Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 752

Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 17. §)
Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
8. panta trešo daļu, 13. panta trešo daļu un 16.1 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. bezdarbnieka pabalsta vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumus un kārtību;

1.2. bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību;

1.3. dokumentus, kas apliecina tiesības uz bezdarbnieka pabalstu un apbedīšanas pabalstu;

1.4. kārtību, kādā personai ir pienākums atmaksāt valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālajā budžetā saņemtā bezdarbnieka pabalsta summu, ja, izpildot tiesas spriedumu, tiesas apstiprinātu izlīgumu ar darba devēju vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu, no darba devēja par labu personai tiek piedzīta un izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu attiecīgajā bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periodā.

II. Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšana bezdarbnieka pabalstam

2. Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai aprēķina no apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāra mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms tā mēneša, kurā persona:

2.1. ieguvusi bezdarbnieka statusu vai pieprasījusi bezdarbnieka pabalstu likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā gadījumā un kuras apdrošināšanas iemaksu algai, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā 12 kalendāra mēnešu periodā, attiecīgajos kalendāra mēnešos ir vienāda alga, aprēķinam izmantojot šādu formulu:
 

Vd = (A1 + A2 + .. + A12) : D, kur

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2 .. A12 – apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā mēnesī, neieskaitot tajā apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai laikā, kad persona ir bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, ievērojot šo noteikumu 7. punktā noteiktos gadījumus;

D – likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā periodu, kura laikā persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nav bijusi pakļauta apdrošināšanai bezdarba gadījumam, kā arī neieskaitot tajā kalendāra dienas, kurās persona ir bijusi bērna kopšanas atvaļinājumā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, un šo noteikumu 7. un 24. punktā minēto periodu;

2.2. ieguvusi bezdarbnieka statusu vai pieprasījusi bezdarbnieka pabalstu likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā gadījumā un kuras apdrošināšanas iemaksu algai, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā 12 kalendāra mēnešu periodā, attiecīgajos kalendāra mēnešos ir atšķirīgi apmēri, aprēķinam izmantojot šādu formulu:

 

Vd = (A1 + A2 + .. + A10× X2) : Dd, kur
X1

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

A1, A2 .. A10 – apdrošināšanas iemaksu algas summa, kas gūta likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā 12 kalendāra mēnešu perioda attiecīgajā mēnesī, neieskaitot minētajā periodā tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga, sākot no 12 kalendāra mēnešu perioda sākuma, kā arī neieskaitot šā perioda apdrošināšanas iemaksu algas summā apdrošināšanas iemaksu algu, kas gūta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā vai laikā, kad persona ir bijusi atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, ievērojot šo noteikumu 7. punktā noteiktos gadījumus;

X1 – vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā iekļauto mēnešu skaits, neieskaitot minētajā periodā tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga;

X2 – vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķinā iekļauto mēnešu skaits;

Dd – likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktā perioda kalendāra dienu skaits, neieskaitot tajā kalendāra dienas, kurās persona saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nav bijusi pakļauta apdrošināšanai bezdarba gadījumam, ir bijusi bērna kopšanas atvaļinājumā, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā vai atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, un šo noteikumu 7. un 24. punktā minēto periodu.

(Grozīts ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 415, sk. grozījumu 3. punktu)

3. Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kāds bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā.

4. Personai, kurai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir sasniedzis attiecīgajam kalendāra gadam noteikto maksimālo apmēru, aprēķinot kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, piemēro iemaksu algas izlīdzināšanu par attiecīgā pārskata gada kalendāra mēnešiem, kuros persona bijusi sociāli apdrošināta bezdarba gadījumam, reizinot aprēķinā iekļaujamā attiecīgā kalendāra gada 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu gada maksimālā apmēra ar aprēķinā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanai iekļautā kalendāra mēneša dienu skaitu, kurās persona ir bijusi pakļauta bezdarba apdrošināšanai.

5. Bezdarbniekam, kurš likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā daļā noteiktajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periodā ir bijis bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, nav bijis nodarbināts un darba ņēmējam un darba devējam iemaksas bezdarba gadījumam šajā periodā nebija jāveic, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka, to aprēķinot no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par nepārtrauktu 12 mēnešu periodu, kurā pēdējās iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vai bija jāveic darba ņēmējam un darba devējam. Šādā gadījumā bezdarbnieka pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par bezdarbnieka pabalsta apmēru, kas ir noteikts likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 7. panta otrajā daļā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 398 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

6. Bezdarbniekam, kurš likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 8. panta pirmajā daļā noteiktajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas perioda daļā ir bijis bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā un darba ņēmējam un darba devējam iemaksas bezdarba gadījumam šajā periodā nebija jāveic, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu nosaka, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas periodā neieskaitot bērna kopšanas atvaļinājuma, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dienas.

7. Likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam8. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neiekļauj kalendāra mēnesi, kurā:

7.1. persona ir bijusi bērna kopšanas atvaļinājumā, atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā, un darba devējs saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu personai ir izmaksājis piemaksas vai prēmijas par darba izpildi pirms atvaļinājuma piešķiršanas vai pabalstus un cita veida atlīdzību, kas nav tieši saistīta ar darba izpildi;

7.2. par visu kalendāra mēnesi personai ir piešķirts un izmaksāts slimības pabalsts un darba devējs saskaņā ar darba koplīgumu vai darba līgumu vienlaikus ir izmaksājis piemaksu vai prēmiju par darba izpildi pirms pārejošas darbnespējas vai cita veida pabalstu vai atlīdzību, kas nav tieši saistīta ar darba izpildi.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 415 redakcijā, sk. grozījumu 3. punktu)

III. Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēra aprēķināšana

8. Bezdarbnieka pabalsta apmēru mēnesī aprēķina par kalendāra dienām un proporcionāli apdrošināšanas stāžam:

8.1. bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz 30 gadiem un vairāk – izmantojot šādu formulu:

Pb = Vd x Dn x St, kur

Pb – bezdarbnieka pabalsta apmērs;

Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga;

Dn – bezdarba perioda kalendāra dienu skaits mēnesī, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

St – 0,5 – bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no viena gada līdz deviņiem gadiem (ieskaitot); 0,55 – bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot); 0,6 – bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 20 līdz 29 gadiem (ieskaitot); 0,65 – bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu 30 gadu un vairāk;

8.2. bezdarbniekiem, par kuriem pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas tikai no valsts pamatbudžeta, kā arī likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5. panta trešajā daļā noteiktajiem bezdarbniekiem – izmantojot šādu formulu:

Pb =Pn x 2 x 0,6 x 12 x Dn, kur
365

Pb – bezdarbnieka pabalsta apmērs;

Pn – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kāds bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā ir spēkā atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta 1.1 daļai;

Dn – bezdarba perioda kalendāra dienu skaits, kas jāapmaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9. Ja bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laikā persona iesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinošus papildu dokumentus par uzkrātajiem darba un darbam pielīdzinātajiem periodiem līdz 1995. gada 31. decembrim, piešķirto bezdarbnieka pabalstu pārrēķina no pabalsta piešķiršanas dienas, pamatojoties uz pabalsta saņēmēja iesniegumu.

10. Apbedīšanas pabalsta apmēru bezdarbnieka un bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pa = Pn x 3, kur

Pa – apbedīšanas pabalsta apmērs;

Pn – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs, kāds bezdarbnieka nāves dienā ir spēkā atbilstoši Valsts sociālo pabalstu likuma 13. panta 1.1 daļai.

IV. Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršana un izmaksa un izmaksātā bezdarbnieka pabalsta atmaksāšana

11. Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai bezdarbnieks pēc izvēles vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk – aģentūra) nodaļām vai Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm iesniedz rakstisku iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu (var izmantot aģentūras tīmekļvietnē www.vsaa.gov.lv ievietoto veidlapu vai Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu). Iesniegumā norāda pabalsta pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru un:

11.1. ja persona pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas audzināja bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, norāda bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu;

11.2. ja persona pēc invaliditātes ir atguvusi darbspējas, norāda informāciju par invaliditātes noteikšanas termiņiem;

11.3. ja pabalsta pieprasītājs pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas ir bijis nodarbināts citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, Šveices Konfederācijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē vai valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgts starptautisks līgums sociālās drošības jomā, norāda ziņas par nodarbinātības valsti, nodarbinātības perioda sākuma un beigu datumu, sociālās apdrošināšanas numuru nodarbinātības valstī, kā arī iesniedz pabalsta pieprasītāja rīcībā esošos dokumentus par nodarbinātību;

11.4. ja aģentūras rīcībā nav visa nepieciešamā informācija par bezdarbnieka nodarbinātības vai sociālās apdrošināšanas periodiem, bezdarbnieks uzrāda darba grāmatiņu (darba līguma grāmatiņu) un citus sociālās apdrošināšanas periodu un veikto apdrošināšanas iemaksu apliecinošus dokumentus (izziņas, darba līgumus un to izpildi apliecinošus dokumentus).

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 415 redakcijā)

12. Ja par bezdarbnieku pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus un attiecīgā persona pieder pie kādas likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 5. panta trešajā daļā minētās bezdarbnieku kategorijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija elektroniski iesniedz aģentūrā šo piederību apliecinošu informāciju.

13. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanai bezdarbnieka un bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā persona pēc izvēles vienā no aģentūras nodaļām iesniedz rakstisku iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (var izmantot aģentūras tīmekļvietnē www.vsaa.gov.lv ievietoto veidlapu vai Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo elektronisko pakalpojumu). Iesniegumā norāda pabalsta pieprasītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru un mirušā bezdarbnieka vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un miršanas datumu.

14. Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka šo noteikumu 11. un 13. punktā minētajā iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.

15. Nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, aģentūras nodaļa pārbauda, vai attiecīgajai personai ir bezdarbnieka statuss, vai attiecīgā persona ir bijusi sociāli apdrošināta bezdarba gadījumam, vai bezdarbnieka pabalsta pieprasītājs ir citas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes piešķirtā bezdarbnieka pabalsta saņēmējs, vai bezdarbnieka pabalsta pieprasītājs nav sasniedzis likumā "Par valsts pensijām" noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu, vai viņš nav persona ar invaliditāti – speciālās valsts vecuma pensijas saņēmējs, vai viņš nesaņem izdienas pensiju vai vecuma pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem, vai slimības pabalstu, maternitātes pabalstu un vecāku pabalstu.

16. Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aģentūras nodaļa pieņem mēneša laikā pēc visas pabalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un citām kompetentajām iestādēm. Minēto lēmumu aģentūras nodaļa paziņo bezdarbniekam atbilstoši Paziņošanas likumam.

17. Likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, un to izmaksā par bezdarba periodu, kurā pabalsta pieprasītājs nav darba attiecībās, pēc tam, kad ir saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras apstiprinājums par to, ka personai ir bezdarbnieka statuss, un no Valsts ieņēmumu dienesta ir saņemtas darba devēja iesniegtās ziņas par to, ka attiecīgā persona ir zaudējusi darba ņēmēja statusu.

18. Likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajā gadījumā bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Bezdarbnieka pabalstu izmaksā par to bezdarba periodu, kurā pabalsta pieprasītājs nav darba attiecībās. Bezdarbnieka pabalstu sāk izmaksāt pēc tam, kad ir saņemts Nodarbinātības valsts aģentūras apstiprinājums par to, ka personai ir bezdarbnieka statuss, un no Valsts ieņēmumu dienesta ir saņemtas darba devēja iesniegtās ziņas par to, ka attiecīgā persona ir zaudējusi darba ņēmēja statusu.

19. Bezdarbnieka pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi.

20. Apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" 12. panta otro un trešo daļu pēc šo noteikumu 13. punktā minētā iesnieguma un ziņu no Fizisko personu reģistra saņemšanas par personas nāvi.

21. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aģentūras nodaļa pieņem piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20. punktā minēto nosacījumu izpildes.

22. Ja, izpildot attiecīgo tiesas spriedumu, tiesas apstiprinātu izlīgumu ar darba devēju vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu, no darba devēja par labu personai tiek piedzīta un izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu attiecīgajā bezdarbnieka pabalsta saņemšanas periodā, persona:

22.1. piecu darbdienu laikā pēc atlīdzības par darba piespiedu kavējumu izmaksas informē par to jebkuru aģentūras nodaļu;

22.2. piecu darbdienu laikā pēc aģentūras paziņojuma par saņemtās bezdarbnieka pabalsta summas atmaksāšanu minēto summu pārskaita aģentūras norādītajā kontā.

V. Noslēguma jautājumi

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumus Nr. 866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 167. nr.; 2009, 81., 170., 204. nr.; 2010, 93. nr.; 2012, 11. nr.; 2016, 29. nr.; 2020, 93A., 247. nr.).

24. Aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neieskaita kalendāra dienas, par kurām persona saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu, vecāku pabalsta turpinājumu, slimības palīdzības pabalstu, atbalstu dīkstāvē esošu darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai.

25. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 752Pieņemts: 16.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 22.11.2021. OP numurs: 2021/225.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
327745
{"selected":{"value":"01.10.2023","content":"<font class='s-1'>01.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.10.2023","iso_value":"2023\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-30.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)