Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 785

Rīgā 2021. gada 30. novembrī (prot. Nr. 78 28. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1. ieguldījumu prioritātes "Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākumu "Izglītības iestāžu digitalizācija" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestādes) nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu "dators ikvienam bērnam".

3. Pasākuma mērķa grupa – valsts un pašvaldību dibinātās izglītības iestādes un to izglītojamie, kas apgūst obligāto pamatizglītību. Mērķa grupā neietilpst izglītojamie, kas apgūst vispārējās pamatizglītības programmas tālmācības formā.

4. Pasākuma mērķi sasniedz, īstenojot atbalstāmās darbības un sasniedzot šādus uzraudzības rādītājus:

4.1. specifiskais rezultāta rādītājs – finansējuma apjoms IT izglītībai saistībā ar Covid-19 – 14 966 733 euro;

4.2. specifiskais iznākuma rādītājs – izglītības iestāžu skaits, kuras saņēmušas mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo informācijas un tehnoloģiju aprīkojumu, – 614.

(Grozīts ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 432)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Atbildīgās iestādes funkcijas pilda Izglītības un zinātnes ministrija.

II. Pasākumam pieejamais finansējums

7. Pasākumam pieejamais kopējais finansējums ir 11 140 678 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 9 389 017 euro, tai skaitā 8 895 441 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums no REACT-EU, un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 751 661 euro.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 432 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no šo noteikumu 7. punktā minētā Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma kopsummas.

III. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

9. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas kļūst par finansējuma saņēmēju.

10. Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām. Iesniegumu iesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.–2020. gadam elektroniskajā vidē.

11. Finansējuma saņēmējam projekta īstenošanā ir tiesības piesaistīt sadarbības partnerus:

11.1. Valsts izglītības satura centru kā valsts pārvaldes iestādi, kas ir atbildīga par mācību satura izstrādi un tā īstenošanas pārraudzību;

11.2. valsts tiešās pārvaldes iestādi, kas ir vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes dibinātājs;

11.3. pašvaldības.

12. Projekta iesniedzējam ir pienākums projekta iesniegumā pamatot sadarbības partneru izvēli, norādot sadarbības partneru nepieciešamību un to iesaisti atbalstāmo darbību īstenošanā.

13. Finansējuma saņēmējs pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ar sadarbības partneriem slēdz sadarbības līgumu, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī vismaz šādus nosacījumus:

13.1. sadarbības mērķus un principus;

13.2. projekta īstenošanas un rezultātu sasniegšanas kārtību;

13.3. projekta finanšu plūsmas nodrošināšanas kārtību (šo noteikumu 11.1. punktā minētajam sadarbības partnerim);

13.4. šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās darbības īstenošanas daļu katram šo noteikumu 11.2. un 11.3. apakšpunktā minētajam sadarbības partnerim;

13.5. metodiskā atbalsta vienības izveidi (attiecināms uz šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minēto sadarbības partneri), kas sniedz metodisku un konsultatīvu atbalstu šo noteikumu 11.2. un 11.3. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem un to dibinātajām izglītības iestādēm izglītības procesa digitalizācijas īstenošanai un mērķtiecīgai IT risinājumu izmantošanai mācību procesā atbilstoši šo noteikumu 16.2. apakšpunktam;

13.6. citas saistības projekta rezultātu efektīvai izmantošanai (attiecināms uz šo noteikumu 11.2. un 11.3. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem), tai skaitā:

13.6.1. nodrošina izglītības digitalizācijas procesu vadītāju, kas izstrādā un īsteno izglītības iestāžu digitalizācijas plānu iegādātā IT aprīkojuma efektīvam izmantojumam;

13.6.2. nodrošina metodisko atbalstu izglītības iestādēm un pedagogiem mērķtiecīgai IT aprīkojuma lietošanai;

13.6.3. izstrādā projekta ietvaros iegādātā IT aprīkojuma izmantošanas un pārvaldības modeli, tai skaitā tiek nodrošināts tehniskā atbalsta darbinieks IT aprīkojuma pārvaldības un IT infrastruktūras darbības organizatoriskam un tehniskam atbalstam;

13.6.4. nodrošina projekta ietvaros iegādātā IT aprīkojuma uzturēšanu, apkopi un ilgtspēju (apdrošināšanu vai aizvietošanu);

13.6.5. sankcijas, ja netiek izpildītas sadarbības līgumā minētās saistības.

(Grozīts ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 432)

14. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sadarbības partneru pienākumu izpildi projekta īstenošanā un sadarbības partnera īstenotajām funkcijām projektā, tai skaitā novēršot dubultā finansējuma risku.

15. Atbalsts šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās darbības ietvaros tiek sniegts proporcionāli izglītojamo skaitam izglītības iestādē 7.–9. klasē atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2021. gada 1. septembri.

IV. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

16. Pasākuma ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

16.1. mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās portatīvās datortehnikas iegāde;

16.2. metodiskais un konsultatīvais atbalsts pašvaldībām un valsts dibinātajām izglītības iestādēm izglītības procesa digitalizācijas īstenošanai, mērķtiecīgai IT risinājumu un aprīkojuma pārvaldībai un izmantošanai mācību procesā;

16.3. projekta vadība un īstenošana;

16.4. projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi.

17. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri projekta īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi veic saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu konkursa procedūru. Atbalstāma ir vides prasību integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

18. Īstenojot šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās portatīvās datortehnikas iegādei Izglītības un zinātnes ministrija izveido Elektroniskās iepirkumu sistēmas iepirkuma katalogu un veic pasūtījumu sadarbībā ar pašvaldībām, kas līdz 2022. gada 1. jūlijam ir noslēgušas sadarbības līgumu. Valsts izglītības satura centrs sekmē šo procesu un ir atbildīgs par šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanu.

(MK 26.04.2022. noteikumu Nr. 258 redakcijā)

19. Projekta ietvaros ir atbalstāmas darbības, kas minētas šo noteikumu 16. punktā un sekmē pasākuma mērķa un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, risinot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam noteiktos izaicinājumus un problēmas.

20. Pasākuma ietvaros plāno šādus izmaksu veidus:

20.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas paredzētas projekta darbību īstenošanai un tieši saistītas ar projekta mērķu sasniegšanu, un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma;

20.2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta veicamo darbību īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

21. Tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

21.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas (izņemot virsstundas) saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

21.1.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

21.1.2. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai;

21.2. mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās portatīvās datortehnikas un programmatūras iegādes izmaksas;

21.3. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 16.1. un 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un sadarbības partnera īstenošanas personālam šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Iekšzemes komandējumu izmaksas tiek segtas atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" iekļautajiem nosacījumiem;

21.4. ārvalstu komandējumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera īstenošanas personālam šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

21.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana, izņemot darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanas kompensāciju par nobraukto kilometru) finansējuma saņēmēja projekta vadības un īstenošanas personālam šo noteikumu 16.1. un 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un sadarbības partnera īstenošanas personālam šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Degvielas izmaksas vieglajam transportlīdzeklim un reģionālās starppilsētu nozīmes un reģionālās vietējas nozīmes sabiedriskā transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" iekļautajiem nosacījumiem;

21.6. veselības apdrošināšanas izmaksas un obligāto veselības pārbaužu izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības un finansējuma saņēmēja un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam sadarbības partnera projekta īstenošanas personālam, ja minētais personāls ir nodarbināts normālo darba laiku. Veselības apdrošināšanas izmaksas attiecināmas tikai uz periodu, kad minētais personāls ir nodarbināts projektā;

21.7. pakalpojumu un piegādes izmaksas finansējuma saņēmējam šo noteikumu 16.1. un 16.3. apakšpunktā un šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam sadarbības partnerim šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, tai skaitā tulkošanas, ekspertīzes un konsultāciju pakalpojumu, ārvalstu ekspertu, ietekmes izvērtējuma un monitoringa izmaksas;

21.8. informatīvo, mācību un metodisko materiālu izstrādes, tulkošanas, adaptācijas, sagatavošanas publicēšanai un publicēšanas izmaksas šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās darbības īstenošanai;

21.9. pedagogiem, izglītības iestāžu un pašvaldību speciālistiem un darbiniekiem paredzētu informatīvu un mācību semināru, pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un nodrošināšana, kā arī profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana par izglītības procesa digitalizācijas īstenošanu un ieviešanu šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

21.10. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

22. Tiešajām projekta vadības personāla atlīdzības izmaksām ir šādi izmaksu ierobežojumi:

22.1. tās nepārsniedz 56 580 euro gadā, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir lielākas par pieciem miljoniem euro;

22.2. nepārsniedz 24 426 euro gadā, pieskaitot 0,64 procentus no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet neieskaitot tiešās personāla izmaksas, ja tiešās attiecināmās izmaksas ir līdz pieciem miljoniem euro (ieskaitot).

23. Plānojot šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās personāla izmaksas, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris veic darba laika uzskaiti par projekta vadības un īstenošanas personāla projekta ietvaros veiktajām funkcijām un nostrādāto laiku un nodrošina, ka personālam, kas nodarbināts:

23.1. pilnu darba laiku, nepilnu darba laiku vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, tiešajās attiecināmajās personāla izmaksās iekļauj darba algu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas;

23.2. daļlaiku mazāk nekā 30 procentu apmērā no normālā darba laika, atlīdzības izmaksas tiek veiktas saskaņā ar finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera atalgojuma politikā noteikto stundas atlīdzības likmi, ņemot vērā projektā nostrādāto stundu skaitu. Tiešajās attiecināmajās personāla atlīdzības izmaksās iekļauj darbinieka darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no apliekamajām attiecināmajām izmaksām, bet neiekļauj normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā noteiktās piemaksas un sociālo garantiju izmaksas.

24. Šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 21.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu vai rīkojumu par iecelšanu amatā.

25. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

26. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un radušās ne agrāk kā 2020. gada 1. februārī.

V. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

27. Projekta īstenošanā finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri ievēro šādus nosacījumus:

27.1. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī tos nav plānots finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;

27.2. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, kā arī normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

27.3. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

27.4. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

28. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

28.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā projekta īstenošana nenotiek atbilstoši projektā noteiktajiem termiņiem vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķa un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

28.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

29. Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

30. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
finanšu ministrs J. Reirs

Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 785Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 08.12.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 07.12.2021. OP numurs: 2021/236.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328183
{"selected":{"value":"12.08.2023","content":"<font class='s-1'>12.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.08.2023","iso_value":"2023\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.04.2022","iso_value":"2022\/04\/29","content":"<font class='s-1'>29.04.2022.-11.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2021","iso_value":"2021\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2021.-28.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.08.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"