Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Tukuma novada domes 2023. gada 25. maija saistošos noteikumus Nr. 9 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem".
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 41

Tukumā 2021. gada 24. novembrī (prot. Nr. 23, 9. §)
Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 24.11.2021. lēmumu (prot. Nr. 23, 9. §)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Tukuma novada pašvaldības pabalstu un materiālā atbalstu veidus, apmēru un saņemšanas kārtību.

2. Tukuma novada pašvaldības pabalstu un materiālā atbalsta veidi ir:

2.1. pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei;

2.2. (svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

2.3. (svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

2.4. pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei;

2.5. pabalsts aizgādnim;

2.6 pabalsts kāzu jubilāriem;

2.7. pabalsts apaļajā dzīves jubilejā;

2.8. (svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.13);

2.9. pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem;

2.10. materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai;

2.11. remigrācijas pabalsts;

2.12. apbedīšanas pabalsts;

2.13. atbalsts transporta nodrošināšanai.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

II. Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei

3.  Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei 200,00 euro apmērā izmaksā par katru Tukuma novada administratīvajā teritorijā pirmreizēji dzīvesvietā deklarētu jaundzimušu bērnu.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

4. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei ir vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim. Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei saglabājas trīs mēnešus no bērna piedzimšanas dienas.

5. Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei, pabalsta pieprasītājs Tukuma novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros, pašvaldības iestādē "Tukuma novada sociālais dienests" (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests) vai pagastu pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

5.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

5.2. jaundzimušā vārdu, uzvārdu, personas kodu;

5.3. savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;

5.4. likumiskā pārstāvja tiesisko pamatojumu, ja pabalsta saņēmējs, nav bērna vecāks.

6. Tukuma novada sociālais dienests mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par pabalsta jaundzimušā aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu jaundzimušā aprūpei, ja tiek konstatēts, ka nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi.

7. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei piešķiršanu pieņemšanas dienas. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei izmaksā iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei var izmaksāt natūrā, ja Tukuma novada sociālais dienests sniedzis atzinumu, kurā norādīti objektīvi iemesli (trūkst prasmju aprūpēt, ir riska grupas ģimeņu uzskaitē u.t.t.), kuru dēļ pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei nepieciešams izmaksāt natūrā.

8. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei nepiešķir, ja:

8.1. bērns ievietots audžuģimenē vai ārpusģimenes aprūpes institūcijā;

8.2. bērns pēc piedzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm.

III. Pabalsts, uzsākot skolas gaitas 1. klasē

(Nodaļa svītrota ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

9. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

10. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

11. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

IV. Pabalsts ortodontijas pakalpojumam

(Nodaļa svītrota ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

12. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

13. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

14. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

15. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

16. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

17. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

18. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

V. Pabalsts bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei

19. Pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei 100,00 euro apmērā par katru bērnu piešķir reizi kalendārajā gadā ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Tukuma novada administratīvajā teritorijā un aprūpē vismaz vienu bērnu ar invaliditāti, ar mērķi finansiāli atbalstīt vecākus bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpē.

20. Lai saņemtu pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei, bērna likumiskais pārstāvis Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

20.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

20.2. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu;

20.3. savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru.

21. Tukuma novada sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par pabalsta bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai.

22. Pabalstu bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei piešķir un izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta bērna, kuram noteikta invaliditāte, aprūpei piešķiršanu pieņemšanas dienas.

VI. Pabalsts aizgādnim

23. Pabalstu aizgādnim 100,00 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārajā gadā par katru aizgādnībā esošu personu ar mērķi finansiāli atbalstīt aizgādņus aizgādņa pienākumu pildīšanā.

24. Pabalstu aizgādnim ir tiesības saņemt Latvijas Republikā dzīvojošam Tukuma novada bāriņtiesas ieceltam aizgādnim, kura aizgādnībā ir vismaz viena persona, kurai ar tiesas spriedumu ir noteikta ierobežota (atņemta) rīcībspēja.

25. Lai saņemtu pabalstu aizgādnim, aizgādnis Tukuma novada sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

25.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

25.2. personas, kura atrodas aizgādnībā, vārdu, uzvārdu, personas kodu;

25.3. kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru, kurā veicama pabalsta ieskaitīšana.

26. Tukuma novada sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārbauda nepieciešamo informāciju un pieņem lēmumu par pabalsta aizgādnim piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai. Pabalstu aizgādnim izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalstu aizgādnim piešķiršanu pieņemšanas dienas.

VII. Pabalsts kāzu jubilāriem

27. Pabalstu kāzu jubilāriem piešķir laulātajiem pāriem, ja abi laulātie savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir laulībā 50 gadus (Zelta kāzas), 60 gadus (Dimanta kāzas) vai 70 gadus (Briljanta kāzas). Tiesības saņemt pabalstu kāzu jubilejā ir viens gads no attiecīgās kāzu jubilejas dienas.

28. Pabalsta kāzu jubilāriem apmērs:

28.1. Zelta kāzu jubilāriem 100,00 euro;

28.2. Dimanta kāzu jubilāriem 150,00 euro;

28.3. Briljanta kāzu jubilāriem 200,00 euro.

29. Lai saņemtu pabalstu kāzu jubilāriem, viens no laulātajiem iesniedz iesniegumu Tukuma novada sociālajā dienestā vai Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā. Iesniegumā:

29.1. norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

29.2. norāda savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;

29.3. pievieno laulības apliecību vai tās atvasinājumu.

30. Lēmumu par pabalstu kāzu jubilāriem piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai, pieņem Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk, kā līdz kāzu ceremonijas norises dienai, ja tāda pieteikta.

31. Pabalstu kāzu jubilāriem izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta kāzu jubilejā piešķiršanas dienas iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā ne vēlāk kā līdz kāzu jubilejas dienai, vai pasniedz laulātajam pārim Zelta, Dimanta vai Briljanta kāzu ceremonijas laikā.

VIII. Pabalsts apaļajā dzīves jubilejā

32. Pabalsta mērķis apaļajā dzīves jubilejā ir godināt personu nozīmīgā dzīves jubilejā, kā arī iepazīties ar personu dzīves vidi, dzīves kvalitāti, identificētu viņu sociālās problēmas, lai sekmētu labvēlīgas dzīves vides, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidošanu novada pašvaldības teritorijā dzīvojošiem pensijas vecuma iedzīvotājiem, plānojot pašvaldības turpmāko darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem.

33. Pabalstu apaļajā dzīves jubilejā ir tiesības saņemt Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kurām attiecīgā gadā paliek 75, 80, 85, 90, 95, 100, 101,102 un vairāk gadu.

34. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā apmērs:

34.1. 75 dzīves gadi – 30,00 euro;

34.2. 80 dzīves gadi – 35,00 euro;

34.3. 85 dzīves gadi – 45,00 euro;

34.4. 90 dzīves gadi – 50,00 euro;

34.5. 95 dzīves gadi – 75,00 euro;

34.6. 100 dzīves gadi – 150,00 euro;

34.7. 101 dzīves gadi – 175,00 euro,

par katru nākamo dzīves gadu papildus 25,00 euro.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

35. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā saņemšanu administrē un nodrošina Tukuma novada pašvaldība, slēdzot sadarbības līgumu ar Tukuma novada sociālo dienestu un Tukuma novada teritorijā esošām pensionāru biedrībām, kuras izteikušas vēlēšanos piedalīties, veicot pabalsta apaļajā dzīves jubilejā pasniegšanu. Pabalsta apaļajā dzīves jubilejā pasniegšanā var piedalīties Tukuma novada pašvaldības pārstāvis, pagastu pārvalžu vadītāji.

(Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

36. Personu apaļajā dzīves jubilejā sveic un pabalstu apaļajā dzīves jubilejā pasniedz personas dzīvesvietā jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekšēji saskaņojot to ar sveicamo personu.

IX. Pabalsts valsts svētkos

(Nodaļa svītrota ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

37. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

38. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

39. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

40. (Svītrots ar Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

X. Pabalsts zobu protezēšanas pakalpojumiem

41. Pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumam vienu reizi kalendārajā gadā piešķir personai, kura savu dzīvesvietu deklarējusi Tukuma novada administratīvajā teritorijā un tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

41.1. ir noteikta I, II, III grupas invaliditāte;

41.2. saņem vecuma pensiju, t. sk. priekšlaicīgo pensiju, un nav darba tiesiskajās attiecībās vai neveic citu saimniecisko darbību;

41.3. politiski represēta persona;

41.4. daudzbērnu ģimenes vecāks.

42. Pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumiem apmērs:

42.1. zobu protezēšanai 30 % apmērā, bet ne vairāk kā 60,00 euro;

42.2. zobu protēžu labošanai 75 % apmērā, bet ne vairāk kā 36,00 euro.

43. Lai saņemtu pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumam, pabalsta pieprasītājs iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kurā:

43.1. norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;

43.2. norāda savu kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas konta numuru;

43.3. pievieno finanšu dokumentus, kas apstiprina, ka pabalsta pieprasītājs ir saņēmis zobu protezēšanas pakalpojumu;

43.4. dokumentu, kurš apstiprina, ka persona ir politiski represēta persona.

44. Pabalstu zobu protezēšanai nepiešķir, ja personai par attiecīgo pakalpojumu ir piešķirts šim mērķim noteiktais pašvaldības sociālais pabalsts.

45. Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas pārbauda personas atbilstību pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumam saņemšanai un pieņem lēmumu par pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumam piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai.

46. Pabalstu zobu protezēšanas pakalpojumiem izmaksā personas norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā desmit darba dienu laikā no lēmuma par pabalsta zobu protezēšanas pakalpojumiem piešķiršanu pieņemšanas dienas.

XI. Materiāls atbalsts higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai

47. Pašvaldība sniedz šādu materiālo atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai:

47.1. vienu reizi mēnesī sedz maksu dušas apmeklējumam un vienu reizi nedēļā veļas mazgāšanai, kā arī dušas apmeklējumam līdz 2,00 euro apmērā katram nākamajam dušas apmeklējumam vienu reizi nedēļā attiecīgajā mēnesī, saistošo noteikumu 49.3. apakšpunktā noteiktajai personu grupai;

47.2. sedz maksu dušas apmeklējumam līdz 2,00 euro apmērā vienu reizi mēnesī, saistošo noteikumu 49.1., 49.2., 49.4., 49.5. apakšpunktā noteiktajai personu grupai;

47.3. sedz maksu dušas apmeklējumam, kā arī veļas mazgāšanai, saistošo noteikumu 49.6. apakšpunktā noteiktajai personu grupai, sociālā darbinieka nosūtījumā norādītajā apjomā.

(Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

48. Materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai piemēro higiēnas pakalpojumam, kuru nodrošina Tukuma novada sociālais dienests vai tāds pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Tukuma novada sociālais dienests noslēdzis līgumu par higiēnas pakalpojuma nodrošināšanu.

49. Materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai ir tiesības saņemt personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Tukuma novada administratīvajā teritorijā un atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

49.1. personai noteikta invaliditāte;

49.2. persona saņem vecuma pensiju;

49.3. persona dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

49.4. daudzbērnu ģimene;

49.5. politiski represēta persona;

49.6. personai izsniegts sociālā darbinieka nosūtījums.

50. Lai saņemtu materiālu atbalstu higiēnas pakalpojumu nodrošināšanai, persona pakalpojuma saņemšanas vietā uzrāda dokumentu, kas pamato tiesības saņemt atvieglojumu (pensionāru apliecību, trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) izziņu, politiski represētās personas apliecību, invaliditātes apliecību, Latvijas Goda ģimenes apliecību "3 + Ģimenes karte").

XII. Remigrācijas pabalsts

51. Remigrācijas pabalstu piešķir ģimenei, kuras aprūpē ir viens vai vairāki nepilngadīgi bērni, ģimenes locekļi ir Latvijas pilsoņi vai Latvijas valstspiederīgie (ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, Latvijas nepilsoņi), un kura vēlas atgriezties no dzīvesvietas citā valsts teritorijā uz Latviju un par savu dzīvesvietu izvēlējusies Tukuma novada administratīvajā teritorijā esošu mājokli.

52. Remigrācijas pabalstu līdz 500,00 euro piešķir vienīgā mājokļa iegādei vai faktisko īres izdevumu segšanai līdz diviem mēnešiem, ja ģimene attiecīgajā īpašumā ir deklarējusi dzīvesvietu.

53. Lai saņemtu remigrācijas pabalstu, ģimenes pārstāvis trīs mēnešu laikā no atgriešanās brīža iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par pabalsta pieprasīšanu, ar atļauju veikt personu datu apstrādi, lai datu reģistrā pārliecinātos, vai ģimenei nepieder dzīvošanai derīgs īpašums, un dokumentus, kas apliecina nekustamā īpašuma pirkšanas vai īrēšanas faktu.

54. Tukuma novada sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārbauda pieprasījumā norādīto informāciju Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā un pieņem lēmumu par remigrācijas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai.

55. Remigrācijas pabalstu izmaksā personas norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķina sistēmas kontā desmit darba dienu laikā no lēmuma par remigrācijas pabalstu piešķiršanu pieņemšanas dienas.

XIII. Apbedīšanas pabalsts

56. Apbedīšanas pabalstu piešķir Tukuma novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas nāves gadījumā.

57. Apbedīšanas pabalstu 350,00 euro apmērā piešķir, ja pabalsta pieprasītājam (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) nav tiesības uz citu apbedīšanas pabalstu. Savukārt, ja pabalsta pieprasītājam ir tiesības uz citu apbedīšanas pabalstu, kura kopsumma nepārsniedz 350,00 euro, apbedīšanas pabalsta apmērs ir starpība starp citu saņemto apbedīšanas pabalstu un šajos saistošajos noteikumos noteikto apbedīšanas pabalstu.

58. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs (persona, kas uzņēmusies apbedīšanu) vai tā pilnvarotā persona viena mēneša laikā no apbedījamās personas nāves dienas iesniedz Tukuma novada sociālajā dienestā iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato saistošo noteikumu 57. punktā minētos apstākļus.

59. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu, ja nav ievēroti šajos saistošajos noteikumos noteiktie nosacījumi attiecīgā pabalsta saņemšanai, pieņem Tukuma novada sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Apbedīšanas pabalstu personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas.

60. Ja neviena persona nav uzņēmusies apbedīšanu, Tukuma novada sociālais dienests saskaņā ar noslēgto līgumu par apbedīšanas pakalpojuma organizēšanu veic mirušās personas apbedīšanu par pašvaldības līdzekļiem.

XIII1. Atbalsts transporta nodrošināšanai

(Nodaļa Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

61. Atbalstu transporta nodrošināšanai ir tiesības saņemt Tukuma novada administratīvajā teritorijā deklarētai personai, ja tā funkcionālu traucējumu vai dzīvesvietas atrašanās dēļ, vai citu objektīvu no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj izmantot sabiedrisko transportu vai pašu spēkiem nespēj nodrošināt transporta pieejamību, lai nokļūtu uz saistošo noteikumu 62. punktā noteikto mērķi Latvijas valsts teritorijā.

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

62. Atbalsts transporta nodrošināšanai tiek sniegts ar mērķi nodrošināt personas nokļūšanu uz ārstniecības iestādēm, sociālo pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ vai uz pasākumiem, kuri nepieciešami sociālās palīdzības vai sociālo pakalpojumu nodrošināšanai un ir iekļauti sociālā darbinieka un personas vienošanās par līdzdarbību, atbalsta vai sociālās rehabilitācijas plānā.

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

63. Atbilstību atbalsta transporta nodrošināšanai saņemšanai, izņemot saistošo noteikumu 65. punktā noteiktā atbalsta saņemšanai, nosaka sociālais darbinieks, izvērtējot saistošo noteikumu 61. punktā noteiktos apstākļus un aizpildot atbalsta transporta nodrošināšanai izvērtēšanas karti (noteikumu pielikums).

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

64. Atbalstu transporta nodrošināšanai administrē un sniedz Tukuma novada sociālais dienests, nepieciešamības gadījumā piesaistot Tukuma novada pašvaldības administrācijas, pagastu pārvaldes un citu pašvaldības iestāžu lietošanā esošos autotransporta resursus.

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

65. Lai saņemtu saistošo noteikumu 64. punktā noteikto atbalstu transporta nodrošināšanai, persona savlaicīgi, vismaz 3 (trīs) darbadienas iepriekš, vēršas Tukuma novada sociālajā dienestā un piesaka braucienu, norādot brauciena laiku (datumu, pulksteņa laiku), mērķi, brauciena nepieciešamību un citu svarīgo informāciju, kura vajadzīga saistošo noteikumu 63. punkta izpildei.

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

66. Neatliekamos gadījumos, brīvdienās, svētku dienās un pēc Tukuma novada sociālā dienesta darba laika atbalstu transporta nodrošināšanai uz ārstniecības iestādēm Tukuma novada administratīvajā teritorijā, ja nav iespējams izmantot pašvaldības transporta resursus, sniedz komersants, ar kuru Tukuma novada sociālais dienests noslēdzis līgumu par transporta pakalpojuma sniegšanu. Lai saņemtu šajā punktā noteikto atbalstu, persona braucienu piesaka Tukuma novada vienotajā dispečerdienestā.

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

67. Atbalsta transporta nodrošināšanai izmaksas, kad tiek izmantots pašvaldības transports, tiek segtas no attiecīgā gadā šim mērķim paredzētajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem. Maksu par saistošo noteikumu 66. punktā noteikto atbalstu transporta nodrošināšanai, kura noteikta transporta pakalpojuma līgumā (saistošo noteikumu 66. punkts), pamatojoties uz pašvaldības izsniegto rēķinu, ir pienākums segt personai, kura izmanto transportu. Ja persona dzīvo mājsaimniecībā, kuras ienākumi izvērtēti un atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenim, maksu par saistošo noteikumu 66. punktā noteikto atbalstu transporta nodrošināšanai sedz pašvaldība.

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

68. Saistošo noteikumu 64. punktā noteiktais atbalsts transporta nodrošināšanai tiek sniegts pieraksta (braucienu rezervācijas) kārtībā. Ja attiecīgajā laikā esošie transporta resursi nav pieejami vai šim mērķim paredzētie pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi nav pietiekami, atbalsts transporta nodrošināšanai attiecīgajam braucienam tiek atteikts.

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

69. Maksimālais atbalsta apjoms transporta nodrošināšanai vienai personai viena kalendārā gada laikā ir līdz 10 braucieniem, izņemot, ja atbalsts transporta nodrošināšanai nepieciešams regulāru (ikmēneša, iknedēļas) ārstniecisko procedūru saņemšanai. Ja persona attiecīgā kalendārā gada laikā transporta nodrošināšanai ir saņēmusi gan pašvaldības pabalstu sociālā darba ietvaros noslēgtās vienošanās noteikto uzdevumu īstenošanā, gan šajos noteikumos noteikto atbalstu transporta nodrošināšanā, tad šo pabalstu un atbalstu (braucienu) skaits un finansējums tiek summēts (ieskaita atbalsta transporta nodrošināšanai un pabalsta sociālā darba ietvaros noslēgtās vienošanās noteikto uzdevumu īstenošanā attiecīgajā noteiktajā apjomā).

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

XIV. Noslēguma jautājumi

70. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(Punkta numerācija grozīta ar Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

71. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

(Punkta numerācija grozīta ar Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

72. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

72.1. Tukuma novada domes 2016. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par atvieglojumiem higiēnas pakalpojumam Tukuma novada pašvaldībā";

72.2. Tukuma novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem";

72.3. Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta saistošie noteikumi Nr. 13 "Par materiālā atbalsta piešķiršanu Kandavas novadā";

72.4. Engures novada domes 2009. gada 22. decembra domes saistošie noteikumi Nr. 58 "Par pabalstu jaundzimušā aprūpei Engures novadā";

72.5. Engures novada domes 2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par Engures novada pašvaldības pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem";

72.6. Engures novada domes 2015. gada 16. jūnija saistošie noteikumi Nr. 7 "Par kārtību, kādā piešķirams apbedīšanas pabalsts Engures novadā";

72.7. Kandavas novada domes 2011. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 "Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu";

72.8. Engures novada domes 2011. gada 15. marta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par papildu materiālo palīdzību Engures novadā";

72.9. Engures novada domes 2016. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par kārtību kādā sniedzams pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai".

(Punkta numerācija grozīta ar Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

73. Pabalstu jaundzimušā bērna aprūpei bērnam, kurš dzimis līdz dienai, kad spēkā stājas ar Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra lēmumu "Par saistošo noteikumu "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 41 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem"" apstiprināšanu" (prot. Nr. 2, 5. §) apstiprinātie saistošo noteikumu grozījumi, piešķir 300,00 euro apmērā.

(Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā; punkta numerācija grozīta ar Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

74. Bērnam, tai skaitā bērnam līdz 24 gadu vecumam, ja bērns iegūst vidējo vai augstāko izglītību un nav darba attiecībās, kurš līdz dienai, kad spēkā stājas ar Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra lēmumu "Par saistošo noteikumu "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 41 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem"" apstiprināšanu" (prot. Nr. 2, 5. §) apstiprinātie saistošo noteikumu grozījumi, ir uzsācis saņemt ortodontijas pakalpojumu un turpina to saņemt saskaņā ar ārstēšanas plānu, ir tiesības saņemt pabalstu ortodontijas pakalpojumam 50 % apmērā no faktiskajiem ortodontijas pakalpojuma izdevumiem, bet ne vairāk kā 500,00 euro vienam bērnam kopsummā. Pabalsts netiek piešķirts manipulācijām, kuras tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

(Tukuma novada domes 02.02.2022. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā; punkta numerācija grozīta ar Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

75. Saistošo noteikumu 74. punktā noteikto pabalstu ortodontijas pakalpojumam piešķir, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja vai bērna vecumā no 18 līdz 24 gadiem iesniegumu, kam pievienots ārsta izraksts par diagnozi un nepieciešamo ārstēšanu (manipulācijas kods), ārstēšanas plāns un finanšu dokumenti (rēķins, kvīts vai čeks) par laika periodu, kurā personai saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, redakcijā pirms ar Tukuma novada domes 2022. gada 2. februāra lēmumu "Par saistošo noteikumu "Par grozījumiem Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 41 "Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu" (prot. Nr. 2, 5.§) apstiprinātajiem grozījumiem, bija tiesības uz šo pabalstu.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 43)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
Pielikums
Tukuma novada domes 24.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 41
"Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem"

(Tukuma novada domes 25.05.2022. saistošo noteikumu Nr. 43 redakcijā)

IZVĒRTĒŠANAS KARTE

Tukuma novada pašvaldības atbalsta transporta nodrošināšanai saņemšanai

Personas vārds, uzvārds, personas kods:

pieprasītājs 

, p.k.

 

 
pārvadājamā persona, ja tā nav pieprasītājs
 
 

, p.k.

 

 
 
Kontaktpersonas tālruņa Nr.: 

Pieprasītais maršruts:

No kurienes 
Uz kurieni 
Abos virzienos
Vienā virzienā

Brauciena mērķis:

ārstniecības iestāde
sociālā pakalpojuma saņemšanas vieta
cits mērķis 

Brauciena nepieciešamības pamatojums:

 

Brauciena galapunkta sasniegšanas datums un laiks:

____.____.20___. plkst._____________

Sabiedriskā transporta izmantošana:

 
 

Pieejamie resursi:
(apgādnieki, kaimiņi, mājsaimniecībā esošo personu privātā transporta pieejamība)

 
 

Kārtējā kalendārā gadā saņemtā atbalstu transporta nodrošināšanā un pašvaldības pabalsta sociālā darba ietvaros noslēgtās vienošanās noteikto uzdevumu īstenošanā ar mērķi nodrošināt transportu apjoms ____ braucieni (izņemot regulāro (ikmēneša, iknedēļas) ārstniecisko procedūru saņemšanai)

atbilst atbalsta transporta nodrošināšanai saņemšanai

neatbilst atbalsta transporta nodrošināšanai saņemšanai

Specifiskās vajadzības, kas ietekmē pakalpojuma ilgumu:

 
 
Datums: ____.____.20____.

Sociālais darbinieks:

  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 41Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 15.12.2021. OP numurs: 2021/242.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328380
{"selected":{"value":"02.06.2022","content":"<font class='s-1'>02.06.2022.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.06.2022","iso_value":"2022\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2022.-30.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2022","iso_value":"2022\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2022.-01.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-04.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.06.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"