Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2021

Balvos 2021. gada 25. novembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2021. gada 25. novembra lēmumu
(sēdes prot. Nr. 16, 56. §)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo daļu
(Grozīts ar Balvu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2023)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumi atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Balvu novada administratīvajā teritorijā esošu īpašumu – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, ja lietošanas veids saistīts ar dzīvošanu un netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā (izņemot gadījumus, kad NĪN atvieglojumi tiek piešķirti saimnieciskā darba veicējiem vai uzņēmumiem).

2. Atvieglojumi tiek piemēroti juridiskajām personām un Balvu novada administratīvajā teritorijā deklarētām fiziskām personām, kurām nekustamais īpašums atrodas īpašumā, valdījumā vai lietošanā, aprēķinātā NĪN apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,00 un personai nav NĪN un nomas maksas parādu. Šis nosacījums neattiecas uz personām, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai daudzbērnu ģimenes statuss.

3. Nekustamā īpašuma administrēšanu veic Balvu novada Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļa.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

4. Juridiskām un fiziskām personām, kuras ir saimnieciskās darbības veicēji, nodokļa atvieglojums kvalificējams kā de minimis atbalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam nosacījumiem līdz tās darbības termiņa beigām. Piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām un citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

5. Saimnieciskās darbības veicējs pašvaldībā iesniedz de minimis atbalsta uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

6. Saimnieciskās darbības veicējiem nodokļa atvieglojumus var piešķirt šādos gadījumos un apmērā, ja:

6.1. netiek finansēti no valsts vai pašvaldības budžetu līdzekļiem;

6.2. vidējais pastāvīgi strādājošo Balvu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā (saņemot vismaz minimālo darba samaksu) ir lielāks par 3;

6.3. nav nodokļu parāda par iepriekšējo taksācijas periodu;

6.4. vidējais strādājošo Balvu novada iedzīvotāju skaits (saņemot vismaz minimālo darba samaksu) pēdējo 2 taksācijas periodu laikā nav samazinājies un, salīdzinājumā ar iepriekšējo taksācijas periodu, ir pieaudzis par:

6.4.1. 1 līdz 3 darba vietām – 25 % no NĪN summas;

6.4.2. vairāk kā 3 darba vietām – 50 % no NĪN summas.

7. Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuri taksācijas gadā veikuši investīcijas novada infrastruktūras attīstībā, atvieglojuma apmērs nosakāms atkarībā no investīciju apjoma:

7.1. 25 % no NĪN summas – ja investīciju apjoms ir EUR 1000,00 – EUR 3000,00;

7.2. 50 % no NĪN summas – ja investīciju apjoms ir EUR 3000,01 – EUR 7000,00;

7.3. 70 % no NĪN summas – virs EUR 7000,00.

8. Balvu novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi – 70 % apmērā no ēkas nodokļa summas:

8.1. tiek sniegti izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi;

8.2. persona vai uzņēmums ir reģistrēts vismaz 2 informācijas nesējos kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs (t.sk. pašvaldības).

9. (Svītrots ar Balvu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2023)

10. Maznodrošinātām personām par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, attiecībā uz likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem nodokļa objektiem, kuriem ir paredzēti atvieglojumi maznodrošinātām personām, un tiem piekritīgo zemi – 70 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

11. (Svītrots ar Balvu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2023)

12. (Svītrots ar Balvu novada domes 26.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2023)

13. Personām ar pirmās invaliditātes grupu nodokļa atvieglojumu piešķir par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst personas ar pirmās grupas invaliditāti statusam – 70 % no aprēķinātās nodokļa summas dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas) un tām piekritīgo zemi, kuras platība nepārsniedz 5 ha.

14. Vientuļiem pensionāriem, kuriem nav laulātā, bērnu un mazbērnu un kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu – 70 % no aprēķinātās nodokļa summas. Personai jābūt deklarētai šajā īpašumā. Atvieglojums attiecas uz dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas) un tām piekritīgo zemi, kuras platība nepārsniedz 5 ha. Šajā punktā minētajam īpašumam ir jābūt reģistrētam zemes grāmatā.

15. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem – 50 % no aprēķinātās nodokļa summas dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām, izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas) un tām piekritīgo zemi, kuras platība nepārsniedz 5 ha.

16. Personām ar 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu – 50 % no aprēķinātās nodokļa summas dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi, kuras platība nepārsniedz 5 ha.

III. Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt nodokļa atvieglojumus

17. Nodokļa maksātājam jāiesniedz Balvu novada pašvaldībā motivēts iesniegums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu, pievienojot šādus dokumentus:

17.1. juridiskām personām, saimnieciskās darbības veicējiem:

17.1.1. noteikumu 6. punktā minētajos gadījumos VID izziņa par nodokļu nomaksu un pastāvīgi strādājošo Balvu novada iedzīvotāju skaitu un darba algas apmēru;

17.1.2. noteikumu 7. punktā minētajos gadījumos apstiprināts darba izpildes akts vai līgums par veiktajiem ieguldījumiem;

17.1.3. noteikumu 8. punktā minētajos gadījumos iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu, pamatojot atbilstību nodokļa samazinājumam un norādot ēkas kadastra numuru.

17.2. Citiem nodokļu maksātājiem jāpievieno pierādījumi, kas apliecina iesniegumā (1., 2., 3., 4. un 5. pielikums) minētās ziņas:

17.2.1. politiski represētajām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, personām ar 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu. Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem iesniedzams Balvu novada pašvaldībā vienu reizi, pieprasot nodokļa atvieglojumu.

17.2.2. personām ar 1. grupas invaliditāti – invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.

18. Ja iesniegums, lai saņemtu NĪN atvieglojumu, ar pievienotajiem dokumentiem iesniegts:

18.1. no 1. janvāra līdz 31. janvārim, tad NĪN atvieglojums tiek piemērots par visu taksācijas gadu;

18.2. no 1. februāra līdz 31. maijam, tad NĪN atvieglojums tiek piemērots par taksācijas perioda otro pusgadu;

18.3. ja personai ir noteikta 1. grupas invaliditāte, tad atvieglojumu piešķir ar nākamo mēnesi līdz brīdim, kad beidz pastāvēt apstākļi, uz kuru pamata tā tika piešķirta.

19. Ja persona, kura pieprasījusi NĪN atvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām NĪN maksātāju kategorijām, tad piešķir to atvieglojumu, kuram noteikts vislabvēlīgākais atvieglojuma apmērs.

20. NĪN atvieglojumus piemēro Balvu novada pašvaldība (pašvaldības izpilddirektors pieņem attiecīgu lēmumu) pēc pozitīva Balvu novada Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas atzinuma.

21. Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot pašvaldībai par atvieglojumu piešķiršanas pamata zudumu mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža.

IV. Apstrīdēšanas kārtība

22. Iesnieguma par NĪN samazināšanu iesniedzējs Balvu novada pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Balvu novada domē.

23. Balvu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

V. Noslēguma jautājumi

24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

24.1. Balvu novada domes 2010. gada 11. marta saistošie noteikumi Nr. 3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā";

24.2. Viļakas novada domes 2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Viļakas novadā";

24.3. Rugāju novada domes 2016. gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr. 9/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rugāju novadā";

24.4. Baltinavas novada domes 2016. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 17 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baltinavas novadā".

25. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs
1. pielikums
Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Balvu novadā"

(Pielikums Balvu novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 17/2023 redakcijā)

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAI

   
  

vārds, uzvārds

   
  

personas kods

   
  

dzīvesvietas adrese

   
   
  

tālruņa nr., e-pasta adrese

IESNIEGUMS

Lūdzu man piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā politiski represētajai personai 50 % apmērā pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta otro daļu.

Apliecinu, ka atbilstu šādām prasībām:

1) nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,00;

2) par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas parāda par iepriekšējiem gadiem;

3) īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nav iznomāts.

*Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

   

datums

 

paraksts

_____________________________________________________________________

Aizpilda Balvu novada administrācijas speciālists:

Izskatot iesniegumu, uzrādītos dokumentus, NINO un NOMA programmās pieejamo informāciju, konstatēts, ka:

iesniegtās ziņas ir patiesas;

iesniegtās ziņas nav patiesas.

   

(vārds uzvārds, paraksts)

  
2. pielikums
Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Balvu novadā"

(Pielikums Balvu novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 17/2023 redakcijā)

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAI

   
  

vārds, uzvārds

   
  

personas kods

   
  

dzīvesvietas adrese

   
   
  

tālruņa nr., e-pasta adrese

IESNIEGUMS

Lūdzu man piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībniekam 50 % apmērā pamatojoties uz Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 16/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā" 15. punktu.

Apliecinu, ka atbilstu šādām prasībām:

1) nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,00;

2) par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas parāda par iepriekšējiem gadiem;

3) zemes platība nepārsniedz 5 ha.

*Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

   

datums

 

paraksts

_____________________________________________________________________

Aizpilda Balvu novada administrācijas speciālists:

Izskatot iesniegumu, uzrādītos dokumentus, NINO un NOMA programmās pieejamo informāciju, konstatēts, ka:

iesniegtās ziņas ir patiesas;

iesniegtās ziņas nav patiesas.

   

(vārds uzvārds, paraksts)

  
3. pielikums
Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Balvu novadā"

(Pielikums Balvu novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 17/2023 redakcijā)

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAI

   
  

vārds, uzvārds

   
  

personas kods

   
  

dzīvesvietas adrese

   
   
  

tālruņa nr., e-pasta adrese

IESNIEGUMS

Lūdzu man piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā personai ar 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu 50 % apmērā pamatojoties uz Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 16/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā" 16. punktu.

Apliecinu, ka atbilstu šādām prasībām:

1) nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,00;

2) par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas parāda par iepriekšējiem gadiem;

3) zemes platība nepārsniedz 5 ha.

*Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

   

datums

 

paraksts

_____________________________________________________________________

Aizpilda Balvu novada administrācijas speciālists:

Izskatot iesniegumu, uzrādītos dokumentus, NINO un NOMA programmās pieejamo informāciju, konstatēts, ka:

iesniegtās ziņas ir patiesas;

iesniegtās ziņas nav patiesas.

   

(vārds uzvārds, paraksts)

  
4. pielikums
Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Balvu novadā"

(Pielikums Balvu novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 17/2023 redakcijā)

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAI

   
  

vārds, uzvārds

   
  

personas kods

   
  

dzīvesvietas adrese

   
   
  

tālruņa nr., e-pasta adrese

IESNIEGUMS

Lūdzu man piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā vientuļam pensionāram 70 % apmērā pamatojoties uz Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 16/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā" 14. punktu.

Apliecinu, ka atbilstu šādām prasībām:

1) man nav likumisko mantinieku (laulātais, bērni vai mazbērni);

2) mani ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu;

3) nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,00;

4) par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas parāda par iepriekšējiem gadiem;

5) nekustamais īpašums ir mana deklarētā dzīvesvieta;

6) nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā;

7) zemes platība nepārsniedz 5 ha.

*Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

   

datums

 

paraksts

_____________________________________________________________________

Aizpilda Balvu novada administrācijas speciālists:

Izskatot iesniegumu, uzrādītos dokumentus, Iedzīvotāju reģistrā (PERS), NINO un NOMA pieejamo informāciju, konstatēts, ka:

iesniegtās ziņas ir patiesas;

iesniegtās ziņas nav patiesas.

   

(vārds uzvārds, paraksts)

  
5. pielikums
Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2021
"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtību Balvu novadā"

(Pielikums Balvu novada domes 26.10.2023. saistošo noteikumu Nr. 17/2023 redakcijā)

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAI

   
  

vārds, uzvārds

   
  

personas kods

   
  

dzīvesvietas adrese

   
   
  

tālruņa nr., e-pasta adrese

IESNIEGUMS

Lūdzu man piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kā personai ar 1. grupas invaliditāti 70 % apmērā pamatojoties uz Balvu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 16/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā" 13. punktu.

Apliecinu, ka atbilstu šādām prasībām:

1) nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz EUR 7,00;

2) par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas parāda par iepriekšējiem gadiem;

3) zemes platība nepārsniedz 5 ha.

*Esmu informēts(-a), ka šajā iesniegumā ietvertie personas dati ir nepieciešami un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu iesniegumā pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

   

datums

 

paraksts

_____________________________________________________________________

Aizpilda Balvu novada administrācijas speciālists:

Izskatot iesniegumu, uzrādītos dokumentus, NINO un NOMA programmās pieejamo informāciju, konstatēts, ka:

iesniegtās ziņas ir patiesas;

iesniegtās ziņas nav patiesas.

   

(vārds uzvārds, paraksts)

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Balvu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16/2021Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 10.12.2021. OP numurs: 2021/239.14
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328285
{"selected":{"value":"12.12.2023","content":"<font class='s-1'>12.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.12.2023","iso_value":"2023\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-11.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.12.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"