijas propāna gāze" – gāzes vadi;

• AS "GASO" – gāzes vadi.

6. Aizkraukles pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra.

7. Bebru pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• AS "GASO" – gāzes vadi;

• Bebru pagasta pakalpojumu centrs – vietējās komunikācijas.

8. Daudzeses pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Daudzeses pagasta pakalpojumu centrs – vietējās komunikācijas.

9. Iršu pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Iršu pagasta pakalpojumu centrs – vietējās komunikācijas.

10. Jaunjelgavas pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• Jaunjelgavas apvienības pārvalde – Ielu apgaismojums;

• Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Komunālā daļa – ūdensvads, kanalizācija, lietus kanalizācija, siltumtīkli;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas.

11. Klintaines pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• AS "GASO" – gāzes vadi;

• Pļaviņu apvienības pārvalde – vietējās komunikācijas.

12. Kokneses pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• AS "GASO" – gāzes vadi;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• Kokneses apvienības pārvalde – vietējās komunikācijas.

13. Mazzalves pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Neretas apvienības pārvalde – vietējās komunikācijas.

14. Neretas pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Neretas apvienības pārvalde – vietējās komunikācijas.

15. Pilskalnes pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Neretas apvienības pārvalde – vietējās komunikācijas.

16. Seces pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Seces pagasta pakalpojumu centrs – vietējās komunikācijas.

17. Sērenes pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• Sērenes pagasta pakalpojumu centrs – vietējās komunikācijas.

18. Skrīveru pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• SIA "Skrīveru saimnieks" – Ūdensvads, kanalizācija, siltumtīkli;

• Skrīveru pagasta pārvalde – ielu apgaismojums.

19. Staburaga pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas dzelzceļš" – dzelzceļa infrastruktūra;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Staburaga pagasta pakalpojumu centrs – vietējās komunikācijas.

20. Sunākstes pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Sunākstes pagasta pakalpojumu centrs– vietējās komunikācijas.

21. Vietalvas pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Pļaviņu apvienības pārvalde – ielu apgaismojums;

• SIA "Pļaviņu komunālie pakalpojumi" – ūdensvads, kanalizācija, lietus kanalizācija, siltumtīkli.

2. Zalves pagasts:

• SIA "TET" – sakaru komunikācijas;

• AS Sadales tīkls – elektrības gaisvadu līnijas un kabeļi;

• VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – meliorācijas sistēmas;

• VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" – sakaru komunikācijas;

• Neretas apvienības pārvalde – vietējās komunikācijas.

Aizkraukles novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošo noteikumu Nr. 2021/12 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Aizkraukles novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšana, pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, aktualizēšana un uzturēšana.
Projekta nepieciešamības pamatojumsĢeotelpiskās informācijas likuma (turpmāk – Likums) 6. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldība savu funkciju izpildei organizē nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu un uzturēšanu, kā arī izmantošanas kārtību. Likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – Datubāze), veic iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību. Likuma 26. panta trešā daļa un 7.1 daļa nosaka, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka maksu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju Datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no Datubāzes, kā arī maksu par tās turējumā esošās ģeotelpiskās informācijas izmantošanu, ģeotelpiskās informācijas pakalpojumiem un maksas piemērošanas kārtību.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts paredz, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Izdevumu palielinājums netiek plānots.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmJautājums izskatīts un atbalstīts Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L. Līdums
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Aizkraukles .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Aizkraukles novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2021/12Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 28.12.2021. OP numurs: 2021/250.12
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328796
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"