Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 17/2021

Ludzā 2021. gada 30. novembrī
Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
Apstiprināti ar
Ludzas novada pašvaldības domes
30.11.2021. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 11, 28. §)

Izdoti saskaņā ar
Meža likuma 8. panta otro daļu,
LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"
22. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža Ludzas novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.

II. Koku ciršanas noteikumi

3. Attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai to pilnvarotas personas (turpmāk tekstā – Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniegumus par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumus pieņem šādas amatpersonas:

3.1. par koku ciršanu Ludzas pilsētas teritorijā – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors;

3.2. pārējā teritorijā – attiecīgās pagasta/pilsētas pārvaldes vadītājs;

4. Gadījumā, ja tiek rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada teritorijā, tad lēmumu pieņem Ludzas novada dome.

5. Persona, iesniedz Ludzas novada pašvaldībā vai attiecīgajā pagasta/pilsētas pārvaldē rakstveida iesniegumu (1. pielikums), kuram pievieno zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, zemesgabala plāna kopiju vai shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopiju par koka ciršanu.

6. Amatpersona pirms lēmuma par koka ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

7. Koku ciršanas atļauja (2. pielikums) ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Atļauja koka ciršanas laikā ir jāatrodas darba izpildes vietā.

8. Avārijas situācijā gadījumā, kad nav iespējams veikt koku nociršanas saskaņošanu, pēc darbu beigšanas zemesgabala īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai attiecīgais dienests ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc avārijas stāvoklī esoša koka nociršanas Amatpersonai iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka koks pirms nociršanas bijis avārijas stāvoklī (piemēram, fotofiksācija pirms koka nociršanas).

9. Amatpersonas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijā. Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskā apspriešana

10. Publiskās apspriešanas procedūra rīko, ja pašvaldības administratīvā teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana:

10.1. publiski pieejamos objektos;

10.2. sabiedrībai nozīmīgos gadījumos – plānots rekonstruēt (labiekārtot) vai veikt jaunu būvniecību.

11. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība.

12. Pašvaldība paziņojumu par Publisko apspriešanu publicē Ludzas novada pašvaldības interneta mājas lapā un izvieto informācijas sniegšanas vietā Ludzas novada domes administrācijas ēkā un attiecīgās pagasta/pilsētas pārvaldes telpās.

13. Publiskās apspriešanas ilgums nav mazāks par 10 (desmit) darbdienām.

14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Ludzas novada dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

15. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciematu teritorijās (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x 0,2, kur

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),

KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas,

KI – koka ciršanas iemesla koeficients,

KA – apdzīvotas vietas koeficients,

KV – koka atrašanās vietas koeficients,

0,2 – pašvaldības noteiktais koeficients.

16. Saistošajos noteikumos noteiktie koeficienti ir saskaņā ar LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumu.

17. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

V. Noslēguma jautājumi

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

18.1. Ludzas novada domes 28.06.2012. saistošos noteikumus Nr. 16 "Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

18.2. Ciblas novada domes 26.03.2015. saistošos noteikumus Nr. 4 "Par koku ciršanu ārpus meža Ciblas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā";

18.3. Kārsavas novada domes 22.08.2013. saistošos noteikumus Nr. 8 "Par koku ciršanu ārpus meža zemes Kārsavas novadā";

18.4. Zilupes novada domes 22.03.2013. saistošos noteikumus Nr. 3 "Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs

Ludzas novada pašvaldībai
Raiņa ielā 16, Ludzā,
Ludzas novadā, LV-5701

  
 

(nosaukums/vārds, uzvārds)

  
 

(reģistrācijas Nr./personas kods)

  
 

(juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvieta)

  
 

(tālrunis)

IESNIEGUMS
PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

Ludzā

______. gada ____._____________

Lūdzu atļaut nozāģēt:

Koka suga

Daudzums (gab)

Caurmērs (cm)

   
   
   
   
 
Koka atrašanās vietā: 

Koka ciršanas iemesls:

Koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību

Apstādījumu atjaunošana, teritorijas izgaismošana (izsauļošana), apstādījumu kopšana

Būvniecība

Cits iemesls:

 
 

Pielikumā:

Zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumenta kopija.

Zemesgabala plāna kopija vai shēma ar norādītā koka atrašanos vietu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma kopija par koka ciršanu.

Cits:

 
 
 
 
  

/

 
 

paraksts

 

(vārds, uzvārds)

KOKU CIRŠANAS ATĻAUJA Nr. _____________

Atļauja izdota 
 

(kam)

 

(adrese)

 

Zemes gabala adrese

Koka suga

Koka stumbra diametrs (cm)

Skaits

Cena (EUR)

1

2

3

4

5

     
     
  

Kopā

  

Atļauja izdota _________.gada ______._______________________________

Atļauja derīga līdz: _________.gada ______._______________________________

Īpaši norādījumi darba izpildītājam:

1. Darba izpildītājs atbild par darba drošības un sanitāro noteikumu ievērošanu objektā saskaņā ar likumdošanu, kā arī par darba vietas norobežošanu, un sedz trešajām personām darba gaitā radušos zaudējumus.

2. Darba izpildītājs nodrošina nepieciešamo satiksmes slēgšanu vai ierobežošanu darbības posmā (līdz sarkanajai līnijai), to iepriekš saskaņojot ar VAS "Latvijas valsts ceļi".

3. Koku ciršanas rezultātā radušos atkritumu (zari, saknes, celmi, skaidas) novietošana un glabāšana tiem neparedzētās vietās ir pamats vainīgās personas saukšanai pie administratīvās atbildības un tai piemērojamas sankcijas, kādas noteiktas LR Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors vai

 

pagasta pārvaldes vadītājs

 

Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas vienu eksemplāru saņēmu:

 

. gada

 

.

   

(

 )
      

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 30. novembra saistošo noteikumu Nr. 17/2021 "Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašvaldības pienākums ir izsniegt koku ciršanas atļauja nemeža zemēs un sekot, lai koki netiek cirsti nelikumīgi. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža Ludzas novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi izdoti saskaņā Meža likuma 8. panta otro daļu; LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprināta kārtība, kādā pašvaldība izdot koku ciršanas atļaujas nemeža zemēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPašvaldības budžetā kārtējam gadam netiek paredzēti izdevumi, jo saistošo noteikumu izpilde neprasa papildus budžeta līdzekļus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāProjekts neietekmē uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācijas par administratīvajām procedūrāmAdministratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17/2021Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 18.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244, 17.12.2021. OP numurs: 2021/244.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328466
18.12.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"