Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 829

Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 40. §)
Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
57.1 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. veic iepriekšējās darbības pārbaudi;

1.2. izsniedz un anulē civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa un lidostas identitātes karti.

2. Šo noteikumu VII nodaļā noteikta atšķirīga kārtība lidostas pastāvīgās identitātes kartes izsniegšanai un anulēšanai valsts institūciju amatpersonām un ārvalstu institūciju darbiniekiem.

II. Standarta iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība

3. Darba devējs izstrādā un ievieš iepriekšējās darbības pārbaudes procedūru, lai nodrošinātu tās veikšanu likuma "Par aviāciju" 57.1 panta pirmajā daļā un Komisijas 2015. gada 5. novembra īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (turpmāk – Regula Nr. 2015/1998), pielikuma 11.1.3. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā un 11.1.4. punktā noteiktajā apjomā.

4. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) izstrādā rekomendējamu tipveida iepriekšējās darbības pārbaudes procedūru darba devējiem un tiesību subjektiem, kuriem Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumos Nr. 397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu" (turpmāk – noteikumi Nr. 397) ir noteikti pienākumi civilās aviācijas drošības jomā.

5. Darba devējs darba sludinājumā papildus norāda:

5.1. ka tiks veikta pretendenta iepriekšējās darbības pārbaude;

5.2. ierobežojumus, kas liedz pretendentu pieņemt darbā saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otro daļu, un tiesiskās sekas, ja ir konstatēts, ka persona neatbilst šā panta ceturtās daļas nosacījumiem.

6. Ja darba devējs nav publicējis darba sludinājumu, darba devēja pienākums ir pirms darba intervijas uzsākšanas rakstiski informēt pretendentu par šo noteikumu 5. punktā minētajiem nosacījumiem.

7. Pretendents iesniedz darba devējam dzīvesgaitas aprakstu (CV), kurā norādīta informācija par visām pretendenta dzīvesvietas valstīm un darbavietām pēdējo piecu gadu laikā, kā arī par izglītības iestādēm, kurās pretendents mācījies vai studējis pēdējo piecu gadu laikā.

8. Pirms darba intervijas uzsākšanas pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina, ka:

8.1. ir iepazinies ar šo noteikumu 6. punktā minēto informāciju;

8.2. uz viņu neattiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otrajā daļā minētie gadījumi.

9. Ja pretendents atsakās parakstīt šo noteikumu 8. punktā minēto apliecinājumu, darba devējs šo faktu dokumentē un, neuzsākot darba interviju, atsaka nodibināt ar amata pretendentu darba tiesiskās attiecības.

10. Darba devējs veic individuālu darba interviju ar katru pretendentu un pārbauda tā iepriekšējo nodarbošanos pēdējo piecu gadu laikā.

11. Lai pārbaudītu pretendenta iepriekšējo nodarbošanos pēdējo piecu gadu laikā, darba devējs:

11.1. izskata pretendenta iesniegtās iepriekšējo darba devēju rakstiskās atsauksmes par pretendentu un, ja tādu nav, pārliecinās, vai pretendents strādājis norādītajā darbavietā, un iegūst atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem;

11.2. izskata pretendenta iesniegtos izglītības iestāžu dokumentus, kas apliecina pretendenta iegūto izglītību un studiju ilgumu, un apmācību sniedzēju dokumentus, kas apliecina apmācību ilgumu un to, ka pretendents ir apguvis attiecīgu apmācību programmu, un, ja nepieciešams, iegūst papildu informāciju vai dokumentus no izglītības iestādēm un apmācību sniedzējiem.

12. Ja, izvērtējot pretendenta dzīvesgaitas aprakstā (CV) sniegto informāciju, darba devējs konstatē, ka pēdējo piecu gadu laikā pretendentam darba pienākumu pildīšanā vai mācībās ir bijis pārtraukums, kas ilgāks par 28 dienām, darba devējs pieprasa pretendentam iesniegt informāciju par viņa atrašanās (uzturēšanās) vietu un nodarbošanos attiecīgā pārtraukuma laikā.

13. Darba devējs dokumentē šo noteikumu 11. punktā minētās iepriekšējās darbības pārbaužu laikā veiktās darbības. Šo pārbaužu laikā iegūtā informācija un dokumentu kopijas darbinieka nodarbinātības laikā tiek uzglabātas pie darba devēja.

14. Darba devējs iegūst informāciju par pretendentu, lai pārliecinātos par tā atbilstību likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otrās daļas 2. un 4. punkta prasībām:

14.1. par Latvijas Republikas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem – saskaņā ar Sodu reģistra likumu;

14.2. par ārzemniekiem un ārvalstīs dzīvojušām personām – pieprasa iesniegt izziņu par sodāmības neesību no personas mītnes zemes oficiālajiem reģistriem.

15. Ja, izvērtējot iesniegtos dokumentus un saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu iegūtos dokumentus, ir konstatēts, ka uz pretendentu attiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otrajā daļā minētie gadījumi, darba devējs atsaka nodibināt ar pretendentu darba tiesiskās attiecības.

16. Ja saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 57.1 panta septīto daļu pretendenta standarta iepriekšējās darbības pārbaudi veic lidostas administrācija, tā īsteno šo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktā minētās darba devēja tiesības un pienākumus standarta iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanai un informē darba devēju par pārbaudes rezultātiem.

17. Valsts iestādes, kuru darbinieki vai amatpersonas veic darba pienākumus lidostā, likuma "Par aviāciju" 57.1 panta pirmajā daļā minētajos gadījumos personālu pieņem darbā atbilstoši Valsts civildienesta likumam, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumam vai Valsts drošības iestāžu likumam un veic standarta iepriekšējās darbības pārbaudi, ievērojot šajās iestādēs noteikto iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtību.

III. Pastiprinātās iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība

18. Ja pretendentam izsniedzama gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes karte vai lidostas identitātes karte vai arī viņš pretendē uz amatu, kurā jāveic likuma "Par aviāciju" 57.1 panta trešajā daļā noteiktie pienākumi, darba devējs piecu darbdienu laikā pēc standarta iepriekšējās darbības pārbaudes sekmīgas pabeigšanas iesniedz Valsts drošības dienestā pieprasījumu veikt pastiprināto iepriekšējās darbības pārbaudi. Pieprasījumā darba devējs norāda pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu un amatu, uz kuru viņš pretendē.

19. Civilās aviācijas aģentūra uztur to darba devēju sarakstu, kuri ir tiesīgi iesniegt Valsts drošības dienestā šo noteikumu 18. punktā minēto pieprasījumu, pamatojoties uz informāciju, ko iesniegusi lidostas administrācija, kā arī uz informāciju par tiesību subjektiem, kuriem noteikumos Nr. 397 ir noteikti pienākumi civilās aviācijas drošības jomā. Civilās aviācijas aģentūra nekavējoties informē Valsts drošības dienestu par izmaiņām darba devēju un tiesību subjektu sarakstā.

20. Valsts drošības dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas sniedz atzinumu darba devējam par to, vai persona ir uzskatāma par piemērotu darbam kādā no likuma "Par aviāciju" 57.1 panta trešajā daļā minētajām jomām, kurā nepieciešama pastiprināta iepriekšējās darbības pārbaude.

21. Ja šo noteikumu 20. punktā minētais atzinums ir pozitīvs, Valsts drošības dienests to nosūta arī lidostas administrācijai.

IV. Atkārtotas iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība

22. Personām, kurām veikta standarta iepriekšējās darbības pārbaude un kas neieņem amatu kādā no likuma "Par aviāciju" 57.1 panta trešajā daļā minētajām jomām, kurā nepieciešama pastiprināta iepriekšējās darbības pārbaude, darba devējs trīs gadus pēc standarta iepriekšējās darbības pārbaudes veic atkārtotu standarta iepriekšējās darbības pārbaudi.

23. Ja persona šo noteikumu 22. punktā minēto triju gadu laikā ir bijusi nepārtraukti nodarbināta pie darba devēja, tai nav atkārtoti jānoskaidro identitāte un jāpārbauda informācija par nodarbinātību, izglītību un darbības pārtraukumiem.

24. Personām, kurām nepieciešams veikt pastiprināto iepriekšējās darbības pārbaudi, atkārtotā iepriekšējās darbības pārbaude tiek veikta šādā kārtībā:

24.1. Valsts drošības dienests īsteno uzraudzību Regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 11.1.7. punkta "a" apakšpunktā noteiktā pastāvīgas pārlūkošanas mehānisma ietvaros. Ja, īstenojot uzraudzību, tiek konstatēts atgadījums, kas var ietekmēt personas uzticamības vērtējumu, Valsts drošības dienests veic atkārtotu pastiprināto iepriekšējās darbības pārbaudi;

24.2. ja pēc atkārtotas pastiprinātās iepriekšējās darbības pārbaudes tiek konstatēts, ka persona nav uzskatāma par piemērotu darbam kādā no likuma "Par aviāciju" 57.1 panta trešajā daļā minētajām jomām, kurā nepieciešama pastiprināta iepriekšējās darbības pārbaude, Valsts drošības dienests rakstiski par to informē darba devēju.

25. Darba devējs darba kārtības noteikumos paredz pienākumu visiem darbiniekiem vai amatpersonām, kam veicama atkārtotā standarta vai pastiprinātā iepriekšējās darbības pārbaude, informēt darba devēju, ja ir iestājušies likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otrās daļas 2., 3. un 4. punktā minētie apstākļi.

26. Pēc šo noteikumu 25. punktā minētās informācijas saņemšanas darba devējs izvērtē nepieciešamību izbeigt darba tiesiskās attiecības vai atstādināt darbinieku no darba pienākumu pildīšanas.

V. Gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība

27. Gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes karti saskaņā ar Regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 1.2.3. punktu gaisa kuģa ekspluatants izsniedz personām, kuras sekmīgi izturējušas pastiprināto iepriekšējās darbības pārbaudi un izgājušas civilās aviācijas drošības apmācības kursu pie apmācību sniedzēja, kas ir sertificēts atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumu Nr. 444 "Valsts civilās aviācijas drošības programmas pasākumu īstenošanā iesaistītā personāla sertificēšanas kārtība" II nodaļas prasībām.

28. Šo noteikumu 27. punktā minētajā apmācību kursā personas apgūst Regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 11.2.6.2. punktā noteiktās kompetences. Apmācību procesā tiek sniegta informācija arī par konkrētām gaisa kuģa ekspluatanta noteiktām prasībām identitātes kartes lietošanai, prasības piekļuves kontroles un pārbaudes procedūrām tajās lidostu ierobežotas piekļuves zonās, kurās apkalpes loceklis iekļūst ar identitātes karti.

29. Lai pārliecinātos, ka apmācāmajām personām ir izpratne par visiem apmācību kursa tematiem, personas kārto pārbaudes darbu.

30. Ja persona nenokārto šo noteikumu 29. punktā minēto pārbaudes darbu un nav apguvusi šo noteikumu 28. punktā minētās kompetences un ekspluatanta prasības, tā atkārtoti kārto pārbaudes darbu par neapmierinoši apgūtajām apmācību kursa tēmām.

31. Šo noteikumu 28. punktā minētās prasības tiek iekļautas gaisa kuģa ekspluatanta darba kārtības noteikumos, norādot arī gaisa kuģa ekspluatanta noteikto prasību pārkāpumus, kuri uzskatāmi par būtiskiem un var radīt negatīvas tiesiskas sekas darbiniekam.

32. Gaisa kuģa ekspluatants atsaka gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes izsniegšanu, ja persona, kura pretendē uz gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes karti, nav izturējusi iepriekšējās darbības pārbaudi.

33. Gaisa kuģa ekspluatants anulē gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes karti vai uz laiku atstādina no darba pienākumu pildīšanas personu, ja:

33.1. uz darbinieku attiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otrajā daļā minētie gadījumi;

33.2. no Valsts drošības dienesta ir saņemts negatīvs atzinums;

33.3. ar darbinieku tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības.

34. Ja tiek saņemta informācija, ka gaisa kuģa apkalpes loceklis ir pārkāpis gaisa kuģa ekspluatanta darba kārtības noteikumos noteiktās prasības identitātes kartes lietošanai vai arī lidostā noteiktās piekļuves kontroles un pārbaudes prasības, gaisa kuģa ekspluatants veic pārbaudi par pārkāpuma cēloņiem un apstākļiem.

35. Ja tiek konstatēts, ka darbinieks ir būtiski pārkāpis gaisa kuģa ekspluatanta darba kārtības noteikumus, kas norādīti šo noteikumu 31. punktā, un pārkāpums ir veikts apzināti, ekspluatants lemj par disciplinārsoda piemērošanu vai arī pieņem lēmumu anulēt gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes karti.

36. Gaisa kuģa ekspluatanta lēmumu par atteikumu izsniegt gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes karti vai par gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes anulēšanu var apstrīdēt Civilās aviācijas aģentūrā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Gaisa kuģa ekspluatanta lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.

VI. Lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība

37. Lidostas identitātes karti saskaņā ar Regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 1.2.3. punktu lidostas administrācija izsniedz personām, kuras sekmīgi izturējušas pastiprināto iepriekšējās darbības pārbaudi un apguvušas civilās aviācijas drošības apmācības kursu.

38. Šo noteikumu 37. punktā minētajā apmācību kursā personas apgūst Regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 11.2.6.2. punktā noteiktās kompetences. Apmācību procesā tiek sniegta informācija arī par konkrētām lidostas ekspluatanta noteiktām prasībām identitātes kartes lietošanai, prasības piekļuves kontroles un pārbaudes procedūrām tajās lidostu ierobežotas piekļuves zonās, kurās darbinieks iekļūst ar identitātes karti.

39. Lai pārliecinātos, ka apmācāmajām personām ir izpratne par visiem apmācību kursa tematiem, personas kārto pārbaudes darbu.

40. Ja persona nenokārto šo noteikumu 39. punktā minēto pārbaudes darbu un nav apguvusi šo noteikumu 38. punktā noteiktās kompetences un lidostas ekspluatanta prasības, tā atkārtoti kārto pārbaudes darbu par neapmierinoši apgūtajām apmācību kursa tēmām.

41. Šo noteikumu 38. punktā minētās prasības tiek iekļautas lidostas ekspluatanta darba kārtības noteikumos un identitātes kartes saņēmējiem saistošos lidostas identitātes karšu lietošanas noteikumos, norādot arī lidostas ekspluatanta noteikto prasību pārkāpumus, kuri uzskatāmi par būtiskiem un var radīt negatīvas tiesiskas sekas darbiniekam.

42. Lidostas administrācija atsaka lidostas identitātes kartes izsniegšanu, ja persona, kura pretendē uz lidostas identitātes karti, nav izturējusi iepriekšējās darbības pārbaudi.

43. Lidostas administrācija anulē lidostas identitātes karti vai uz laiku atstādina no darba pienākumu pildīšanas personu, ja:

43.1. uz darbinieku attiecas likuma "Par aviāciju" 57.1 panta otrajā daļā minētie gadījumi;

43.2. no Valsts drošības dienesta ir saņemts negatīvs atzinums;

43.3. ar darbinieku tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības.

44. Ja tiek saņemta informācija, ka persona, kurai ir izsniegta lidostas identitātes karte, ir pārkāpusi lidostas identitātes karšu lietošanas noteikumu prasības, lidostas administrācija veic pārbaudi par pārkāpuma cēloņiem un apstākļiem.

45. Ja pārkāpumu ir veikusi pie cita darba devēja nodarbināta persona, lidostas administrācija pirms pārbaudes procesa sākuma informē šīs personas darba devēju.

46. Ja tiek konstatēts, ka lidostas darbinieks ir būtiski pārkāpis lidostas darba kārtības noteikumus, kas norādīti šo noteikumu 41. punktā, un pārkāpums ir veikts apzināti, lidostas administrācija lemj par disciplinārsoda piemērošanu vai arī pieņem lēmumu anulēt lidostas identitātes karti.

47. Ja tiek konstatēts, ka pie cita darba devēja nodarbināta persona ir būtiski un apzināti pārkāpusi lidostas identitātes karšu lietošanas noteikumu prasības, kas norādītas šo noteikumu 41. punktā, lidostas administrācija pieprasa darba devējam piemērot pārkāpējam disciplinārsodu vai arī pieņem lēmumu anulēt lidostas identitātes karti.

48. Lidostas administrācijas lēmumu par atteikumu izsniegt lidostas identitātes karti vai par lidostas identitātes kartes anulēšanu var apstrīdēt Civilās aviācijas aģentūrā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lidostas administrācijas lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.

VII. Lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība valsts institūciju amatpersonām un ārvalstu institūciju darbiniekiem

49. Lidostas administrācija izsniedz lidostas identitātes kartes valsts iestāžu amatpersonām viņu tiešo pienākumu pildīšanai lidostas teritorijā pēc attiecīgās valsts iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas amatpersonas rakstiska pamatota pieprasījuma. Pieprasījumā apliecina, ka personai ir veikta pastiprinātā iepriekšējās darbības pārbaude atbilstoši šo noteikumu prasībām.

50. Lidostas administrācija nekavējoties anulē valsts iestāžu amatpersonām izsniegtās lidostas identitātes kartes, ja ir saņemts rakstisks attiecīgās valsts iestādes pieprasījums.

51. Lidostas administrācija izsniedz lidostas identitātes kartes Ārlietu ministrijas amatpersonām un Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem pēc Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītāja vai tā vietnieka rakstiska pamatota pieprasījuma, pamatojoties uz abpusējības principu. Pieprasījumā apliecina, ka personai ir veikta pastiprinātā iepriekšējās darbības pārbaude atbilstoši šo noteikumu prasībām.

52. Lidostas administrācija nekavējoties anulē Ārlietu ministrijas amatpersonām un Latvijas Republikā akreditēto ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību darbiniekiem izsniegtās lidostas identitātes kartes, ja ir saņemts rakstisks Ārlietu ministrijas Valsts protokola vadītāja vai tā vietnieka pieprasījums.

53. Lidostas administrācija izsniedz lidostas identitātes kartes Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem pēc Valsts prezidenta protokola vadītāja vai viņa vietnieka rakstiska pamatota pieprasījuma. Pieprasījumā apliecina, ka personai ir veikta pastiprinātā iepriekšējās darbības pārbaude atbilstoši šo noteikumu prasībām.

54. Lidostas administrācija anulē Valsts prezidenta kancelejas darbiniekiem izsniegtās lidostas identitātes kartes, ja ir saņemts rakstisks Valsts prezidenta protokola vadītāja vai tā vietnieka pieprasījums.

55. Šo noteikumu 49., 51. un 53. punktā minētās personas pirms lidostas identitātes kartes saņemšanas lidostas administrācijas organizētā apmācību kursā apgūst Regulas Nr. 2015/1998 pielikuma 11.2.6.2. punktā noteiktās kompetences.

56. Šo noteikumu 55. punktā minētajā apmācību kursā sniedz informāciju arī par konkrētām lidostas ekspluatanta noteiktām prasībām identitātes kartes lietošanai, prasībām piekļuves kontroles un pārbaudes procedūrām lidostas ierobežotas piekļuves zonās, kurās personas iekļūst ar identitātes karti.

57. Lai pārliecinātos, ka apmācāmajām personām ir izpratne par visiem apmācību kursa tematiem, personas kārto pārbaudes darbu.

58. Šo noteikumu 56. punktā minētās prasības tiek iekļautas identitātes kartes saņēmējiem saistošos lidostas identitātes karšu lietošanas noteikumos.

59. Ja tiek konstatēts, ka persona, kas saņēmusi lidostas identitātes karti, ir pārkāpusi lidostas identitātes karšu lietošanas noteikumus, lidostas administrācija par to nekavējoties informē attiecīgās valsts institūcijas vadītāju vai tā pilnvaroto personu un sadarbībā ar šo valsts institūciju veic pārbaudi par pārkāpuma cēloņiem un apstākļiem.

60. Ja tiek konstatēts, ka persona ir būtiski un apzināti pārkāpusi lidostas identitātes karšu lietošanas noteikumus, lidostas administrācija ir tiesīga pieņemt lēmumu par lidostas identitātes kartes darbības apturēšanu šo noteikumu 49., 51. un 53. punktā minētajai personai.

VIII. Noslēguma jautājumi

61. Šo noteikumu 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26. punkts stājas spēkā 2021. gada 31. decembrī.

62. Šo noteikumu 27., 37., 49., 51. un 53. punkts stājas spēkā 2021. gada 31. decembrī. Līdz 2021. gada 30. decembrim gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes tiek izsniegtas pēc standarta iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība un civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 829Pieņemts: 14.12.2021.Stājas spēkā: 17.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 16.12.2021. OP numurs: 2021/243.19
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328407
17.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"