Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rēzeknes valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 21

Rēzeknē 2021. gada 25. novembrī (prot. Nr. 18, 2. p., lēmums Nr. 198)
Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta"
6. punktu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 22; 2013, Nr. 112; 2014, Nr. 63; 2014, Nr. 108; 2014, Nr. 255; 2015, Nr. 242; 2018, Nr. 71; 2018, Nr. 252, 2020, Nr. 238; 2021, Nr. 98) šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu nosaukumā, 1. punktā un 2.3. apakšpunktā vārdu "pilsēta" ar vārdu "valstspilsēta" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 7.5. apakšpunktu šādā redakcijā – "7.5. krīzes centra pakalpojums;"

3. Svītrot 7.6. apakšpunktu.

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.15. un 7.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.15. dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

7.16. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem."

5. Svītrot 10., 11. un 11.1 punktu.

6. Svītrot 38. punktu.

7. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa."

8. Svītrot 41., 42. un 43. punktu.

9. Papildināt 44. punktu aiz vārda "bērniem" ar vārdiem "vai audžuģimenē".

10. Svītrot 45. punktu.

11. Svītrot 53. un 54. punktā vārdus "sadarbībā ar Bērnu sociālo pakalpojumu centru".

12. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Krīzes centra pakalpojums

55. Krīzes centra pakalpojumu (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) sniedz Pārvaldes Atbalsta nodaļa (Viļānu ielā 10, Rēzeknē, LV–4601).

56. Tiesības saņemt pakalpojumu ir krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, sasniedzot pilngadību pēc ārpusģimenes aprūpes beigām līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

57. Pakalpojums ietver mājokli, ēdināšanas pakalpojumus, sociālā darba un psihologa pakalpojumus, lai atjaunotu vai uzlabotu klientu sociālās funkcionēšanas spējas.

58. Pakalpojums tiek nodrošināts uz laika periodu līdz 3 mēnešiem.

59. Lai saņemtu pakalpojumu, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Pārvaldes Atbalsta nodaļā (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601) dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 10.1., 10.2. un 10.5. apakšpunktā noteiktajam.

60. Pārvaldes Atbalsta nodaļa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos pēc 59. punktā minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas veic krīzes situācijā nonākušās ģimenes (personas) dzīvesvietas apsekošanu, izvērtē ģimenes (personas) vajadzību pēc pakalpojuma un sagatavo lēmuma projektu.

61. Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, pārtraukšanu un izbeigšanu pieņem Pārvalde.

62. Par pakalpojuma nodrošināšanu un saņemšanu starp klientu un Pārvaldi tiek noslēgts līgums.

63. Pakalpojumu izbeidz, ja klients (-am):

63.1. rakstiski lūdz izbeigt pakalpojumu;

63.2. sociālais darbinieks sniedzis rakstisku atzinumu par sociālā gadījuma pozitīvu atrisināšanu un pakalpojums vairs nav nepieciešams;

63.3. neievēro iekšējās kārtības noteikumus;

63.4. vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības;

63.5. iestājusies nāve.

64. Pārvaldes Atbalsta nodaļa ne retāk kā reizi mēnesī novērtē ģimenes ar bērniem vai bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna sociālās situācijas progresu.

65. Pakalpojums tiek sniegts par samaksu, kas noteikta ar Domes lēmumu.

66. Atsevišķos gadījumos (piemēram, ugunsgrēks, plūdi vai citas dabas stihijas, vardarbība ģimenē, vecāka slimība) izvērtējot ģimenes (personas) individuālās vajadzības pēc sociālā pakalpojuma, mantisko un materiālo stāvokli, Pārvalde var nodrošināt pakalpojumu bez maksas."

13. Svītrot 66.1 punktu.

14. Izteikt 66.4 punktu šādā redakcijā:

"66.4 Sociālās aprūpes pakalpojumu piešķir pamatojoties bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa vienpersonisku lēmumu vai policijas aktu uz laiku līdz apstākļu noskaidrošanai."

15. Svītrot 66.5, 66.6 un 66.7 punktu.

16. Svītrot VIII nodaļu.

17. Izteikt 105.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"105.3. bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, sasniedzot pilngadību un beidzoties ārpusģimenes aprūpei;"

18. Papildināt saistošos noteikumus ar XIII.4 un XIII.5 nodaļu šādā redakcijā:

"XIII.4 Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

124.27 Dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) dienas laikā sniedz Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601).

124.28 Tiesības saņemt pakalpojumu ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no 3 līdz 18 gadiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs.

124.29 Lai saņemtu pakalpojumu, likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601) dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 10.1., 10.2. un 10.5. apakšpunktā noteiktajam.

124.30 Pakalpojumu ietver:

124.30 1. uzraudzību un individuālu atbalstu;

124.30 2. palīdzību pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

124.30 3. kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;

124.30 4. nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības;

124.30 5. brīvā laika, mākslinieciskās pašdarbības un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam;

124.30 6. sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;

124.30 7. klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

124.30 8. fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā;

124.30 9. ēdināšanu.

124.31 Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Pārvalde.

124.32 Par pakalpojumu sniegšanu starp klientu un Pārvaldi tiek noslēgts līgums.

124.33 Pakalpojumu izbeidz, ja klients (-am):

124.33 1. likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz izbeigt pakalpojumu;

124.33 2. atkārtoti nav piešķirta invaliditātes grupa,

124.33 3. pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus;

124.33 4. un/vai viņa ģimene nepilda līgumā noteiktās saistības;

124.33 5. ir nepieciešami citi sociālie pakalpojumi;

124.33 6. iestājusies nāve.

124.34 Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

XIII.5 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

124.35 Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra pakalpojumu (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) dienas laikā sniedz Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV–4601).

124.36 Tiesības saņemt pakalpojumu ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un kurām Deinstitucionalizācijas pasākuma ietvaros ir veikts individuāls vajadzību izvērtējums un izstrādāts atbalsta plāns.

124.37 Lai saņemtu pakalpojumu, likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu" 10.1., 10.2. un 10.5. apakšpunktā noteiktajam.

124.38 Pakalpojums ietver speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas un terapeitiskus pakalpojumus, atbalsta grupas un grupu nodarbības un citas aktivitātes, lai nodrošinātu klienta/am:

124.38 1. sociālās funkcionēšanas prasmju uzturēšanu un attīstību;

124.38 2. psihosociālo palīdzību;

124.38 3. sadzīves un pašaprūpes iemaņu apgūšanu un nostiprināšanu;

124.38 4. brīvā laika pavadīšanas iespējas;

124.38 5. intelektuālās (mentālās) un relaksācijas darbības veicināšanu;

124.38 6. uztveres motivācijas un intereses veicināšanu.

124.39 Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu pieņem Pārvalde.

124.40 Par pakalpojumu sniegšanu starp klientu un Pārvaldi tiek noslēgts līgums.

124.41 Pakalpojumu izbeidz, ja klients (am):

124.41 1. rakstiski lūdz izbeigt pakalpojumu;

124.41 2. atkārtoti nav piešķirta invaliditātes grupa;

124.41 3. pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus;

124.41 4. un/vai viņa ģimene nepilda līgumā noteiktās saistības;

124.41 5. ir nepieciešami citi sociālie pakalpojumi;

124.41 6. iestājusies nāve.

124.42 Pakalpojums tiek sniegts bez maksas."

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes valstspilsētas domes 25.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojumsRēzeknes pilsētas domes 2011. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtībaIevērojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktās administratīvās teritorijas, ir nepieciešams veikt izmaiņas pašvaldības nosaukumā.

Veicot saimnieciskus un organizatoriskus pasākumus Rēzeknes valstspilsētas domes pārvaldē "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) no 2021. gada 1. novembra ir likvidētā tās struktūrvienība Bērnu sociālo pakalpojumu centrs. Līdz ar to, turpmāk:

1) ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (SN 7.3. p., V nodaļa) tiks nodrošināta slēdzot līgumu ar sociālo pakalpojumu sniedzēju;

2) īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem (SN 7.4. p., VI nodaļa) tiks nodrošināta slēdzot līgumu ar sociālo pakalpojumu sniedzēju;

3) īslaicīgu sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem (SN 7.5. p., VII nodaļa) nodrošinās Sociālais dienests;

4) sociālā aprūpe bērniem līdz apstākļu noskaidrošanai (SN 7.5.1 p., VII.1 nodaļa) tiks nodrošināta slēdzot līgumu ar sociālo pakalpojumu sniedzēju;

5) sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (SN 7.6. p., VIII nodaļa) tiks nodrošināta Deinstitucionalizācija (DI) pakalpojumu sistēmas ietvaros.

DI ietvaros Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība, lai palielinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību pašvaldībās, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu, nodrošinās divus jaunus pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: dienas aprūpes centra pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra pakalpojumu.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsNo saistošajiem noteikumiem tiek svītrots regulējums, kas attiecās uz Bērnu sociālo pakalpojumu centru.

Īslaicīgu sociālo pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem nodrošinās Sociālā dienesta Atbalsta nodaļa. Pakalpojums tiek nosaukts – krīzes centra pakalpojums. Vienlaikus šo pakalpojumu būs tiesības saņemt ne tikai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm ar bērniem, bet arī bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, sasniedzot pilngadību un pēc ārpusģimenes aprūpes.

Tiek noteikta jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem: dienas aprūpes centra pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra pakalpojuma saņemšanas kārtība.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuBērnu sociālo pakalpojumu centra darbības nodrošināšanas finansējums tiek novirzīts Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai, tajā skaitā, struktūrvienības – Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra attīstībai.

Lai nodrošinātu dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra pakalpojumu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniegšanu finansējuma avots līdz 2023. gada 31. decembrim ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi".

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmNeietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavotiSociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa, Ministru kabineta noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punkts, Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu".
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 25.11.2021.Stājas spēkā: 11.12.2021.Zaudē spēku: 18.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 10.12.2021. OP numurs: 2021/239.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328284
11.12.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"