Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 20/2021

Ādažos 2021. gada 27. oktobrī
Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13 § 38)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma
3. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
I. Vispārīgie nosacījumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai (turpmāk – pabalsts), tā apmēru, kā arī piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā un faktiski tajā dzīvo.

3. Pabalsts paredzēts aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai:

3.1. pensijas vecumu sasniegušām personām, personām ar I un II grupas invaliditāti, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi un noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

3.2. bērniem invalīdiem, kuriem ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Pabalsta apmērs

5. Pabalsta apmēru nosaka atkarībā no klienta funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem par sociālo pakalpojumu saņemšanu, ko nosaka sociālā darba speciālists.

6. Pabalsta apmērs ir:

6.1. personām, kurām noteikts I aprūpes līmenis – 53,- euro mēnesī;

6.2. personām, kurām noteikts II aprūpes līmenis – 107,- euro mēnesī;

6.3. personām, kurām noteikts III aprūpes līmenis – 160,- euro mēnesī;

6.4. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām, kurām noteikts IV aprūpes līmenis – 214,- euro mēnesī.

7. Pabalstu izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

8. Mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli izvērtē atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

9. Pabalstu piešķir neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju:

9.1. bērna invalīda no pusotra gada vecuma, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, un VDEĀVK ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību vecākam (aizbildnim), un bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt izglītības iestādi vai dienas centru;

9.2. personai ar I un II grupas invaliditāti, kuras vienīgie ienākumi ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā kopš bērnības un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, ja personai ir funkcionālie traucējumi un persona veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt dienas centru.

10. Personai nav tiesību vienlaicīgi ar šo pabalstu saņemt aprūpes mājās pakalpojumu vai citus aprūpes pakalpojumus Eiropas Savienības projektu ietvaros.

11. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis iesniedz Sociālajam dienestam:

11.1. iesniegumu;

11.2. aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju 8. punktā noteiktajā gadījumā;

11.3. ģimenes ārsta izziņu (forma Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību, kas izdota ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas;

11.4. citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

12. Sociālais dienests:

12.1. reģistrē iesniegumu;

12.2. apmeklē personu tā dzīvesvietā, novērtē personas vajadzības, pašaprūpes spējas un nosaka aprūpes līmeni, aizpildot novērtēšanas karti;

12.3. pieprasa no citiem informācijas avotiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;

12.4. mēneša laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, nosakot aprūpes līmeni un pabalsta apmēru, vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu, norādot pamatojumu un tā apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

13. Pabalstu piešķir uz iztikas līdzekļu deklarācijas darbības periodu, pārējos gadījumos pabalsta nepieciešamību pārskata ne retāk kā reizi gadā.

14. Pabalstu nepiešķir vai pārtrauc:

14.1. ja persona atgūst pašaprūpes spējas un pabalsts aprūpes vai kopšanas nodrošināšanai turpmāk nav nepieciešams;

14.2. ja persona ilgāk par mēnesi atrodas ārstniecības vai rehabilitācijas iestādē;

14.3. ja persona ievietota ilgstošas sociālās aprūpes iestādē;

14.4. ja persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

14.5. ja persona rakstiski atsakās no pabalsta;

14.6. ja beigusies iztikas līdzekļu deklarācija, vai arī persona turpmāk neatbilst šo noteikumu nosacījumiem.

15. Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja kredītiestādes kontu katru mēnesi.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

16. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

17. Komisijas lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

18. Šie noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.

19. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2021 "Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nepieciešami, lai sniegtu materiālu atbalstu aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai pensijas vecuma sasniegušām personām, personām ar I un II grupas invaliditāti un bērniem invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj veikt ikdienas mājas darbus un aprūpi.

Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešās daļas.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt noteikumus par materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir materiālu atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, to apmēru, kā arī piešķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme 2022. gadā 19 000 euro uz pašvaldības budžetu, jo līdz šim Carnikavas pagastā nav bijis materiālais atbalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai.

Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētās un dzīvojošās pensijas vecumu sasniegušas personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi un noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kā arī bērni invalīdi, kuriem ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi.

Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada sociālais dienests.

Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības privātpersonai materiālā atbalsta saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 20/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 229, 26.11.2021. OP numurs: 2021/229.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327902
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"