Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Olaines novada domes 2023. gada 26. jūlija saistošos noteikumus "Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā".
Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN2/2021

Olaines novada Olainē 2021. gada 24. februārī
Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā

(Saistošo noteikumu nosaukums Olaines novada domes 27.07.2022. saistošo noteikumu Nr. SN9/2022 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu, 33. panta trešo daļu, 36. panta piekto un sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta
sesto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN12/2021)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek sniegta sociālā palīdzība (turpmāk – pabalsti) zemu ienākumu mājsaimniecībām, pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību, kā arī nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

(Grozīts ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2022)

2. Tiesības saņemt noteikumos paredzētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Ar sociālo palīdzību saistīto jautājumu risināšanu un lēmumu pieņemšanu Olaines novada dome deleģē Olaines novada pašvaldības aģentūrai "Olaines sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

4. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

(Grozīts ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN12/2021)

5. Noteikumos lietotie termini:

5.1. bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadu vecumam un persona, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, līdz 24 gadu vecumam;

5.2. darbaspējīga persona – šo noteikumu izpratnē ir persona no 15 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personu, kurai noteikta invaliditāte, un, izņemot personu, kura iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, līdz 24 gadu vecumam.

(Grozīts ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2022)

II. Pabalstu veidi

6. Olaines novadā ir šādi pabalsti:

6.1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts;

6.2. mājokļa pabalsts;

6.3. veselības pabalsts:

6.3.1. medikamentu, medicīnas preču iegādes, rehabilitācijas un ārstniecības izdevumiem;

6.3.2. higiēnas preču izdevumiem;

6.3.3. zobu protezēšanas izdevumiem;

6.4. pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai izglītības iestādē;

6.5. pabalsts bērna apģērba iegādei;

6.6. pabalsts bērnam nometnē;

6.7. pabalsts sociālās atstumtības riskam pakļautas personas ēdināšanai;

6.8. transporta pabalsts.

III. Materiālās situācijas izvērtēšana un pabalstu saņemšana

7. Mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, pabalstu piešķiršana un atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam tiek nodrošināta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un materiālā stāvokļa līmeni, kā arī kārtību, kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija un sociālās palīdzības saņemšana.

IV. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

8. Pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un materiālā stāvokļa līmeni, kā arī kārtību, kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija un sociālās palīdzības saņemšana.

9. Pabalstu izmaksā līdz katra mēneša pēdējai darba dienai ar pārskaitījumu uz personas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai nepieciešamības gadījumā izmaksā personai skaidrā naudā.

V. Mājokļa pabalsts

10. Pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija un sociālās palīdzības saņemšana.

(Olaines novada domes 21.12.2022. saistošo noteikumu Nr. SN15/2022 redakcijā)

11. Mājokļa pabalstu izmaksā katru mēnesi, izņemot mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru var izmaksāt vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā atbilstoši cietā kurināmā iegādes izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

(Olaines novada domes 24.11.2021. saistošo noteikumu Nr. SN12/2021 redakcijā)

11.1 Izdevumus individuālās apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (malka, ogles, briketes, granulas) aprēķina atbilstoši izdevumus apliecinošajā dokumentā norādītajai summai, bet ne vairāk kā 10 euro par mājokļa 1 m2 kalendārā gadā.

(Olaines novada domes 27.07.2022. saistošo noteikumu Nr. SN9/2022 redakcijā)

12. (Svītrots ar Olaines novada domes 24.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. SN12/2021)

12.1 (Svītrots ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2022)

12.2 Ja mājoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas, kurām noteikta I vai II grupas invaliditāte, vai viena vai vairākas personas, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, apmaksājot izdevumus par dzīvojamo telpu īri, dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apkuri, piemēro šādu mājokļa platību – līdz 50 m2 vienai personai mājsaimniecībā un 18 m2 katrai nākamai personai mājsaimniecībā, bet ne mazāk par normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija un sociālās palīdzības saņemšana, noteikto.

(Olaines novada domes 21.12.2022. saistošo noteikumu Nr. SN15/2022 redakcijā)

VI. Veselības pabalsti

13. Pabalstu medikamentu, medicīnas preču iegādes, ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem piešķir kalendārajā gadā:

13.1. līdz 130 euro uz vienu personu trūcīgai mājsaimniecībai, kurā ir vismaz viena darbaspējīga persona, un maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas;

13.2. līdz 150 euro uz vienu personu trūcīgai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas.

14. Pabalstu higiēnas preču izdevumiem piešķir kalendārajā gadā:

14.1. līdz 115 euro trūcīgas mājsaimniecības, kurā ir vismaz viena darbaspējīga persona, un maznodrošinātas mājsaimniecības, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti;

14.2. līdz 145 euro trūcīgas mājsaimniecības, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti.

15. Pabalstu zobu protezēšanas izdevumiem piešķir līdz 80 euro kalendārajā gadā uz vienu personu trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas.

16. Pieprasot veselības pabalstu, persona papildus iesniedz izdevumus apliecinošus dokumentus (kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina kopija (uzrādot oriģinālu), kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums), kas izsniegti kārtējā kalendārajā gadā un kuru kopsumma nav mazāka par 20 euro.

17. Sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt no personas ārstējošā ārsta izziņu par medikamentu iegādes pamatotību.

18. Pieprasot saistošo noteikumu 14. punktā minēto pabalstu, persona papildus iesniedz ārstējošā ārsta izziņu par veselības stāvokli un nepieciešamību regulāri lietot higiēnas preces.

19. Izņēmuma gadījumos persona var izmantot pabalstu lielākā apmērā, ja ir saņemta rakstiska piekrišana no citām mājsaimniecības pilngadīgajām personām, nepārsniedzot kopējo pabalsta apmēru ģimenei.

20. Piešķirto veselības pabalstu pēc vienošanās ar personu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz personas kredītiestādes kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

VII. Pabalsts ēdināšanas izmaksu segšanai vispārējās izglītības iestādē

21. Pabalstu piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības bērnam par faktiski apmeklēto dienu skaitu vispārējās izglītības iestādē, kurā netiek nodrošināta bezmaksas ēdināšana:

21.1. Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs atbilstoši Olaines novada domes apstiprinātajām ēdināšanas izmaksām;

21.2. citā pašvaldībā esošajās vispārējās izglītības iestādēs tādā apmērā, kas nepārsniedz Olaines novada domes apstiprinātās ēdināšanas izmaksas Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās izglītības iestādēs.

22. Ja vispārējā izglītības iestāde atrodas Olaines novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem sadarbības līgumiem par bērnu ēdināšanu mēneša laikā no pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas.

23. Ja vispārējā izglītības iestāde atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu, pamatojoties uz ēdināšanas izdevumus apliecinošiem dokumentiem, pārskaita uz pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontu mēneša laikā no izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas.

VIII. Pabalsts bērna apģērba iegādei

24. Pabalstu 75 euro vienu reizi kalendārajā gadā piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai par katru bērnu, sākot no 1. klases, ja bērns mācās izglītības iestādē.

25. Pabalstu pārskaita uz personas, kura pieprasījusi pabalstu, kredītiestādes kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

IX. Pabalsts bērnam nometnē

26. Pabalstu līdz 60 euro kalendārajā gadā par uzturēšanās izdevumiem nometnē piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai par katru bērnu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periodā.

X. Pabalsts sociālās atstumtības riskam pakļautās personas ēdināšanai

27. Ēdināšanas pabalstu 0,90 euro piešķir trūcīgas mājsaimniecības katrai personai vienai ēdienreizei, ja objektīvu apstākļu dēļ mājsaimniecībai nav iespējas vai ir ierobežota iespēja nodrošināt pietiekamu uzturu.

28. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam vienu reizi mēnesī līdz mēneša pēdējai darba dienai par faktiskajām ēdienreizēm iepriekšējā mēnesī.

XI. Transporta pabalsts

29. Transporta pabalstu 40 euro kalendārajā gadā piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības pilngadīgai personai ar invaliditāti vai personai, kura ir vecuma pensijas saņēmēja, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un tā nesaņem transporta pabalstu kā persona, kura sasniegusi 75 gadu vecumu.

(Grozīts ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2022)

30. (Svītrots ar Olaines novada domes 21.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. SN15/2022)

XII. Noslēguma jautājumi

31. Noteikumu V nodaļa "Mājokļa pabalsts" stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā, līdz 2021. gada 30. jūnijam mājokļa pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts atbilstoši Olaines novada domes 2020. gada 29. janvāra saistošo noteikumu Nr. SN2/2020 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā" VII nodaļā "Dzīvokļa pabalsts" noteiktajam regulējumam.

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Olaines novada domes 2020. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr. SN2/2020 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Olaines novadā", izņemot VII nodaļu "Dzīvokļa pabalsts", kas ir spēkā līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Olaines novada domes priekšsēdētājs A. Bergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālās palīdzības pabalstiem Olaines novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Olaines novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN2/2021Pieņemts: 24.02.2021.Stājas spēkā: 01.04.2021.Zaudē spēku: 22.08.2023.Publicēts: Olaines Domes Vēstis, 4 (164), 31.03.2021.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
328372
{"selected":{"value":"31.12.2022","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-21.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2022","iso_value":"2022\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2022.-21.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2022","iso_value":"2022\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2022.-30.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-30.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"