Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 10

Ventspilī 2021. gada 28. oktobrī (prot. Nr. 11; 18. §)
Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pabalsta sadzīves apstākļu uzlabošanai (turpmāk – Pabalsts) apmēru, tā piešķiršanas un izmaksas kārtību laika periodā līdz 2022. gada 31. decembrim.

2. Pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Ventspils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) deklarētām mājsaimniecībām, lai uzlabotu to sadzīves apstākļus, kompensējot mājsaimniecībām daļu no komunālo maksājumu izdevumiem.

3. Tiesības saņemt Pabalstu ir:

3.1. mājsaimniecībām, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai nesaņem mājokļa pabalstu, bet kurām laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests) piešķīra vismaz vienu no Pašvaldības sociālajiem pabalstiem:

3.1.1. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai;

3.1.2. Dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai;

3.1.3. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos;

3.1.4. Dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos;

3.1.5. Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai.

3.2. mājsaimniecībām, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai saņem mājokļa pabalstu, ja Sociālā dienesta piešķirtā mājokļa pabalsta apmērs mēnesī ir mazāks par Noteikumu 3.1. apakšpunktā uzskaitīto Pašvaldības sociālo pabalstu apmēru mēnesī laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

4. Pabalsta apmērs mēnesī tiek noteikts katrai mājsaimniecībai individuāli:

4.1. Noteikumu 3.1. apakšpunktā norādītajai mājsaimniecībai Pabalsta apmērs mēnesī tiek noteikts, ņemot vērā mājsaimniecībai Noteikumu 3.1. apakšpunktā piešķirto Pašvaldības sociālo pabalstu faktisko apmēru kopsummu laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam un dalot to ar 12;

4.2. Noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mājsaimniecībai Pabalsta apmērs mēnesī tiek noteikts, aprēķinot starpību starp Pašvaldības piešķirtajiem sociālajiem pabalstiem laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam, dalot to ar 12, un piešķirtā mājokļa pabalsta apmēru dalot to ar mēnešu skaitu, uz kuru piešķirts mājokļa pabalsts.

5. Lai saņemtu Pabalstu, mājsaimniecība vēršas ar iesniegumu Sociālajā dienestā.

6. Sociālais dienests Noteikumu 5. punktā minēto iesniegumu izskata viena mēneša laikā, pārbauda mājsaimniecības sniegto informāciju, tostarp apstrādā personas datus, izmantojot datu reģistros pieejamās ziņas un iegūstot nepieciešamo informāciju tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā.

7. Pabalsta izmaksu Sociālais dienests organizē reizi mēnesī laika periodā līdz 2022. gada 31. decembrim.

8. Gadījumā, ja mājsaimniecība vēršas Sociālajā dienestā un lūdz atkārtoti pārrēķināt mājokļa pabalstu un piešķirtā mājokļa pabalsta apmērs ir lielāks par piešķirtā Pabalsta apmēru, Pabalstu mājsaimniecība turpmāk nesaņem.

9. Gadījumā, ja mājsaimniecība vēršas Sociālajā dienestā un lūdz atkārtoti pārrēķināt mājokļa pabalstu un piešķirtā mājokļa pabalsta apmērs ir mazāks vai vienāds ar piešķirtā Pabalsta apmēru, Pabalsts tiek aprēķināts Noteikumu 4.2. punktā noteiktajā kārtībā.

10. Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu pieņem sociālā darba speciālists vai Sociālā dienesta vadītājs. Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā sociālā darba speciālista lēmumu var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram. Ja apstrīdēšanas rezultātā pieņemtais lēmums adresātu neapmierina, to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai"
Paskaidrojuma raksta sadaļaNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2020. gada 25. jūnijā Latvijas Republikas Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-24-03 ""Par Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam" (turpmāk – Spriedums). Spriedumā norādīts, ka apstrīdētajā normā noteiktais GMI līmenis kopsakarā ar citiem sociālās drošības sistēmas pasākumiem nenodrošina to, ka ikviena trūcīga persona var dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai. Satversmes tiesa arī norāda, ka pakalpojumi, ko sniedz dažādas organizācijas un privātpersonas, var tikt uzskatīti par sociālās drošības sistēmas pasākumiem, tomēr visupirms tieši valsts un pašvaldības ir atbildīgas par to, lai ikvienai trūcīgai personai būtu nodrošinātas iespējas dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai. Tādējādi, vēl gadu pirms stājās spēkā Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi) sadaļa par mājokļa pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību, tika uzsvērta arī pašvaldību atbildība nodrošināt trūcīgām personām iespēju dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēka cieņai. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 11. punktā noteiktajam mājoklis noteikts kā viens no elementiem personas pamatvajadzību nodrošināšanai, proti, tas ir minimums, kas nepieciešams ikvienam. Līdz ar to, ir izšķiroši svarīgi sniegt mājsaimniecībām atbalstu ne tikai mājokļa nodrošināšanā, bet arī ar to saistīto maksājumu segšanā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmajā daļā paredzēts, ka pašvaldība, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Tāpat arī atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 7. un 9. punktā sociālās palīdzības nodrošināšana, kā arī palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā ir viena no pašvaldības autonomajām funkcijām.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar visā valsti vienoto mājokļa pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību atbilstoši MK noteikumiem, ievērojams skaits mājsaimniecību nekvalificējas šā pabalsta saņemšanai, pašvaldība savu autonomo funkciju ietvaros, uzskata par būtisku sniegt individuālu sociālo palīdzību šīm mājsaimniecībām, nolūkā kompensēt ar mājokļa izdevumiem saistītos izdevumus. Līdz ar to, ir izšķiroša tieši individuālā pieeja katrai mājsaimniecībai, konstatējot, izdevumu apmēru, kuru iepriekš viena gada periodā mājsaimniecība saņēma saistībā ar sava mājokļa lietošanu. Viena gada periods pirms stājās spēkā jaunā mājokļa pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība teju sakrīt arī Satversmes tiesas sprieduma pieņemšanu. Tādējādi, objektīvi vērtējot jaunas sociālās palīdzības sniegšanas mehānismu, visprecīzāko izdevumu apmēru saistībā ar mājokļa lietošanas izdevumiem, ir iespējams konstatēt, ņemot vērā izdevumus, kas ir veidojošies tieši pilna kalendārā gada griezumā (tostarp iekļaujot arī apkures sezonu) konkrētajai mājsaimniecībai. Tas ir gada griezumā pirms jaunās mājokļa pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtības, proti, no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu "Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai" (turpmāk – Saistošie noteikumi) izstrādes mērķis ir sniegt materiālu atbalstu Ventspils valstspilsētas pašvaldībā deklarētām mājsaimniecībām, lai uzlabotu to sadzīves apstākļus, kompensējot mājsaimniecībām daļu no komunālo maksājumu izdevumiem.

Saistošie noteikumi paredz, ka individuālās kompensācijas pabalstu sadzīves apstākļu uzlabošanai (turpmāk – Pabalsts) varēs saņemt mājsaimniecības, kas atbilstoši MK noteikumiem nesaņem mājokļa pabalstu, bet kurām laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūlijam tika piešķirts vismaz viens no pašvaldības sociālajiem pabalstiem: dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai; dzīvokļa pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu daļējai kompensēšanai; dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai sociālos īres dzīvokļos; dzīvokļa pabalsts īres maksas daļējai kompensēšanai pašvaldības dzīvokļos; dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādes daļējai kompensēšanai. Tāpat arī Pabalstu varēs saņemt tās mājsaimniecības, kuras atbilstoši MK noteikumiem saņemt mājokļa pabalstu, bet tā apmērs mēnesī ir mazāks nekā iepriekš uzskaitīto pašvaldības pabalstu kopsumma mēnesī laika periodā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūlijam. Līdz ar to Saistošie noteikumi paredz individuāli aprēķinātu Pabalstu attiecīgajai mājsaimniecībai.

Saistošo noteikumu īstenošana paredzēta līdz 2022. gada 31. decembrim.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuPabalsta piešķiršana attiecināma uz ~ 1349 mājsaimniecībām. Lai nodrošinātu Pabalsta no pašvaldības budžeta būs nepieciešams finansējums ~ 191 600 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNoteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests), jo mājsaimniecības Saistošo noteikumu piemērošanā vērsīsies Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs pašvaldības funkcijas vai institucionālo struktūru. Saistošo noteikumu izpilde ietekmēs Sociālā dienesta darba apjomu, jo Pabalsta piešķiršanas procesā būs izvērtēt mājsaimniecībai iepriekš piešķirto pašvaldības sociālo pabalstu apmēru, kā arī nepieciešams pārbaudīt informāciju, izmantojot pieejamās ziņas un pieņemot atbilstošu lēmumu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošie noteikumi izskatīti Ventspils valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijā (20.10.2021.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Saistošie noteikumi izskatīti arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības Likumības komisijā (21.10.2021.), Ventspils valstspilsētas pašvaldības Ekonomikas un budžeta komisijā (08.10.2021.) un Ventspils valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejā (25.10.2021.). Saistošie noteikumi un pievienotais paskaidrojuma raksts publicēts Ventspils valstspilsētas pašvaldības portālā www.ventspils.lv sadaļā Pārvalde/Domes lēmumi, un ir pieejams Ventspils valstspilsētas pašvaldībā, Jūras ielā 36, Ventspilī, kā arī Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Ventspilī un Talsu ielā 39, Ventspilī.
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pabalsta piešķiršanu sadzīves apstākļu uzlabošanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 16.11.2021.Zaudē spēku: 18.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222, 15.11.2021. OP numurs: 2021/222.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
327634
16.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"