Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Madonas novada domes 2023. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Madonas novadā".
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17

Madonā 2021. gada 25. novembrī
Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības domes
25.11.2021. lēmumu Nr. 461 (prot. Nr. 15, 28. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. pantu, 43. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība) materiālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību un to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.

2. Pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.

3. Pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē Madonas novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.

4. Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā, pārskaitīt personas norādītajā kontā vai apmaksāt pakalpojumu.

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.

6. Sociālais dienests piešķir un izmaksā šādus pabalstus:

6.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;

6.2. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;

6.3. apbedīšanas pabalsts;

6.4. pabalsts svētkos politiski represētām personām;

6.5. pabalsts svētkos Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem;

6.6. pabalsts bērna izglītībai;

6.7. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.

II. PAŠVALDĪBAS PABALSTU VEIDI

7. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts:

7.1. tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un ja jaudzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts citā pašvaldībā;

7.2. pabalsta apmērs ir 300 euro;

7.3. pabalsts pieprasāms mēneša laikā no bērna piedzimšanas dienas;

7.4. pabalstu Sociālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pieprasītājam uz norādīto kontu, pamatojoties uz Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā saņemtu personas iesniegumu.

8. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā:

8.1. pabalsts ir vienreizējs un to piešķir dzīves jubilejās personām, kuras sasniegušas septiņdesmit piecu, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņdesmit piecu, simts un vairāk gadu vecumu;

8.2. pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 5 (piecus) gadus;

8.3. personai, sasniedzot septiņdesmit piecu, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņdesmit piecu gadu vecumu, piešķirams pabalsts 100 euro;

8.4. personai, sasniedzot simts un vairāk gadu vecumu, piešķirams pabalsts 200 euro;

8.6. pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums.

9. Apbedīšanas pabalsts:

9.1. pabalstu piešķir apbedīšanas izdevumu apmaksai (zārka un piederumu iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumi u.c.);

9.2. pabalstu piešķir, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldības teritorija;

9.3. apbedīšanas pabalsts ir 600 euro;

9.4. atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar ārpus valsts mirušas personas apbedīšanu, Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt pabalstu līdz 1500 euro;

9.5. pabalstu pilnā apjomā piešķir gadījumos, ja netiek saņemts Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras (turpmāka – VSAA) apbedīšanas pabalsts. Ja saņemts VSAA apbedīšanas pabalsts, tad pašvaldības pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp apakšpunktā 9.3. noteikto summu un VSAA izmaksāto summu, ko apliecina VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu;

9.6. lai saņemtu pabalstu, personai, kura pieprasa pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, miršanas apliecības kopija un VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu;

9.7. pabalstu var izmaksāt naudā vai pārskaitīt uzņēmumam, kas sniedz apbedīšanas pakalpojumu.

10. Pabalsts svētkos politiski represētajām personām:

10.1. pabalstu izmaksā vienu reizi gadā uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu (18. novembris) personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikts politiski represētas personas statuss;

10.2. pabalsta apmērs ir 50 euro un to izmaksā saņēmēja kontā vai skaidrā naudā.

11. Pabalsts svētkos Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem:

11.1. pabalstu izmaksā vienu reizi gadā uz Latvijas Republikas Lāčplēša dienu (11. novembris) personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteikts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss;

11.2. pabalsta apmērs ir 50 euro un to izmaksā saņēmēja kontā vai skaidrā naudā.

12. Pabalsts bērna izglītībai:

12.1. pabalstu piešķir un izmaksā daudzbērnu ģimenēm obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem vienreiz gadā 45 euro katram bērnam;

12.2. pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums.

13. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai:

13.1. pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai piešķir personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, 1991. gada barikāžu dalībnieka statuss, un personām, kuras slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie resursi un to apliecina ārstu konsīlija lēmums;

13.2. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ir paredzēts ārstēšanās izdevumu (ģimenes ārsta, poliklīniku pakalpojumi, stacionārā ārstēšana, primārā veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi, manipulācijas) un ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu iegādes izdevumu kompensēšanai;

13.3. kopējā pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai summa:

13.3.1. personai ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu – līdz 300 euro gadā;

13.3.2. personai ar 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu – līdz 50 euro gadā,

13.3.3. personai, kura slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie resursi un to apliecina ārstu konsīlija lēmums, kā arī persona ir iztērējusi visus savus finansiālos resursus, – līdz 3000 euro gadā;

13.4. pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai pieprasītājiem papildus iesniegumam jāiesniedz izraksts par ārstēšanos stacionārā un/vai izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 27/u), recepšu kopijas vai izdrukas un izdevumus apliecinoši dokumenti; personai, kura slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie resursi, jāiesniedz ārstu konsīlija lēmums;

13.5. pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no izdevumu par medicīnas pakalpojumiem saņemšanas un preču iegādes dienas.

III. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

14. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Madonas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Madonas novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

16. Noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

17. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

18.1. Cesvaines novada domes 2014. gada 11. decembra saistošos noteikumus Nr. 23 "Par pašvaldības atbalstu svētkos";

18.2. Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta saistošos noteikumus Nr. 10 "Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Cesvaines novada iedzīvotājiem nozīmīgās dzīves jubilejās";

18.3. Cesvaines novada domes 2017. gada 16. marta saistošos noteikumus Nr. 11 "Par apbedīšanas pabalstu";

18.4. Cesvaines novada domes 2017. gada 7. jūlija saistošos noteikumus Nr.15 "Par pabalstu pirmklasniekam";

18.5. Cesvaines novada domes 2018. gada 13. septembra saistošos noteikumus Nr. 11 "Par Cesvaines novada pašvaldības pabalstu politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem";

18.6. Cesvaines novada domes 2020. gada 19. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

18.7. Ērgļu novada pašvaldības domes 2015. gada 26. marta saistošos noteikumus Nr. 6 "Kārtība, kādā piešķirami un izmaksājami Ērgļu novada pašvaldības pabalsti";

18.8. Madonas novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra saistošos noteikumus Nr. 16 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā".

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 "Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. rojekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu no 2021. gada 1. jūlija ir izveidots jauns Madonas novads, apvienojot Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadu. Likuma "Par pašvaldībām 43. panta trešajā daļā noteikts, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Visos novados bija saistošie noteikumi, kas nodrošināja pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi.

Madonas novada pašvaldība vēlas realizēt brīvprātīgās iniciatīvas un atbalstīt Madonas novada ģimenes, piešķirot pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā; atbalstīt daudzbērnu ģimenes, kuru bērni ir obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi, piešķirot vienreiz gadā pabalstu bērna izglītībai; vēlas atbalstīt un izrādīt cieņu politiski represētajām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, viņus atbalstot ar pabalstu, kas tiek izmaksāts vienu reizi gadā vienā no valsts svētku vai atceres dienām; vēlas atbalstīt iedzīvotājus nozīmīgās dzīves jubilejās: septiņdesmit piecu, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņdesmit piecu, simts un vairāk gadu vecumu, izmaksājot viņiem vienreizēju pabalstu nozīmīgajā dzīves jubilejā; piešķirt pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, 1991. gada barikāžu dalībniekiem, un personām, kuras slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie resursi, kā atbalsta ar apbedīšanas pabalstu, ja mirušās personas deklarētā dzīvesvieta bija pašvaldības teritorija.

2. Īss projekta satura izklāstsSasitošajos noteikumos noteikti pabalsti, kas tiek piešķirti kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību un to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.

Materiālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot materiālo situāciju.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPrognozējams, ka saistošo noteikumu īstenošana palielinās pašvaldības izdevumus materiālās palīdzības pabalstiem, jo ar Madonas novadu apvienotajos novados nebija tik plašs brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu klāsts un to apmērs.

Pabalsts jaundzimušajiem

230 x 300 euro = 69 000 euro

Pabalsts jubilejā

818 x 100 euro = 81 800 euro

Apbedīšanas pabalsts

100 x (250 euro + 50 euro) = 30 000 euro

Pabalsts svētkos represētajiem

280 x 50 euro = 14 000 euro

Pabalsts svētkos Černobiļas AES dalībniekiem

50 x 50 euro = 2500 euro

Pabalsts izglītībai

610 x 45 euro = 27 450 euro

Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai

50 x 300 euro = 15 000 euro

50 x 50 euro = 2 500 euro

1 x 3000 euro = 3000 euro

Kopā = 245 250 euro

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Madonas novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Lungevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Madonas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2021. OP numurs: 2021/247.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328609
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"