Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2023. gada 24. augusta saistošos noteikumus "Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas".
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13

Smiltenē 2021. gada 27. oktobrī
Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā
Apstiprināti ar Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra
lēmumu Nr. 269 (prot. Nr. 12, 32. §)

Ar precizējumiem, kas apstiprināti
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra lēmumu Nr. 349 (prot. Nr. 14, 65. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām43. panta trešo daļu,
 likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
 25.² panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada
 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām
 garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
 bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
 ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – pilngadību sasniedzis bērns) pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās ir tiesīgs pieprasīt pilngadību sasniedzis bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Smiltenes novada bāriņtiesa.

3. Tiesības uz šajos noteikumos noteiktajiem pabalstiem var izmantot līdz pilngadību sasniegušā bērna 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

4. Pilngadību sasniegušam bērnam šo noteikumu noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus pabalstus:

4.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

4.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

4.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;

4.4. vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei;

4.5. pabalstu mācību piederumu iegādei;

4.6. mājokļa pabalstu;

4.7. pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā.

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz pilngadību sasniegušā bērna rakstisku iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo pabalstu.

II. Pabalsta pieprasīšanas kārtība

6. Lai saņemtu noteikumu 4. punktā minēto pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par attiecīgā pabalsta pieprasīšanu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

7. Ja noteikumu 4. punktā minēto pabalstu pieprasa pilngadību sasniegušā bērna pilnvarotais pārstāvis, tas Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par attiecīgā pabalsta pieprasīšanu pilngadību sasniegušā bērna vārdā, kā arī pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu) un pēc nepieciešamības iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

8. Noteikumos noteikto pašvaldības pabalstu piešķiršanas izvērtēšanai Sociālais dienests pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus par palīdzības pieprasītāju pašvaldības un valsts datu reģistros lēmuma pieņemšanai vajadzīgajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām.

III. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

9. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir:

9.1. pilngadību sasniegušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas – 250 euro;

9.2. pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram noteikta invaliditāte kopš bērnības un kuram pēc pilngadības sasniegšanas noteikta invaliditātes grupa – 327 euro.

10. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja pilngadību sasniegušais bērns neatrodas pilnā valsts apgādībā, ir tiesības saņemt no dienas, kad pilngadību sasniegušajam bērnam beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērnu aprūpes iestādē.

11. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek izmaksāts bezskaidras naudas veidā, pārskaitot to uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu attiecīgajā kredītiestādē.

IV. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

12. Vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 820,05 euro.

13. Pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam neatkarīgi no tā, vai viņš ir saņēmis pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

V. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē

14. Pabalsta apmērs ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, ir 163 euro.

15. Noteikumu 14. punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš sekmīgi turpina:

15.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;

15.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus.

VI. Vienreizējs pabalsts remontmateriālu iegādei

16. Vienreizēja pabalsta apmērs remontmateriālu iegādei ir līdz 250 euro.

17. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei var pieprasīt pilngadību sasniegušais bērns, kuram ir piešķirta dzīvojamā platība Smiltenes novada administratīvajā teritorijā par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā noteiktajā kārtībā, ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas dienas.

18. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušajam bērnam, papildus šo noteikumu 6. punktā minētajiem dokumentiem, Sociālajā dienestā jāiesniedz dzīvojamās telpas īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), pavadzīme (rēķins) vai stingrās uzskaites maksājuma čeks par remontmateriālu iegādi.

19. Vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei piešķir mantiskā veidā, apmaksājot pilngadību sasniegušā bērna iesniegto pavadzīmi (rēķinu) vai stingrās uzskaites maksājuma čeku par remontmateriālu iegādi, kas izrakstīta remontmateriālu tirdzniecības vietā.

VII. Mājokļa pabalsts

20. Lai saņemtu mājokļa pabalstu, pilngadību sasniegušais bērns, papildus 6. punktā minētajam iesniegumam, Sociālajam dienestam iesniedz:

20.1. dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma, ja tāds ir noslēgts, kopiju (uzrādot oriģinālu), bet grupu mājas (dzīvokļa), pansijas vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmēji – līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu kopiju (uzrādot oriģinālu);

20.2. iepriekšējā vai kārtējā mēneša izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;

20.3. ja tiek grozīts vai izbeigts 20.1. apakšpunktā minētais līgums, pilngadību sasniegušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz līguma grozījumu kopiju (uzrādot oriģinālu) vai jauna līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

21. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā šo noteikumu 20. punktā minētos dokumentus, bet nepārsniedzot Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumā noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas.

22. Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts uz trijiem kalendāra mēnešiem, ņemot par pamatu mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju normas, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Mājokļa pabalsta apmērs cietā kurināmā iegādei tiek aprēķināts un piešķirts vienu reizi kalendārā gadā.

23. Ja mājokli kopā ar pilngadību sasniegušo bērnu lieto citas personas, mājokļa pabalsta aprēķinā tiek iekļauti izdevumi proporcionāli personu skaitam, kuras faktiski dzīvo attiecīgajā mājoklī, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktās mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju normas.

VIII. Pabalsts mācību piederumu iegādei

24. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir uzsākot jaunu mācību gadu.

25. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš uzsāk vai sekmīgi turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, studijas koledžā vai augstskolā ir 60 euro.

26. Pabalsts netiek piešķirts pilngadību sasniegušam bērnam, kurš iegūst izglītību tālmācībā.

27. Iesniegumu pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz Sociālajā dienestā no jūlija mēneša pirmās darba dienas līdz septembra mēneša pēdējai darba dienai.

IX. Pabalsts pilngadību sasnieguša bāreņa integrēšanai sabiedrībā

28. Pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā (turpmāk – integrēšanās pabalsts) piešķir individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, lai sniegtu psihosociālo un materiālo atbalstu un veicinātu pilngadību sasniegušā bērna integrēšanos sabiedrībā.

29. Integrēšanās pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai ir līdz 250 euro.

30. Integrēšanās pabalstu var piešķirt līdz pilngadību sasniegušā bērna 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai.

31. Lēmumu par integrēšanās pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot pilngadību sasnieguša bērna sociālās situācijas novērtējumu vai pamatojoties uz pilngadību sasniegušajam bērnam sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.

X. Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

32. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts pilngadību sasniegušā bērna iesniegums. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests pilngadību sasniegušo bērnu informē rakstveidā.

33. Ja pilngadību sasniegušajam bērnam nav tiesības uz pieprasīto pabalstu, Sociālais dienests atsaka pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

34. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

35. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem:

36.1. Smiltenes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošos noteikumus Nr. 15/19 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novadā".

36.2. Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 72 "Pabalsts audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem".

37. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 13 "Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

1.2. 2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 857), kas nosaka bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (turpmāk – pilngadību sasniegušam bērnam) no pašvaldības budžeta izmaksājamo sociālo garantiju apmēru. Grozījumi MK noteikumu Nr. 857 27., 30., 31. un 31. prim punktā nosaka sociālās garantijas minimālos apmērus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ko nodrošina pašvaldība, proti – pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim – sekmīgam mācību iestādes audzēknim.

1.3. Saistošajos noteikumos ir noteikti Pašvaldības pabalsta apmēri patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadību sasniegušajam bērnam saistošo noteikumu ietvarā.

1.4. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumam, ir mainīta mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtība, nosakot, mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamās izdevumu pozīciju minimālās normas.

1.5. Jauno saistošo noteikumu projektā ir ietverts gan Ministru kabineta noteikumos paredzētais materiālais atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, gan pašvaldības palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta pēc pašvaldības iniciatīvas. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pašvaldībā pieejamais materiālais atbalsts tiks apvienots vienos saistošajos noteikumos, būtiski atvieglojot nepieciešamās informācijas iegūšanas iespējas.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošie noteikumi nosaka materiālā atbalsta veidus, to apmēru un saņemšanas kārtību, nedublējot Ministru kabineta noteikumos par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ietverto regulējumu.

2.2. Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikti materiālā atbalsta veidi, nesamazinot iepriekš sniegto sociālās palīdzības atbalsta apmēru.

2.3. Saistošie noteikumi paredz šādus pabalstu veidus:

1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3) pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;

4) vienreizēju pabalstu remontmateriālu iegādei;

5) pabalstu mācību piederumu iegādei;

6) mājokļa pabalstu;

7) pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā.

2.4. Saistošo noteikumu noteiktais atbalsts pilnveidos atbalsta sistēmu pilngadību sasniegušajiem bērniem, paredzot nepieciešamo finansējumu un pakalpojumus, lai saņemtu visas normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas atbilstoši mērķim.

2.5. Noteiktie atbalsta apmēri sniegs atbilstošu atbalstu, nodrošinot sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Saistošajos noteikumos ir noteikts vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 250 euro apmērā, personām ar invaliditāti no bērnības 327 euro apmērā un vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 820,05 euro apmērā, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" noteikto atbalstu pilnā apmērā.

2.6. Paredzēts, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPlānotā ietekme uz pašvaldības budžetu 2022. gadā – 135398,00 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāNeietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

5.2.Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.

5.3. Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības palīdzības saņemšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.

5.4.Visas personas, kuras skar šo saistošo noteikumu piemērošana, var griezties Sociālajā dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā.

5.5.Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis", pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, un izlikta redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā, izvērtējot lietderības apsvērumus, ņemti vērā arī Sociālā dienesta klientu priekšlikumi.

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu patstāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot, lietderības apsvērumus paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē –www.smiltenesnovads.lv

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 27.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021. OP numurs: 2021/240.17
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328334
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"