Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Tukuma novada domes 2022. gada 30. novembra saistošos noteikumus Nr. 68 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensēšanas kārtību izglītojamajiem Tukuma novadā".
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 40

Tukumā 2021. gada 24. novembrī (prot. Nr. 23, 8. §)
Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Tukuma novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes
24.11.2021. lēmumu (prot. Nr. 23, 8. §)

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414
"Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"
17. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie (turpmāk – izglītojamie) un bērni no pusotra līdz trīs gadu (ieskaitot) vecumam, kā arī bērni, kuri uzsākuši obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, un kārtību, kādā pašvaldība izglītojamajiem un to likumiskajiem pārstāvjiem kompensē transporta izdevumus.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

2. Noteikumi attiecas uz:

2.1. vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem par Ministru kabineta noteikto mācību gada laiku;

2.2. izglītojamajiem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu visu gadu, izņemot periodu, kad izglītības iestāde ir slēgta.

3. Transporta izdevumu kompensācijai tiek noteikti šādi veidi:

3.1. par sabiedriskā transporta izmantošanu reģionālās nozīmes maršrutos;

3.2. par sabiedriskā transporta izmantošanu Tukuma pilsētas maršrutos;

3.3. par personiskā transporta lietošanu par braucienu no dzīves vietas līdz pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, piemērojot šajos noteikumos norādīto kompensācijas aprēķinu.

4. Pieļaujamais attālums no dzīvesvietas līdz iekāpšanai transportlīdzeklī bērniem, kuri uzsākuši obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un 1.–6. klases izglītojamajiem ir 2 (divi) kilometri un 7.–12. klases izglītojamajiem 3 (trīs) kilometri.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

5. Pašvaldības nesedz izglītojamam braukšanas izdevumus, ja izglītojamais apmeklē citā pašvaldībā esošu izglītības iestādi.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 31.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 59)

6. Pašvaldība nesedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem, ja attiecīgajā novada administratīvajā teritorijā izglītojamo pārvadājumus nodrošina pašvaldība.

II. Nosacījumi braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanai un transporta izdevumu kompensēšanai

7. Izglītības iestāžu izglītojamajiem par braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ novada administratīvajā teritorijā reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos ir tiesības saņemt kompensāciju:

7.1. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādes (1.–9. klase) izglītojamajiem 100 % apmērā;

7.2. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes10.–12. klase) izglītojamajiem 100 % apmērā;

7.3. pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem par braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas ārpus Tukuma vai Kandavas pilsētas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Tukuma novada administratīvajā teritorijā 50 % apmērā.

7.4. vispārējās un pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītojamajiem par braucieniem sabiedriskajā transportā Tukuma pilsētas maršrutos.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 31.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 59)

8. Pašvaldība daļēji kompensē izglītojamo vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) izdevumus, ja:

8.1. bērns vecumā no pusotra līdz trīs gadiem, kura faktiskā dzīvesvieta ir Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvā teritorija, tiek vests ar personīgo transporta līdzekli no Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvās teritorijas uz izglītības iestādi ārpus Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvās teritorijas, ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus;

8.2. izglītojamais, kurš apmeklē vispārējās izglītības un/vai profesionālās ievirzes izglītības iestādi un kura faktiskā dzīvesvieta ir ārpus Tukuma vai Kandavas pilsētas, tiek vests ar personīgo transporta līdzekli uz izglītības iestādi Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvajā teritorijā vai uz Engures Mūzikas un mākslas skolu, ievērojot šajos noteikumos minētos nosacījumus;

8.3. bērns, kurš uzsācis obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, apmeklē izglītības iestādi ārpus Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvās teritorijas un attiecīgajā maršrutā netiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 52; 31.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 59)

9. Vienas ģimenes ietvaros kompensācija par personiskā transportlīdzekļa lietošanu tiek kompensēta:

9.1. vispārējās izglītības un/vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes izglītojamajiem par vienu braucienu dienā no dzīvesvietas un atpakaļ, ja nepastāv objektīvs iemesls, kura dēļ vienas ģimenes bērni ir dažādu izglītības iestāžu izglītojamie un, ja šīs izglītības iestādes neatrodas vienā pagasta/pilsētas teritorijā;

9.2. bērniem no pusotra līdz trīs gadu (ieskaitot) vecumam par diviem braucienu dienā no dzīvesvietas un atpakaļ;

9.3. bērniem, kuri uzsākuši obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, par ne vairāk kā diviem braucieniem dienā (no dzīvesvietas un atpakaļ).

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

9.1 Pašvaldība kompensē Tukuma Sporta skolas izglītojamo pārvadājumus Tukuma reģionālajos vietējas nozīmes maršrutos, kuri apstiprināti likumā paredzētā kārtībā. Par pārvadājumiem pašvaldība maksā saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem un sporta skolas izdotiem taloniem.

(Tukuma novada domes 31.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 59 redakcijā)

III. Braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas un transporta izdevumu kompensācijas kārtība

10. Izdevumu kompensēšana par braucienu reģionālās nozīmes maršrutos, ja nav noslēgts līgums ar pārvadātāju, izglītojamajiem tiek veikta pēc iegādātajām braukšanas maksas biļetēm, piemērojot šādu kārtību:

10.1. izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais sagatavo iesniegumu saskaņā ar saistošo noteikumu 1. pielikumā pievienoto paraugu un to iesniedz:

10.1.1. ārpus Tukuma pilsētas dzīvojošie – Tukuma novada pašvaldības pagastu pārvaldē vai Kandavas un novadu apvienībā (turpmāk – pagasta pārvalde), kuras administratīvajā teritorijā ir izglītojamā dzīvesvieta;

10.1.2. Tukuma pilsētā dzīvojošie – pagastu pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas izglītības iestāde, kurā izglītojamais mācās;

10.2. šo noteikumu 10.1. punktā noteiktajā kārtībā sagatavoto iesniegumu izglītojamā vecāks vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz attiecīgajā pagastu pārvaldē līdz katra nākamā mēneša 10. datumam, pievienojot braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto sabiedrisko transportu (braukšanas biļetes ir iesniedzamas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā);

10.3. attiecīgā pagastu pārvalde pārbauda biļešu atbilstību izglītojamā faktiskajam izglītības iestādes apmeklējumam;

10.4. vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāde uz mēneša pēdējo datumu sagatavo un elektroniski līdz nākamā mēneša 5. datumam iesniedz pagastu pārvaldei katra attiecīgajā administratīvajā teritorijā deklarētā izglītojamā faktisko izglītības iestādes apmeklējuma kopsavilkumu, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, klasi (grupu, kursu), mēneša kalendāro apmeklējuma grafiku, kopējo un faktiski apmeklēto dienu skaitu;

10.5. kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī no 15. līdz 20. datumam, ko nodrošina pašvaldības Finanšu nodaļa.

11. Izdevumu kompensēšanai par braucienu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos pašvaldība slēdz līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – pārvadātāju), piemērojot šādu kārtību:

11.1. attiecīgā izglītības iestāde iesniegšanai pārvadātājam līdz mācību gada sākumam sagatavo izglītojamo sarakstu, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi, klasi un apstiprinātās sabiedriskā transporta pieturas nosaukumu, no kuras līdz kurai izglītojamais pārvietosies, un ne vēlāk kā līdz mācību gada sākumam iesniedz pagastu pārvaldei pēc izglītojamā dzīves vietas;

11.2. pārvadātājs pēc saraksta par katru izglītojamo sagatavo abonementa biļetes un iesniedz tās pagastu pārvaldē;

11.3. abonementa biļete izglītojamajam dod tiesības izmantot attiecīgā maršruta sabiedrisko transportu mācību perioda laikā;

11.4. pārvadātājs līdz katra mēneša 10. datumam nosūta pašvaldībai rēķinu par iepriekšējā mēneša kopējiem izdevumiem, ņemot vērā izglītojamo skaitu, kuriem ir abonementa biļetes, dienu skaitu, vienas dienas braukšanas tarifu (turp un atpakaļ), ņemot vērā konkrēto maršrutu un koeficientus, kas noteikti pārvadātāja apstiprinātajā abonementa biļešu nolikumā;

11.5. pašvaldība apmaksā pārvadātāja izrakstīto rēķinu, veicot pārskaitījumu uz pārvadātāja norādīto kredītiestādes norēķinu kontu desmit darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas;

11.6. atbilstoši nepieciešamībai pagastu pārvalde jebkurā laikā ir tiesīga precizēt sākotnēji sagatavoto izglītojamo sarakstu, saskaņā ar ko pārvadātājs sagatavo jaunas abonementa biļetes;

11.7. pēc pagastu pārvaldes pieprasījuma pārvadātājs sagatavo jaunas abonementa biļetes to atkārtotai izsniegšanai nozaudēto vai bojāto braukšanas karšu vietā.

12. Izdevumu kompensēšanai par braucienu sabiedriskajā transportā Tukuma pilsētas maršrutos, izņemot Tukuma Sporta skolas izglītojamajiem:

12.1. abonementa biļetes izglītojamajiem ar 80 % atlaidi tiek izsniegtas Tukuma autoostā, uzrādot derīgu skolēnu apliecību;

12.2. abonementa biļetes ar 60 % atlaidi tiek izsniegtas Tukuma autoostā, uzrādot derīgu skolēnu apliecību un Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte";

12.3. pārvadātājs līdz katra mēneša 10. datumam nosūta pašvaldībai rēķinu par iepriekšējā mēneša kopējiem izdevumiem.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 31.08.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 59)

13. Šo noteikumu paredzētā kompensācija ir apmaksājama arī šādos gadījumos:

13.1. ja izglītojamo pārvadāšanai pašvaldība ir noslēgusi speciālo regulāro pārvadājumu līgumu. Šādos gadījumos pārvadātājs iesniedz pašvaldībā rēķinu atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem;

13.2. ja izglītojamā pārvadājumus nodrošina izglītojamā vecāku organizētais transportlīdzeklis vietās, kur nav pieejams sabiedriskais transports vai pašvaldības organizētie izglītojamo pārvadājumi. Šādos gadījumos pašvaldība ar izglītojamā vecākiem slēdz līgumu par pārvadāšanas, informācijas apmaiņas atlīdzības, u.c. nosacījumiem.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

14. Gadījumos, kad sabiedriskais transports nekursē atbilstošajos laikos un, ja attiecīgajos maršrutos un laikā netiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem, pašvaldība kompensē izglītojamo vecākiem izdevumus izglītojamā nogādāšanai izglītības iestādē un atpakaļ īsākajā maršrutā ar personīgo transportlīdzekli. Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, 0,11 euro (11 euro centi) reizinot ar izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē (ja tiek nogādāti vienas ģimenes divi bērni vienā un tajā pašā laikā, tad kompensācijas apmēru maksā par vienu bērnu) un atpakaļ nobraukto kilometru skaitu dienā un reizinot ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī, bet ne vairāk kā 60,00 euro (sešdesmit euro) apmērā vienas ģimenes ietvaros.

14.1 Gadījumos, ja attiecīgajos maršrutos netiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem, pašvaldība kompensē izglītojamo vecākiem izdevumus izglītojamā, kurš uzsācis obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, nogādāšanai izglītības iestādē ārpus Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvās teritorijas un atpakaļ īsākajā maršrutā ar personīgo transportlīdzekli. Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, 0,11 euro (nulle euro 11 centi) reizinot ar izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē un atpakaļ nobraukto kilometru skaitu dienā un reizinot ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī, bet ne vairāk kā 60,00 euro (sešdesmit euro) apmērā vienas ģimenes ietvaros. Ja izglītības iestādē tiek nogādāti vienas ģimenes divi bērni vienā un tajā pašā laikā, tad kompensācijas apmēru maksā par vienu bērnu.

(Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 52 redakcijā)

15. Izdevumu kompensēšanai par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu noteikumu 14. un 14.1 punktā minētajā gadījumā izglītojamā vecāki sagatavo iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumā pievienoto paraugu un to iesniedz pagastu pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā ir faktiskā dzīvesvieta.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

16. Pašvaldība kompensē bērnu vecākiem izdevumus bērna vecumā no pusotra līdz trīs gadiem, kura faktiskā dzīvesvieta ir Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvā teritorija, nogādāšanai no Tukuma vai Kandavas pilsētas administratīvās teritorijas uz izglītības iestādi pagasta administratīvajā teritorijā un atpakaļ īsākajā maršrutā ar personīgo transportlīdzekli. Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts, 0,11 euro (11 euro centi) reizinot ar izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē un atpakaļ nobraukto kilometru skaitu dienā un reizinot ar izglītības iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī, bet ne vairāk kā 60,00 euro (sešdesmit euro) apmērā vienas ģimenes ietvaros.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

17. Izdevumu kompensēšanai par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu noteikumu 16. punktā minētajā gadījumā bērna vecāks sagatavo iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā pievienoto paraugu un iesniedz to Tukuma novada Izglītības pārvaldē.

(Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 52 redakcijā)

18. Izglītības iestādes, kuru apmeklē izglītojamais, vadītājs līdz nākamā mēneša 5. datumam iesniedz pārskatu pagasta pārvaldē par to izglītojamo izglītības iestādes apmeklējumu, kuru vecāki var saņemt kompensāciju šo noteikumu 14. un 14.1 punktā minētajā gadījumā un/vai Tukuma novada Izglītības pārvaldē šo noteikumu 16. punktā minētajā gadījumā.

(Tukuma novada domes 27.07.2022. saistošo noteikumu Nr. 52 redakcijā)

18.1 Veicot noteikumu 14., 14.1 un 16. punktos paredzēto transporta kompensāciju pārskaitījumu uz fizisku personu (vecāku) iesniegumā norādīto norēķinu kontu, no transporta kompensācijas summas aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un veic tā nomaksu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

(Tukuma novada domes 31.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 59 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

20. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

20.1. Tukuma novada domes 2010. gada 21. oktobra saistošie noteikumi Nr. 40 "Par transporta izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašvaldībā" (prot. Nr. 11, 4.§);

20.2. Kandavas novada domes 2019. gada 29. augusta saistošie noteikumi Nr. 15 "Par transporta nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Kandavas novada pašvaldībā" (protokols Nr. 10, 4.§);

20.3. Engures novada domes 2010. gada 19. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Engures novada teritorijā dzīvojošiem vispārizglītojošo skolu skolēniem" (prot. Nr. 2 p.4);

20.4. Jaunpils novada domes 2012. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem" (prot. Nr. 9, 19.§).

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
1. pielikums
Tukuma novada domes 24.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 40

Tukuma novada _______________________________ pagasta pārvaldei
Kandavas un pagastu apvienībai
Tukuma novada pašvaldībai
(vajadzīgo atzīmēt)

  
 

(izglītojamā vecāka (likumiskā pārstāvja) vārds, uzvārds)

  
  
 

(dzīves vietas adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu atmaksāt transporta izdevumus par mana dēla/meitas
 

, personas kods

 

(vārds, uzvārds)

  
 
nokļūšanu uz 
 

(izglītības iestādes nosaukums)

uzrādītajām braukšanas biļetēm.

Sabiedriskā transporta maršruts .
 
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs: 
 

(vārds, uzvārds)

Transporta izdevumu kompensāciju vēlos saņemt:

 
 

(norādīt vietējās pārvaldes kasi vai norēķinu kontu kredītiestādē)

 
_________. gada ____.__________________  
  

(paraksts)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
2. pielikums
Tukuma novada domes 24.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 40

Tukuma novada _______________________________ pārvaldes vadītājam
Kandavas un pagastu apvienībai
(vajadzīgo atzīmēt)

  
 

(izglītojamā vecāka (likumiskā pārstāvja) vārds, uzvārds)

  
  
 

(dzīves vietas adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu atmaksāt personīgā transporta izdevumus par mana dēla/meitas
 

, personas kods

 

(vārds, uzvārds)

  
 
nokļūšanu no dzīvesvietas 
 
uz 
 

(izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ pēc noteiktā aprēķina.

Izglītojamā deklarētā dzīves vieta atrodas pagasta teritorijā un attālums
 
līdz izglītības iestādei 
 

(izglītības iestādes nosaukums)

ir ____ km un ____ km līdz tuvākai satiksmes autobusa pieturai, kā arī minētā maršrutā nekursē sabiedriskais transports vai nekursē atbilstošajos laikos, kā arī netiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem.

Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs: 
 

(vārds, uzvārds)

Transporta izdevumu kompensāciju vēlos saņemt:

 
 

(norādīt norēķinu kontu kredītiestādē)

 
_________. gada ____.__________________  
  

(paraksts)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
3. pielikums
Tukuma novada domes 24.11.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr. 40

Tukuma novada pašvaldībai

  
 

(izglītojamā vecāka (likumiskā pārstāvja) vārds, uzvārds)

  
  
 

(dzīves vietas adrese)

IESNIEGUMS

Lūdzu atmaksāt personīgā transporta izdevumus par mana dēla/meitas
 

, personas kods

 

(vārds, uzvārds)

  
 
nokļūšanu no dzīvesvietas 
 
uz 
 

(pirmsskolas izglītības iestādes vai vispārējās izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ pēc noteiktā aprēķina. attālums līdz izglītības iestādei ir ____ km.

Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs: 
 

(vārds, uzvārds)

Transporta izdevumu kompensāciju vēlos saņemt:

 
 

(norādīt norēķinu kontu kredītiestādē)

 
_________. gada ____.__________________  
  

(paraksts)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu segšanas kārtību izglītojamajiem Tukuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 40Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 15.12.2021. OP numurs: 2021/242.7
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
328379
{"selected":{"value":"13.09.2022","content":"<font class='s-1'>13.09.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.09.2022","iso_value":"2022\/09\/13","content":"<font class='s-1'>13.09.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2022","iso_value":"2022\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2022.-12.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-04.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.09.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"