Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Bauskā 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 7, 17. p.)
Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – pabalsts), veidus, apmērus, piešķiršanas kārtību, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī personu loku, kurām ir tiesības tos saņemt.

2. Pabalsts šo noteikumu izpratnē ir naudas (skaidras vai bezskaidras veidā) līdzeklis, kuru piešķir, neizvērtējot personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos nav noteikts citādi.

3. Pabalstus piešķir ģimenēm/personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests", kuras struktūrvienības atrodas Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Rundālē (turpmāk – Sociālais dienests) un savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un saistošos noteikumus.

5. Lai saņemtu noteikumos minētos pabalstus un ja normatīvajos aktos vai šajos noteikumos nav noteikts citādi, pabalsta pieprasītājs (persona vai viņas likumiskais pārstāvis) vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda informāciju par iesniedzēju – vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju, pabalsta veidu, tiesisko pamatojumu un tā vēlamo saņemšanas veidu. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas tiesiskumu. Personai var lūgt uzrādīt citus ar pabalsta sniegšanas izvērtēšanu saistītus dokumentus. Pabalsta pieprasītājs ar savu parakstu iesniegumā apliecina, ka ir sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas, dod atļauju lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros, kā arī apņemas izmantot saņemto pabalstu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kas bija par pamatu pabalsta saņemšanai.

6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Sociālajā dienesta pieprasītie dokumenti.

7. Pabalstus pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.

II. Pabalstu veidi, apmēri un piešķiršanas nosacījumi

8. Apbedīšanas pabalsts:

8.1. pabalsts tiek piešķirts par personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta pirms nāves bija Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un par kurām mirušā ģimenes loceklis (apgādnieks) vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu;

8.2. apbedīšanas pabalstu piešķir mirušā ģimenes loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu;

8.3. pabalsta apmērs ir 750 euro;

8.4. gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmērs ir mazāks par 750 euro, apbedīšanas pabalsta apmēru nosaka kā starpību starp saistošo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā apbedīšanas pabalsta apmēru un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā pabalsta apmēru.

8.5. pabalstu var pieprasīt viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas;

8.6. ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Bauskas novada pašvaldības administratīvā teritorija, bet nav personas, kura uzņemtos apbedīšanu, apbedīšana tiek organizēta par pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedīšanas pakalpojuma sniegšanu.

9. Pabalsts personai, kura atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes:

9.1. pabalsts tiek piešķirts pilngadīgai personai, kura izcietusi brīvības atņemšanu ieslodzījuma iestādē ilgāk par sešiem mēnešiem un kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

9.2. pabalsta apmērs ir valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmērā.

9.3. Pabalsta saņēmējam Sociālajā dienestā jāiesniedz izziņas kopija, uzrādot izziņas oriģinālu, par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas;

9.4. persona pabalstu var pieprasīt mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas.

10. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai:

10.1. pabalsts tiek piešķirts personām ar I un II grupas invaliditāti, personām ar funkcionāliem traucējumiem, hemodialīze dialīzes un onkoloģijas pacientiem ārstniecības iestādes apmeklējumam, iesniedzot izdevumus attaisnojošus dokumentus un ārsta nosūtījuma kopiju augstākminēto pakalpojumu saņemšanai;

10.2. pabalsts specializētā transporta pakalpojumu izmantošanai personām ar kustību traucējumiem nokļūšanai uz ārstniecības/rehabilitācijas iestādēm (vai no tām) saskaņā ar ārsta nosūtījumu;

10.3. pabalsta apmērs ir līdz 150 euro kalendārajā gadā;

10.4. pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēnešu laikā no transporta pakalpojuma saņemšanas dienas.

11. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai:

11.1. pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, palīdzētu mājsaimniecībai vai personai mājsaimniecībā uzlabot sociālo situāciju, mazinātu klienta invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā;

11.2. pabalsta apmērs vienai personai mājsaimniecībā ir ne vairāk kā 300.00 euro kalendārajā gada laikā;

11.3. lēmumu par pabalsta piešķiršanu veic Sociālā dienesta sociālā darba speciālists izvērtējot mājsaimniecības vai personas individuālās vajadzības, sagatavo atzinumu vai individuālo sociālās rehabilitācijas plānu.

12. Pabalsts mācību gada uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm:

12.1. pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenei par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē;

12.2. par daudzbērnu ģimeni šo noteikumu izpratnē uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;

12.3. pabalsta apmērs ir 55 euro mācību gadā katram bērnam;

12.4. iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laika periodā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim.

13. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs:

13.1. pabalsts pusdienām profesionālās izglītības iestādēs tiek piešķirts:

13.1.1. bērniem ar invaliditāti;

13.1.2. bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu;

13.1.3. bērnam, ja izglītojamā ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam;

13.2. pabalsts brokastīm un launagam Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, tiek piešķirts:

13.2.1. bērniem ar invaliditāti;

13.2.2. bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu;

13.2.3. bērnam, ja izglītojamā ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam;

13.2.1 pabalsts brokastīm, pusdienām un launagam Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem:

13.2.1.1 bērniem ar invaliditāti;

13.2.2.1 bērniem, ja vecāks ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu;

13.2.3.1 bērnam, ja izglītojamā ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam;

13.2.2 pabalsts pusdienām Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 10.–12. klašu izglītojamajiem tiek piešķirts, ja izglītojamā ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam;

13.3. pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam bērniem ar invaliditāti citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs var piešķirt tikai šādos gadījumos:

13.3.1. ja atbilstošas izglītības programmas nenodrošina Bauskas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes;

13.3.2. (svītrots ar Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18);

13.3.3. ja ir ārstējošā ārsta atzinums, ka bērna ar invaliditāti diagnoze un veselības stāvoklis objektīvi apgrūtina viņa adaptāciju un iekļaušanos vidē un sabiedrībā citā izglītības iestādē;

13.3.4. ja bērna ar invaliditāti veselības uzturēšanai un uzlabošanai bez atbilstošās izglītības programmas saskaņā ar ģimenes ārsta vai rehabilitoga atzinumu ir nepieciešamas papildterapijas, piemēram, ABA terapija, audiologopēds, Montesori, smilšu terapija, Theraplay u.tml., kuras nenodrošina Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes;

13.4. pabalsts tiek piešķirts, sākot ar tā mēneša 1. datumu, kad pieņemts Sociālā dienesta lēmums, līdz mācību gada beigām. Par pabalsta piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādēs laikā no jūnija līdz augustam Sociālais dienests pieņem lēmumu pēc vecāku iesnieguma saņemšanas;

13.5. pabalsts tiek pārskaitīts uz izglītības iestādes vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu saskaņā ar iesniegto rēķinu, kuram pievienots pakalpojuma saņēmēju (bērnu) saraksts;

13.6. 13.1. apakšpunktā minētā pabalsta izmaksu apmērs nevar pārsniegt 4 euro dienā.

(Grozīts ar Bauskas novada domes 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

14. Pabalsts uzturam natūrā:

14.1. pabalsts tiek piešķirts, lai novērstu vai mazinātu dažādu faktoru izraisītās negatīvās sekas, klienta dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā;

14.2. lēmumu par pabalsta piešķiršanu veic Sociālā dienesta sociālā darba speciālists izvērtējot mājsaimniecības vai personas individuālās vajadzības un sagatavo atzinumu;

14.3. pabalsta apmērs līdz 3 euro dienā;

14.4. pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, saskaņā ar norēķinu dokumentiem.

141. Pabalsts jaundzimušā aprūpei:

14.11. pabalstu tiesības ir saņemt vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kura pamata dzīvesvieta pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā;

14.12. pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 200 euro par vienu bērnu;

14.13. lai saņemtu pabalstu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Dzimtsarakstu nodaļā;

14.14. pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas.

(Bauskas novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā; sk. 16.1 punktu)

14.2 Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās:

14.21. pabalsts nozīmīgas dzīves jubilejā tiek izmaksāts personām, kuras sasniegušas 90, 95, 100 un vairāk gadu jubileju;

14.22. pabalsta apmērs ir 80 euro, pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām vai arī pašas ģimenes, vai viņu ģimenes locekļu sniegtajām ziņām;

14.23. pabalstu naudas izteiksmē izsniedz attiecīgās Bauskas novada apvienības pārvaldes atbildīgā persona, nogādājot to saņēmējam personīgi/vai pārskaitot uz kredītiestādes kontu vai izmaksājot kasē.

(Bauskas novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā; sk. 16.1 punktu)

14.3 Pabalsts nozīmīgā kāzu jubilejā:

14.31. pabalstu tiesības ir saņemt ģimenēm 50, 60 un 70 gadu kāzu jubilejā;

14.32. pabalsta apmērs ir 200 euro, pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām vai arī pašas ģimenes, vai viņu ģimenes locekļu sniegtajām ziņām;

14.33. pabalstu naudas izteiksmē izsniedz attiecīgās Bauskas novada apvienības pārvaldes atbildīgā persona, nogādājot to saņēmējam personīgi/vai pārskaitot uz kredītiestādes kontu vai izmaksājot kasē.

(Bauskas novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā; sk. 16.1 punktu)

14.4 Pabalsts politiski represētajām personām:

14.41. pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētajām personām;

14.42. pabalsta apmērs vienai personai ir 100 euro;

14.43. pabalsts tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā no 5. novembra līdz 30. novembrim bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām.

14.44. pabalstu naudas izteiksmē izsniedz attiecīgās Bauskas novada apvienības pārvaldes atbildīgā persona, nogādājot to saņēmējam personīgi/vai pārskaitot uz kredītiestādes kontu vai izmaksājot kasē.

(Bauskas novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

III. Noslēguma jautājumi

15. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Bauskas novada domē (Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā

16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

16.1 Saistošo noteikumu 14.1, 14.2 un 14.3 punktā noteiktos pabalstus piemērot ar 2022. gada 1. janvāri.

(Bauskas novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

17. Atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Vecumnieku novada domes 2019. gada 22. maija saistošos noteikumus Nr. 5 "Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti".

17.2. Iecavas novada domes 2017. gada 12. septembra saistošos noteikumus Nr. 10 "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus".

17.3. Bauskas novada domes 2019. gada 28. novembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Par Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem".

17.4. Rundāles novada domes 2015. gada 30. jūnija saistošos noteikumus Nr. 4 "Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā".

17.5. Bauskas novada domes 2011. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 17 "Saistošie noteikumi par svētku pabalstiem Bauskas novadā".

17.6. Iecavas novada domes 2016. gada 13. decembra saistošos noteikumus Nr. 20 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem".

(Grozīts ar Bauskas novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 27.12.2021. OP numurs: 2021/249.47
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328745
{"selected":{"value":"09.08.2022","content":"<font class='s-1'>09.08.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.08.2022","iso_value":"2022\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.02.2022","iso_value":"2022\/02\/24","content":"<font class='s-1'>24.02.2022.-08.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-23.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.08.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"