Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2023. gada 23. augusta saistošos noteikumus "Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā".
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 36/2021

Ādažos 2021. gada 24. novembrī
Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 17 § 16)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir Ādažu novada pašvaldības subsīdijas sporta organizāciju darbības nodrošināšanai un sporta sacensību organizēšanai, t.sk. sportistu un treneru dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs.

2. Šo noteikumu mērķis ir veicināt sporta pasākumu organizēšanu, iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, sportistu rezultātu izaugsmi, popularizēt sporta veidus, kā arī sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību Ādažu novadā.

II. Subsīdija dalībai sporta sacensībām un treniņnometnēm

3. Pretendēt uz subsīdiju saņemšanu var Latvijas Sporta federāciju padomes reģistrā iekļautas un attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā atzītas Latvijas nacionālās sporta federācijas un to juridiskie biedri (turpmāk – Federācija), ko pārstāv:

3.1. sportisti, ja viņu dzīvesvieta kārtējā gada 1. janvārī bija deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

3.2. sportistu treneri, kuri tiesīgi strādāt attiecīgā sporta veida jomā, ja viņu trenētie sportisti atbilst 3.1. punkta noteikumam.

4. Subsīdiju nepiešķir pašvaldības dibinātu sporta iestāžu darbiniekiem un izglītojamajiem, kā arī pašvaldības izveidotu sporta pulciņu dalībniekiem.

5. Federācija var pretendēt uz subsīdijas saņemšanu, ja sporta sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Latvijas sporta federāciju vai starptautisko federāciju sacensību kalendārā.

6. Subsīdija paredzēta individuālo un komandu sporta veidu sportistiem, kuri atbilst kādam no kritērijiem:

6.1. ja iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, sportists ieguva godalgotu vietu (1.–3. vieta) Latvijas, Baltijas vai starptautiska mēroga sacensībās (kurās piedalījās vismaz 3 dalībvalstis) savā vecuma grupā, sporta disciplīnā, svara kategorijā, utt., un tajās piedalījās ne mazāk kā 6 dalībnieki, vai piedalījies tāda paša mēroga (kādā tiek prasīts finansējums) starptautiskajās sacensībās valstsvienības sastāvā;

6.2. ja sportists kārtējā gadā neguva 6.1. apakšpunktā noteiktos sasniegumus, bet sportistam ir Federācijas rekomendācija piedalīties šāda līmeņa sacensībās;

6.3. ja sportists iekļauts valsts izlases sastāvā, vai arī saņemts Federācijas apstiprinājums, ka sportista sagatavotības līmenis atbilst kvalifikācijas prasību izpildei starptautiskās atlases sacensībās un dalībai sagatavošanās nometnēs, un viņš varētu tikt iekļauts valstsvienībā.

7. Federācija var saņemt subsīdiju katram sportistam vienu reizi kalendāra gadā.

8. Subsīdiju piešķir izdevumu apmaksai dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, nepārsniedzot šo noteikumu 6. pielikumā noteikto apmēru, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas kārtējā gadā. Subsīdiju drīkst izlietot:

8.1. dalības maksai un akreditācijas izdevumiem;

8.2. ceļa izdevumiem (biļešu iegādei);

8.3. naktsmītnēm;

8.4. sporta sacensību inventāra (ekipējuma) iegādei;

8.5. treniņu telpu un inventāra nomai;

8.6. apdrošināšanai sacensību norises dienās.

9. Federācija pieprasa subsīdiju, adresējot iesniegumu pašvaldībai (turpmāk – Iesniegums (1. pielikums)) un iesniedzot to pašvaldības Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VVPKAC) ne vēlāk, kā 2 mēnešus pirms kārtējā gada sacensībām, pievienojot iepriekšējā gada sacensību protokolu kopijas un dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību 6. punkta prasībām.

III. Subsīdija sporta sacensību organizēšanai

10. Pretendēt uz subsīdiju saņemšanu sporta sacensību organizēšanai var Uzņēmumu reģistrā reģistrētas juridiskas personas, individuāli komersanti vai fiziskas personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, izņemot pašvaldības iestādes un to darbiniekus.

11. Subsīdiju piešķir sacensību organizēšanas izdevumu apmaksai, nepārsniedzot šo noteikumu 7. pielikumā noteikto apmēru, izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas kārtējā gadā. Subsīdiju drīkst izlietot:

11.1. sporta bāžu īrei;

11.2. tiesnešu atalgojumam;

11.3. uzvarētāju apbalvošanai;

11.4. poligrāfiskiem materiāliem (reklāmas plakāti, baneri, diplomi, utt.);

11.5. apsardzes pakalpojumiem;

11.6. operatīvā medicīniska dienesta pakalpojumiem;

11.7. pasākumu apdrošināšanai;

11.8. citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem.

12. Subsīdijas saņēmējs nodrošina pašvaldības reklāmas baneru un informatīvo materiālu bezmaksas izvietošanu sacensību norises vietā.

13. Subsīdijas saņemšanai pretendents iesniedz VVPKAC iesniegumu (2. pielikums) ne vēlāk, kā divus mēnešus pirms sacensībām.

14. Subsīdija nav komercdarbības atbalsta pasākums.

IV. Subsīdija sporta organizāciju darbības nodrošināšanai

15. Pretendēt uz subsīdiju var sporta organizācijas, biedrības un klubi, kas veicina sporta attīstību novadā (turpmāk – Organizācija) savas darbības nodrošināšanai, ja Organizācija:

15.1. reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tās juridiskā adrese reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

15.2. darbojas Ādažu novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu;

15.3. nodrošina sporta aktivitātes ne mazāk kā 10 (desmit) Organizācijas pastāvīgajiem apmeklētājiem, kuri vismaz vienu gadu deklarēti Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Pastāvīgs apmeklētājs šo noteikumu izpratnē ir persona, kas ne mazāk kā vienu gadu nepārtraukti apmeklē Organizācijas nodarbības saskaņā ar nodarbību grafiku;

15.4. veicina Ādažu novada iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšanu;

15.5. veicina sporta attīstību Ādažu novadā;

15.6. nav saimnieciskās darbības veicējs.

16. Atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām, Organizācijas var saņemt subsīdiju savas darbības nodrošināšanai gadā, nepārsniedzot 65,- EUR uz vienu Ādažu novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu deklarēto personu, kurai Organizācija vismaz vienu gadu nodrošina sporta aktivitātes, ievērojot 17. punktā noteiktos kritērijus.

17. Izvērtējot subsīdijas apmēru, piemēro šādus koeficientus:

17.1. par vienu bērnu līdz 17. g.v. (ieskaitot) "1,0";

17.2. par vienu pieaugušu personu "0,5";

17.3. ja Organizācija organizē sporta sacensības novadā "1,10".

18. Subsīdiju drīkst izlietot:

18.1. treniņu telpu vai vietas un inventāra nomai;

18.2. sporta sacensību inventāra iegādei;

18.3. dalības maksai sacensībās;

18.4. sportistu un komandu licencēm;

18.5. vienotu formas tērpu izgatavošanai ar pašvaldības simboliku;

18.6. citu ar organizācijas darbību saistītu izdevumu apmaksai.

19. Līdz kārtējā gada 30. novembrim Organizācijas pilnvarotais pārstāvis iesniedz VVPKAC subsīdijas pieprasījuma iesniegumu nākamajam gadam (3. pielikums), pievienojot:

19.1. reģistrācijas apliecības kopiju;

19.2. Organizācijā faktiski darbojošos dalībnieku sarakstu, pievienojot dalībnieku apliecinājumus par dalību Organizācijā (4. pielikums);

19.3. sporta darbinieku un speciālistu sarakstu;

19.4. treneru un sporta speciālistu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, ja Organizācijā darbojas bērni līdz 18 gadu vecumam;

19.5. informāciju par Organizācijas rīkotajām sporta sacensībām pašvaldībā;

19.6. informāciju par Organizācijas dalībnieku treniņprocesu norises vietu vai sporta bāzi (Organizācijas īpašumā vai lietošanā nodota treniņu procesam piemērota būve vai vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas, u.tml.)).

20. Subsīdiju nepiešķir par dalībniekiem, kuri apmeklē pašvaldības izveidotās sporta iestādes attiecīgo sporta veida sekciju, kā arī pašvaldības izveidotu interešu izglītības sporta pulciņu dalībniekiem attiecīgajā sporta veidā.

V. Sportistu un Organizāciju godināšana

21. Pašvaldība tās organizētā svinīgajā sarīkojumā "Ādažu novada sporta laureāts" (turpmāk – pasākums) pasniedz piemiņas balvas sportistiem, sporta komandām un Organizācijām par panākumiem sportā, kā arī izsaka atzinību personām, kas atbalstīja vai veicināja sporta attīstību Ādažu novadā.

22. Pasākumu organizē vienu reizi kalendāra gadā.

23. Balvas saņēmējus nosaka pašvaldības konkursa "Ādažu novada sporta laureāts" nolikumā noteiktajā kārtībā.

VI. Subsīdijas piešķiršanas un izmaksas kārtība

24. Iesniegumu atbilstību šiem noteikumiem izvērtē pašvaldības administrācijas Sporta nodaļa, kas sniedz atzinumu pašvaldības domes Finanšu komitejai (turpmāk – Komiteja) un pašvaldības domei. Sporta nodaļas vadītājs var pieprasīt pretendentiem vēlāk, kā 5 (piecu) darbdienu laikā iesniegt papildu informāciju. Papildu informācijas neiesniegšanas gadījumā iesniegumu neizskata un pretendents par to tiek informēts elektroniski nekavējoties.

25. Iesniegumus neizskata:

25.1. par notikušu pasākumu;

25.2. ja iesniegums neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

25.3. ja pretendents pārkāpa iepriekš piešķirtās subsīdijas izmantošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību.

26. Iesnieguma iesniegšana negarantē subsīdijas piešķiršanu.

27. Subsīdiju summu pašvaldības dome nosaka kārtējā gada budžetā. Subsīdiju piešķir no Sporta nodaļas budžeta tāmes līdzekļiem. Pašvaldība pārskaita subsīdijas to saņēmējiem 10 (desmit) darbdienu laikā uz iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu.

VII. Subsīdijas saņēmēju pienākumi

28. Subsīdijas saņēmējs iesniedz VVPKAC finanšu atskaiti (5. pielikums) un izdevumu attaisnojuma dokumentus:

28.1. par subsīdiju dalībai sacensībās un treniņu nometnēs, kā arī sporta sacensību organizēšanai – mēneša laikā pēc sacensībām;

28.2. par subsīdiju sporta organizācijas darbības nodrošināšanai – līdz kārtējā gada 1. decembrim.

29. Subsīdijas saņēmējs:

29.1. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc sacensībām iesniedz Sporta nodaļai informāciju par sporta rezultātiem, kā arī īsu aprakstu un fotogrāfijas par sacensību norisi;

29.2. nodrošina pašvaldības publicitāti, regulāri sniedzot informāciju Sporta nodaļai par Organizāciju rīkotajām aktivitātēm un rezultātiem;

29.3. ieskaita subsīdiju pašvaldības norēķinu kontā mēneša laikā no sacensību dienas, ja subsīdijas saņēmējs nepiedalījās sacensībās vai sacensības nenotika, vai arī subsīdija netika izmantota šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem;

29.4. izvieto Ādažu novada ģerboni un uzrakstu "Ādažu novads" uz sacensību sporta tērpiem vai inventāra. Sacensību nolikumā noteikto ierobežojumu gadījumā reklāmu izvieto uz iesildīšanās tērpiem, somām vai cita aprīkojuma;

29.5. piedalās sporta sacensībās kā Ādažu novada pārstāvis, ja novads ir dalībnieks attiecīgajās sporta sacensībās.

VIII. Noslēguma jautājumi

30. Pašvaldības domes lēmumus par subsīdijām var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

31.1. Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta saistošie noteikumi Nr. 11/2020 "Par subsīdijām sportam Ādažu novadā";

31.2. Carnikavas novada domes 2019. gada 19. jūnija saistošie noteikumi Nr. SN/2019/18 "Par sporta finansiālo atbalstu Carnikavas novadā".

Pārejas noteikumi

1. Šo noteikumu 19. punktā noteikto pieprasījumu subsīdiju saņemšanai 2022. gadam, Organizācijas iesniedz mēneša laikā, skaitot no noteikumu spēkā stāšanās dienas. Līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai iesniegtie pieprasījumi Organizācijām atkārtoti nav jāiesniedz.

2. Vērtējot pretendentus noteikumu IV. nodaļā minēto subsīdiju saņemšanai, kuri pieprasījumu iesnieguši līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai, netiek piemērots noteikumu 15.2. apakšpunktā noteiktais kritērijs.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021
"Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā"

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAI

Iesniegums subsīdijas saņemšanai
SPORTISTA DALĪBAI SACENSĪBĀS UN TRENIŅNOMETNĒS

1. INFORMĀCIJA PAR ORGANIZĀCIJU (IESNIEDZĒJU)

Nosaukums

 

Juridiskā adrese

 

reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā

 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds)

 

Tālruņa numurs

 

e-pasta adrese

 

Korespondences adrese

 

2. INFORMĀCIJA PAR SPORTISTU

Vārds, uzvārds 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Personas kods 
Sportista iepriekšējā gada sasniegumi Latvijas vai Baltijas čempionātos, meistarsacīkstēs, kausos (pievieno kā pielikumu) 
Sportista iepriekšējā gada sasniegumi starptautiska mēroga sacensībās (pievieno kā pielikumu) 
Interneta vietnes adreses, kur atspoguļoti pieteikumā minētie sportista rezultāti 
Plānotais rezultāts 
Treneris (vārds, uzvārds) 

3. INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBĀM VAI TRENIŅU NOMETNI

Nosaukums

 

Norises laiks

 

Norises vieta

 

Interneta vietnes norāde ar informāciju par sacensībām

 

Organizācijas nosaukums, kas rīko sacensības

 

Sacensību mērogs, (atbilstoši 5. pielikumam)

 
  

4. IZDEVUMU TĀME

Izdevumu pozīcijas

Kopējie izdevumi (EUR)

Pieprasītais subsīdijas apmērs (EUR)

Ceļa izdevumi (biļetes, norādot kādam transporta līdzeklim)

  

Dalības maksas sacensībās un akreditācijas izdevumi

  

Naktsmītnes

  

Apdrošināšana (sacensību dienā)

  

Sporta sacensību inventāra (ekipējuma) iegāde

  

Treniņa telpu un inventāra noma (treniņnometnēm)

  

KOPĀ

  
   

5. PAPILDU INFORMĀCIJA PAR SACENSĪBĀM, TRENIŅNOMETNI1

 

 

 

 

 

6. ORGANIZĀCIJAS REKVIZĪTI

Saņēmējs 
Bankas nosaukums 
Bankas konta numurs 
SWIFT kods 

SPORTISTAM IEPRIEKŠ PIEŠĶIRTĀ SUBSĪDIJA dalībai sacensībās un treniņnometnēs pēdējo divu gadu laikā:

Datums

Apmērs (EUR)

Mērķis

Atskaite iesniegta (datums)

    
    
    

Subsīdijas piešķiršanas nolūkam Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība / Dokumenti / Privātuma politika".

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Noteikumu prasības.

     

Amats

 

Paraksts

 

Vārds, Uzvārds

1 Federācija sniedz papildu paskaidrojošu informāciju par pasākumu, kas pamato pieprasītās subsīdijas apjomu.

2. pielikums
Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021
"Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā"

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAI

Iesniegums subsīdijas saņemšanai
SPORTA SACENSĪBU ORGANIZĒŠANAI

1. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

Nosaukums, vai pašnodarbinātās personas vārds, uzvārds

 

Juridiskā adrese

 

reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā, pašnodarbinātai personai arī personas kods

 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

 

Tālruņa numurs

 

e-pasta adrese

 

Korespondences adrese

 

2. INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU

Nosaukums 
Sporta veids 
Norises datums, laiks 
Norises vieta 
Sacensību mērogs atbilstoši 7. pielikumam 
Plānotais dalībnieku skaits 
Kuru reizi tiek rīkots šāds pasākums

 

Pasākuma apraksts 
Nolikums

Pievienot kā pielikumu

  

4. IZDEVUMU TĀME

Izdevumu pozīcijas

Kopējie izdevumi (EUR)

Pieprasītais subsīdijas apmērs (EUR)

Sporta bāžu īrei

  

Tiesnešu atalgojumam

  

Uzvarētāju apbalvošanai

  

Poligrāfiskiem materiāliem (reklāmas plakāti, baneri, diplomi utt.)

  

Apsardzes pakalpojumiem

  

Mediķu pakalpojumiem

  

Pasākuma apdrošināšanai

  

Citiem, ar pasākuma organizēšanu saistītiem izdevumiem (minēt kādiem):

  

KOPĀ

  
   

5. KREDĪTIESTĀDES REKVIZĪTI

Saņēmējs 
Bankas nosaukums 
Bankas konta numurs 
SWIFT kods 

IEPRIEKŠ PIEŠĶIRTĀ SUBSĪDIJA pēdējo divu gadu laikā:

Datums

Apmērs (EUR)

Mērķis

Atskaite par izlietošanu iesniegta (datums)

    
    
    

Subsīdijas piešķiršanas nolūkam Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība / Dokumenti / Privātuma politika".

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Noteikumu prasības.

     

Amats

 

Paraksts

 

Vārds, Uzvārds

 

3. pielikums
Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021
"Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā"

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAI

Iesniegums subsīdijas saņemšanai
SPORTA ORGANIZĀCIJAS DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI

1. INFORMĀCIJA PAR ORGANIZĀCIJU (IESNIEDZĒJU)

Nosaukums

 

Juridiskā adrese

 

reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā

 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

 

Tālruņa numurs

 

e-pasta adrese

 

Korespondences adrese

 

Interneta vietnes adrese vai sociālo tīklu profils (ja ir)

 

Sporta veids

 

Organizācijas apraksts, darbības veids

 
  

2. IZDEVUMU TĀME

Izdevumu pozīcijas

Kopējie izdevumi (EUR)

Pieprasītais subsīdijas apmērs (EUR)

Treniņu telpu, vietas un inventāra nomai

  

Sporta sacensību inventāra iegāde

  

Dalības maksas sacensībās

  

Sportistu un komandas licencēm

  

Vienotu formas tērpu izgatavošanai ar pašvaldības simboliku

  

Citiem ar organizācijas darbību saistītiem izdevumiem (minēt kādiem)

  

Organizācijas sporta bāžu uzturēšanas izdevumiem

  

KOPĀ

  
   

3. BANKAS REKVIZĪTI

Saņēmējs 
Bankas nosaukums 
Bankas konta numurs 
SWIFT kods 

IEPRIEKŠ PIEŠĶIRTĀ SUBSĪDIJA organizācijas darbības nodrošināšanai pēdējo divu gadu laikā:

Datums

Apmērs (EUR)

Mērķis

Atskaite par izlietošanu iesniegta (datums)

    
    
    

Informācija par organizētajām sacensībām

Sacensību nosaukums

 

Norises vieta

 

Norises datums

 

Dalībnieku skaits

 

Īss sacensību apraksts

 

Informācija par Organizācijas treniņprocesu norises vietām un sporta bāzēm

Treniņprocesa norises vietas, Sporta bāzes adrese

 

Atsauce uz īpašumtiesībām vai lietošanas tiesībām

(ja attiecināms)

 

Sporta bāzes apraksts

 

Organizācijā darbojošos dalībnieku saraksts (pievienot arī klāt kā atsevišķu excel failu)

Nr.p.k.

Vārds

Uzvārds

Pers.kods

Deklarētā dzīvesvietas adrese

Tālr.

E-pasta adrese

Datums, no kura darbojas organizācijā

        
        
        
        
        
        
        

Organizācijā darbojošos sporta darbinieku un speciālistu saraksts

Nr.p.k.

Vārds

Uzvārds

Pers.kods

Tālr. un e-pasts

Sporta speciālista Izglītību apliecinoša dokumenta Nr.

      
      
      

Subsīdijas piešķiršanas nolūkam Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība / Dokumenti / Privātuma politika".

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Noteikumu prasības.

     

Amats

 

Paraksts

 

Vārds, Uzvārds

 

4. pielikums
Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021
"Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā"

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAI

APLIECINĀJUMS par dalību Sporta organizācijā
(aizpilda katrs Organizācijas dalībnieks individuāli)

SPORTA ORGANIZĀCIJAS NOSAUKUMS: _____________________________________

1. INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU

Vārds, uzvārds 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Personas kods 
Tālrunis 
E-pasta adrese 
Nepilngadīgas personas gadījumā Vecāka vai aizbildņa Vārds, Uzvārds 
Vecāka vai aizbildņa Tel.nr. 
Vecāka vai aizbildņa E-pasta adrese 
PARAKSTS 

Jūsu norādītos personas datus apstrādās pārzinis ir Ādažu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164. Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība / Dokumenti / Privātuma politika".

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, un apņemos ievērot visas Noteikumu prasības.

5. pielikums
Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021
"Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā"

Ādažu novada pašvaldībai

FINANŠU ATSKAITE
par Ādažu novada pašvaldības subsīdijas izlietojumu

Atskaites iesniedzējs:

 

Finansējuma izlietojuma apraksts/pamatojums:

 
 
 
 
 

Līdzekļu apmērs EUR___________ par kuriem iesniegta atskaite.

Subsīdijas izlietojums:

Nr.

Attaisnojuma dokumenti

Maksājuma saņēmējs

Summa

EUR

Par ko maksāts

EEK

(čeki)

datums

nosaukums un numurs

1.      
2.      
3.      

PAVISAM KOPĀ: ___________ EUR

  

(summa vārdiem)

 

Pielikumā pievienoti izdevumu attaisnojuma dokumenti.

Apstiprinu, ka Ādažu novada pašvaldības subsīdija tika izlietota tikai tās piešķiršanas mērķiem, atbilstoši iesniegumam un šai atskaitei.

Iesniedzējs:     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

AIZPILDA ĀDAŽU NOVADA DOMES GRĀMATVEDĪBAS DAĻA

Pārbaudīja:   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

6. pielikums
Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021
"Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā"
Ādažu novada pašvaldības subsīdiju apmērs sportistiem un treneriem

1. Subsīdijas maksimālais apmērs individuālo sporta veidu pārstāvju dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs

Sporta veidu grupa

Sporta sacensību un sporta nometņu līmenis, kurām var tikt piešķirts finansējums (EUR kalendārajā gadā)

Nepieciešamie sasniegumi/rekomendācijas

OS,

PČ,

PK,

EK,

Paralimpiskās spēles

Starptautiskās atlases sacensības, sagatavošanās nometnes dalībai, kā arī dalība PČ no U10 līdz U18,

EČ no U10 līdz U18,

PK un EK no U10 līdz U23,

kā arī PSS un

PSU, dalība starptautiskās sacensībās, kurās ir vismaz 3 dalībvalstis

Starptautiskās atlases sacensības un sagatavošanās nometnes dalībai OS, PČ, EČ, PČ U20 un PČ U23, PJO, EČ U20 un EČ U23, EJO, EJOF, kā arī dalība PČ U20 un PČ U23, PJO, EČ U20 un EČ U23, EJO, EJOF.Sacensībās:

1) ja iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, sportists ieguva godalgotu vietu (1.–3. vieta) Latvijas, Baltijas vai starptautiska mēroga sacensībās (vismaz 3 dalībvalstis) savā vecuma grupā, disciplīnā, svara kategorijā, utt., un tajās piedalījās ne mazāk kā 6 dalībnieki, vai piedalījies tāda paša mēroga (kādā tiek prasīts finansējums) starptautiskajās sacensībās valstsvienības sastāvā

2) ja sportists kārtējā gadā neguva iepriekš minētos sasniegumus, bet ir saņemta Federācijas rekomendācija sportistam piedalīties šāda līmeņa sacensībās;

Starptautiskās atlases sacensībās un dalībai sagatavošanās nometnē:

3) ja sportists ir iekļauts valsts izlases sastāvā, vai arī ir saņemts Federācijas apstiprinājums, ka sportista sagatavotības līmenis atbilst kvalifikācijas prasību izpildei starptautiskās atlases sacensībās un dalībai sagatavošanās nometnēs, un viņš varētu tikt iekļauts valstsvienībā.

Olimpiskie sporta veidi un disciplīnas

800

600

500

600

Neolimpiskie sporta veidi

300

200

200

300

2. Subsīdijas maksimālais apmērs dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs (veterāni individuālajos un komandu sporta veidos)

Sporta veidu grupa

Sporta sacensību un sporta nometņu līmenis, kurām var tikt piešķirts finansējums

Nepieciešamie sasniegumi/rekomendācijas

(EUR kalendāra gadā)

 PVČEVČSacensībās:
1) iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, sportists ieguvis 1.–3. vietu Latvijas, Baltijas vai kādas citas valsts čempionātā  savā vecuma grupā vai
2) iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas, sportists piedalījies tāda paša mēroga (kādā tiek pieprasīts finansējums) starptautiskajās sacensībās Latvijas valstsvienības sastāvā vai
3) sportists attiecīgajā laika periodā nav guvis minētos sasniegumus, bet ir saņemta konkrētā sporta veida federācijas rekomendācija par lietderību sportistam piedalīties konkrētās sacensībās.
Olimpiskie sporta veidi un disciplīnas

300

200

Neolimpiskie sporta veidi

200

150

3. Subsīdijas maksimālais apmērs dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs (Latvijas izlases dalībnieki komandu sporta veidos)

Sporta veidu grupa

Sporta sacensību un sporta nometņu līmenis, kurām var tikt piešķirts finansējums (EUR kalendārajā gadā)

Nepieciešamie sasniegumi/

rekomendācijas

OS,

PČ,

PK,

EK,

Paralimpiskās spēles

Starptautiskās atlases sacensības, sagatavošanās nometnes dalībai, kā arī dalība PČ no U10 līdz U23,

EČ no U10 līdz U23,

PK un EK no U10 līdz U23, kā arī PSS

PSU, dalība starptautiskās sacensībās, kurās ir vismaz 3 dalībvalstis

Starptautiskās atlases sacensības un sagatavošanās nometnes dalībai OS, PČ, PČ U18, PČ U20 un PČ U23 PJO, EČ U18, EČ U20 un EČ U23, EJO, EJOF, kā arī dalība PČ U20 un PČ U23 PJO, EČ U18, EČ U20 un EČ U23, EJO, EJOF.Sacensības:

Sportists iekļauts Latvijas izlases sastāvā.

Starptautiskās atlases sacensībām un dalībai sagatavošanās nometnēm jāsaņem attiecīgās sporta veida federācijas apstiprinājums, ka sportista sagatavotības līmenis ir tāds, lai varētu izpildīt kvalifikācijas prasības un iekļūt valstsvienībā startam šajās sacensībās.

Olimpiskie sporta veidi un disciplīnas

800

600

500

600

Neolimpiskie sporta veidi

300

200

200

300

Apzīmējumi:

• Olimpiskās spēles – OS

• Pasaules Jaunatnes Olimpiāde – PJO

• Eiropas jaunatnes olimpiāde – EJO

• Eiropas jaunatnes olimpiskais festivāls – EJOF

• Pasaules čempionāti – PČ

• Eiropas čempionāti – EČ

• Pasaules kausa posmi – PK

• Eiropas kausa posmi – EK

• Pasaules skolēnu spēles – PSS

• Pasaules Universiāde – PSU

• Latvijas čempionāts, meistarsacīkstes – LČ

4. Subsīdiju maksimālais apmērs sportistiem ar īpašām vajadzībām dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs

2.1. Finansiālais atbalsts sportistiem ar īpašām vajadzībām tiek piešķirts dalībai Latvijas Čempionātā un augstāka līmeņa sacensībās, neatkarīgi no sportista gūtajiem sasniegumiem, ja ir saņemta konkrētā sporta veida federācijas rekomendācija par lietderību sportistam piedalīties konkrētās sacensībās.

2.2. Piešķiramā finansējuma apjoms tiek noteikts ar domes lēmumu, un tas nevar pārsniegt Noteikumu 5. pielikumā attiecīgo sacensību līmenim noteikto apmēru.

5. Subsīdija trenerim dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs

3.1. Sportista un komandas trenerim, atbalsts dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs var tikt piešķirts līdz 100 % apmērā no sportistam piešķirtā finansējuma apjoma.

7. pielikums
Ādažu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021
"Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā"
Ādažu novada pašvaldības subsīdiju apmērs sacensību organizēšanai
Sacensību mērogs

Dalībnieku skaits

Piešķiramā finansējuma maksimālais apmērs

Pasaules, Eiropas čempionāti, Pasaules un Eiropas kausa izcīņas sacensības, citas nozīmīgas starptautiskas sacensības

Nav būtisks

Dome atsevišķi izskata un nosaka atbalsta apmēru un līdzdalības formu katrā konkrētā gadījumā
Latvijas čempionāti

Nav būtisks

1000

Latvijas kausa izcīņas sacensības,

Latvijas un reģionāla mēroga tautas sporta sacensības (sporta masu pasākumi)

Vairāk kā 200

800

Līdz 200

600

Novada mēroga tautas sporta sacensības sporta veidos un tautas pasākumos

Vismaz 50

400

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 36/2021 "Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā"
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punkts noteic pašvaldību autonomo funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, bet likuma 12. pants paredz, ka pašvaldības savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3., 5. un 6. punkts nosaka, ka pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību; finansēt sporta sacensības; finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi.

Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus (turpmāk Noteikumi) izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas, kas nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17.  punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus "Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā".

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt sporta pasākumu rīkošanu novada administratīvajā teritorijā, sniegt atbalstu sportistu dalībai sporta sacensībās, nodrošināt atbalstu esošo sporta organizāciju darbībai, kā arī jaunu sporta organizāciju izveidošanai, tādējādi veicinot iedzīvotāju pievēršanos veselīgākam dzīvesveidam un iesaistīšanos sporta aktivitātēs.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Palielināta ietekme uz budžetu nav plānota, jo pašvaldība jau līdzfinansē sporta sacensības atbilstoši budžetā apstiprinātiem līdzekļiem.

Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras piedalās vai vēlas organizēt sporta pasākumus novadā.

Noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupas, jo to ieviešanai vienlaikus tiek plānota labvēlīga ietekme gan uz iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, gan sporta attīstības veicināšanu.

Noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu sporta aktivitāšu realizācijai, un veicinās veselīgu dzīvesveidu un paaugstinās novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācijas Sporta nodaļa, bet izpildes pārraudzību – domes Finanšu komiteja.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts tika izskatīts pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā.

Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 36/2021Pieņemts: 24.11.2021.Stājas spēkā: 10.12.2021.Zaudē spēku: 01.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 238, 09.12.2021. OP numurs: 2021/238.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328266
10.12.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"