Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ādažu novada domes 2023. gada 24. maija saistošos noteikumus "Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā".
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2021

Ādažos 2021. gada 27. oktobrī
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13 § 39)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem (turpmāk – pabalsts), kā arī tā apmēru un izmaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai nodibinājusi pagaidu aizgādnību (turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja:

2.1. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

2.2. aizgādnībā esošas personas deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ādažu novada administratīvajā teritorijā līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3. Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir:

3.1. 30,00 euro mēnesī;

3.2. 15,00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

4. Ja aizgādnībā esošai personai ir divi vai vairāki aizgādņi, pabalsts tiek izmaksāts vienam aizgādnim.

5. Pabalstu piešķir Ādažu novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība

6. Pabalsta saņemšanai aizgādnis iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam. Papildu informāciju lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests iegūst no bāriņtiesas.

7. Sociālais dienests pieņem vienu no lēmumiem 10 darba dienu laikā no visu dokumentu saņemšanas:

7.1. par pabalsta piešķiršanu;

7.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

8. Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

9. Pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 15. datumam, pārskaitot to uz aizgādņa iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

10. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī no 3. punktā noteiktā pabalsta apmēra.

11. Ja mainās 2. un 3. punktā minētie nosacījumi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam no 3. punktā noteiktā pabalsta apmēra.

12. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums trīs darba dienu laikā rakstveidā informēt Sociālo dienestu, ja aizgādnībā esošā persona:

12.1. mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Ādažu novada administratīvās teritorijas;

12.2. ievietota institūcijā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;

12.3. atgriezusies dzīvesvietā no institūcijas vai ārstniecības iestādes;

12.4. mirusi.

13. Ja aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par 12. punktā minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums atmaksāt pašvaldībai nepamatoti saņemto pabalsta summu. Neizpildes gadījumā nepamatoti saņemto pabalsta summu piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14. Bāriņtiesa trīs darbdienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu, ja aizgādnis līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada aizgādnības pārvaldību. Sociālais dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad saņemta informācija no bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. Ja aizgādnis norēķina iesniegšanas termiņu kavējis trīs mēnešus, pabalsta izmaksu atsāk no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalsta summu.

15. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:

15.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Ādažu novada administratīvās teritorijas, izņemot 2.2. apakšpunktā minēto gadījumu;

15.2. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

15.3. bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

15.4. tiesa aizgādnībā esošajai personai atceļ rīcībspējas ierobežojumu, izbeidz pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

16. Bāriņtiesa trīs darba dienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu par 15.3. apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanu.

17. Pabalstu par mēnesi, kurā tā izmaksa pārtraukta vai izbeigta 15. punktā minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un 3. punktā noteiktā pabalsta apmēram.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

18. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

19. Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2017. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 4/2017 "Par pabalstu aizgādībā esošu personu aizgādņiem".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2021 "Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

1.2. Saskaņā ar Civillikuma 355. pantu, aizgādņus pār pilngadīgajiem pēc tiesas sprieduma ieceļ attiecīgā bāriņtiesa. Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem. Par pienākumu pildīšanu aizgādņi nesaņem nekāda veida atlīdzību vai materiālu atbalstu ne no valsts, ne no pašvaldības.

1.3. Lai motivētu personas uzņemties aizgādņa pienākumus un atbalstītu personas, kuras bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādņiem pilngadīgai personai, apzinīgi pildīt savus pienākumus, ir nepieciešams ieviest jaunu pašvaldības materiālā atbalsta veidu – pabalstu aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgādņiem un pieņemt jaunus saistošos noteikumus (turpmāk – Noteikumi).

1.4. Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Tiesības saņemt pabalstu būs personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja aizgādnībā esošā persona deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Ādažu novada administratīvajā teritorijā, vai aizgādnībā esošas personas deklarētā pamata dzīvesvieta līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Ādažu novada administratīvā teritorija;

2.2. Pabalsta apmērs ir 30,- EUR mēnesī, bet, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē, tad 15,- EUR mēnesī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 2022. gada pašvaldības budžetā šim mērķim papildus ir jāparedz 360,- EUR.

3.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētās un dzīvojošās personas, kuras ar bāriņtiesas lēmumu ir ieceltas par pilngadīgas personas aizgādni.

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada pašvaldības Sociālais dienests.

5.2. Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības privātpersonai pabalsta saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā.

6.2. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 27.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 26.11.2021. OP numurs: 2021/229.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327903
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)