Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/21

Ulbrokā 2021. gada 27. oktobrī
Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā
Apstiprināti ar
Ropažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra lēmumu
(sēdes prot. Nr. 14/2021, 44. p.)

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu
un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža
" 22. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku ciršana ārpus meža pilsētas vai ciema Ropažu novada administratīvajā teritorijā, koku ciršanas publiskas apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu.

2. Noteikumi ir saistoši visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai zemesgrāmatā.

3. Noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Ropažu novada pašvaldības policija un Ropažu novada Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa (turpmāk – NĪ nodaļa).

4. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Meža likumu un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža".

5. Ja kokus cērt, pārkāpjot šajos noteikumos noteikto kārtību, tā ir uzskatāma par patvaļīgu darbību un noteikumu pārkāpējs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saucams pie administratīvās atbildības.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

6. Attiecīgās zemes īpašnieks (vai visi kopīpašnieki) vai tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotās personas (turpmāk – Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniedz Ropažu novada pašvaldībā (pagastu un pilsētas teritoriālajās pārvaldēs), iesniegumu (Pielikums Nr. 1) kurā jānorāda:

6.1. dati par koku ciršanas ierosinātāju: vārda, uzvārds, personas kods, deklarētā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (fiziskai personai), nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (juridiskai personai);

6.2. zemes vienības, kurā plāno cirst kokus, adresi un kadastra numuru;

6.3. nocērtamo koku skaitu, sugu un koka stumbra diametru;

6.4. koku ciršanas pamatojumu.

7. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

7.1. zemes gabala robežu plāna kopiju, kurā ir atzīmēti koki, kuru vēlās nocirst;

7.2. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par piekrišanu koku ciršanai. Ja koku ciršana paredzēta zemesgabalā, kas ietilpst dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajā daļā, kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju un shēmu ar norādītu koka atrašanās vietu;

7.3. ja cērt kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, koka fotofiksācijas dokumentus.

8. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža izskata Ropažu novada pašvaldības NĪ nodaļa, kas apseko objektu dabā, pirms atļaujas izsniegšanas nosaka zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības samazināšanu koku ciršanai un pieņem lēmumus par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža un zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu vai par atteikumu izsniegt atļauju. Atļauju paraksta Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta direktors.

9. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad lēmumu pieņem Ropažu novada pašvaldības dome.

10. Gadījumā, ja koks atrodas ciema vai pilsētas teritorijā, NĪ nodaļa aprēķina un nosūta iesniedzējam maksāšanas paziņojumu par zaudējumu atlīdzību par daudzveidības samazināšanu. NĪ nodaļa lēmumu par koku ciršanu izsniedz pēc zaudējumu atlīdzības samaksas.

11. Lai varētu saņemt koku ciršanas atļauju, kvīts par samaksu jāuzrāda Ropažu novada pašvaldībā.

12. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

13. NĪ nodaļas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Ropažu novada Administratīvo aktu strīdu komisijā. Ropažu novada Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

14. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Ropažu novada administratīvajā teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos (izņemot ielu, ceļu un meliorācijas objektu nodalījumu joslās, kur koki apdraud ēkas un infrastruktūras objektus). Atsevišķu publisko apspriešanu nerīko, ja koku ciršana ir nepieciešama pirms būvniecības, kura ir paredzēta spēkā esošā detālplānojumā, vai par kuru tiek rīkota publiskā apspriešana gadījumos, kad tas noteikts citos normatīvajos aktos.

15. NĪ nodaļa izvērtē, vai konkrētajā gadījumā ir rīkojama publiskā apspriešana un ierosina Ropažu novada pašvaldības domei rīkot publisko apspriešanu.

16. Lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu pieņem Ropažu novada pašvaldības dome. Publisko apspriešanu nodrošina Attīstības, īpašumu un investīciju departaments.

17. Publiskai apspriešanai nepieciešamos aprakstus, plānus un foto fiksācijas sagatavo ciršanas ierosinātājs. Pašvaldība nodrošina informācijas par publisko apspriešanu izvietošanu novada domes tīmekļa vietnē, redzamā vietā Ropažu novada pašvaldības domes ēkā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, un, ja ir iespējams, publicē Ropažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte".

18. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu izvieto redzamā vietā Ropažu novada pašvaldības domes ēkā Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā un pagastu un pilsētas teritoriālajās pārvaldēs, Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē un, ja laika ziņā ir iespējams, publicē Ropažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Tēvzemīte".

19. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10 darba dienām. Publiskā apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Ropažu novada pašvaldības dome.

IV. zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

20. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu Ropažu novada administratīvajā (ciemu un pilsētas) teritorijā, ko aprēķina pēc Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumā minētajiem koeficientiem, saskaņā ar šādu formulu:

Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR):

KD – koka diametra koeficients;

KS – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas;

KI – koka nociršanas iemesla koeficients;

KA – apdzīvotas vietas koeficients;

KV– koka atrašanās vietas koeficents;

PK – pašvaldības koeficients – 0.2.

V. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22. Atzīt par spēku zaudējušiem:

22.1. Garkalnes novada domes 2016. gada 26. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4 "Par koku ciršanu ārpus meža Garkalnes novadā";

22.2. Ropažu novada domes 2013. gada 28. augusta saistošos noteikumus Nr. 10 "Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novadā";

22.3. Stopiņu novada domes 2013. gada 13. marta saistošos noteikumus Nr. 25/12 "Par koku ciršanu ārpus meža Stopiņu novada administratīvajā teritorijā";

22.4. Inčukalna novada domes saistošos noteikumus Nr. 21/2012 "Par koku ciršanu ārpus meža Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā".

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Pielikums Nr. 1
Ropažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr. 21/21
"Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novada
administratīvajā teritorijā"
IESNIEGUMS
Koku ciršanai ārpus meža

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums 
Personas kods/Reģistrācijas Nr. 
Kontakttālrunis, e-pasts 

Īpašuma, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:

 
Koku ciršanas pamatojums: 
  
  
Zemes vienības kadastra apzīmējumsKoku sugaKoka stumbra diametrs (cm)Skaits
    
    
    

Pievienoti dokumenti:

1. 
2. 
Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 21/21 "Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.

1.2. Meža likuma 2. panta ceturtā daļa nosaka, ka pilsētu un ciemu teritorijā meža apsaimniekošanas papildu nosacījumus paredz arī pašvaldību saistošie noteikumi. Savukārt 8. panta otrā daļa nosaka, ka Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.

1.3. Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punkts nosaka, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā, kārtība, kādā izsniedz atļaujas koku ciršanai, publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības samazināšanu.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka gadījumus, kad nepieciešama publiskā apspriešana koku ciršanai ārpus meža, tādējādi dodot iespēju sabiedrībai piedalīties lēmumu pieņemšanā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav plānota.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Institūcija, kurā persona var vērties saistošo noteikumu piemērošanā ir Ropažu novada Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Nekustamā īpašuma nodaļa.

5.2. Saistošie noteikumi nosaka administratīvās procedūras personai un veicamās darbības ārpus meža zemēm esošo koku ciršanas atļaujas saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža Ropažu novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21/21Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 18.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 17.11.2021. OP numurs: 2021/224.19
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327721
18.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)