Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24/2021

Mārupē 2021. gada 24. novembrī
APSTIPRINĀTI
ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 16 (sēdes prot. Nr. 14)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 "Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai
" 13. punktu,
2011. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība
" 3. punktu un 2012. gada 2. oktobra noteikumu
Nr. 678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" 16. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu (turpmāk tekstā kopā – Mājdzīvnieki) īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, atbildību par noteikumu neievērošanu, Mājdzīvnieku reģistrācijas kārtību un klaiņojošu Mājdzīvnieku izķeršanas kārtību Mārupes novadā.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai Mājdzīvnieku turēšana neapdraudētu un netraucētu citus dzīvniekus un cilvēkus, samazināt Mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst postījumus apstādījumos, dārzos un citās publiskās teritorijās.

3. Noteikumi ir saistoši personām, kuru īpašumā, turējuma vai valdījumā ir Mājdzīvnieks, kas dzīvo vai uzturas Mārupes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Īpašnieks).

II. Mājdzīvnieku turēšanas kārtība

4. Īpašniekam ir pienākums reģistrēt Mājdzīvniekus mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" noteiktajā kārtībā, reģistrāciju veicot Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējoša veterinārārsta, vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai datu centra tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu.

5. Nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji savā teritorijā nepieļauj klaiņojošu Mājdzīvnieku uzturēšanos, kā arī to barošanu, izņemot īpaši ierīkotās un apzīmētās vietās.

6. Mājdzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskā vietā ir aizliegta, izņemot tam speciāli paredzētās un apzīmētās vietās. Personām, kas šajās vietās baro Mājdzīvniekus, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

7. Dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētus bezsaimnieka kaķus, ja ir nodrošināta to labturība un apzīmēšana.

8. Jebkurai personai nekavējoties jāpaziņo Mārupes novada pašvaldības policijai par katru klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku.

9. Īpašniekam ir pienākums:

9.1. nodrošināt suņu reģistrēšanu, turēšanu un vakcināciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

9.2. turēt tikai reģistrētus suņus;

9.3. nepieļaut, ka Mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas un publisko ārtelpu;

9.4. nepieļaut Mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sabiedriskajās ēkās, stadionos un sporta laukumos, bērnu spēļu laukumos un sabiedriskos pasākumos. Minētais nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad darbības saistītas ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai izstādēm;

9.5. nepieļaut Mājdzīvnieku peldināšanu publiskās peldvietās;

9.6. nepieļaut, ka Mājdzīvnieki bojā apkārtējo vidi;

9.7. pēc Mārupes novada pašvaldības policijas pieprasījuma uzrādīt Mājdzīvnieku, tā turēšanas vietu, pasi un citus dokumentus, kas saistīti ar Mājdzīvnieku;

9.8. ievērot noteikumos minētos ierobežojumus un aizliegumus.

III. Klaiņojošu Mājdzīvnieku izķeršana, izolācija un eitanāzija

10. Bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis Mājdzīvnieks ir klaiņojošs dzīvnieks, izņemot sterilizētus kaķus, kas uzturas dzīvojamo māju tuvumā.

11. Klaiņojošu vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku izķeršanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā veic persona, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu patversmē, un kura to var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Pēc dzīvnieka identifikācijas datiem (kakla siksna ar kontaktinformāciju, mikroshēma vai tetovējums), nosakot Mājdzīvnieka īpašnieku, dzīvnieku ķērājs rīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi sedz Mājdzīvnieka īpašnieks.

13. Gadījumā, ja dzīvnieku ķērājs identificē noķerto dzīvnieku, tad informē īpašnieku par dzīvnieka atrašanās vietu. Īpašnieks sedz visus ar izķeršanu un transportēšanu saistītos izdevumus.

14. Dzīvnieku ķērājs nodrošina noķertā Mājdzīvnieka ievietošanu dzīvnieku patversmē, ar kuru noslēgts attiecīgs līgums. Izvērtējot situāciju, ir tiesības dzīvnieku patversmē ievietotiem suņiem implantēt mikroshēmu.

15. Dzīvnieku patversmē ievietotos Mājdzīvniekus Īpašnieks 14 (četrpadsmit) dienu laikā var saņemt, uzrādot konkrētā Mājdzīvnieka vakcinācijas apliecību un apmaksājot visus izdevumus, kas saistīti ar Mājdzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.

16. Ja Īpašnieks nav pieteicies, tad pēc 14 (četrpadsmit) dienām patversme var piedāvāt Mājdzīvnieku jaunam īpašniekam vai veikt eitanāziju.

17. Par ievainotu Mājdzīvnieku vai Mājdzīvnieku līķi publiskajās vietās Mārupes novada administratīvajā teritorijā jāziņo Mārupes novada pašvaldības policijai vai arī personai, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu par Mājdzīvnieku līķu savākšanu.

18. Persona, paziņojot par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku, sniedz savu kontaktinformāciju, kā arī visu viņas rīcībā esošo informāciju par attiecīgā Mājdzīvnieka atrašanās vietu, izskatu un uzvedību.

19. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāpaziņo Mārupes novada pašvaldības policijai.

IV. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem

20. Administratīvā atbildība par šajos noteikumos minētajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc pārkāpuma rakstura nav paredzēta administratīvā atbildība attiecīgo nozaru regulējošos likumos.

21. Par noteikumu 9.1.–9.6. apakšpunktu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas vienībām.

22. Šo noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija. Administratīvo pārkāpumu lietas izskata Mārupes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Mārupes novada domes 2012. gada 23. maija saistošie noteikumi Nr. 17/2012 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā".

24. Noteikumi stājās spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Paskaidrojuma raksts
Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2021 "Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Likuma par "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus jautājumos par mājdzīvnieku uzturēšanu.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība.

1.3. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. (..).

1.4. Ar Mārupes novada domes 2012. gada 23. maija sēdes Nr. 10 lēmumu Nr. 7 apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 17/2012 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā", kas nosaka suņu un kaķu turēšanas kārtību Mārupes novadā un atbildību par šo noteikumu neievērošanu. Savukārt Babītes novada pašvaldībai nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas noteiktu mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, un atbildību par noteikumu neievērošanu.

2. Projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu būtība ir noteikt mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu īpašnieku (turētāju) tiesības un pienākumus, atbildību par noteikumu neievērošanu, suņu un kaķu reģistrācijas kārtību un klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtību Mārupes novada pašvaldībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekts neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi ir saistoši personām, kuru īpašumā, turējuma vai valdījumā ir mājas (istabas) dzīvnieks – suns un kaķis, kas dzīvo vai uzturas Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmUzraudzību par saistošo noteikumu ievērošanu veic Mārupes novada pašvaldības policija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzēta.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24/2021Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 27.12.2021. OP numurs: 2021/249.49
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328744
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"