Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14

Smiltenē 2021. gada 27. oktobrī
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā
Apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 270 (prot. Nr. 12, 33. §)

Ar precizējumiem, kas apstiprināti
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 348 (prot. Nr. 14, 64. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – Pabalsti) veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī kritērijus pabalstu saņemšanai.

2. Pabalstus ir tiesības saņemt mājsaimniecībai vai vienai personai, kura saimnieko atsevišķi (turpmāk – mājsaimniecība), kura deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

3. Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) izmaksā šādus pabalstus:

3.1. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

3.2. pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;

3.3. pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai;

3.4. pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes;

3.5. pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā;

3.6. svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;

3.7. Ziemassvētku pabalstu;

3.8. apbedīšanas pabalstu.

4. Iesniegumu un Noteikumos norādītos dokumentus pabalstu saņemšanai iesniedz klātienē vai elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5. Pabalsts tiek piešķirts bez personas materiālās situācijas izvērtēšanas.

II. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

6. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu ir izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē 100 % apmērā, ja tie mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās:

6.1. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;

6.2. daudzbērnu ģimeņu bērniem, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte";

6.3. aizbildnībā esošiem bērniem.

7. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādē, ja tie mācās Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē, ir:

7.1. daudzbērnu ģimeņu bērniem – 100 % apmērā;

7.2. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte – 100 % apmērā;

7.3. aizbildnībā esošiem bērniem – 100 % apmērā.

8. Pabalstu ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām. Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegta rēķina.

9. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

10. Ēdināšanas pabalstu izglītojamiem izglītības iestādēs ar internātu/nakšņošanu piešķir 100 % apmērā, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu mājsaimniecības vajadzību un resursu izvērtējumu.

11. Ēdināšanas pabalstam izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

III. Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

12. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var saņemt:

12.1. viens no bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir Smiltenes novda administratīvajā teritorijā;

12.2. persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem;

12.3. viens no bērna audžuvecākiem, ja bērns nodots ārpusģimenes aprūpē un šis pabalsts nav izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

13. Pabalsts ir vienreizējs un tas ir 300 euro apmērā par katru bērnu.

14. Ja bērnam ir tikai viens no vecākiem un tā pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pabalstu piešķir pilnā apmērā.

15. Ja tikai vienam no bērna vecākiem pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pabalstu piešķir 50 % apmērā.

16. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas.

IV. Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai

17. Tiesības saņemt pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai ir:

17.1. mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā un nespēj segt izdevumus par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, un personu apliecinoša dokumenta neesamības dēļ persona nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt ienākumus, un mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni mājsaimniecības atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, un mājsaimniecības deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta ir Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

17.2. personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas uzsākšanas bijusi Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

18. Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai paredzēts valsts nodevas apmaksai par personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības – izsniegšanu un ceļa izdevumiem dokumentu noformēšanai.

19. Noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktā noteiktajām mājsaimniecībām pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai piešķir vienu reizi piecos gados šādos gadījumos:

19.1. personu apliecinoša dokumenta pirmreizējai saņemšanai, personai sasniedzot 15 gadu vecumu;

19.2. ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis un personu apliecinoša dokumenta turētājs ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likuma noteiktajā kārtībā;

19.3. ja iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs.

20. Noteikumu 17.2. apakšpunktā noteiktajai personai pabalstu personu apliecinoša dokumenta saņemšanai piešķir vienu reizi pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes ar nosacījumu, ka pabalstu persona pieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas.

21. Pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā.

22. Pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:

22.1. iesniegumu;

22.2. Pilsonības un migrācijas lietu Dienests izsniegtu izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;

22.3. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

23. Personai piešķirto pabalstu pārskaita uz Pilsonības un migrācijas lietu Dienesta izziņā par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai norādīto Valsts kases kontu.

V. Pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes

24. Tiesības saņemt pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes ir personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un kuras deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas uzsākšanas bijusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

25. Pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes tiek piešķirts sadzīves apstākļu uzlabošanai.

26. Pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes ir valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

27. Pabalsta pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes saņemšanai pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atbrīvošanas dienas Sociālajā dienestā iesniedz:

27.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kuru parakstot pabalsta pieprasītājs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par personu, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

27.2. izziņas par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas kopiju, uzrādot izziņas oriģinālu.

28. Piešķirto pabalstu pārskaita ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.

VI. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

29. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņem personas, kuras sasniegušas 75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk par 100 gadu vecumu.

30. Pabalsta apmērs nozīmīgā dzīves jubilejā:

30.1. naudas veidā 30 euro;

30.2. naudas pabalsts 150 euro – personai 100.dzimšanas dienā un katrā nākamajā personas dzimšanas dienā pabalsta summa tiek palielināta par 10 euro.

31. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā piešķir Sociālais dienests, pamatojoties uz personas iesniegumu un valsts un Pašvaldības datu reģistros pieejamām ziņām par personu. Sarakstu par Noteikumu 29. punktā minētām personām sagatavo Sociālais dienests.

32. Pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā izmaksā vai pasniedz, saskaņojot to ar personu, kura ir sasniegusi Noteikumu 29. punktā noteikto vecumu, personas dzimšanas dienā vai citā dienā, ja personas dzimšanas diena ir oficiālā brīvdiena vai svētku diena.

VII. Svētku pabalsts

33. Svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, piešķir politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem ar mērķi sniegt atbalstu atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.

34. Tiesības saņemt noteikumu 33. punktā noteikto pabalstu ir personai, kurai piešķirts politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas likvidēšanas dalībnieka statuss un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

35. Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 euro.

36. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā – maija mēnesī, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

37. Pabalsta pieprasītājs, sākot ar aprīļa mēnesi līdz maija mēneša pēdējai darba dienai, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

38. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

39. Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu.

VIII. Ziemassvētku pabalsts

40. Ziemassvētku pabalstu ir tiesības saņemt:

40.1. vientuļam pensionāram un visām personām, kuras ir vecākas par 80 gadiem;

40.2. ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu (bērnus);

40.3. ģimenei, kura audzina ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu (bērnus);

40.4. Smiltenes novada vispārējās izglītības un pirmsskolas iestādes izglītojamam;

40.5. bērnam līdz 7 gadu vecumam.

41. Ziemassvētku pabalstu līdz 6 euro apmērā mantas (saldumu paciņas) veidā personai katru gadu piešķir un pasniedz mantiskā veidā novada Ziemassvētku pasākumos un/vai personas dzīvesvietā.

42. Noteikumu 40.2. un 43.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

43. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, Pašvaldības iestādes "Smiltenes novada Bāriņtiesa" un Sociālā dienesta sastādītu sarakstu.

IX. Apbedīšanas pabalsts

44. Apbedīšanas pabalstu var saņemt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tuvinieki vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu.

45. Apbedīšanas pabalstu 430 euro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

46. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:

46.1. mirušais nav atpazīts;

46.2. ja par mirušo personu nav tiesību saņemt apbedīšanas pabalstu, ko izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai nav piešķirts citas institūcijas apbedīšanas pabalsts;

46.3. ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas piešķirtais apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par Noteikumu 45. punktā noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru;

46.4. ja par mirušo personu, kura bijusi ārzemnieks, kuram ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, nav izmaksāts apbedīšanas pabalsts atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem, vai par mirušo personu izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par šo noteikumu 43. punktā noteikto apbedīšanas pabalsta apmēru;

46.5. ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Pašvaldības administratīvā teritorija, bet neviena persona nav uzņēmusies veikt tās apbedīšanu.

47. Apbedīšanas pabalsta saņemšanai mirušās personas tuvinieks vai persona, kura mājsaimniecības vārdā uzņēmusies apbedīšanu, Sociālajā dienestā iesniedz:

47.1. iesniegumu, par pabalsta piešķiršanu, kuru parakstot pabalsta pieprasītājs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par personu, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai;

47.2. personas miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, ja personas miršanas faktu nevar pārbaudīt, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus;

47.3. ja personas miršanas fakts reģistrēts ārvalstī – attiecīgās valsts izsniegta apliecinājuma par personas miršanas faktu kopiju (uzrādot oriģinālu) un normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu šī dokumenta tulkojumu valsts valodā;

47.4. gadījumā, ja mirusī persona bijusi ārzemnieks, kuram ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, dokumentu, kas apliecina, ka atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem par mirušo personu ir izmaksāts apbedīšanas pabalsts (normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu šī dokumenta tulkojumu valsts valodā), norādot arī apbedīšanas pabalsta apmēru;

47.5. dokumentu, kas apliecina, ka atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem par mirušo personu nav izmaksāts apbedīšanas pabalsts (normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu šī dokumenta tulkojumu valsts valodā), ja mirusī persona bijusi ārvalsts ārzemnieks, kuram ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.

48. Piešķirto pabalstu izmaksā, pārskaitot pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai pārskaitot uz apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja vai komersanta norēķinu kontu kredītiestādē.

49. Ja mirusi persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Pašvaldības administratīvā teritorija, bet nav personas, kura uzņemtos apbedīšanu, apbedīšana tiek organizēta par pašvaldības līdzekļiem saskaņā ar līgumu par apbedīšanas pakalpojuma sniegšanu.

X. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

50. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

51. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

52. Atzīt par spēku zaudējušiem:

52.1. Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošos noteikumus Nr. 15/17 "Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/17 "Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā";

52.2. Apes novada domes 2017. gada 23. novembra saistošos noteikumus Nr. 9/2017 "Par pašvaldības pabalstiem Apes novadā";

52.3. Raunas novada domes 2019. gada 29. februāra saistošos noteikumus Nr. 74 "Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Raunas novadā".

53. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Saskaņā ar īstenoto administratīvi teritoriālo reformu, ar 2021. gada 1. jūliju izveidots Smiltenes novads, kura sastāvā ietilpst to veidojošā Apes novada, Smiltenes novada un Raunas novada administratīvās teritorijas.

1.2. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā Smiltenes novada pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

1.3. Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības sniegtajiem brīvprātīgajiem pabalstiem, izstrādāti Saistošie noteikumi "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi), kas paredz vienotus pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību Smiltenes novada iedzīvotājiem Smiltenes novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu (turpmāk – Pabalsti) veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī kritērijus pabalstu saņemšanai.

2.2. pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus ir tiesības saņemt mājsaimniecībai vai vienai personai, kura saimnieko atsevišķi (turpmāk – mājsaimniecība), kura deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.3. Saistošajos noteikumos noteikti pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti, kuru izmaksu administrē Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests:

2.3.1. pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

2.3.2. pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;

2.3.3. pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai;

2.3.4. pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes;

2.3.5. pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā;

2.3.6. svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;

2.3.7. Ziemassvētku pabalstu;

2.3.8. apbedīšanas pabalstu.

2.4. Izvērtējot novadu veidojošo pašvaldību saistošos noteikumus par pašvaldības sniegtajiem brīvprātīgajiem pabalstiem un izstrādājot jaunu pašvaldības saistošo noteikumu redakciju par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem, tiek saglabāti šādi novadu veidojošo pašvaldību noteiktie brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti:

2.4.1. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērniem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimeņu bērniem, un aizbildnībā esošiem bērniem;

2.4.2. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;

2.4.3. pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai;

2.4.4. pabalsts pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes;

2.4.5. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;

2.4.6. svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;

2.4.7. Ziemassvētku pabalsts;

2.4.8. apbedīšanas pabalsts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus izmaksās Smiltenes pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests" pašvaldības apstiprinātā 2022. gada budžeta ietvarā.

3.2. Prognozējams, ka papildus budžetā ietekmi radīs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā ar papildus izdevumiem – aptuveni 7 000 euro apmērā. Pārējie pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un pēc tā saņemšanas tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis", pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, kā arī izlikti redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

5.2. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021. OP numurs: 2021/240.18
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328339
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)