Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 865

Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 45. §)
Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

1. Noteikumi nosaka veidu, kādā valsts 2022. un 2023. gadā sniedz atbalstu atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības dibinātām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, vai tādiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) (turpmāk abi kopā – pakalpojuma sniedzējs institūcijā), atbilstoši gadskārtējām valsts budžeta likumā piešķirtajām apropriācijām, atbalsta apmēru un nosacījumus tā saņemšanai.

2. Lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu vai konkurētspējīgu atlīdzību pakalpojuma sniedzēja institūcijā nodarbinātajiem aprūpētājiem laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, valsts sniedz šo noteikumu 8. un 9. punktā minēto atbalstu tām pašvaldībām, kuras nodrošina šo noteikumu 6. punktā minēto nosacījumu izpildi (turpmāk – valsts atbalsts).

3. Valsts atbalstu pašvaldībām piešķir Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija).

4. Pašvaldība valsts atbalsta saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošo kontu Valsts kasē.

5. Ministrija valsts atbalstu piešķir pašvaldībai, kura, pamatojoties uz lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu personai (klientam) vai pašvaldības nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai, nodrošina personām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (turpmāk – pakalpojums).

6. Lai saņemtu valsts atbalstu, pašvaldība nodrošina vai pamatojas uz pakalpojuma sniedzēja rakstisko apliecinājumu, ka pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem:

6.1. aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 2. kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir no viena gada līdz trim gadiem un mēnešalga ir noteikta vismaz 530 euro mēnesī;

6.2. aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 3. kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir ilgāka par trim gadiem un mēnešalga ir noteikta vismaz 608 euro mēnesī;

6.3. vecākajiem aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 2. kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir no viena gada līdz trim gadiem un mēnešalga ir noteikta vismaz 600 euro mēnesī;

6.4. vecākajiem aprūpētājiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību ir noteikta 3. kategorija vai profesionālā pieredze aprūpētāja amatā ir ilgāka par trim gadiem un mēnešalga ir noteikta vismaz 705 euro mēnesī;

6.5. aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem noteiktā piemaksa par darbu, kas saistīta ar īpašu risku, ir noteikta 25 % apmērā no šo noteikumu 6.1.6.2.6.3. vai 6.4. apakšpunktā minētās mēnešalgas.

7. Lai saņemtu valsts atbalstu, pašvaldība līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati, atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, iesniedz pārskatu, aizpildot veidlapu "Valsts atbalsta pieprasījums" (​pielikums).

8. Ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem nodrošina mēnešalgu attiecīgi šo noteikumu 6.1.6.2., 6.3. vai 6.4. apakšpunktā noteiktajā apmērā, pašvaldībai sniegtā valsts atbalsta apmērs, kas noteikts par vienu pakalpojuma sniedzēja aprūpētu personu (klientu), ir:

8.1. 46 euro mēnesī – laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

8.2. 23 euro mēnesī – laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

9. Ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem nodrošina mēnešalgu un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, šo noteikumu 6. punktā noteiktajā apmērā, pašvaldībai sniegtā valsts atbalsta apmērs, kas noteikts par vienu pakalpojuma sniedzēja aprūpētu personu (klientu), ir:

9.1. 132,26 euro mēnesī – laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

9.2. 66,13 euro mēnesī – laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

10. Pašvaldībai mēnesī izmaksājamā valsts atbalsta apmēru ministrija aprēķina, izmantojot šādu formulu:

10.1. laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022.gada 31. decembrim:

VAPmēn. = 46 euro x Psk.1 + 132,26 euro x Psk.2 , kur

VAPmēn. – valsts atbalsta apmērs pārskata mēnesī;

Psk.1  – to personu (klientu) unikālais skaits institūcijā uz pārskata mēneša pirmo datumu, kuriem pakalpojuma sniedzējs institūcijā sniedz pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā ir noteicis aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem mēnešalgu attiecīgi šo noteikumu 6.1.6.2.6.3. vai 6.4. apakšpunktā noteiktajā apmērā;

Psk.2  – to personu (klientu) unikālais skaits institūcijā uz pārskata mēneša pirmo datumu, kuriem pakalpojuma sniedzējs institūcijā sniedz pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem ir noteicis mēnešalgu un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, šo noteikumu 6. punktā noteiktajā apmērā;
 

10.2. laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim:

VAPmēn. = 23 euro x Psk.1 + 66,13 euro x Psk.2 , kur

VAPmēn. – valsts atbalsta apmērs pārskata mēnesī;

Psk.1  – to personu (klientu) unikālais skaits institūcijā uz pārskata mēneša pirmo datumu, kuriem pakalpojuma sniedzējs institūcijā sniedz pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem ir noteicis mēnešalgu attiecīgi šo noteikumu 6.1.6.2.6.3. vai 6.4. apakšpunktā noteiktajā apmērā;

Psk.2   – to personu (klientu) unikālais skaits institūcijā uz pārskata mēneša pirmo datumu, kuriem pakalpojuma sniedzējs institūcijā sniedz pakalpojumu, ja pakalpojuma sniedzējs institūcijā aprūpētājiem vai vecākajiem aprūpētājiem ir noteicis mēnešalgu un piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, šo noteikumu 6. punktā noteiktajā apmērā.
 

11. Ministrija pēc šo noteikumu 7. punktā minētā pārskata izvērtēšanas un atzīšanas par atbilstošu veic aprēķinātā valsts atbalsta maksājumu pašvaldībai līdz pārskata mēneša trīsdesmitajam datumam.

12. Ministrija ir tiesīga izlases kārtībā veikt valsts atbalsta pārskata un izlietojuma kontroli, pieprasot pašvaldībai vai pakalpojuma sniedzējam institūcijā papildu informāciju.

13. Ministrija, konstatējot kļūdas šo noteikumu 7. punktā minētajā pārskatā vai pārkāpumus šo noteikumu 5. punktā minētajās institūcijās, pārtrauc valsts atbalsta izmaksu līdz pārskata precizēšanai vai pārkāpumu novēršanai.

14. Pēc pārskata precizēšanas vai pārkāpumu novēršanas ministrija izdara pārrēķinu un veic maksājumus par iepriekšējo periodu, bet nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī pašvaldībai aprēķinātā valsts atbalsta apmēra.

15. Valsts atbalstu, kas nav izlietots atbilstoši paredzētajam mērķim, ministrija ietur no nākamajā periodā pašvaldībai paredzētajiem līdzekļiem. Ja nākamajam periodam valsts atbalsts pašvaldībai netiek aprēķināts vai nav paredzēts, tad pēc ministrijas rakstiska pieprasījuma un ministrijas norādītajos termiņos pašvaldība valsts atbalsta daļu, kas nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim, pārskaita ministrijai ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

16. Pašvaldībai ir pienākums nekavējoties ziņot ministrijai par būtiskām pārmaiņām, ja tās var ietekmēt valsts atbalsta piešķiršanu, tai skaitā valsts atbalsta piešķiršanas pārtraukšanu vai izbeigšanu.

17. Noteikumi ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 865
Valsts atbalsta pieprasījuma veidlapa
Sagatavots saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 50. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumiem Nr. 865 "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" (turpmāk – noteikumi)

Veidlapa Nr. 18_SAC_APApr

Pārskats par valsts atbalsta pieprasījumu

   
 

 

KODI

Pašvaldības nosaukums

 

Iestādes nosaukums

 

Pārskata gads

 

Pārskata periods (mēnesis)

 

   

Rādītāja nosaukums

Pārskata periodā

A

1

2

Pašvaldības dibinātas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nosaukums vai tāda ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēja nosaukums, kuram ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu

Personu (klientu) unikālais skaits uz pārskata mēneša pirmo datumu institūcijā, kurā aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem tiek nodrošinātas mēnešalgas noteikumu 6.1., 6.2., 6.3. vai 6.4. apakšpunktā noteiktajā apmērā

Personu (klientu) unikālais skaits uz pārskata mēneša pirmo datumu institūcijā, kurā aprūpētājiem un vecākajiem aprūpētājiem tiek nodrošināta mēnešalga un piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, noteikumu 6. punktā noteiktajā apmērā

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (personas (klienti))
(Personas (klienti), kuri saņem pakalpojumu institūcijā, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu vai ar pašvaldību noslēgtu līgumu par pakalpojuma sniegšanu)

  

Aprēķinātais valsts atbalsta apjoms (euro, centi)*

  
Korekcija iepriekšējam periodam**
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā (personas (klienti))
(Korekcijā iepriekšējam periodam iekļauto personu skaits, kas saņem pakalpojumu institūcijā, pamatojoties uz pašvaldības lēmumu vai ar pašvaldību noslēgtu līgumu par pakalpojuma sniegšanu)

  

Korekcijas summa iepriekšējā periodā izmaksātajam valsts atbalsta apmēram (euro, centi)*

  

Aprēķinātais pārskaitāmais valsts atbalsta apmērs kopā (euro, centi)

  

Pārskaitāmais valsts atbalsta apmērs kopā pārskata periodā (euro, centi)

 
Pamatojums, ja nepieciešama iepriekšējo periodu korekcija***
Piezīmes.

1. * Aprēķins: valsts atbalsta apmērs (reizināts ar personu skaitu) atbilstoši noteikumu 8. un 9. punktā noteiktajam apmēram atlīdzības izdevumu daļējai segšanai aprūpētājiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar pašvaldības dibinātām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, vai tādiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir noslēgts līgums ar pašvaldību par minēto pakalpojumu sniegšanu.

2. ** Pašvaldība norāda informāciju, ja tiek precizēta iepriekšējos pārskatos sniegtā informācija.

3. *** Ja tiek veikta korekcija, pamatojumā norāda aprēķinu un iemeslus korekcijas veikšanai (obligāti aizpildāms lauks).

   
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
Pašvaldības rekvizīti  
Saņēmēja nosaukums

 

 
Saņēmēja maksājumu iestāde

 

 
Saņēmēja BIC kods

 

 
Saņēmēja konta numurs

 

 
   
Pieprasījuma sagatavotājs  
Vārds, uzvārds  
Amats

 

 
Tālrunis

 

 
E-pasts

 

 
   
Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona

 

 
 

(vārds, uzvārds)

 
   

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 865Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 21.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2021. OP numurs: 2021/248.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
328701
01.01.2022
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"