Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Saulkrastu novada domes 2023. gada 25. oktobra saistošos noteikumus "Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā".
Saulkrastu novada domes saistošie noteikumi Nr. SN 18/2021

Saulkrastos 2021. gada 27. oktobrī
Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā
Apstiprināti Saulkrastu novada domes
2021. gada 27. oktobra sēdē (prot. Nr. 11/2021 § 29)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā" nosaka Saulkrastu novada pašvaldības sniegtās materiālās palīdzības veidus, materiālās palīdzības apmēru, materiālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību (turpmāk – Noteikumi).

2. Materiālā palīdzība tiek sniegta ar mērķi veicināt demogrāfiskā stāvokļa uzlabošanos Saulkrastu novadā, veicināt personu motivāciju deklarēt savu dzīvesvietu Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un šajos noteikumos paredzētajos gadījumos sniegt materiālo atbalstu, neatkarīgi no personas materiālā stāvokļa.

3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzēto materiālo palīdzību ir personai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Noteikumu II, IX nodaļā un 15., 16. punktā noteikto materiālo palīdzību piešķir, ja bērna un viena no likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

4. Saulkrastu sociālais dienests (turpmāk – Dienests) lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo palīdzību pieņem 10 darbdienu laikā. Materiālo palīdzību izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma par materiālās palīdzības piešķiršanu pieņemšanas dienas, izņemot Noteikumu V nodaļā noteikto materiālo palīdzību.

5. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt tai pieejamos datu reģistros likumisko pārstāvju un bērnu personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

6. Pašvaldības materiālās palīdzības veidi ir:

6.1. materiālā palīdzība bērnam ar invaliditāti;

6.2. materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem;

6.3. materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem;

6.4. ēdināšanas maksas atvieglojumi;

6.5. materiālā palīdzība daudzbērnu ģimeņu sagatavošanai skolai;

6.6. materiālā palīdzība politiski represētai personai;

6.7. materiālā palīdzība nozīmīgā dzīves jubilejā;

6.8. materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu;

6.9. materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu;

6.10. materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai;

6.11. materiālā palīdzība no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai;

6.12. materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai.

II. Materiālā palīdzība bērnam ar invaliditāti

7. Materiālās palīdzības apmērs bērnam ar invaliditāti:

7.1. par ārsta nozīmētu medicīnisko izdevumu atmaksu nepārsniedz 30,00 euro mēnesī;

7.2. par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts) izdevumu atmaksu nepārsniedz 350,00 euro kalendārā gadā, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

8. Lai saņemtu 7. punktā minēto materiālo palīdzību, bērna likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, tam pievieno:

8.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegtu izrakstu no bērna medicīnas kartes ar norādi uz pakalpojuma saņemšanas veidu;

8.2. kalendārajā gadā izsniegtu izdevumus apliecinošu dokumentu kopiju, kurā norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods. Nepieciešamības gadījumā Dienests var pieprasīt dokumenta oriģināla uzrādīšanu.

III. Materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem

9. Materiālās palīdzības apmērs tuberkulozes slimniekiem, kuri ārstējas ambulatori, ir 3,00 euro dienā pārtikas iegādei.

10. Materiālo palīdzību piešķir uz ārstniecības iestādes izsniegtā izziņā norādīto termiņu.

11. Lai saņemtu materiālo palīdzību tuberkulozes slimniekiem, persona vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Papildus iesniegumam pieprasītājs iesniedz ārstniecības iestādes izsniegtu izziņu.

IV. Materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem

12. Materiālās palīdzības apmērs personai, kurai ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, ir 50 % apmērā no minimālās darba algas valstī. Materiālā palīdzība tiek piešķirta vienu reizi gadā.

13. Lai saņemtu 12. punktā noteikto materiālo palīdzību, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Iesniegumam pievieno ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstu par hemodialīzes pakalpojuma nepieciešamību.

V. Ēdināšanas maksas atvieglojumi

14. Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā visiem bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs, neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

15. Pašvaldība sedz ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100 % apmērā bērniem no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

16. Pašvaldība sedz ēdināšanas izdevumus 100 % apmērā bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes, ja likumiskā pārstāvja un bērna deklarētā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

17. Izdevumus par ēdināšanas pakalpojumiem pašvaldība apmaksā, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtiem rēķiniem un izglītības iestādes sagatavotajiem izglītojamo sarakstiem.

18. Ja likumiskā pārstāvja vai bērna deklarētā dzīvesvieta nav Saulkrastu administratīvā teritorijā, 15. un 16. punktā minētos ēdināšanas pakalpojumu izdevumus sedz likumiskie pārstāvji, pamatojoties uz ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtu rēķinu.

VI. Materiālā palīdzība daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai

19. Materiālo palīdzību daudzbērnu ģimeņu bērna sagatavošanai skolai, piešķir uzsākot mācību gadu. Materiālo palīdzību piešķir EUR 25,00 apmērā par katru daudzbērnu ģimenes bērnu, kas apmeklē izglītības iestādi pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē.

20. Materiālo palīdzību izmaksā vienu reizi gadā, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas iesniegts Dienestā ne vēlāk kā līdz katra gada 30. septembrim.

21. Materiālo palīdzību nav tiesīgi saņemt bērni, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā un trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības, kas saņem pabalstu bērna izglītībai un audzināšanai atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā.

VII. Materiālā palīdzība politiski represētai personai

22. Materiālo palīdzību politiski represētām personām piešķir vienu reizi gadā uz Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu 18. novembri. Materiālās palīdzība tiek piešķirta 100,00 euro apmērā.

23. Lai saņemtu materiālo palīdzību, politiski represētā persona vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Iesniedzot iesniegumu, politiski represētā persona uzrāda politiski represētās personas apliecību vai pievieno iesniegumam tās kopiju.

24. Atkārtoti 23. punktā noteiktajā kārtībā iesniegumu iesniegt nav nepieciešams, ja netiek mainīts kredītiestādes konta numurs.

VIII. Materiālā palīdzība nozīmīgā dzīves jubilejā

25. Materiālo palīdzību nozīmīgā dzīves jubilejā, pamatojoties uz 26. punktā norādīto iesniegumu, un Dienesta lēmumu piešķir:

25.1. 80, 85, 90, 95 gadu jubilejā 70,00 euro apmērā;

25.2. 100 gadu jubilejā 150 euro apmērā.

26. Lai saņemtu materiālo palīdzību nozīmīgā dzīves jubilejā, pieprasītājs, tā likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo pabalstu.

27. Pabalstu piešķir, kad persona sasniedz Noteikumu 25.punktā minēto vecumu.

IX. Materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu

28. Materiālā palīdzība saistībā ar bērna piedzimšanu:

28.1. par katru jaundzimušo 150 euro apmērā, ja viens no vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējis savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā;

28.2. par katru jaundzimušo 300,00 euro apmērā, ja abi jaundzimušā vecāki ne mazāk kā sešus mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā, un jaundzimušā dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā.

29. Lai saņemtu materiālo palīdzību saistībā ar bērna piedzimšanu, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību.

30. Materiālo palīdzību var pieprasīt vienu reizi 6 (sešu) mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

X. Materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu

31. Materiālo palīdzību aizbildnim par bērna uzturēšanu piešķir ar Dienesta lēmumu, pamatojoties uz Saulkrastu novada bāriņtiesas lēmumu. Šajā punktā noteikto materiālo palīdzību izmaksā aizbildnim papildus valsts noteiktajam pabalstam par bērna uzturēšanu. Materiālo palīdzību aprēķina sākot ar dienu, kad saņemts aizbildņa iesniegums līdz dienai, kad aizbildnis tiek atcelts vai atlaists no aizbildņa pienākumu pildīšanas. Par nepilnu mēnesi (uzsākot materiālās palīdzības par bērna uzturēšanu izmaksu) materiālās palīdzības apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot materiālās palīdzības bērna uzturam apmēru mēnesī.

32. Ikmēneša materiālā palīdzība aizbildnim par viena bērna uzturēšanu ir 50 % apmērā no minimālās darba algas valstī.

33. Lai saņemtu materiālo palīdzību aizbildnim par bērna uzturēšanu, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību.

34. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu, pamatojoties uz Saulkrastu novada bāriņtiesa pieņemtu lēmumu par aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas. Par nepilnu mēnesi (pārtraucot materiālās palīdzības par bērna uzturēšanu izmaksu) materiālās palīdzības apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot materiālās palīdzības par bērna uzturēšanu apmēru mēnesī.

XI. Materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai

35. Bērnam bārenim, aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, bērnam invalīdam piešķir materiālo palīdzību vasaras nometņu izdevumu samaksai, nepārsniedzot 120,00 euro apmēru vienu reizi gadā.

36. Lai saņemtu 35. punktā minēto materiālo palīdzību, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Iesniegumam pievieno rēķinu vai maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju.

37. Materiālo palīdzību vasaras nometņu izdevumu samaksai aizbildnībā vai audžuģimenē esošam bērnam, par kuru lēmumu pieņēmusi Saulkrastu novada bāriņtiesa, piešķir neatkarīgi no bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

38. Materiālo palīdzību var pieprasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.

XII. Materiālā palīdzība no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai

39. Personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes, materiālā palīdzība tiek piešķirta vienu reizi valstī noteiktā garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērā, kāds ir spēkā atbrīvošanas dienā.

40. Tiesības saņemt Noteikumu 39. punktā paredzēto materiālo palīdzību ir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes, ja tās pēdējā dzīvesvieta pirms personas ievietošanas brīvības atņemšanas iestādē ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā.

41. Materiālo palīdzību var pieprasīt 3 (trīs) mēnešu laikā no atbrīvošanas dienas.

42. Lai saņemtu materiālo palīdzību personas pamatvajadzību nodrošināšanai, saistībā ar personas atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes, pieprasītājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā ir norādīts kredītiestādes konta numurs, uz kuru pārskaitīt materiālo palīdzību. Pieprasītājs, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz izziņas par personas atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes kopiju.

XIII. Materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai

43. Ja ir mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un tai nav apgādnieku vai personas, kas organizē mirušās personas apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu, kura organizē mirušās personas apbedīšanu, sedzot ar apbedīšanu saistītos izdevumus.

44. Mirušās personas piederīgajam vai personai, kura uzņēmusies nodrošināt mirušās personas apbedīšanu, piešķir vienu reizi izmaksājamu pabalstu valstī noteiktās minimālās algas apmērā, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

XIV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

45. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada domē.

46. Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XV. Noslēguma jautājums

47. Materiālā palīdzība, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ar Dienesta lēmumu ir piešķirta daudzbērnu ģimeņu bērniem ēdināšanas izdevumus apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē ārpus Saulkrastu novada administratīvās teritorijas ir spēkā Dienesta lēmumā norādīto laika periodu.

48. Noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

49. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

49.1. Saulkrastu novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr. SN 1/2018 "Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā"’

49.2. Sējas novada pašvaldības 2018. gada 20. marta saistošie noteikumi Nr. 3/2018 "Par materiālo palīdzību Sējas novadā".

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu "Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā"
paskaidrojuma raksts
SadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAr Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanos Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā ietilpst Saulkrastu pagasts, Saulkrastu pilsēta un Sējas pagasts.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts cita starpā noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošo noteikumu mērķi ir veicināt demogrāfiskā stāvokļa uzlabošanos Saulkrastu novadā, vairot motivāciju savu pamata dzīvesvietu deklarēt Saulkrastu novadā un materiāli atbalstīt Saulkrastu novada pašvaldībā deklarējušās personas (tajā skaitā politiskajās represijās cietušās personas), neizvērtējot to materiālo stāvokli.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka materiālās palīdzības veidus, materiālās palīdzības apmēru, materiālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

Saistošie noteikumi paredz šādus materiālās palīdzības veidus:

– materiālā palīdzība bērnam ar invaliditāti;

– materiālā palīdzība tuberkulozes slimniekiem;

– materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem;

– ēdināšanas maksas atvieglojumi;

– materiālā palīdzība daudzbērnu ģimeņu sagatavošanai skolai;

– materiālā palīdzība politiski represētai personai;

– materiālā palīdzība nozīmīgā dzīves jubilejā;

– materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna piedzimšanu;

– materiālā palīdzība aizbildnim par bērna uzturēšanu;

– materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai;

– materiālā palīdzība no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai;

– materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuFinanšu līdzekļi tiks paredzēti izstrādājot kārtējo pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde "Saulkrastu sociālais dienests", kas nodrošina Saulkrastu novada iedzīvotāju apkalpošanu sekojošos klientu apkalpošanas punktos:

– Saulkrastos, Raiņa ielā 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads,

– Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1 B, Saulkrasti, Saulkrastu novads,

– Lojā, "Jēņi", Sējas pagasts, Saulkrastu novads,

– Pabažos, "Ezeriņi", Sējas pagasts, Saulkrastu novads.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saulkrastu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN 18/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 22.11.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 10.12.2021. OP numurs: 2021/239.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328305
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"