Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Saldus novada domes 2023. gada 30. marta saistošos noteikumus Nr. 8 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā".
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 53

Saldū 2021. gada 28. oktobrī
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt Saldus novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība), palīdzības reģistru veidus un kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība.

2. Tiesības saņemt palīdzību ir personām, kuras uz tiesiska pamata ir deklarējušas savu dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

3. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību, pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kurā norāda, nepieciešamo palīdzības veidu un norāda informāciju par personas piederību kādai no šajos noteikumos, likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajām kategorijām. Persona iesniedz informāciju apliecinošus dokumentus, ja informāciju nav iespējams iegūt no pašvaldībai pieejamajām datubāzēm.

(Grozīts ar Saldus novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

4. Lēmumu par personas reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistros (turpmāk – palīdzības reģistrs), dzīvojamās telpas vai sociālā dzīvokļa izīrēšanu, dzīvokļa maiņu un sociālajam dzīvoklim piemērojamo atlaidi normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā pieņem Saldus novada domes Mājokļu jautājumu komisija (turpmāk – Mājokļu jautājumu komisija).

4.1 Lēmumu par sociālā dzīvokļa statusu pašvaldībai piederošai dzīvojamai telpai, kura neatrodas sociālajā dzīvojamā mājā, noteikšanu vai atcelšanu pieņem Mājokļu jautājumu komisija.

(Saldus novada domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

II. Personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību, un palīdzības reģistru veidi

5. Papildus normatīvajos aktos noteiktajām personu kategorijām pašvaldība sniedz palīdzību šādām personu kategorijām:

5.1. personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu un ir izteikušas vēlēšanos īrēt lielāku vai labiekārtotāku dzīvojamo telpu;

5.2. personām, kuras īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu un ir izteikušas vēlēšanos īrēt mazāku vai mazāk labiekārtotu dzīvojamo telpu;

5.3. (svītrots ar Saldus novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1);

5.4. personām, kuras nodrošina ārpusģimenes aprūpi bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – bez vecāku gādības palicis bērns), ja Saldus novada bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par attiecīgā bērna ārpusģimenes aprūpi un ja personas līdzšinējā dzīvesvietā nav iespējams nodrošināt bērnam pilnvērtīgus dzīves apstākļus.

6. (Svītrots ar Saldus novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

7. Palīdzības saņemšanai personas tiek reģistrētas šādos pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistros (turpmāk – palīdzības reģistrs):

7.1. Palīdzības reģistrā Nr. 1 – "Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšana" tiek reģistrētas likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta pirmajā daļā minētās personas un šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētās personas.

7.2. Palīdzības reģistrā Nr. 2 – "Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu" tiek reģistrētas šo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktā minētās personas.

7.3. Palīdzības reģistrā Nr. 3 – "Sociālā dzīvokļa izīrēšana" tiek reģistrētas likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.6 panta pirmajā daļā minētās personas.

(Grozīts ar Saldus novada domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

8. Personas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību, palīdzības reģistros tiek reģistrētas tādā secībā, kādā tās pašvaldībā ir iesniegušas iesniegumu un visus dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņem attiecīgo palīdzību.

9. Personas tiek nodrošinātas ar dzīvojamo telpu, ievērojot dzīvojamajai telpai noteikto statusu un iesniegumu reģistrācijas secību.

10. Sagatavojot iesnieguma izskatīšanu Mājokļu jautājumu komisijā, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju vai dokumentus, ja sākotnēji tā ir bijusi nepietiekama, lai pieņemtu lēmumu, iegūt papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, kā arī pārbaudīt sniegto ziņu patiesumu valsts datu reģistros.

11. Ne retāk kā reizi gadā pašvaldība aktualizē reģistrēto personu rindas kārtas numurus un pārbauda, vai persona ir saglabājusi tiesības saņemt palīdzību. Nepieciešamības gadījumā lūdz personu iesniegt aktuālo informāciju un to apliecinošus dokumentus.

III. Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpa izīrēšana

12. Dzīvojamo telpu īres līguma termiņš ir līdz trīs gadiem.

13. Personai, kura īrē dzīvojamo telpu, pamatojoties uz šo noteikumu 5.4. apakšpunktu, saglabājas tiesības turpināt īrēt dzīvojamo telpu, ja persona bez vecāku gādības palikušu bērnu adoptē.

14. Tiesības īrēt dzīvojamo telpu 5.4. apakšpunktā un 15. punktā minētajām personām saglabājas līdz brīdim, kad bez vecāku gādības palicis bērns sasniedz pilngadību.

15. Ja bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas neīrē pašvaldības dzīvojamo telpu, kā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, vai nesaņem mājokļa pabalstu bez vecāku gādības palikušam bērnam, 14. punktā minētais termiņš tiek pagarināts līdz brīdim, kad bez vecāku gādības palicis bērns sasniedz 24 gadu vecumu.

16. Mājokļu jautājumu komisija, papildus likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 7. panta piektajā daļā noteiktajam, var pieņemt lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma 3. panta 1. punktā noteikto palīdzību:

16.1. ja persona pirms palīdzības lūgšanas pēdējo piecu gadu laikā ir atsavinājusi sev piederošo māju vai mājas daļu un ir zaudējusi tiesības uz tās lietošanu;

16.2. ja personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums ticis izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāpumu;

16.3. ja personai ir īres vai pakalpojumu maksas parāds par iepriekš īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu un tā nav noslēgusi vienošanos par parāda atmaksu vai nepilda šo vienošanos.

IV. Īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu

17. Persona, kura īrē pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata lietojumā esošu dzīvojamo telpu, var īrēto dzīvojamo telpu apmainīt:

17.1. pret mazāku vai mazāk labiekārtotu dzīvojamo telpu. Ja personai par dzīvojamo telpu ir īres un komunālo maksājumu parāds, lēmumu par dzīvojamās telpas maiņu pieņem pēc vienošanās par parāda apmaksu noslēgšanas;

17.2. pret lielāku vai labiekārtotāku dzīvojamo telpu sakarā ar bērna piedzimšanu vai citiem pamatotiem apstākļiem, ja personai par dzīvojamo telpu nav īres un komunālo maksājumu parāda.

18. Persona, kura vēlas veikt dzīvojamās telpas maiņu veselības stāvokļa dēļ, iesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kas pamato objektīvu dzīvojamās telpas maiņas pieprasījumu.

19. Noteikumu 17. punktā noteiktā īrētās dzīvojamas telpas maiņa tiek veikta, ņemot vērā attiecīgajai dzīvojamai telpai noteikto statusu.

V. Sociālajam dzīvoklim piemērojamā atlaide

20. Sociālā dzīvokļa īrniekam, kuram ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tiek piemērota atlaide 50 % apmērā no pašvaldības noteiktās īres maksas peļņas daļas attiecīgās kategorijas dzīvojamajām telpām, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem un maksājumiem dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas noteikti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un no maksas ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītiem pakalpojumiem (atkritumu apsaimniekošana, kanalizācija/asenizācija, aukstā un karstā ūdens padeve, siltumenerģija).

21. Sociālā dzīvokļa īrniekam, kuram nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tiek piemērota atlaide 50 % apmērā no pašvaldības noteiktās īres maksas peļņas daļas attiecīgās kategorijas dzīvojamajām telpām. Citas atlaides netiek piemērotas.

22. Maksas starpību par 20. un 21. punktā piemēroto atlaidi sedz no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar Saldus novada domes 23.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 76)

23. Lēmums par piemērojamo atlaidi tiek pieņemts vienlaicīgi ar lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu uz sociālā dzīvokļa īres līguma termiņu.

VI. Noslēguma jautājumi

24. Mājokļu jautājumu komisijas lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā.

25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Saldus novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 18 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā".

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Brocēnu novada pašvaldības domes 2018. gada 22. februāra saistošie noteikumi Nr. 8 "Par Brocēnu novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

27. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas palīdzības saņemšanai saskaņā ar šo noteikumu 25. un 26. punktā minētajiem saistošajiem noteikumiem un atbilst šo saistošo noteikumu nosacījumiem, saglabā vietu palīdzības reģistrā un tām ir tiesības šo noteikumu noteiktajā kārtībā saņemt palīdzību.

28. Dzīvojamo telpu īres un sociālo dzīvokļu īrniekiem, kuri īrē pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu, pamatojoties uz noteikumu 25., 26. punktā minētajiem saistošajiem noteikumiem, uz Saldus novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 35 "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā vai uz Brocēnu novada domes 2002. gada 21. augusta saistošajiem noteikumiem "Par kārtību, kādā Brocēnu novada pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā", tiek piemērots pārejas periods līdz 2026. gada 31. augustam, kura laikā minētās personas ir tiesīgas turpināt saņemt palīdzību un īrēt pašvaldībai piederošu dzīvokli, ja tās atbilst šajā pantā minēto normatīvo aktu nosacījumiem, lai saņemtu pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

(Grozīts ar Saldus novada domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Saldus novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 53Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 18.11.2021.Zaudē spēku: 09.05.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 17.11.2021. OP numurs: 2021/224.24
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
327706
{"selected":{"value":"13.12.2022","content":"<font class='s-1'>13.12.2022.-08.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.12.2022","iso_value":"2022\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2022.-08.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2022","iso_value":"2022\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2022.-12.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2022","iso_value":"2022\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2022.-18.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2021","iso_value":"2021\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2021.-21.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.12.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)