Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 31

Siguldā 2021. gada 2. decembrī
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā
Apstiprināti ar Siguldas novada pašvaldības domes
2021. gada 2. decembra lēmumu (prot. Nr. 13, 31. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa
noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās centrālās datu bāzes noteikumi" 69. un 79. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek veikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) iesniegšana, pieņemšana, reģistrēšana datu bāzē un izsniegšana.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas Siguldas novada administratīvajā teritorijā:

2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus;

2.2. veic inženierbūvju un ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju;

2.3. izstrādā detālplānojumus;

2.4. izstrādā zemes ierīcības projektus.

3. Siguldas novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, reģistrāciju, sagatavošanu un izsniegšanu veic Pašvaldības Būvniecības kontroles pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde).

4. Par noteikumu 3. punktā minēto pakalpojumu sniegšanu Pašvaldībai ir tiesības saņemt maksu, kas tiek apstiprināta ar atsevišķu Pašvaldības domes lēmumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu.

5. Lai saņemtu nepieciešamo informāciju no augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes (turpmāk – datu bāze), informācijas pieprasītājs iesniedz Pašvaldībai rakstisku pieteikumu, kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Pašvaldība pieprasīto informāciju sniedz divu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

6. Pašvaldība reģistrēšanai datu bāzē pieņem tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus un izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti mērogā 1:500 (dgn formātā, izpildmērījumus, izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus dgn vai dwg formātā), LKS 92 koordinātu sistēmā un Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS 2000,5). Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

7. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrācijai datu bāzē, iepriekš to saskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:

7.1. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

7.2. valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi";

7.3. Dabas aizsardzības pārvaldi;

7.4. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju;

7.5. gāzes apgādes tīklu uzturētāju;

7.6. siltumtīklu uzturētāju;

7.7. elektronisko sakaru tīklu uzturētāju;

7.8. Latvijas Valsts radio un televīzijas centru;

7.9. akciju sabiedrību "Sadales tīkls";

7.10. ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu uzturētāju;

7.11. citiem inženierkomunikāciju un inženierbūvju turētājiem, ja tos skar noteikumu 2. punktā minēto darbību veikšana.

8. Pašvaldība pārbauda iesniegto topogrāfisko informāciju un piecu darba dienu laikā pēc rēķina apmaksas saskaņo un reģistrē to datu bāzē, ja tā atbilst reālai situācijai dabā un normatīvo aktu prasībām.

9. Nepilnību gadījumā Pašvaldība iesniegto topogrāfisko informāciju ar iebildēm nosūta mērniecības darbu izpildītājam precizēšanai. Pēc precizēšanas, atkārtoti iesūtīto topogrāfisko informāciju Pašvaldība izskata trīs darba dienu laikā. Nepieciešamības gadījumā, Siguldas novada pašvaldībai ir tiesības papildus pieprasīt mērniecības datus elektroniskā formā.

10. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājam jānodrošina ēkas vai inženierbūves faktiskā novietojuma izpildmērījums reģistrēšanai datu bāzē.

11. Ja, veicot būvdarbus vai rakšanas darbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un tās jāuzmēra un jāiesniedz reģistrēšanai datu bāzē.

12. Ja būvdarbu laikā inženierkomunikācijas tiek demontētas, vai arī tiek konstatēta plānos uzrādītu inženierkomunikāciju neesamība dabā, būvdarbu veicējam ir jānodrošina jaunās situācijas atspoguļošana izpildmērījumā, kas jāiesniedz Pašvaldībai reģistrēšanai datu bāzē.

13. Ēkas vai inženierbūves pieņemšana ekspluatācijā tiek veikta, ja uz izpildmērījuma ir Pārvaldes atzīme par objekta izpildmērījuma reģistrēšanu datu bāzē.

14. Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte nav nepieciešama, bet ir derīga izdruka no datu bāzes, kuru izsniegusi Pašvaldība:

14.1. avārijas darbu gadījumā;

14.2. uzstādot pagaidu būves;

14.3. darbu veikšanai, kam nav vajadzīgs būvprojekts;

14.4. ēku atjaunošanas darbiem, ja nav paredzēts teritorijas labiekārtojums un inženierkomunikāciju pieslēgums un būvniecība neskar esošās inženierkomunikācijas;

14.5. reklāmas objektu uzstādīšanai (līdz 0.3 m dziļumam).

15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

15.1. Siguldas novada pašvaldības domes 2018. gada 1. novembra saistošie noteikumi Nr. 31 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā";

15.2. Inčukalna novada pašvaldības domes 2020. gada 19. augusta saistošie noteikumi Nr. 15/2020 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Inčukalna novadā";

15.3. Krimuldas novada pašvaldības domes 2015. gada 31. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Krimuldas novadā";

15.4. Mālpils novada pašvaldības domes 2012. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 4 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Mālpils novadā".

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 2. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 31 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu pašvaldībai, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, ir pienākums par savu administratīvo teritoriju izveidot un uzturēt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, jāveic iesniegtās informācijas pārbaudi un jānodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Domei jānosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtība.

Saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot šādu normatīvo tiesību aktu nosacījumus:

1) Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestā daļa nosaka, ka "Vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldības dome nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību", likuma 26. panta trešā daļa paredz, ka "Maksa par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un

2) Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 69. punkts nosaka, ka "Vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka tos inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā", un 79. punkts nosaka, ka "Vietējā pašvaldība nosaka topogrāfiskās informācijas pārbaudes un reģistrācijas termiņu, kurš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas."

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Siguldas novada administratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pieņemšana un reģistrēšana datubāzē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošos noteikumus publicē vietējā laikrakstā, kā arī tie tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un izlikti redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties pie Siguldas novada pašvaldības Būvniecības kontroles Pārvaldes ģeodēzijas inženieres I. Lūkinas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības tīmekļa vietnē un iesniegto priekšlikumu (ja attiecināms) izvērtēšana.
Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Siguldas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 31Pieņemts: 02.12.2021.Stājas spēkā: 23.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 22.12.2021. OP numurs: 2021/247.15
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
328605
23.12.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"