Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Bauskā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 7, 17. p.)
Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – pabalsts), veidus, apmērus, piešķiršanas kārtību, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt.

2. Pabalsts šo noteikumu izpratnē ir naudas (skaidras vai bezskaidras veidā) līdzeklis, kuru piešķir, neizvērtējot personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Pabalstus piešķir ģimenēm/personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests", kuras struktūrvienības atrodas Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē (turpmāk – Sociālais dienests) un savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saistošos noteikumus.

5. Lai saņemtu noteikumos minētos pabalstus un ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos nav noteikts citādi, pabalsta pieprasītājs (persona vai viņas likumiskais pārstāvis) vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda informāciju par iesniedzēju – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju, pabalsta veidu, tiesisko pamatojumu un tā vēlamo saņemšanas veidu. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas tiesiskumu. Personai var lūgt uzrādīt citus ar pabalsta sniegšanas izvērtēšanu saistītus dokumentus. Pabalsta pieprasītājs ar savu parakstu iesniegumā apliecina, ka ir sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas, dod atļauju lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros, kā arī apņemas izmantot saņemto pabalstu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kas bija par pamatu pabalsta saņemšanai.

6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Sociālajā dienesta pieprasītie dokumenti.

7. Pabalstus pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.

II. Pabalstu veidi, apmēri un piešķiršanas nosacījumi

8. Apbedīšanas pabalsts:

8.1. pabalsts tiek piešķirts par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms nāves bija Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un par kurām mirušā ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu;

8.2. apbedīšanas pabalstu piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu;

8.3. pabalsta apmērs ir 750 euro;

8.4. gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmērs ir mazāks par 750 euro, apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka kā starpību starp saistošo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā apbedīšanas pabalsta apmēru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmēru.

8.5. pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas;

8.6. ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Bauskas novada pašvaldības administratīvā teritorija, bet nav personas, kura uzņemtos apbedīšanu, apbedīšana tiek organizēta par pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedīšanas pakalpojuma sniegšanu.

9. Pabalsts personai, kura atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes:

9.1. pabalsts tiek piešķirts pilngadīgai personai, kura izcietusi brīvības atņemšanu ieslodzījuma iestādē ilgāk par sešiem mēnešiem un kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.2. pabalsta apmērs ir valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmērā.

9.3. Pabalsta saņēmējam Sociālajā dienestā jāiesniedz izziņas kopija, uzrādot izziņas oriģinālu, par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas;

9.4. persona pabalstu var pieprasīt mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas.

10. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai:

10.1. pabalsts tiek piešķirts personām ar I un II grupas invaliditāti, personām ar funkcionāliem traucējumiem, hemodialīze dialīzes un onkoloģijas pacientiem ārstniecības iestādes apmeklējumam, iesniedzot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma kopiju augstākminēto pakalpojumu saņemšanai;

10.2. pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai personām ar kustību traucējumiem nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta nosūtījumu;

10.3. pabalsta apmērs ir līdz 150 euro kalendārajā gadā;

10.4. pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēnešu laikā no transporta pakalpojuma saņemšanas dienas.

11. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai:

11.1. pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, palīdzētu mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā uzlabot sociālo situāciju, mazinātu klienta invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā;

11.2. pabalsta apmērs vienai personai mājsaimniecībā ir ne vairāk kā 300.00 euro kalendārajā gada laikā;

11.3. lēmumu par pabalsta piešķiršanu veic Sociālā dienesta sociālā darba speciālists izvērtējot mājsaimniecības vai personas individuālās vajadzības, sagatavo atzinumu vai individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

12. Pabalsts mācību gada uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm:

12.1. pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenei par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

12.2. par daudzbērnu ģimeni šo noteikumu izpratnē uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

12.3. pabalsta apmērs ir 55 euro mācību gadā katram bērnam;

12.4. iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laika periodā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim.

13. Pabalsts brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs:

13.1. pabalsts brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs tiek piešķirts:

13.1.1. bērniem ar invaliditāti;

13.1.2. bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu;

13.2. pabalsts bezmaksas ēdināšanai Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolu grupās tiek piešķirts:

13.2.1. bērniem ar invaliditāti;

13.2.2. bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu;

13.3. pabalstu bezmaksas ēdināšanai bērniem ar invaliditāti citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs var piešķirt tikai šādos gadījumos:

13.3.1. ja atbilstošas izglītības programmas nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes;

13.3.2. ja izglītības iestāde ir vistuvākā bērna ar invaliditāti dzīvesvietai;

13.3.3. ja ir ārstējošā ārsta atzinums, ka bērna ar invaliditāti diagnoze un veselības stāvoklis objektīvi apgrūtina viņa adaptāciju un iekļaušanos vidē un sabiedrībā citā izglītības iestādē;

13.3.4. ja bērna ar invaliditāti veselības uzturēšanai un uzlabošanai bez atbilstošās izglītības programmas saskaņā ar ģimenes ārsta vai rehabilitoga atzinumu ir nepieciešamas papildterapijas, piemēram, ABA terapija, audiologopēds, Montesori, smilšu terapija, Theraplay u.tml., kuras nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes;

13.4. brīvpusdienas un bezmaksas ēdināšana tiek piešķirta, sākot ar tā mēneša 1.datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību gada beigām. Par pabalsta piešķiršanu bērnu bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs laikā no jūnija līdz augustam, Sociālais dienests pieņem lēmumu pēc vecāku iesnieguma saņemšanas.

13.5. pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju (bērnu) saraksts.

13.6. pabalsta brīvpusdienām un bezmaksas ēdināšanai izmaksu apmērs nevar pārsniegt 3 euro dienā.

14. Pabalsts uzturam natūrā:

14.1. pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā;

14.2. lēmumu par pabalsta piešķiršanu veic Sociālā dienesta sociālā darba speciālists izvērtējot mājsaimniecības vai personas individuālās vajadzības un sagatavo atzinumu;

14.3. pabalsta apmērs līdz 3 euro dienā;

14.4. pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar norēķinu dokumentiem.

III. Noslēguma jautājumi

15. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Vecumnieku novada domes 2019. gada 22. maija saistošos noteikumus Nr. 5 "Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti".

17.2. Iecavas novada domes 2017. gada 12. septembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus".

17.3. Bauskas novada domes 2019. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem".

17.4. Rundāles novada domes 2015. gada 30. jūnija saistošos noteikumus Nr. 4 "Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā".

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti" paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Bauskas novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Bauskas novada, Vecumnieku novada, Rundāles novada un Iecavas novada administratīvās teritorijas. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldība vēlēšanās ievēlētā Bauskas novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības sniegtajiem brīvprātīgajiem pabalstiem, izstrādāti saistošie noteikumi "Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti", kas paredz vienotus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību Bauskas novada iedzīvotājiem Bauskas novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī kritērijus pabalstu saņemšanai. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesības saņemt mājsaimniecībai vai vienai personai, kura deklarējusi dzīvesvietu Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Saistošajos noteikumos noteikti pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kuru izmaksu administrē Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuFinanšu līdzekļi izvērtēti, plānojot Bauskas novada Sociālā dienesta 2022. gada budžetu.

Kopējais plānotais finansējums 172 443 euro, kas ir:

1) apbedīšanas pabalsts 40 000 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 100 personas;

2) pabalsts personai, kura atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes 1962 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 18 personas;

3) pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai 9750 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 150 personas;

4) pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 16 500 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 55 personas;

5) pabalsts mācību gada uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm 53 075 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 965 personas;

6) pabalsts brīvpusdienām profesionālās izglītības iestādēs un bezmaksas ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs (bērns invalīds vai vecāks invalīds) 23 688 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 40 personas;

7) pabalsts uzturam natūrā 27 468 euro, plānotais pabalsta saņēmēju skaits 890 personas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Bauskas novada pašvaldības mājaslapā www.bauska.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Bauskas novada Sociālais Dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu Sociālo dienestu vadītājiem, izskatīti un akceptēti darba grupas sanāksmēs.
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 27.12.2021. OP numurs: 2021/249.47
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328745
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)