Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 126

Rīgā 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 45, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2021.gada 8.jūlijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - SIA "Rēzeknes siltumtīkli"), iesniegumu (2021.gada 7.jūlijs Nr.01/11-375) ar tam pievienotu koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifa projektu un lūgumu izdot atļauju pašai noteikt tarifu, ja ir mainījusies kurināmā cena vai pārdotās elektroenerģijas cena, un 2021.gada 23.augustā, 4.oktobrī un 5.oktobrī saņēma papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifa projekta precizējumu (2021.gada 20.augusts Nr.01/11-454, 2021.gada 1.oktobris Nr.01/11-526 un 2021.gada 5.oktobris Nr.01/11-531) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2021.gada 16.jūlijā (Latvijas Vēstnesis, 2021, 135.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.

3. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" saskaņā ar Metodikas 47.punktu ir iesniegusi tarifa projektu, kurā tarifus veidojošajās izmaksās iekļautas iepriekšējā perioda neparedzētās izmaksas no emisijas kvotu cenu izmaiņām, attiecinot neparedzētās izmaksas uz viena gada periodu un vienlaicīgi aprēķinot tarifa projektu bez neparedzētajām izmaksām pēc viena gada perioda beigām.

4. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" saskaņā ar Metodikas 46.1punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 2,64 EUR/MWh.

5. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

6. Metodikas 39.5punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

7. No Metodikas 39.6punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai pārdotās elektroenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu un pārdotās elektroenerģijas ieņēmumu izmaiņām.

8. Metodikas 39.7punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 39.6punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 39.7.1 līdz 39.7.4apakšpunktā noteikto informāciju.

9. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas un ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju.

10. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pilnvarotais pārstāvis piedalījās padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu apstiprināt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas izmaksas.

2. SIA "Rēzeknes siltumtīkli" ir iesniegusi pamatojošos dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu saskaņā ar Metodiku kurināmā cenu un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

3. Regulators secina, ka SIA "Rēzeknes siltumtīkli" ir iespējamas kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "Rēzeknes siltumtīkli" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, SIA "Rēzeknes siltumtīkli" ir pamatoti izdot Regulatora atļauju pašai noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu.

4. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "Rēzeknes siltumtīkli" saražotās siltumenerģijas izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "Rēzeknes siltumtīkli".

5. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pašai noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt saražotās siltumenerģijas pakalpojumu par tarifu, kurš atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Atļauja SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pašai noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē SIA "Rēzeknes siltumtīkli" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu, ja kurināmā cena būs zemāka vai pārdotās elektroenerģijas cena būs augstāka nekā piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un ja šo abu lielumu izmaiņu ietekmē uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas samazinās.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Rēzeknes siltumtīkli" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

7. Saņemot no SIA "Rēzeknes siltumtīkli" Metodikas 39.7.1 līdz 39.7.4apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Rēzeknes siltumtīkli" aprēķināto koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Rēzeknes siltumtīkli" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 39.10punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 14., 14.1, 39.6, 39.7, 40., 43., 44., 46.1 un 47.punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 32,36 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais tarifs ir spēkā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim;

3. apstiprināt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 29,90 EUR/MWh;

4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3.punktā apstiprinātais tarifs ir spēkā no 2023.gada 1.janvāra;

5. piešķirt SIA "Rēzeknes siltumtīkli" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas vai pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

6. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "Rēzeknes siltumtīkli";

7. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Rēzeknes siltumtīkli" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu, ja kurināmā cena būs zemāka vai pārdotās elektroenerģijas cena būs augstāka nekā piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un ja šo abu lielumu izmaiņu ietekmē uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas samazinās;

8. uzdot SIA "Rēzeknes siltumtīkli" iesniegt Regulatoram trīs darba dienu laikā informāciju par kurināmā cenas izmaiņām un par elektroenerģijas cenu, ja izpildās šā lēmuma lemjošās daļas 7.punktā minētais nosacījums;

9. uzdot SIA "Rēzeknes siltumtīkli" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 8.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

10. atcelt no 2022.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 12.februāra lēmumu Nr.16 "Par akciju sabiedrības "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 33.nr.) un 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr.75 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijās Atbrīvošanas alejā 155A un Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas noteiktajiem (piedāvātajiem) tarifiem" (daļā par SIA "Rēzeknes siltumtīkli" noteiktajiem (piedāvātajiem) saražotās siltumenerģijas tarifiem koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē) (Latvijas Vēstnesis, 2021, 136.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "Rēzeknes siltumtīkli" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja A. Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 126Pieņemts: 11.11.2021.Stājas spēkā: 11.11.2021.Zaudē spēku: 01.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222, 15.11.2021. OP numurs: 2021/222.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
327650
11.11.2021
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"