Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Par labojumu veikšanu

Lūdzam veikt tehnisku labojumu normatīvā akta Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā" (Jelgavā 2021. gada 25. augustā (prot. Nr. 16, 16. §)), kurš publicēts "Latvijas Vēstnesī" 09.11.2021., Nr. 217 (oficiālās publikācijas Nr.: 2021/217.3) pielikumos Nr. 2 un Nr. 3.

Pielikumā pievienoti precizētie pielikumi Nr. 2 un Nr. 3.

Jelgavas novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes vadītāja G. Avotiņa

 

2. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā"
Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §)

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss
Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja faktiskās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, telefons, e-pasts (informācijas saņemšanai)
Bērna likumiskais pārstāvis ir (pasvītrot):
  vecāks
  aizbildnis*
  adoptētājs*
  pilnvarota persona*
  cits likumiskais pārstāvis*

*Pielikumā jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

Informāciju vēlos saņemt (pasvītrot):
elektroniski uz e-pastu:
pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi.

PIETEIKUMS

Lūdzu reģistrēt  
  (bērna vārds, uzvārds)

personas kods _______________-_______________,

dzimšanas datums (dd.mm.gggg.) ______________________

deklarētās dzīvesvietas adrese:

pirmsskolas izglītības programmas apguvei no _________________gada _________________mēneša

Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādē
(ar cipariem atzīmēt 3 vēlamās izglītības iestādes prioritārā secībā):

  Izglītības iestāde Adrese
  Branku pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" Saules iela 6, Brankas, Cenu pagasts
  Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte" Stadiona iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
  Ānes pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" Jaunatnes iela 4, Āne, Cenu pagasts
  Ozolnieku pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte" Meliorācijas iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts
  Garozas pamatskola Garoza, Salgales pagasts
  Salgales pamatskola 1. Maija iela 9, Emburga, Salgales pagasts
  Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts
  "Kamenīte" Lielplatones filiāle Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts
  Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde "Mārīte" Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts
  Aizupes pamatskola "Aizupes skola", Tušķi, Līvbērzes pagasts
  Kalnciema vidusskola "Kalnciema vidusskola", Valgunde, Valgundes pagasts
  Līvbērzes pamatskola Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts
  Vircavas vidusskola Jelgavas iela 2, Vircava, Vircavas pagasts
  Vircavas vidusskolas Platones filiāle Skolas iela 4, Platone, Platones pagasts
  Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts
  Sesavas pamatskola Skolas iela1, Sesava, Sesavas pagasts
  Šķibes pamatskola Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts
  Svētes pamatskolas Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts
  Staļģenes vidusskola Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts
  Vilces pamatskolas Madaru iela 2, Vilce, Vilces pagasts
  Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola Centra iela 3, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts

ņemot vērā noteikto priekšrocību (ar X atzīmēt atbilstošo)

Iespējamās priekšrocības:

Normatīvajos aktos noteiktas priekšrocības prioritārā secībā
LR normatīvie akti   Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas garantijas vai tiesības viņu uzņemt PII ārpus kārtas
Pašvaldības saistošie noteikumi   Jelgavas novadā deklarētam bērnam ar invaliditāti
  bērnam, kurš ir bārenis, bērnam ir nodibināta aizbildnība, bērns ir adoptēts, ievietots audžuģimenē, bērna likumiskais pārstāvis ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam, vai bērna reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē)
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram viens no likumiskajiem pārstāvjiem ir miris
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Jelgavas novadā
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam no daudzbērnu ģimenes
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir konkrētās PII darbinieka, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagoga, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kura ģimenē ir bērns ar invaliditāti
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram brālis vai māsa apmeklē konkrēto PII
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas darbinieka, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam
  bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā, un kurš ir konkrētās PII pedagoga, pedagoga palīga vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
  bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā
Pielikumā:
1.  
2.  

Esmu informēts, ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo Jelgavas novada pašvaldībai personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

• Personas datu apstrāde notiek atbilstoši Jelgavas novada domes 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā" un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

• Personas dati - vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētās dzīvesvietas adrese tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai.

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 "Vispārīgā datu aizsardzības regula" 13. pantu, Jelgavas novada pašvaldība informē, ka:

• Datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšanas pamatojums - saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Vispārējā Izglītības likuma 26. panta pirmo daļu.

• Personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei.

• Šī iesnieguma izskatīšanās rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem.

• Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus.

• Iesniegto personas datu pārzinis ir Jelgavas novada pašvaldība, kontaktinformācija:

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __

 

/

 
/Bērna pārstāvja paraksts/   /atšifrējums/**

** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pirmsskolu pieteikumu reģistrs" tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/

 

3. pielikums
Jelgavas novada pašvaldības 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3
"Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā"
Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §)

Bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods
Augšminētās personas deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss, tālrunis, e-pasts
Augšminētās personas faktiskās dzīvesvietas adrese (norādīt, ja atšķiras no deklarētās)
Bērna likumiskais pārstāvis ir (atzīmēt atbilstošo):
  vecāks
  aizbildnis*
  adoptētājs*
  pilnvarota persona*
  cits likumiskais pārstāvis*
* jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu

IESNIEGUMS PAR PRIEKŠROCĪBAS PIEŠĶIRŠANU
BĒRNA UZŅEMŠANAI PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

Lūdzu piešķirt  
  (bērna vārds, uzvārds, personas kods)
dzimšanas datums (dd.mm.gggg.)
(deklarētās dzīvesvietas adrese)

priekšrocību uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (ar X atzīmēt atbilstošo):

Normatīvajos aktos noteiktas priekšrocības prioritārā secībā
LR normatīvie akti   Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas garantijas vai tiesības viņu uzņemt PII ārpus kārtas
Pašvaldības saistošie noteikumi   Jelgavas novadā deklarētam bērnam ar invaliditāti
  bērnam, kurš ir bārenis, bērnam ir nodibināta aizbildnība, bērns ir adoptēts, ievietots audžuģimenē, bērna likumiskais pārstāvis ir bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecumam, vai bērna reģistrēšana ir veikta novēloti objektīvu apstākļu dēļ (ar bāriņtiesas lēmumu uz laiku no ģimenēm izņemti bērni, kuri ievietoti bērnu sociālās aprūpes iestādē)
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram viens no likumiskajiem pārstāvjiem ir miris
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Jelgavas novadā
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam no daudzbērnu ģimenes
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir konkrētās PII darbinieka, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes pedagoga, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kura ģimenē ir bērns ar invaliditāti
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kuram brālis vai māsa apmeklē konkrēto PII
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam, kurš ir Jelgavas novada pašvaldības administrācijas darbinieka, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
  Jelgavas novadā deklarētam bērnam
  bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā, un kurš ir konkrētās PII pedagoga, pedagoga palīga vai atbalsta personāla, kurš ir nodarbināts pašvaldības izglītības iestādēs pilnu darba laiku, bērns, uz darbinieka darba tiesisko attiecību laiku, saglabājot uzņemtajam darbinieka bērnam iepriekšējo reģistrācijas kārtas numuru
  bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta Jelgavas novadā

Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 13. §)

Pielikumā:
1.  
2.  

Esmu informēts(-a), ka:

• jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu gadījumā par to jāziņo Jelgavas novada pašvaldībai personīgi vai elektroniski;

• reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei negarantē vietu Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;

• personas datu apstrāde notiek atbilstoši Jelgavas novada domes 2021. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 3 "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Jelgavas novadā" un saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

• personas dati - vārds, uzvārds, dzimšanas dati, deklarētās dzīvesvietas adrese - tiks pārbaudīti un iegūti no Iedzīvotāju reģistra, Valsts izglītības informācijas sistēmas, katrā šādā konkrētā gadījumā nosakot arī apstrādājamo personu loku (bērns, likumiskie pārstāvji), ņemamo datu apjomu. Par otru vecāku dati tiks apstrādāti tikai tad, ja pieteicējs ir vecāks, kura dati neatbilst prioritāšu saņemšanas prasībām.

Datubāzē tiks fiksēta personas piekrišana savu datu un piesakāmās personas datu iegūšanai, pārbaudei, apstrādei. Piekrītu, ka šajā iesniegumā sniegtās ziņas tiek ievadītas reģistrā, kurā reģistrē pieteikumus pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai. Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 "Vispārīgā datu aizsardzības regula" 13. pantu, Jelgavas novada pašvaldība informē, ka:

• datu apstrādes mērķis - iesnieguma izskatīšanas pamatojums - saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu;

• personas dati tiks izmantoti tikai ar iesnieguma izskatīšanu saistīto funkciju izpildei;

• šī iesnieguma izskatīšanas rezultātā saņemtie dati tiks izmantoti pašvaldības funkciju realizēšanai un netiks nodoti citiem lietotājiem;

• datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumus, izdarīt tajos labojumus;

• iesniegto personas datu pārzinis ir Jelgavas novada pašvaldība, kontaktinformācija:

Datums: __ __/__ __ / __ __ __ __

/

/Bērna pārstāvja paraksts/ /atšifrējums/**

** Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu "Pirmsskolu pieteikumu reģistrs" tīmekļvietnē https://www.epakalpojumi.lv/

 
Tiesību akta pase
Saistītie dokumenti
  • Precizētais
328363
10.11.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"