Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15

Smiltenē 2021. gada 27. oktobrī
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 271 (prot.Nr. 12, 34. §)

Ar precizējumiem, kas apstiprināti ar Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra
lēmumu Nr. 356 (prot. Nr. 14, 72. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
3. panta pirmo daļu, 1.4, 1.5, 1.6 daļu, 3.1 pantu,
5. panta trešo un ceturto daļu, 9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Smiltenes novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī kārtību, kādā nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir tiesīgas saņemt fiziskās un juridiskās personas Noteikumos noteiktajā kārtībā, ja nodokļa maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksājumu parādu pašvaldībai par iepriekšējiem maksājumu periodiem, izņemot nodokļa maksātājus, kuriem ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu, atbilstoši saistošo noteikumu nosacījumiem, veic Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Nekustamo īpašumu nodaļa, kuras kompetencē ir noteikta Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.

4. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

5. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi organizē Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa.

II. Atsevišķu nekustamā īpašuma nodokļa objektu aplikšanas kārtība

6. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un ēkai, kas konservēta būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā vai lēmuma pieņemšanas par ēku konservāciju, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procenti apmērā no lielākās turpmāk minētas kadastrālās vērtības:

6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

6.2. būves kadastrālās vērtības.

7. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 procenti no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

7.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

7.2. būves kadastrālās vērtības.

8. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Smiltenes novada būvvalde.

9. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā pēc būves klasifikācijas par vidi degradējošu, sagruvušu, vai cilvēku drošību apdraudošu.

10. Noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas Pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes

11. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4 procenti no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro, piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

11.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

11.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

12. Noteikumu 11. punktu nepiemēro:

12.1. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot);

12.2. būvēm, kurām ir jaunbūves statuss.

13. Noteikumu 11.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam kad:

13.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

13.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

13.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt Pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.

14. Ja nekustamajā īpašumā deklarētā persona, kas ir īpašnieks, ir mirusi – par periodu līdz brīdim, kad par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kļūst mantinieks, tiek ņemta vērā mirušās personas deklarētā dzīvesvieta.

15. Ja taksācijas gada laikā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrēts jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts (dzīvojamās mājas, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļas, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupas, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu) ar nākamo mēnesi pēc personas dzīvesvietas deklarēšanas objektā tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

16. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs

17. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir Noteikumu 2. punktā minētajām fiziskajām un juridiskām personām, kuras atbilst zemāk minētajām kategorijām:
 

Apakšpunkta numursKategorijaAtvieglojuma apmērs/īpaši nosacījumiPienākums būt deklarētam nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojumsVai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
17.1.Maznodrošināts personas vai ģimenēm par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtu izziņu attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi70 %Nav nepieciešams
17.2.Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieks attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai50 %Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
17.3.Nestrādājošas personas, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai50 %Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
17.4.Fiziska persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar nestrādājošu 1. vai 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai50 %Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
17.5.Nestrādājošs vientuļš pensionārs, kuram pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Vientuļš pensionārs Noteikumu izpratnē ir persona, kuram nav laulātā un/vai pilngadīgu bērnu.50 %Katru taksācijas gadu
17.6.Fiziska persona par īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļu) neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja nekustamais īpašums ir cietis ugunsgrēka nelaimē90 %Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas
 
17.7.Fiziska un juridiska persona par iepriekšējā gadā veiktajiem Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem, ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēts iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem attiecībā uz zemi70 %Katru taksācijas gadu
17.8.Nodokļu maksātājs – komersants, kurš ieguvis sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu – par ēkām un zemi50 %NeattiecasKatru taksācijas gadu
17.9.Nodokļa maksātājs par jaunuzceltu ēku vai būves pārbūvi, kas paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai, kuras rezultātā mainās būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanaiTrīs gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā: pirmajā gadā, kad saņemts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu – 70 %, otrajā gadā – 50 % un trešajā gadā – 25% apmērāNeattiecas
17.10.Nodokļa maksātājs – jaunizveidots komersants, saimnieciskās darbības veicējs, par īpašumā esošu ēku, ja:17.10.1. komersants reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;

17.10.2. kopš komersanta reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā radītas ne mazāk kā piecas jaunas darbavietas;

17.10.3. darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu
 

25%Neattiecas
17.11.Nodokļa maksātājs (nomnieks) par Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai90 %NeattiecasKatru taksācijas gadu
17.12.Nodokļa maksātājs par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kura reģistrēta kadastra reģistrā kā jaunbūve, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā90 %Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas
 
Neattiecas
17.13.Nodokļa maksātājs par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kurai tiek veikta pārbūve un tās laikā objekts nav izmantojams, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā70 %Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas
 
Neattiecas

V. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

18. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta iesnieguma pamata (motivēts iesniegums nav jāiesniedz Noteikumu 17.1. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem, kā arī nodokļu maksātājiem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

19. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad piešķir to atvieglojumu, kuram noteikts lielākais atvieglojuma apmērs.

20. Ja atvieglojumu saņēmējam pieder vairāki nekustamie īpašumi Smiltenes novadā, tad atvieglojumu piemēro par to nekustamo īpašumu, kurā atvieglojumu saņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu (izņemot Noteikumu 17.8.–17.13. apakšpunktu).

21. Kapitālsabiedrībām atvieglojumu piešķir kā de minimis atbalstu, ievērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumus.

22. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu lietu komisija.

23. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir, ja:

23.1. Noteikumu 17.2.–17.6. apakšpunktā norādītais nekustamā īpašuma objekts ir personas, kura pretendē uz atvieglojuma piešķiršanu īpašumā, un persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu šajā īpašumā;

23.2. Noteikumu 17.7. apakšpunktā noteikto apakšpunktā norādītajām maksātāju kategorijām nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķir par nekustamo īpašumu, kurā veikti latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi;

23.3. Noteikumu 17.8.–17.13. apakšpunktā norādītajām maksātāju kategorijām nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus piešķir, ja par vienu nekustamā īpašuma objektu aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz 50 (piecdesmit) euro, un:

23.3.1. fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta un saimnieciskās darbības veikšanas vieta atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;

23.3.2. juridiskās personas juridiskā adrese un saimnieciskās darbības veikšanas vieta atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

24. Noteikumu 17.2.–17.5. apakšpunktā norādītās personas apliecina, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un uzrāda (oriģinālu):

24.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņu par invaliditātes piešķiršanu un rakstisku apliecinājumu, ka nodokļa maksātājs nav darbinieks vai darba ņēmējs normatīvo aktu noteiktajā izpratnē (Noteikumu 17.3. un 17.4. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

24.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecību (Noteikumu 17.2. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

24.3. pensionāra apliecību un rakstisku apliecinājumu, ka nodokļa maksātājs nav darbinieks vai darba ņēmējs normatīvo aktu noteiktajā izpratnē (Noteikumu 17.5. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem).

25. Noteikumu 17.6. un 17.7. apakšpunktā norādītās personas iesniedz:

25.1. izziņu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka nekustamajā īpašumā noticis ugunsgrēks Noteikumu 17.6. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem;

25.2. pagasta pārvaldes vadītāja parakstītu apliecinājumu par to, ka nekustamajā īpašumā veikti latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi Noteikumu 17.7. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem.

26. Noteikumu 17.8.–17.13. apakšpunktā norādītās personas iesniedz:

26.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par vidējo nodarbināto skaitu Noteikumu 17.10. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem;

26.2. Uzņēmuma vadītāja vai īpašnieka parakstītu izziņu par nodarbināto vidējo darba samaksu vismaz minimālās algas apmērā Noteikumu 17.10. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem;

26.3. dokumentus, kas apliecina investīciju veikšanu, t.i, līgums ar būvdarbu veicēju, rēķins/pavadzīme, maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums), pamatlīdzekļu uzskaites kartīte (Noteikumu 17.9., 17.12. un 17.13. apakšpunktos noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

26.4. Labklājības ministrijas lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu (Noteikumu 17.8. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

26.5. aizpildītu veidlapu de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, norādot informāciju par pretendenta atbilstību viena vienota uzņēmuma definīcijai, ziņas par to, vai pēdējo trīs fiskālo gadu laikā atbalsta pretendents ir sadalījies, apvienots vai iegādāts, informāciju par atbalsta kumulāciju, kā arī ziņas par trīs fiskālo gadu periodā saņemto jebkādu de minimis atbalstu un sniedz informāciju, ka de minimis atbalsta uzskaites sistēmā ir aizpildīta minētā veidlapa saskaņā ar Eiropas Savienības Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem.

27. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam motivēts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu un tam pievienotie Noteikumu V. nodaļā minētie dokumenti, jāiesniedz Pašvaldībā līdz taksācijas gada 15. novembrim, izņemot 17.6., 17.9., 17.10., 17.12. un 17.13. apakšpunktos minētos gadījumus.

28. Noteikumu 17.6. apakšpunkta gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs motivētu iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu un tam klāt pievienotos Noteikumu V nodaļā minētos dokumentus iesniedz 24 mēnešu laikā no ugunsgrēka nelaimes.

29. Noteikumu 17.9. apakšpunkta gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs motivētu iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu un tam klāt pievienotos Noteikumu V nodaļā minētos dokumentus iesniedz nākamajos divos taksācijas gados pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā vai būvdarbu pabeigšanas.

30. Noteikumu 17.10. apakšpunkta gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam motivēts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu un tam klāt pievienotos Noteikumu V nodaļā minētie dokumentus iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā līdz taksācijas gada 31. martam, lai atvieglojums tiktu piemērots par visu taksācijas gadu. Ja iesniegumu iesniedz no taksācijas gada 1. aprīļa līdz taksācijas gada 30. novembrim, atvieglojums tiks piemērots ar nākamo taksācijas mēnesi.

31. Noteikumu 17.12. un 17.13. apakšpunkta gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs motivētu iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu un tam klāt pievienotos Noteikumu V nodaļā minētos dokumentus iesniedz būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

32. Noteikumu 17.9. un 17.12. un 17.13. apakšpunktu gadījumā būvdarbu faktu un stadijas apliecinošo informāciju Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu lietu komisija iegūst no pašvaldības iestādes "Smiltenes novada būvvalde".

33. Informācija par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta Pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.

34. Izvērtējot nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja papildu informāciju.

35. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

36. Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu lietu komisijas lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumu apstrīdams Smiltenes novada pašvaldības domē.

VI. Noslēguma jautājumi

37. Atzīt par spēku zaudējušiem:

37.1. Smiltenes novada domes 2009. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. 17/09 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Smiltenes novadā";

37.2. Raunas novada domes 2015. gada 23. novembra saistošos noteikumus Nr. 54 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Raunas novadā".

38. Ar 2023. gada 1. janvāri spēku zaudē:

38.1. Apes novada pašvaldības domes 2018. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3/2018 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Apes novada administratīvajā teritorijā";

38.2. Smiltenes novada domes 2012. gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr. 16/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli Smiltenes novada pašvaldībā";

38.3. Raunas novada domes 2017. gada 27. septembra saistošie noteikumi Nr. 66 "Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību Raunas novada administratīvajā teritorijā".

39. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

40. Šo Noteikumu II un III nodaļa stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādītā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsPamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 2021. gada administratīvi teritoriālo reformu, kā arī Smiltenes novada attīstības prioritātes, ir nepieciešams precizēt nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju grupas un nekustamā īpašuma nodokļa samaksas nosacījumus izdodot vienus vienotus saistošos noteikumus uz visu novada teritoriju.

Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā" tiek izdoti, lai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā noteiktu vienotu kārtību, kādā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī kārtību, kādā nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli", 3. panta pirmā daļa un 1.4, 1.6 daļa, 3.1 pants un 5. panta trešā un ceturtā daļa, 9. panta otrā daļa paredz pašvaldību domēm tiesības pieņemt saistošos noteikumus:

– par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no kadastrālās vērtības;

– nosakot nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības;

– paredzot atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

2. Īss satura izklāstsSaistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā" nosaka:

– kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves;

– nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Noteikumi tiek izdoti, lai atbalstītu personas, kuras godprātīgi pilda pret pašvaldību uzņemtās saistības, tajā skaitā maznodrošinātās personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, zemes īpašnieki, kuru īpašumi nav izmantojami pēc noteiktā zemes lietošanas mērķa vai cietuši ugunsnelaimē, vientuļie pensionāri, nevalstiskās organizācijas un komersanti.

Saistošie noteikumi paredz ieviest jaunas nodokļu maksātāju kategorijas, kam tiks dota iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Saistošie noteikumi paredz pašvaldības domes deleģējumu tās izveidotajai Nekustamo īpašuma lietu komisijai pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Saistošo noteikumu noslēguma jautājumi, cita starpā nosaka, ka saistošajos noteikumos ietvertās nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un tām piešķiramo atvieglojumu apmērs stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī, savukārt, saistošo noteikumu II un II nodaļas, kas regulē atsevišķu nekustamā īpašuma nodokļa objektu aplikšanas kārtību un nekustamā īpašuma nodokļa likmes, tiek piemērotas no 2023. gada 1. janvāra.

No 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim Smiltenes novadā tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes.

Noteikts, kas saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī un ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudēs bijušo Apes novada domes, Raunas novada domes un Smiltenes novada domes iepriekš izdotie saistošie noteikumi.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetuNenosakot kārtību, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, šīs ēkas saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" regulējumu palīgēkas virs 25 m2 turpmāk apliksies ar nekustamā īpašuma nodokli pēc likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 3. panta 1.2 daļā noteiktās kārtības. iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu – budžeta ieņēmumi pieaugs.

Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves, iespējamā ietekme uz budžetu – nebūtiski palielināsies.

Saistošie noteikumi samazina pašvaldības budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma nodokļa, bet atsevišķās pozīcijās tas kompensēsies ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa palielināšanos.

Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes iesniedzot prasījumus un to atbilstību atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošo noteikumu pieņemšana pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi un sakārtotību Smiltenes novadā, jo dod iespēju saņemt nodokļa atvieglojumus komersantiem, kas veic sociālo uzņēmējdarbību, uzsāk uzņēmējdarbību, attīsta ražošanu un daudzdzīvokļu namu celtniecību vai pārbūvi, kā arī nevalstiskajām organizācijām un personām, kas apkaro Sosnovska latvāņu izplatību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Centrālā administrācija" un tās struktūrvienības – Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa.

Lēmumu par atvieglojumu pieņemšanu Saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos pieņems Smiltenes novada pašvaldības domes izveidotā Nekustamo īpašumu lietu komisija.

Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu lietu komisijas lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumu apstrīdams Smiltenes novada pašvaldības domē.

Visas personas, kuras skar šo Saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Smiltenes novada pašvaldības izveidotajā iestādēs – Smiltenes novada Centrālajā administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā un pilsētas un pagastu pārvaldēs.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"; pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā un izlikti redzamā vietā Smiltenes novada Centrālās administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs, kā arī publicēta informācija par pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis".

6. Informācija par konsultācijās ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām, tomēr ir ņemti vērā privātpersonu ieteikumi, kas saņemti nekustamā īpašuma piemērošanas līdzšinējā procesā.

Pēc Saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut Saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā – www.smiltenesnovads.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021. OP numurs: 2021/240.19
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328342
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"