Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7

Jelgavā 2021. gada 22. septembrī (prot. Nr. 20, 49. §)
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek izsniegta atļauja (pielikums Nr. 1) Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – Komersants), lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no produktiem, kas iegūti savā īpašumā vai valdījumā Latvijas teritorijā esošajos dārzos un dravās vai fiziskās personas vai komercsabiedrības dalībnieka pirmās pakāpes radinieku vai laulātā īpašumā esošajos dārzos un dravās Latvijas teritorijā, ar nosacījumu, ka komercsabiedrības dalībniekam pirms darījuma veikšanas dienas vismaz deviņus mēnešus nepārtraukti pieder ne mazāk kā 35 procenti kapitāla daļu komercsabiedrībā, vai iegūti no savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus).

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā (turpmāk – Atļauja) pieņem izpilddirektors.

3. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu un anulēšanu komersantam ir tiesības apstrīdēt Jelgavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Noteikumu kontrole notiek un atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu piemēro Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktajā kārtībā.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

5. Lai saņemtu Atļauju, komersantam Jelgavas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāiesniedz vai elektroniski e-pastā dome@jelgavasnovads.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz pieteikums (pielikums Nr. 2), kuru parakstījusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā jānorāda:

5.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, komersanta pilnvarotais pārstāvis (amats vārds, uzvārds), tālrunis, e-pasts;

5.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros) un/vai absolūtā alkohola daudzums;

5.3. ražošanas vieta (adrese, ēkas kadastra Nr.).

6. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

6.2. telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu.

7. Jelgavas novada būvvalde izvērtē iesniegtos dokumentus par telpu atbilstību alkoholisko dzērienu ražošanai un sniedz atzinumu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

8. Atļauju izsniedz bez maksas.

9. Atļauja netiek izsniegta, ja:

9.1. komersants nav iesniedzis visus saistošo noteikumu 5. un 6. punktā minētos dokumentus;

9.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

9.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

9.4. ja ražošanu plānots uzsākt Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6. panta pirmajā daļā nosauktajās vietās.

10. Pieteikumu ar tam pievienotajiem dokumentiem un Būvvaldes sniegto atzinumu izskata Pašvaldības izpilddirektors un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.

11. Atļauju sagatavo Attīstības nodaļas darbinieks.

IV. Atļaujas anulēšana

12. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:

12.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

12.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

12.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

12.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

13. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš
Pielikums Nr. 1
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 7
ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU, STARPPRODUKTU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI JELGAVAS NOVADĀ

Jelgavā

____.____._____Nr._____

Jelgavas novada pašvaldība izsniedz atļauju:

Komersanta nosaukums

un juridiskā adrese:

Komersanta reģistrācijas

apliecības Nr.:

Ražošanas vieta:

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms (litros)

Absolūtā alkohola un/ vai starpproduktu daudzums (litros)

Atļauja izsniegta saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 29. septembra saistošo noteikumi Nr. _____ "Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā" 2. punktu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmuma reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore L. Lonerte

Z.v.

Pielikums Nr. 2
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

Jelgavas novada pašvaldībai

 
/komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr./
 
/komersanta juridiskā adrese/
 
/komersanta pārstāvja amats, vārds, uzvārds/
 
/tālrunis un e-pasta adrese/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt:

Atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

 
(ražošanas vieta – adrese, ēkas kadastra Nr.)

Saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments:

 
(vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti vai pārējie alkoholiskie dzērieni)

Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms:

 
(litri gadā)

Absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos:

 
(litri gadā)

Saražotais starpproduktu kopējais apjoms:

 
(litri gadā)

Pielikumā:

1. ražošanas vietas lietošanas vai īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

2. telpu plāns u.c. dokumenti, kas raksturo ražošanas vietu

Pielikumi:

 

Iesniedzot šo iesniegumu, esmu informēts/ta par personas datu apstrādi atbilstoši Datu Regulai Nr. 2016/679 un Jelgavas novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politikai (http://www.jelgavasnovads.lv/lv/privatuma-politika/).

   
 /amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums/ 
Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 22. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācijai
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsAr 2021. gada 1. jūliju, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" 18. punktu, ir izveidots Jelgavas novads, apvienojot Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu. Jaunajā administratīvajā teritorijā ir izveidota jauna pašvaldība – Jelgavas novada pašvaldība.

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu noteikts, ka novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. pants nosaka vietējās pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju.
3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu

Tiešas ietekmes nav.

4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ļauj komersantiem saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi veikt saimniecisko darbību.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmKomersants par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jelgavas novada pašvaldībā
6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekta izstrādē netika veiktas konsultācijas ar privātpersonām. Sasitošo noteikumu projekts ievietots Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv
Jelgavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Z. Caune
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 22.09.2021.Stājas spēkā: 21.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 20.12.2021. OP numurs: 2021/245.26
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328505
21.12.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"