Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 37

Talsos 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 14, 4. p., lēmums Nr. 321)
Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 8. punktu, 13. punktu un trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
21. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija
noteikumu Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu
noteikumi
" 17. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, papildus Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" noteiktajām izglītojamo kategorijām.

2. Braukšanas izdevumu veidi, kurus apmaksā pašvaldība, ja attiecīgajās dienās ir apmeklēta izglītības iestāde, ir:

2.1. sabiedriskā transporta biļete, ja izglītojamajam nav izsniegta braukšanas karte;

2.2. braukšanas karte.

3. Papildus 2. punktā noteiktajam, pašvaldība kompensē personīgā transporta izmaksas vispārējās izglītības iestādes izglītojamā vecākam līdz tuvākajai vispārējās izglītības iestādei, sabiedriskā transporta pieturvietai vai pašvaldības nodrošinātajam transporta maršrutam, ja attālums no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas līdz minētajai vietai ir lielāks nekā 3 km.

(Talsu novada domes 04.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

4. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu un saistīti ar braucienu mācību gada laikā no deklarētās dzīvesvietas līdz Talsu novada akreditētai vispārējās izglītības iestādei un atpakaļ (izņemot vienas pilsētas ietvaros), 100% apmērā Talsu novada:

4.1. pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādes 1.–12. klases izglītojamiem;

4.2. Talsu Kristīgās vidusskolas 1.–12. klašu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā.

5. Pašvaldība sedz Talsu novada pašvaldības dibināto profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu, un saistīti ar braucienu no deklarētās dzīvesvietas vai Talsu novada vispārējās izglītības iestādes, kurā izglītojamais mācās, līdz pašvaldības dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādei un atpakaļ (izņemot vienas pilsētas ietvaros) 100 % apmērā.

(Talsu novada domes 04.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

6. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:

6.1. par laika posmu, kad noteikts izglītojamo brīvlaiks, izņemot, ja tā laikā ar iestādes direktora rīkojumu noteiktas nodarbības, konsultācijas vai valsts pārbaudes darbi;

6.2. ja savlaicīgi, līdz nākamā mēneša 15. datumam, netiek iesniegtas biļetes, kas apliecina braukšanu atbilstošos datumos;

6.3. ja bez pārsēšanās attiecīgajā maršrutā un laikā pārvadājums tiek nodrošināts ar pašvaldības transportu.

7. Izdevumu kompensēšana par braucieniem sabiedriskajā transportā izglītojamajiem tiek veikta par dienām, kad apmeklēta izglītības iestāde:

7.1. pamatojoties uz iegādātajām un kompensēšanai iesniegtajām braukšanas biļetēm, ja izglītojamajam nav izsniegta braukšanas karte;

7.2. ja izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz attiecīgās izglītības iestādes vadītājam iesniegumu un braukšanas biļetes par izmantoto sabiedrisko transportu. Minēto biļešu iesniegšana var tikt veikta arī biežāk kā 1 reizi mēnesī, sadalot atmaksas periodu pa laika posmiem.

8. Biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem. Kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta.

9. Izglītības iestāde salīdzina iesniegtās sabiedriskā transporta biļetes ar izglītojamā faktisko izglītības iestādes apmeklējumu, veic atzīmi par apmaksājamajām biļetēm un līdz mēneša 22. datumam nogādā tās pašvaldības grāmatvedībā.

10. Kompensācijas apmērs 3. punktā minētajā gadījumā tiek veikts par dienām, kad apmeklēta izglītības iestāde:

10.1. par attālumu, kas noapaļots uz augšu līdz precizitātei 0,5 km, nosakot kompensācijas apmēru par 1 km 0,12 EUR;

10.2. ja izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu, līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz attiecīgās izglītības iestādes vadītājam iesniegumu, kurā norādīts kompensējamo dienu skaits un kompensējamo kilometru skaits un attiecīgā perioda degvielas izdevumus apliecinošu maksājuma dokumenta oriģinālu vai apstiprinātu tā kopiju par summu ne mazāku kā kompensējamās summas apmērs.

11. Izglītības iestāde salīdzina 10.2. punkta kārtībā iesniegto iesniegumu ar izglītojamā faktisko izglītības iestādes apmeklējumu, veic atzīmi par apmaksājamo summu un līdz mēneša 22. datumam nogādā to pašvaldības grāmatvedībā.

12. Pašvaldība 10 darba dienu laikā veic izdevumu apmaksu iesniegumā norādītajā bankas kontā vai pašvaldības pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē.

13. Ja attiecīgajā maršrutā un laikā pārvadājums netiek veikts ar pašvaldības transportu un izglītojamajam ir iespēja izmantot sabiedrisko transportu, pašvaldība izglītojamajam izsniedz braukšanas kartes. Izdevumus, kas radušies izmantojot braukšanas kartes, pārvadājuma pakalpojuma sniedzējam sedz pašvaldība.

14. Braukšanas karšu izsniegšanas kārtība:

14.1. izglītojamā vecāks, persona, kas viņu aizstāj vai izglītojamais, ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu iesniedz iesniegumu pašvaldības izglītības iestādes vadītājam;

14.2. izglītības iestādes vadītājs pārbauda, vai iesniegumā minētā informācija atbilst saistošo noteikumu 5. vai 6. punktā minētajiem kritērijiem, un iesniedz to Izglītības pārvaldē braukšanas kartes izgatavošanai;

14.3. Izglītības pārvalde izsniedz braukšanas karti un paziņo par to sabiedriskā pārvadājuma sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.

15. Ja izglītojamais izmantojis izsniegto braukšanas karti, bet attiecīgajā dienā nav apmeklējis izglītības iestādi, Izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona var lemt par braukšanas kartes anulēšanu uz attiecīgo mācību gadu. Šajā gadījumā izglītojamajam turpmāk tiek veikta braukšanas izdevumu kompensācija saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par biļešu izdevumu atmaksu.

16. Ja izglītojamais plāno izmantot dažādu sabiedrisko pārvadātāju pakalpojumus un kāds no tiem neatbalsta izsniegtās braukšanas kartes, izglītojamajam tiek veikta braukšanas izdevumu kompensācija saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par biļešu izdevumu atmaksu un braukšanas karte netiek izsniegta.

17. Par izsniegto braukšanas karšu datu bāzes un nosacījumu aktualizēšanu atbildīgās personas ar rīkojumu nosaka pašvaldības izpilddirektors.

18. Amatpersonu pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Talsu novada domē, iesniedzot iesniegumu Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā.

19. Maršrutu sarakstus, kuros izglītojamo pārvadājumi tiek nodrošināti ar pašvaldības transportu, un to kursēšanas laikus apstiprina pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu. Nosakot minētos izglītojamo pārvadājumus, tiek ņemts vērā, ka cita novada teritorijā pašvaldības nodrošināti pārvadājumi var tikt veikti, ja:

19.1. izglītojamais apmeklē Talsu novada pašvaldības izglītības iestādi;

19.2. pārvadājumu iespējams nodrošināt esošā maršruta ietvaros, pagarinot maršrutu citas pašvaldības teritorijā ne vairāk kā par 25 km.

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā, bet ne ātrāk kā ar 2022. gada 1. janvāri.

21. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem:

21.1. Talsu novada domes 2018. gada 12. jūlija saistošos noteikumus Nr. 26 "Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā"

21.2. Mērsraga novada domes 2018. gada 19. jūnija saistošos noteikumus Nr. 7/2018 "Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamajiem";

21.3. Dundagas novada domes 2011. gada 29. septembra saistošos noteikumus Nr. 18 "Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem".

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Talsu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 37Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 246, 21.12.2021. OP numurs: 2021/246.34
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328596
{"selected":{"value":"15.07.2022","content":"<font class='s-1'>15.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.07.2022","iso_value":"2022\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-14.07.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.07.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"