Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 836

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 61. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai (ESF)" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākumu "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības partneriem;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. augstskola – saskaņā ar Augstskolu likumu valsts vai privātpersonas dibināta un noteiktā kārtībā Latvijas Republikā reģistrēta un akreditēta augstskola;

2.2. digitalizācijas aģents (mentors) – projekta īstenošanas personāls, kura uzdevums ir sekmēt jaunā digitālā satura un tehnoloģisko risinājumu ieviešanu projekta iesniedzēja un sadarbības partnera institūcijā, nodrošinot pedagoģisko un tehnisko atbalstu docētājiem;

2.3. digitālie tehnoloģiskie risinājumi – informācijas tehnoloģiju integrēšana studiju procesā ar mērķi uzlabot studējošo digitālās prasmes un paaugstināt studiju efektivitāti un kvalitāti, lai studiju procesā mainītu tradicionālo mācīšanas un mācīšanās (Teaching and Learning) pieeju uz mūsdienīgu mācību pieredzi, integrējot digitālās tehnoloģijas studiju procesā, pedagoģiskajos paņēmienos un mācību novērtēšanas praksē, tādējādi stiprinot personalizētu mācīšanos, veicinot jēgpilnas individuālās un grupu mācības, labāku mācīšanās organizāciju, tostarp resursu koplietošanu un efektīvāku atgriezenisko saiti. Digitālie tehnoloģiskie risinājumi nodrošina atbalstu zināšanu apguvē, tostarp attīstot digitālās un virtuālās studiju vides, piemēram, simulatorus un digitālās laboratorijas, mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģiju integrāciju studiju procesā, paaugstina studiju efektivitāti un kvalitāti, sekmē resursu koplietošanu;

2.4. zinātniskā institūcija – Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts.

3. Pasākuma mērķis ir ieviest digitalizācijas iniciatīvas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei.

4. Pasākuma mērķa grupa ir augstskolas.

5. Pasākuma mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 17. punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

5.1. iznākuma rādītāju – augstskolu skaits, kuras saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu digitalizācijas iniciatīvu ieviešanai, kas veicina mūsdienīgu, inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu studiju procesu, – 7;

5.2. rezultāta rādītāju – augstskolu skaits, kuras ieviesušas digitalizācijas iniciatīvas, kas veicina mūsdienīgu, inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu studiju procesu, – 7.

(Grozīts ar MK 17.01.2023. noteikumiem Nr. 19)

6. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 7 860 001 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums no programmas "Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām" (turpmāk – REACT-EU) – 5 627 882 euro un valsts budžeta finansējums – 2 232 119 euro.

(MK 17.01.2023. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

7. Pasākuma ietvaros augstskola īsteno projektu, kas nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un tā maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 100 procenti. Maksimālais attiecināmais REACT-EU finansējuma apmērs nepārsniedz 71,60 procentus no pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma. 

(MK 17.01.2023. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

8. Pasākumu īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

9. Pasākumu īsteno vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu pasākumam pieejamo finansējumu.

10. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros var būt augstskola, kas pēc tam, kad ir noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi un apstiprināts projekta iesniegums, ir arī finansējuma saņēmējs.

12. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz un projektu īsteno ar vismaz diviem sadarbības partneriem – augstskolām, projekta iesniegumā pamatojot to izvēli, nepieciešamību un norādot tās iesaisti atbalstāmo darbību īstenošanā. Papildus obligātajiem diviem sadarbības partneriem projekta iesniedzējs projektu var īstenot arī ar vairākiem sadarbības partneriem, tai skaitā citām augstskolām, zinātniskajām institūcijām, privātajām vai publiskajām organizācijām un ārvalstu augstskolām.

13. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno sadarbības partnera apliecinājumu par gatavību piedalīties projekta īstenošanā. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas projekta iesniedzējs ar katru sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

14. Projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesniegumu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedz to sadarbības iestādē, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam elektronisko vidi.

15. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros iesniedz vienu projekta iesniegumu.

16. Projekta minimālais kopējais attiecināmais finansējuma apmērs ir 600 000 euro, projekta maksimālais kopējais attiecināmais finansējuma apmērs ir 2 600 000 euro.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

17. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

17.1. augstskolu digitālās kapacitātes stiprināšana, pilnveidojot studiju saturu un mācību metodiku studējošo digitālo prasmju attīstīšanai, tai skaitā ieviešot un integrējot digitālos tehnoloģiskos risinājumus studiju saturā un studiju procesā;

17.2. konsultatīvs atbalsts docētājiem jaunā digitālā satura, mācību metožu un tehnoloģisko risinājumu ieviešanai;

17.3. projekta vadības nodrošināšana;

17.4. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās augstskolu digitālās kapacitātes stiprināšanai ir atbalstāmas šādas darbības:

18.1. digitālo prasmju studiju satura un atbilstošas mācību metodikas iegāde, izstrāde vai pilnveide, tai skaitā pārņemot pasaules labo praksi un adaptējot to;

18.2. inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju saturā, tai skaitā praktisko un pētniecisko darbu īstenošanai jaunā digitālā satura ieviešanā;

18.3. mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģiju integrēšana studiju saturā un studiju procesā;

18.4. mācību procesa datu ieguves un analīzes risinājumu (learning analytics) ieviešana, tai skaitā pielāgošana un modernizēšana;

18.5. attālināto pārbaudījumu veikšanas un zināšanu novērtēšanas tehnoloģiju ieviešana, lai nodrošinātu efektīvāku atgriezenisko saiti;

18.6. digitālo tehnoloģisko risinājumu ieviešanai nepieciešamā tehniskā aprīkojuma nodrošināšana.

19. Šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minētā tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai ir atbalstāmas šādas darbības:

19.1. tehniskā aprīkojuma iegāde, kas saistīts ar programmatūru, datu glabāšanas iekārtām un sistēmām;

19.2. esošo datu centru datu masīvu papildināšana un esošo datu masīvu veiktspējas palielināšana;

19.3. iegādātā tehniskā aprīkojuma uzstādīšana, konfigurēšana, pielāgošana, testēšana un apkalpojošā personāla instruktāža;

19.4. tehniskā aprīkojuma iepirkumu dokumentācijas sagatavošana un iepirkumu nodrošināšana.

20. Tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

20.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas:

20.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas, šo noteikumu 17.3. un 17.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

20.1.2. projekta īstenošanas personāla, tai skaitā ekspertu, speciālistu, konsultantu, tostarp ārvalstu, atlīdzības izmaksas, izņemot virsstundas, šo noteikumu 17.1., 17.2.19.3. un 19.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, kā arī digitalizācijas aģentu (mentoru) izmaksas šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai;

20.2. jaunradītu darba vietu aprīkojuma, biroja mēbeļu, tehnikas, datorprogrammu un licenču iegādes vai īres izmaksas ne vairāk kā 3 000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā, ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā vismaz 30 procentu apmērā no normālā darba laika uz darba līguma pamata. Ja projekta vadības vai īstenošanas personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai daļlaiku, jaunradītas darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli darba slodzes procentuālajam sadalījumam;

20.3. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta vadības personālam šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai, kā arī iekšzemes un ārvalstu komandējumu un darba braucienu izmaksas projekta īstenošanas personālam šo noteikumu 17.1., 17.2. un 19.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ja tās ir pamatotas un saistītas ar projekta īstenošanu;

20.4. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu), kas ir daļa no iekšzemes komandējumu vai darba braucienu izmaksām;

20.5. ārvalstu ekspertu piesaistes izmaksas šo noteikumu 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. un 18.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai;

20.6. pakalpojumu un piegādes izmaksas šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā mākoņpakalpojumu izmaksas;

20.7. tehniskā aprīkojuma un inventāra iegādes izmaksas šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ja to iegāde ir tieši nepieciešama šo noteikumu 17.1. punktā minētā digitālo prasmju studiju satura īstenošanai un digitālo tehnoloģisko risinājumu ieviešanai;

20.8. licenču iegādes izmaksas, tai skaitā licenču atjauninājumu iegādes izmaksas šo noteikumu 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. un 18.5. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai licenču darbības periodā, kas nepārsniedz projekta īstenošanas laiku;

20.9. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

(Grozīts ar MK 17.01.2023. noteikumiem Nr. 19)

21. Šo noteikumu 20.7. apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz 20 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

22. Plānojot šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts pilnu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, attiecīgi veicot projekta vadības un īstenošanas personāla darba laika uzskaiti par veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku. 

(MK 17.01.2023. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

23. Netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām. Netiešo izmaksu vienoto likmi piemēro personāla izmaksām, kuras radušās uz darba līguma pamata.

24. Pievienotās vērtības nodoklis uzskatāms par attiecināmām izmaksām, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

25. Ja šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minētais pakalpojuma sniedzējs ir fiziska persona un tā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

26. Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējam izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

27. Sadarbības partneriem izmaksas ir attiecināmas pēc šo noteikumu 13. punktā minēto sadarbības līgumu noslēgšanas, bet ne agrāk kā no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

28. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partnera pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partneru īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku un nodrošinot demarkāciju ar citiem līdzīgiem vai saistītiem projektiem.

29. Finansējuma saņēmējs projekta ietvaros plānotajām atbalstāmajām darbībām nodrošina sinerģiju, papildinātību un nepārklāšanos ar citām augstskolas e-risinājumu ieviešanas un studiju programmu satura pilnveidi veicinošām atbalsta programmām.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

30. Sadarbības iestāde projektu iesniegumu atlasē nodrošina atbilstošu Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļautu ekspertu piesaisti, izmantojot šādus atlases kritērijus:

30.1. ekspertam ir vismaz maģistra grāds;

30.2. ekspertam pēdējo četru gadu laikā ir bijusi pieredze augstākās izglītības digitālās transformācijas pētniecībā vai augstākās izglītības digitalizācijas projektu īstenošanā, piemēram, digitālo prasmju apguves satura izstrādē, informācijas sistēmu un tehnoloģiju izstrādē un integrēšanā augstākās izglītības studiju procesā;

30.3. ekspertam ir vēlama pieredze Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas vai citos līdzvērtīgos starptautiskā līmeņa pētījumos augstākajā izglītībā.

31. Projektu īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija kopīgi ar sadarbības iestādi nodrošina projekta gala rezultātu kvalitātes izvērtējumu, ievērojot šādus nosacījumus:

31.1. izvērtējumu veic Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē iekļauti eksperti, kas atbilst šo noteikumu 30. punktā minētajiem kritērijiem;

31.2. atbildīgā iestāde izstrādā izvērtējuma standartformu, tai skaitā ietverot prasību ekspertam izvērtēt un pamatot, cik lielā mērā ir sasniegti projektā plānotie rezultāti, novērtējumu izsakot arī procentos;

31.3. gala rezultātu izvērtējumu sadarbības iestāde izmanto lēmuma pieņemšanā par projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanu. Pamatojoties uz minēto gala izvērtējumu, sadarbības iestāde pieņem lēmumu par finanšu korekcijas piemērošanu atbilstoši vadošās iestādes vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu projektos. Par minēto lēmumu sadarbības iestāde informē atbildīgo iestādi.

32. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim.

33. Pasākums tiek īstenots sasaistē ar darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifisko atbalsta mērķi "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās".

34. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

35. Ja projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir paredzēts avanss, to var izmaksāt pa daļām. Viens avansa maksājums nepārsniedz 30 procentus no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummas. Ievērojot drošas finanšu vadības principus, finansējuma saņēmējiem, kuriem ir no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas statuss un kuri projektu īsteno tiem deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100 procenti no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummas. Ievērojot drošas finanšu vadības principus, finansējuma saņēmējiem, kas ir privātpersonu dibinātas augstskolas, avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 90 procenti no projektā paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma kopsummas.

(MK 17.01.2023. noteikumu Nr. 19 redakcijā)

36. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, XII pielikuma 2.2. apakšpunktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

37. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi trijos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu.

38. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

39. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

39.1. finansējuma saņēmējs nepilda līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 3. punktā minētā pasākuma mērķa un šo noteikumu 5. punktā minēto uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

39.2. citos gadījumos, ko nosaka līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 836Pieņemts: 14.12.2021.Stājas spēkā: 21.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 20.12.2021. OP numurs: 2021/245.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328541
{"selected":{"value":"21.01.2023","content":"<font class='s-1'>21.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.01.2023","iso_value":"2023\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2021","iso_value":"2021\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2021.-20.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"