Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19

Madonā 2021. gada 25. novembrī
Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 466 (prot. Nr. 15, 33. p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
Invaliditātes likuma 12. panta sesto2 daļu un
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) sniegto sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar pašvaldības finansiālajām iespējām.

3. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Madonas novada administratīvajā teritorijā, krīzes situācijā ģimenēm (personām), kuras uzturas Madonas novada administratīvajā teritorijā, personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Madonas novada administratīvā teritorija.

4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa pakalpojumu, iesniedzot iesniegumu Madonas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) vai saskaņā ar noteikumos noteikto, vēršoties pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.

(Madonas novada domes 24.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

2. SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI

5. Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:

5.1. sociālie pakalpojumi dzīvesvietā:

5.1.1. sociālā darba pakalpojums;

5.1.2. psihologa pakalpojums;

5.1.3. speciālistu pakalpojumi;

5.1.4. ģimenes asistenta pakalpojums;

5.1.5. aprūpe mājās;

5.1.6. aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti;

5.1.7. sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti;

5.1.8. sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;

5.1.9. dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;

5.1.10. dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām;

5.1.11. higiēnas pakalpojums;

5.1.12. zupas virtuves pakalpojums;

5.1.13. grupu dzīvokļa pakalpojums;

5.1.14. specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti;

5.1.15. atbalsta centra pakalpojums;

5.1.16. atbalsta un izglītojošās grupas;

5.1.17. specializētā transporta pakalpojums;

5.1.18. pašvaldības transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums;

5.1.19. tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā;

5.1.20. dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

5.2. sociālie pakalpojumi institūcijā:

5.2.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;

5.2.2. īslaicīga sociālā aprūpe (sociālās gultas) institūcijā pilngadīgām personām;

5.2.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;

5.2.4. atelpas brīža pakalpojums.

(Grozīts ar Madonas novada domes 20.09.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

3. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
3.1. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI DZĪVESVIETĀ
3.1.1. Sociālā darba pakalpojums

6. Sociālā darba pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās, kā arī klientu iesaistīšanu sociālās rehabilitācijas/korekcijas programmās noteiktām klientu grupām.

7. Pakalpojums ietver:

7.1. individuālas sociālā darbinieka konsultācijas;

7.2. sociālo gadījumu risināšanu;

7.3. sociālo pakalpojumu organizēšanu personas sociālo problēmu risināšanai;

7.4. uzvedības, sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādi un individuālo sociālās korekcijas plānu realizēšanu nepilngadīgām personām, kuras izdarījušas likumpārkāpumu;

7.5. starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.

8. Pakalpojumu sniedz Sociālais dienests, un to var saņemt pie sociālajiem darbiniekiem Sociālajā dienestā Madonā, novada pagastu un apvienību pārvaldēs.

9. Pakalpojuma nodrošināšanai Sociālais dienests ir tiesīgs apsekot personu tās dzīvesvietā. Personas apsekošana dzīvesvietā var tikt veikta, Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties par apsekošanas laiku. Sociālajam dienestam ir tiesības apsekošanu veikt, iepriekš personu nebrīdinot.

3.1.2. Psihologa pakalpojums

10. Psihologa pakalpojums nodrošina psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas vai sniegt psiholoģisko palīdzību.

11. Psihologa pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

12. Sociālā dienesta sociālais darbinieks izvērtē psihologa pakalpojuma nepieciešamību un izsniedz nosūtījumu psihologam, kā arī organizē psihologa pakalpojuma saņemšanu.

3.1.3. Speciālistu pakalpojumi

13. Speciālistu pakalpojumi nodrošina bērniem konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu un psihosociālu atbalstu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

14. Pakalpojums ietver:

14.1. mūzikas terapeita nodarbības;

14.2. smilšu spēles terapeita konsultācijas;

14.3. silto smilšu terapeita konsultācijas;

14.4. montesori pedagoga nodarbības;

14.5. kanisterapijas nodarbības;

14.6. fizioterapijas nodarbības;

14.7. logopēda nodarbības;

14.8. ergoterapeita konsultācijas un nodarbības;

14.9. psihologa/psihoterapeita konsultācijas;

14.10. citu speciālistu konsultācijas/nodarbības pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.

15. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

15.1.  iesniegumu;

15.2. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

15.3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu un citu speciālistu rekomendācijas;

15.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

16. Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un norīkojumu. Sociālais darbinieks uz viena norīkojuma pamata var piešķirt 10 (desmit) nodarbību/konsultāciju reizes.

17. Kalendārā gada laikā Pakalpojumu par pašvaldības finansētiem līdzekļiem var saņemt par summu, kas nepārsniedz 400 (četri simti) euro.

18. Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar Pašvaldības noslēgto līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

19. Pakalpojumi kalendārajā gadā netiek nodrošināti vienlaicīgi ar Deinstitucionalizācijas projekta un citu institūciju finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem.

3.1.4. Ģimenes asistenta pakalpojums

20. Ģimenes asistenta pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

21. Tiesības saņemt pakalpojumu līdz 8 (astoņām) stundām nedēļā ir ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē.

22. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un saskaņā ar sociālās rehabilitācijas plānu.

23. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

24. Pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu un Sociālā dienesta lēmumu, Pakalpojuma saņemšanas termiņu vai apjomu var palielināt.

3.1.5. Aprūpe mājās

25. Aprūpe mājās ir sociālās aprūpes pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) dzīvesvietā, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē personām, kuras vecuma vai funkcionālo spēju ierobežojumu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie slimības, funkcionālo traucējumu, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

26. Pakalpojums tiek piešķirts, izvērtējot personas individuālās vajadzības un resursus un nosakot veicamo darbu apjomu saskaņā ar noteikto aprūpes līmeni atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem:

26.1. I aprūpes līmenis – līdz 4 (četrām) stundām nedēļā;

26.2. II  aprūpes līmenis – līdz 6 (sešām) stundām nedēļā;

26.3. III aprūpes līmenis – līdz 8 (astoņām) stundām nedēļā;

26.4. IV aprūpes līmenis – līdz 10 (desmit) stundām nedēļā.

27. Pakalpojuma ietvaros personas saskaņā ar sociālā darba speciālista veikto personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu papildus var tikt nodrošinātas:

27.1. ar "drošības pogas" pakalpojumu (nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī), ja personas funkcionālais stāvoklis ir mainīgs vai pastāv iespēja nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī;

27.2. mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumu (paplašinātu aprūpes mājās pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu, nogādājot klientam trūkstošos resursus (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.), pēdu aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā ne retāk kā reizi mēnesī) un specializētā transporta pakalpojumu, ja dzīvesvietā nav pieejams pilnvērtīgs nodrošinājums atsevišķu pakalpojumu sniegšanai un personīgās higiēnas nodrošināšanai.

28. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

28.1. iesniegumu;

28.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

28.3. ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijas personas sociālajai aprūpei;

28.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

29. Pakalpojumu piešķir Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, pieņemot lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu.

30. Ja personai piešķirts Pakalpojums, bet nepieciešamība pēc Pakalpojuma apjoma mainās, persona atkārtoti iesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izziņu.

31. Pakalpojumu nodrošina Pašvaldība, slēdzot līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

32. Pakalpojuma samaksas kārtība:

32.1. līdzdalības maksājums atbilstoši aprūpes līmenim noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu;

32.2. no pašvaldības budžeta līdzekļiem Pakalpojuma izmaksas tiek segtas 100 % apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par trūcīgu, un 50 % apmērā, ja atbilstoši noteiktajai kārtībai Sociālais dienests klientu ir atzinis par maznodrošinātu.

3.1.6. Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti

33. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts bērniem ar invaliditāti, lai nodrošinātu aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstīšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dzīvesvietā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

34. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

35. Sociālais dienests, nosakot Pakalpojuma nepieciešamību, novērtē:

35.1. kopā ar bērnu dzīvojošo ģimenes (mājsaimniecības) locekļu iespējas sniegt nepieciešamo atbalstu bērnam;

35.2. bērna likumisko pārstāvju vai audžuģimenes apgrūtinājumus iesaistīties aprūpē un uzraudzībā;

35.3. bērna atrašanās laiku izglītības iestādē;

35.4. bērnam pieejamās aktivitātes, saņemtos sociālos un ārstniecības pakalpojumus;

35.5. citus apstākļus, faktus, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā.

36. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

36.1. bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi;

36.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

36.3. Pakalpojuma pieprasīšanas iemeslus un vēlamo Pakalpojuma apjomu, Pakalpojuma sniegšanas faktisko adresi;

36.4. bērnam uz Pakalpojuma pieprasīšanas brīdi piešķirto valsts vai citu pašvaldības atbalstu;

36.5. vēlamo Pakalpojuma sniedzēju, tā kontaktinformāciju, ja tā ir zināma;

36.6. citu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

37. Sociālais dienests izvērtē iesniegumā minēto informāciju un dokumentus, mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

37.1. par Pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

37.1.1. Pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī) atbilstoši veiktajam novērtējumam;

37.1.2. Pakalpojuma periodu uz 1 (vienu) mēnesi, vairākiem mēnešiem vai atbilstoši bērnam noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par 3 (trīs) gadiem;

37.2. par Pakalpojuma atteikšanu, ja:

37.2.1. Pakalpojuma pieprasīšana neatbilst Invaliditātes likuma noteiktajām prasībām;

37.2.2. Sociālajam dienestam netiek sniegta informācija un dokumenti par objektīviem iemesliem, kas ierobežo bērna likumisko pārstāvju, audžuģimenes iespējas nodrošināt bērna aprūpi.

38. Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta uz laiku, kamēr bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā aprūpes iestādē vai ieslodzījuma vietā.

39. Sociālais dienests Pakalpojuma sniegšanu izbeidz, ja:

39.1. bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā Pakalpojuma;

39.2. bērna deklarētā dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

39.3. beidzies šo noteikumu 37.1.2. punktā noteiktais Pakalpojuma periods;

39.4. mainījušies apstākļi, kas atbilstoši Sociālā dienesta lēmumā noteiktajam dod pamatu bērnam saņemt Pakalpojumu.

40. Pakalpojumu piešķir līdz 80 stundām mēnesī, neizvērtējot bērna ģimenes vai audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.

41. Pakalpojumu ir tiesīga sniegt juridiska persona, kura ir reģistrējusi aprūpes mājās pakalpojumu Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā arī fiziska persona (tostarp bērna pirmās pakāpes radinieks vai vienas mājsaimniecības loceklis, ja izņēmuma gadījumā atbilstošu Pakalpojuma sniedzēju trūkuma vai citu objektīvi pamatotu iemeslu dēļ Pakalpojumu nav iespējams nodrošināt vispār), kam ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar bērnu ar invaliditāti.

42. Pēc lēmuma pieņemšanas par Pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests slēdz līgumu ar bērna likumisko pārstāvi vai audžuģimeni un Pakalpojuma sniedzēju.

3.1.7. Sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti

43. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek sniegts, lai sekmētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

44. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti. Persona tiek reģistrēta Pakalpojuma reģistrā, ja tā Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt Pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.

45. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

45.1. iesniegumu;

45.2. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

45.3. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

45.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

46. Pakalpojumu var saņemt pašvaldībā vai pie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēta Pakalpojuma sniedzēja.

(Madonas novada domes 24.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

47. Lēmumu par bērna tiesībām saņemt Pakalpojumu un uzņemšanu rindā vai par atteikumu piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

3.1.8. Sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām

48. Sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, ir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopums, kas tiek nodrošināts bērniem, lai tie spētu atgūt fizisko, psihisko veselību un integrētos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

49. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām (vardarbības).

50. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis vai institūcijas vadītājs iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

51. Pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

52. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldība apmaksā pakalpojumu, ja valsts finansējums nav pietiekams.

3.1.9. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

53. Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā tiek sniegts, lai sekmētu personu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu vai attīstību un lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

54. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

55. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

55.1. iesniegumu;

55.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

55.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;

55.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

56. Pakalpojumu var saņemt pašvaldībā vai pie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēta Pakalpojuma sniedzēja.

(Madonas novada domes 24.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

57. Lēmumu piešķirt, uzņemt personu rindā vai atteikt Pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.

3.1.10. Dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām

58. Dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām tiek sniegts dienas laikā, lai nodrošinātu izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

59. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, personām, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, un kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, bezdarbniekiem, bezpajumtniekiem, kā arī citām mērķa grupām saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto, kuras vēlas izmantot Noteikumu 61. punktā minētos pakalpojumus.

60. Pakalpojumu var saņemt, personai reģistrējoties Dienas centrā.

61. Dienas centrā var saņemt šādus pakalpojumus:

61.1. praktiskās nodarbības;

61.2. izglītojošas lekcijas;

61.3. individuālas konsultācijas;

61.4. domubiedru tikšanās;

61.5. veselības veicināšanas nodarbības;

61.6. radošas aktivitātes un citus pakalpojumus.

62. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

3.1.11. Higiēnas pakalpojums

63. Higiēnas pakalpojums ietver pirti, mazgāšanos dušā, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu ar mērķi nodrošināt pakalpojumu personām, kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma vai citu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

64. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenēm (personām), kurām ir grūtības veikt personisko aprūpi un/vai kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un mazgāšanās iespēju.

65. Pakalpojumu var saņemt, reģistrējoties Pakalpojuma saņemšanas vietā.

66. Līdzdalības maksājums tiek noteikts ar Pašvaldības domes lēmumu.

3.1.12. Zupas virtuves pakalpojums

67. Zupas virtuves pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir bezmaksas siltā ēdiena izsniegšana pamatvajadzības – ēdiena nodrošināšanai.

68. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir ģimenēm (personām), kuras nespēj nodrošināt savu pamatvajadzību – ēdienu, un kura atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

68.1. mājsaimniecība atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;

68.2. mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā.

69. Pakalpojumu nodrošina Pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Pašvaldība noslēgusi līgumu.

3.1.13. Grupu dzīvokļa pakalpojums

70. Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

71. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi.

72. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

72.1. iesniegumu;

72.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

72.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

72.4. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

72.5. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

73. Lēmumu piešķirt, atteikt vai pārtraukt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

74. Pakalpojumu var saņemt saskaņā ar starp Sociālo dienestu, personu vai tās likumisko pārstāvi un Pakalpojuma sniedzēju noslēgto līgumu par Pakalpojuma nodrošināšanu.

75. Pašvaldība no tās budžeta līdzekļiem pilnībā apmaksā Pakalpojumu, ja personas ienākumi nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

76. Ja personas ienākumi pārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, persona veic līdzmaksājumu par summu, kas pārsniedz 50 % robežu no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pašvaldība apmaksā starpību no klienta maksājuma daļas līdz pilnai Pakalpojuma maksai.

3.1.14. Specializētās darbnīcas personām ar invaliditāti

77. Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba prasmju un iemaņu attīstīšanai (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

78. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām ar invaliditāti.

79. Persona tiek reģistrēta Pakalpojuma reģistrā, ja tā noteikumos noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt Pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.

80. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

80.1. iesniegumu;

80.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

80.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām Pakalpojumu saņemšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem;

80.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

81. Pakalpojumu var saņemt pašvaldībā vai pie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēta Pakalpojuma sniedzēja.

(Madonas novada domes 24.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā)

82. Lēmumu par personas tiesībām saņemt Pakalpojumu un uzņemšanu rindā vai par atteikumu piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

3.1.15. Atbalsta centra pakalpojums

83. Atbalsta centra pakalpojums nodrošina sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas pakalpojumu ar izmitināšanu grūtniecēm, sievietēm ar bērniem krīzes situācijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums), kas ietver:

83.1. īslaicīgu patvērumu ar izmitināšanu līdz 1 (vienam) gadam;

83.2. izglītojošu atbalstu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai;

83.3. konsultatīvu palīdzību;

83.4. atbalsta un pašpalīdzības grupas;

83.5. citas aktivitātes sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai.

84. Pakalpojumu bez izmitināšanas piešķir kā konsultatīvu palīdzību grūtniecēm, sievietēm pēc aborta, spontānā aborta, pāragra bērna zaudējuma gadījumos.

85. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

85.1. iesniegumu;

85.2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

86. Pakalpojumu nodrošina Pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Pašvaldība noslēgusi līgumu.

3.1.16. Atbalsta un izglītojošās grupas

87. Atbalsta un/vai izglītojošās grupas pakalpojums nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu un informāciju to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

88. Pakalpojums ietver profesionāli vadītu nodarbību ciklu saskaņā ar atbilstošu programmu un nodarbību plānu.

89. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties vai to dalībai grupā norīkojis sociālais darbinieks vai cits speciālists.

90. Pakalpojums tiek nodrošināts nodarbību īstenošanas gadījumā, komplektējot grupu.

91. Pakalpojums tiek finansēts no valsts vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem ar iespēju slēgt Pakalpojuma līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.

3.1.17. Specializētā transporta pakalpojums

92. Specializētā transporta pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personai nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm, valsts vai pašvaldības institūcijām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums). Pakalpojums nodrošina iespēju personai izmantot mobilo kāpurķēdes pacēlāju ar ratiņkrēslu.

93. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu, izņemot gulošus pacientus.

94. Pakalpojuma pieprasīšanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai ārstniecības iestādes darbinieks Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms plānotā brauciena.

95. Personai ir tiesības izmantot Pakalpojumu līdz 10 (desmit) reizēm kalendārajā gadā.

3.1.18. Pašvaldības transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums

96. Pašvaldības transporta un vai mobilā pacēlāja pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personai nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm, valsts vai pašvaldības institūcijām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

97. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

97.1. personām ar trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu;

97.2. vientuļām personām bez apgādniekiem, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu;

97.3. ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt sev transportu;

97.4. citos gadījumos, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.

98. Pakalpojuma pieprasīšanai persona, tās likumiskais pārstāvis vai ārstniecības iestādes darbinieks Sociālajā dienestā piesaka Pakalpojumu vismaz 5 (piecas) darbdienas pirms plānotā brauciena, ja brauciens ir Madonas novada administratīvajā teritorijā, un vismaz 7 (septiņas) darbdienas iepriekš, ja brauciens ir ārpus Madonas novada administratīvās teritorijas.

99. Personai ir tiesības izmantot Pakalpojumu līdz 10 (desmit) reizēm kalendārajā gadā.

3.1.19. Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā

100. Tehniskie palīglīdzekļi ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas (t.sk. mājokļa aprīkošana), kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē personas funkcionēšanas pazeminājumu vai invaliditāti (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums).

101. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personām ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj bez atbalsta izkļūt no dzīvesvietas.

102. Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kuram pievieno:

102.1. ārstējošā ārsta atzinumu "Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes kods un informācija par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli;

102.2. speciālista rekomendācijas par individuāli piemērojama Pakalpojuma piešķiršanu.

103. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

3.1.20. Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

(Apakšnodaļa Madonas novada domes 20.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

103.1 Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) dienas laikā nodrošina sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

(Madonas novada domes 20.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

103.2 Pašvaldība sniedz vai nodrošina Pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.

(Madonas novada domes 20.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

103.3 Ja ir apmierināts pieprasījums pēc Sociālā dienesta sniegtā Pakalpojuma Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros un ja Dienas aprūpes centrā, kur Sociālais dienests sniedz šo pakalpojumu, ir pieejamas brīvas vietas, Pakalpojums tiek sniegts citiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.

(Madonas novada domes 20.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

103.4 Pakalpojums, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros vai tiek sniegts šo projektu īstenošanas rezultātā Madonas novada pašvaldības izveidotajā infrastruktūras objektā, tiek finansēts no Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta vai Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, pārējos gadījumos samaksa par Pakalpojumu veicama atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtībai.

(Madonas novada domes 20.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

103.5 Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

103.51. iesniegumu;

103.52. ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

103.53. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Madonas novada domes 20.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

103.6 Pakalpojumu var saņemt pašvaldībā vai pie normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlēta Pakalpojuma sniedzēja.

(Madonas novada domes 20.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

103.7 Lēmumu piešķirt, uzņemt personu rindā vai atteikt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

(Madonas novada domes 20.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

3.2. SOCIĀLIE PAKALPOJUMI INSTITŪCIJĀ
3.2.1. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

104. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir pakalpojums, kas nodrošina pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu apjomu.

105. Tiesības saņemt Pakalpojumu vispirms ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet, ja ir apmierināts Madonas novada iedzīvotāju pieprasījums pēc šī Pakalpojuma, tad to par pilnu maksu ir tiesības saņemt ikvienam pastāvīgajam Latvijas Republikas iedzīvotājam:

105.1. pensijas vecuma personai;

105.2. personai ar funkcionāliem traucējumiem, kurai nepieciešamā aprūpe pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.

106. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

106.1. iesniegumu;

106.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

106.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

106.4. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

106.5. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

107. Sociālais dienests:

107.1. rindas kārtībā piešķir Pakalpojumu;

107.2. saglabā personai vietu rindā Pakalpojuma saņemšanai, ja persona atsakās saņemt Pakalpojumu, šajā gadījumā Pakalpojumu piedāvājot nākamajai rindā uzņemtajai personai;

107.3. atkārtoti izvērtē personas vajadzības pēc Pakalpojuma, ja persona, kura uzņemta rindā, trīs reizes atliek Pakalpojuma saņemšanu.

108. Sociālais dienests izvērtē personas un/vai tās apgādnieku iespējas samaksāt par saņemto Pakalpojumu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam:

108.1. persona veic maksājumu par Pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā no pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem;

108.2. personas rīcībā esošā naudas summa pēc pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāka par normatīvajos aktos noteikto.

109. Pakalpojumu apmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos.

110. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

111. Maksa par Pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar Pašvaldības domes lēmumu.

3.2.2. Īslaicīga sociālā aprūpe (sociālās gultas) institūcijā pilngadīgām personām

112. Īslaicīga sociālā aprūpe (sociālās gultas) institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir pakalpojums ar nepieciešamo aprūpi institūcijā personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto pakalpojumu apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, pēc operācijas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

113. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā.

114. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem vai līdz personai tas nav nepieciešams, vai tā uzsākusi saņemt ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju institūcijā.

115. Pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

115.1. iesniegumu;

115.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;

115.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

115.4. nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

115.5. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

116. Lēmumu piešķirt vai atteikt Pakalpojumu personai pieņem Sociālais dienests Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

117. Maksa par Pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar Pašvaldības domes lēmumu.

3.2.3. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

118. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) tiek sniegta, lai bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

119. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu un izglītību, sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

120. Tiesības saņemt Pakalpojumu ir:

120.1. bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam no 2 līdz 18 gadu vecumam, kura vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, sasniedzot pilngadību, līdz mācību gada beigām, ja bērns turpina mācības un ievēro institūcijas iekšējās kārtības noteikumus;

120.2. bērnam, kurš nonācis krīzes situācijā.

121. Bērnam tiek nodrošināta mājas vide, tuvināta ģimenes modelim, kur bērns jūtas drošs, saprasts, uzklausīts un mīlēts; katram ir savi pienākumi un tiesības; tiek veidoti labvēlīgi apstākļi vispusīgai attīstībai; nodrošināta iespēja piedalīties sabiedriskajā dzīvē, apmeklēt kultūras, sporta pasākumus un aktivitātes; svinēt svētkus un jubilejas; apgūt pašapkalpošanās iemaņas un darba prasmes.

122. Pakalpojums tiek finansēts no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz bāriņtiesas vai citas kompetentas iestādes lēmumu.

3.2.4. Atelpas brīža pakalpojums

123. Atelpas brīža pakalpojums (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) nodrošina īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem no 3 līdz 18 gadu vecumam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras dzīvo ģimenēs un kurām ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

124. Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:

124.1. iesniegumu;

124.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

124.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

124.4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Madonas novada domes 24.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 15)

125. Persona tiek reģistrēta Pakalpojuma reģistrā, ja tā noteikumos noteiktajā kārtībā ir atzīta par tiesīgu saņemt Pakalpojumu. Pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā.

126. Lēmumu par personas tiesībām saņemt Pakalpojumu un uzņemšanu rindā vai par atteikumu piešķirt Pakalpojumu pieņem Sociālais dienests.

127. Pakalpojums tiek piešķirts līdz 30 (trīsdesmit) diennaktīm kalendārā gada ietvaros.

128. Pakalpojums tiek finansēts no valsts vai Pašvaldības budžeta līdzekļiem, slēdzot līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju.

4. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

129. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Madonas novada pašvaldības domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.

130. Madonas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

5. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

131. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

130.1. Cesvaines novada domes 2013. gada 21. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Kārtība, kādā Cesvaines novada pašvaldībā sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus";

131.2. Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta saistošie noteikumi Nr. 8 "Par dušas pakalpojumu";

131.3. Ērgļu novada pašvaldības domes 2018. gada 30. augusta saistošie noteikumi Nr. 3 "Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība";

131.4. Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā";

131.5. Madonas novada pašvaldības 2019. gada 23. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 "Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā".

132. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2021. OP numurs: 2021/247.11
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328614
{"selected":{"value":"04.10.2022","content":"<font class='s-1'>04.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.10.2022","iso_value":"2022\/10\/04","content":"<font class='s-1'>04.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2022","iso_value":"2022\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2022.-03.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-08.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.10.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)