Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 774

Rīgā 2021. gada 30. novembrī (prot. Nr. 78 2. §)
Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
17. panta pirmo un 1.1 daļu un 17.1 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā no akcīzes nodokļa (turpmāk – nodoklis) atbrīvo denaturētus tabakas izstrādājumus;

1.2. nosacījumus, kādi tabakas izstrādājumi ir uzskatāmi par denaturētiem;

1.3. kārtību, kādā no nodokļa atbrīvo tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus iznīcina vai izmanto kvalitātes noteikšanai.

2. Noteikumi neattiecas uz konfiscētiem tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem.

II. Denaturētie tabakas izstrādājumi

3. Par denaturētiem tabakas izstrādājumiem uzskata produktus, kuri atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1. tie ir sasmalcināti ļoti sīkās daļās (putekļos), kas neatgriezeniski liedz iespēju izmantot šos produktus citu tabakas izstrādājumu ražošanai vai patērēšanai;

3.2. tiem ir pievienotas ķīmiskas vielas, kas neatgriezeniski liedz iespēju izmantot šos produktus citu tabakas izstrādājumu ražošanai vai patērēšanai.

4. Lai piemērotu nodokļa atbrīvojumu par denaturētiem tabakas izstrādājumiem, denaturēšanu akcīzes preču noliktavā veic apstiprināts akcīzes preču noliktavas turētājs (turpmāk – noliktavas turētājs), kuram atļauts veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem. Noliktavas turētājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pirms tabakas izstrādājumu denaturēšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par denaturēšanas laiku un veidu. Tabakas izstrādājumus denaturē, kā arī atbilstības novērtēšanai nepieciešamo denaturēto tabakas izstrādājumu paraugu ņem Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotās amatpersonas klātbūtnē.

5. Denaturētus tabakas izstrādājumus atļauts ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja tos pārvieto uz akcīzes preču noliktavu, kurā atļauts veikt tabakas izstrādājumu denaturēšanu. Noliktavas turētājs atbild par turpmākajām darbībām ar denaturētiem tabakas izstrādājumiem.

6. Tabakas izstrādājumi (arī tie, kuri ievesti no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis) tiek uzskatīti par denaturētiem, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām un ir piegādāti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja minētie tabakas izstrādājumi neatbilst šo noteikumu prasībām vai netiek piegādāti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, tiem piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli". Šajā gadījumā par akcīzes nodokļa maksāšanu atbildīgs ir noliktavas turētājs.

7. Denaturētos tabakas izstrādājumus ir atļauts piegādāt tikai tiem komersantiem, zemnieku saimniecībām un citiem uzņēmumiem, kuri denaturētos tabakas izstrādājumus izmanto augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un līdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanā un kuri ir saņēmuši atbilstošu Zemkopības ministrijas apliecinājumu.

8. Noliktavas turētājs nodokli par denaturētajiem tabakas izstrādājumiem nemaksā, ja tos piegādā šo noteikumu 7. punktā minētajām personām.

9. Denaturētus tabakas izstrādājumus atbrīvo no nodokļa, ja noliktavas turētājs akcīzes nodokļa deklarācijai pievieno:

9.1. ziņas par denaturēto tabakas izstrādājumu daudzumu;

9.2. ziņas par nodokļu maksātāju, kuram denaturētie tabakas izstrādājumi tiks piegādāti (nosaukums, adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs);

9.3. ziņas, ka denaturētie tabakas izstrādājumi tiks piegādāti komersantiem, kas ir saņēmuši šo noteikumu 7. punktā minēto Zemkopības ministrijas apliecinājumu;

9.4. šo noteikumu 7. punktā minēto Zemkopības ministrijas apliecinājumu, kas izsniegts personai, kurai denaturētie tabakas izstrādājumi tiks piegādāti (iesniedz apstiprinātu kopiju).

III. Kārtība, kādā no nodokļa atbrīvo tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, kurus izmanto kvalitātes noteikšanai vai iznīcina

10. Nodokļa maksātājs nemaksā nodokli par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai, tai skaitā testēšanas rezultātu pareizības pārbaudei, ja viņš Valsts ieņēmumu dienestā papildus nodokļa deklarācijai iesniedz testēšanas pārskatu (ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, iesniedz tā tulkojumu valsts valodā), kuru izsniegusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā laboratorija, kas noteikusi minēto preču kvalitāti, vai attiecīgās testēšanas laboratorijas apliecinājumu (ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, iesniedz tā tulkojumu valsts valodā), ka preces tiks izmantotas testēšanas rezultātu pareizības pārbaudei.

11. Šo noteikumu 10. punktā minētajā pārskatā vai apliecinājumā norāda tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu kvalitātes noteikšanai izmantoto vai testēšanas rezultātu pareizības pārbaudei paredzēto minēto preču veidu un daudzumu, kā arī ziņas par akcīzes nodokļa markām (sērija, numuru intervāls, cigaretēm – arī maksimālā mazumtirdzniecības cena un cigarešu skaits paciņā), ja tabakas izstrādājumi, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti ir marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli".

12. Lai iznīcināmos tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas atbrīvotu no nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmo daļu un 17.1 panta pirmo daļu, noliktavas turētājs tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas iznīcina iekārtās, kuru darbībai ir izsniegta atļauja piesārņojošās darbības veikšanai atbilstoši piesārņojuma jomas normatīvajiem aktiem.

13. Lai iznīcināmos tabakas aizstājējproduktus atbrīvotu no nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17.1 panta pirmo daļu, noliktavas turētājs tabakas aizstājējproduktus iznīcina iekārtās, kuru darbībai ir izsniegta atļauja piesārņojošās darbības veikšanai atbilstoši piesārņojuma jomas normatīvajiem aktiem. Tabakas aizstājējproduktu primāro iepakojumu drīkst sadedzināt speciāli atkritumu sadedzināšanai aprīkotās iekārtās vai nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuru darbībai ir izsniegta atļauja piesārņojošās darbības veikšanai atbilstoši piesārņojuma jomas normatīvajiem aktiem.

14. Šo noteikumu 12. un 13. punktā minētajā gadījumā noliktavas turētājs tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu iznīcināšanas vietu un laiku saskaņo ar attiecīgo pašvaldību.

15. Vismaz piecas darbdienas pirms tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu iznīcināšanas noliktavas turētājs rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par minēto produktu iznīcināšanas laiku un vietu, produktu veidu, nosaukumu, daudzumu un norāda informāciju par markām, ja tās ir piestiprinātas (sērija, numuru intervāls). Valsts ieņēmumu dienests izvērtē nepieciešamību piedalīties minēto produktu iznīcināšanā.

16. Par tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu iznīcināšanu sastāda iznīcināšanas aktu. Iznīcināšanas aktu paraksta noliktavas turētāja pārstāvis un Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona, ja tā ir piedalījusies preču iznīcināšanā.

17. Par iznīcinātiem tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes), elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem aktā norāda iznīcināto minēto produktu veidu, nosaukumu un kopējo daudzumu. Ja iznīcinātie tabakas izstrādājumi ir cigaretes, aktā norāda to nosaukumu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu, cigarešu skaitu paciņā un kopējo daudzumu (gabalos). Ja tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem ir piestiprinātas akcīzes nodokļa markas, tad aktā norāda informāciju par akcīzes nodokļa markām (sērija, numuru intervāls).

18. Tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu iznīcināšanas akts apliecina noliktavas turētāja tiesības piemērot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

IV. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 25. marta noteikumus Nr. 173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 56. nr.; 2005, 115. nr.; 2010, 51./52. nr.; 2018, 236. nr.).

20. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2011. gada 21. jūnija Direktīvas 2011/64/ES par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
finanšu ministrs J. Reirs

Finanšu ministra vietā ‒
vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 774Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 232, 01.12.2021. OP numurs: 2021/232.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
328007
01.01.2022
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"