Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

Smiltenē 2021. gada 27. oktobrī
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā
Apstiprināti ar Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra
lēmumu Nr. 266 (prot. Nr. 12, 29. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
33. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

2. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Smiltenes novada Sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības vai atsevišķas personas atbilstību maznodrošinātās statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātās statusu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem:

4.1. Smiltenes novada domes 2021. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/21 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā";

4.2. Apes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošos noteikumus Nr. 4/2021 "Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Apes novadā";

4.3. Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 73 "Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu".

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk – Likums). Likuma 33. panta pirmajā daļā noteikts garantētais minimālais ienākumu slieksnis un šā panta otrajā daļā noteikts trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis – 272 euro pirmajai personai un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Likuma 33. panta trešā daļa nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. Sociālās palīdzības pabalstu veidi noteikti likuma 35. pantā, savukārt 36. pants nosaka sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumus.

Smiltenes novadā patreiz spēkā ir:

1. Smiltenes novada domes 2021. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2/21 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā";

2. Apes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 4/2021 "Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Apes novadā";

3. Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošos noteikumus Nr. 73 "Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu".

Atbilstoši Likumā dotajam deleģējumam pašvaldības dome nosaka maznodrošinātas personas ienākumu līmeni, kas tiek piemērots kā kritērijs personas vai ģimenes nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanai u.c., un arī virknē normatīvajos aktos noteikti valsts apmaksāti atvieglojumi maznodrošinātām ģimenēm (personām) (piemēram, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai, atbrīvojuma no tiesas izdevumiem atmaksas, elektroenerģijas pakalpojuma par samazinātu cenu saņemšanai, kā arī atvieglojumiem kultūras, izglītības un citās jomās), likumdevējs ir saglabājis pašvaldībām tiesības noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, lai neizslēgtu no valsts un pašvaldību palīdzības saņemšanas tās personas, kuras šobrīd to saņem, un tādejādi netiktu apšaubīts Satversmes tiesas 2020. gada 16. jūlija sprieduma lietā Nr. 2019-25-03 atbilstoša izpilde.

Saskaņā ar Labklājības ministrijas sociālās palīdzības pārejas perioda vadlīniju 3. punktā noteikto ir vēlams maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nenoteikt zemāku par 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā, jo tas dos iespēju saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālo palīdzību.

2020. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", kas nosaka kārtību mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanai, garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.

Normatīvajos aktos ietvertas būtiskas izmaiņas gan ienākuma līmeņos, gan kārtībā kādā tiek noteikta mājsaimniecības atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātās statusam. Likums nosaka pašvaldībām tiesības noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, nosakot maksimālo līmeni, atbilstoši Latvijas izvēlētajai ekvivalences skalai.

Atbilstoši Likuma Pārejas noteikumu 41. un 42. punktam pašvaldības sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izsniegta līdz 2020. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim.

Plānots, ka saistošie noteikumu stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

2. Īss projekta satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā" tiek noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Smiltenes novadā, un tieši – 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 euro pārējām personām mājsaimniecībā, nosakot vienotu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni visā Smiltenes novadā.

Stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā" spēku zaudē novadu veidojošo pašvaldību saistošie noteikumi – Smiltenes novada domes 2021. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/21 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā", Apes novada domes 2021. gada 25. februāra saistošie noteikumi Nr. 4/2021 "Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Apes novadā", Raunas novada domes 2019. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 73 "Kārtība, kādā mājsaimniecība vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumi pēc to spēkā stāšanās tiks īstenoti esošo institūciju un cilvēkresursu ietvaros, Smiltenes novada Sociālajam dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijāPašvaldības sniegtais atbalsts ir būtisks resurss zemu ienākumu mājsaimniecībām, kuras pilnvērtīgi nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība). Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par maznodrošinātām atzītās mājsaimniecības varēs saņemt normatīvajos aktos paredzēto sociālo palīdzību, kā arī citus valsts un pašvaldības noteiktos atvieglojumus, tādējādi nodrošinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes nepazemināšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un pēc tā saņemšanas tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis", pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, kā arī izlikti redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – pēc Saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut Saistošajos noteikumos.

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Smiltenes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021. OP numurs: 2021/240.15
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
328327
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)