Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2023. gada 27. jūlija saistošos noteikumus "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā".
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15/2021

Ludzā 2021. gada 28. oktobrī
Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā
Apstiprināti ar Ludzas novada pašvaldības domes
28.10.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 71. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu veidus, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību Ludzas novada pašvaldībā.

2. Ludzas novada pašvaldība piešķir pabalstus ģimenēm (personām), kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

3. Par vientuļiem pensionāriem Ludzas novadā tiek uzskatītas pensijas vecuma personas, kurām nav bērnu, laulātā, vecāku.

II. BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS PABALSTU VEIDI

4. Pašvaldībā ir noteikti šādi pabalstu veidi:

4.1. Pabalsts politiski represētām personām /nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

4.2. Pabalsts Otrā Pasaules kara veterāniem.

4.3. Pabalsts Afganistānas kara veterāniem.

4.4. Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem.

4.5. Pabalsts barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām.

4.6. Pabalsts kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai.

4.7. Pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem.

4.8. Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai.

4.9. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes.

4.10. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras.

4.11. Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu.

4.12. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.

4.13. Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm.

4.14. Pabalsts sociālo dzīvokļu īrniekiem.

4.15. Apbedīšanas pabalsts.

4.16. Pabalsts veselības uzlabošanai.

4.17. Pabalsts kāzu jubilejā.

4.18. Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai.

4.19. Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai.

4.20. Pabalsts samaksai par transportu slimnieka transportēšanai.

4.21. Pabalsts ģimenēm ar celiakiju slimojošiem bērniem.

5. Pabalsts politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

5.1. Pabalstu politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 50,00 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

5.2. Pabalsta saņemšanai persona papildus 26.1. punkta noteiktajam uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

6. Pabalsts Otrā Pasaules kara veterāniem

6.1. Pabalstu Otrā Pasaules kara veterāniem 50,00 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

6.2. Pabalsta saņemšanai persona papildus 26.1. punkta noteiktajam uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

7. Pabalsts Afganistānas kara veterāniem

7.1. Pabalstu Afganistānas kara veterāniem 50,00 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

7.2. Pabalsta saņemšanai persona papildus 26.1. punkta noteiktajam uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

8. Pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem

8.1. Pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 50,00 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

8.2. Pabalsta saņemšanai persona papildus 26.1. punkta noteiktajam uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

9. Pabalsts barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām

9.1. Pabalstu barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām 50,00 euro apmērā piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

9.2. Pabalsta saņemšanai persona papildus 26.1. punkta noteiktajam uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

10. Pabalsts kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai

10.1. Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts personām, kurām noteikta I grupas invaliditāte, personām ar invaliditāti kopš bērnības, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti līdz 150,00 euro apmērā, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.

10.2. Pabalsta saņemšanai papildus 26.1. punktā noteiktajam ir nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus (maksājuma kvīti, kurā norādīti personas dati vai rēķinu no uzņēmuma, kas veiks kurināmā piegādi).

10.3. Pabalsts centralizētas siltumapgādes pakalpojuma apmaksai vai kurināmā apmaksai (ja kurināmā iegādei ir iesniegts rēķins) tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.

10.4. Pabalsts izmaksājams vienu reizi gadā uz pieprasītāja rakstveida, elektroniskā veidā iesniegta vai mutvārdos izteikta iesnieguma pamata.

11. Pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem

11.1. Pabalsts centralizētas siltumapgādes pakalpojumu apmaksai vai kurināmā izdevumu apmaksai vientuļiem pensionāriem dzīvojošajiem dzīvoklī ar centralizēto siltumapgādi, mājā vai dzīvoklī bez centralizētās siltumapgādes, ja tajā nav deklarētas citas personas līdz 150,00 euro gadā. Pabalsta saņemšanai personai papildus 26.1. punkta noteiktajam ir nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus (maksājuma kvīti, kurā norādīti personas dati vai rēķinu no uzņēmuma, kas veiks kurināmā piegādi). Pabalsts centralizētas siltumapgādes pakalpojuma apmaksai vai kurināmā apmaksai (ja kurināmā iegādei ir iesniegts rēķins) tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.

11.2. pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem netiek piešķirts, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

11.2.1. personas ienākumi pārsniedz 400,00 euro mēnesī;

11.2.2. pabalsta pieprasītājam pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi.

11.2.3. persona ir saņēmusi mājokļa pabalstu.

12. Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai

12.1. Pabalsts tiek piešķirts atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 300,00 euro – līdz 20,00 euro apmērā gadā.

12.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenēm, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi mēnesī nepārsniedz 500 euro – līdz 30 euro ģimenei gadā.

12.3. Pabalsta apmērs tiek noteikts pamatojoties uz personas/ģimenes faktiskiem maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem, nepārsniedzot 12.1. un 12.2. apakšpunktos noteiktās pabalstu summas un tā saņemšanai pieprasītājs papildus 26.1. punkta noteiktajam iesniedz sociālajā dienestā ziņas par komunālo pakalpojumu maksājumiem (rēķinu vai izziņu no pakalpojumu sniedzēja).

12.4. Pabalsts ūdens un kanalizācijas pakalpojumu apmaksai tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam.

12.5. Pabalsts netiek piešķirts personām vai mājsaimniecībām, kuras saņem mājokļa pabalstu.

13. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes

13.1. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes tiek piešķirts 40,00 euro apmērā.

13.2. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas iestādes, uzrādot Ieslodzījuma vietu pārvaldes izdotu izziņu par atbrīvošanu vai tiesas nolēmumu.

14. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras

14.1. Pabalsts personām, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras tiek piešķirts 100,00 euro kalendārajā gadā, pieprasītājam papildus 26.1. punkta noteiktajam iesniedzot ārsta izziņu par hemodialīzes nepieciešamību.

15. Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu

15.1. Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli:

15.2. Pabalstu piešķir 500 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu, vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja vismaz viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā trīs mēnešus pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

15.3. Pabalstu ir tiesības pieprasīt, iesniedzot 26.1. punkta noteikto iesniegumu sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.

16. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

16.1. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā:

16.1.1. Personas 75 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā;

16.1.2. Personas 80 gadu jubilejā 30,00 euro apmērā;

16.1.3. Personas 85 gadu jubilejā 40,00 euro apmērā;

16.1.4. Personas 90 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā;

16.1.5. Personas 95 gadu jubilejā 60,00 euro apmērā;

16.1.6. Personas 100 gadu jubilejā un vairāk 200,00 euro apmērā.

16.2. Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā personai piešķir pamatojoties uz pieprasītāja 26.1. punktā noteikto iesniegumu. Finansiālais pabalsts tiek izmaksāts viena mēneša laikā no pieprasītāja iesnieguma saņemšanas dienas.

16.3. Pabalstu ir tiesības pieprasīt sešu mēnešu laikā no jubilejas dienas.

(Grozīts ar Ludzas novada domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2022)

17. Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm

17.1. Vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts ģimenēm, kuru ikdienas aizgādībā uz pabalsta izmaksas brīdi ir 3 vai vairāk bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību – 50,00 euro apmērā par katru bērnu.

17.2. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā bez personas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas uz pieprasītāja 26.1. punktā noteiktā iesnieguma pamata.

18. Pabalsts sociālo dzīvokļu īrniekiem

18.1. Noteikt dzīvokļa pabalsta apmēru īres maksai, apmaksājot 2/3 no īres maksas personām (ģimenēm), kuras īrē sociālos dzīvokļus.

18.2. Pabalsts tiek piešķirts ne retāk, kā vienu reizi trīs mēnešos pēc dzīvojamās mājas apsaimniekotāja iesniegtajiem finanšu aprēķiniem par īres maksas apmēru sociālajos dzīvokļos.

18.3. Sociālās dzīvojamās mājas "Raipole" iemītniekiem tiek segti apkures izdevumi:

18.3.1. personai/īrniekam ar mēneša ienākumu līdz 300,00 euro (trīs simti euro 00 eurocenti) – 75 % (septiņdesmit pieci procenti) no apkures maksas;

18.3.2. personai/īrniekam ar mēneša ienākumu virs 300,01 euro (trīs simti euro 01 eurocenti) līdz 380 euro – 25 % (divdesmit pieci procenti) no apkures maksas.

18.4. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz pieprasītāja iesnieguma pamata, izņemot 18.1. punktā noteikto atvieglojumu īres maksai, kuru piešķir pamatojoties uz dzīvojamās mājas apsaimniekotāja Sociālajam dienestam iesniegtajiem datiem, pabalstu pārskaitot uzņēmumam, kurš veic dzīvojamās mājas apsaimniekošanu.

19. Apbedīšanas pabalsts

19.1. Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts noteikto apbedīšanas pabalstu vai tas ir mazāks par Ludzas novada pašvaldības noteikto pabalsta apmēru un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

19.2. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, Ludzas novada sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus, saskaņā ar noslēgto līgumu.

19.3. Apbedīšanas pabalsta apmērs noteikts atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem līdz 400 euro.

19.4. Apbedīšanas pabalsta pieprasītājs Ludzas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

19.4.1. iesniegumu;

19.4.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

19.4.3. izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par apbedīšanas pabalsta apmēru vai atteikumu piešķirt pabalstu.

19.5. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

19.6. Apbedīšanas pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam ar pārskaitījumu kredītiestādē pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā saskaņā ar preču pavadzīmi-rēķinu, pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādot pabalsta izmaksas kārtību.

20. Pabalsts veselības uzlabošanai

20.1. Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt nestrādājošas pensijas vecuma personas vai personas, kurām noteikta invaliditāte, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 400,00 euro. Pabalsta apmērs ir līdz 100,00 euro gadā.

20.2. Pabalsts veselības uzlabošanai tiek piešķirts ārstniecības iestāžu sniegto stacionāro un/vai ambulatoro pakalpojumu, speciālistu konsultāciju, medicīnisko manipulāciju, izmeklējumu, zobu ārstēšanas pakalpojumu, zobu protezēšanas pakalpojumu, recepšu medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.

20.3. Pabalsts tiek piešķirts pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienotas izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) no ārstniecības iestādes vai aptiekas. Čeka par medikamentu iegādi kopijai klāt jāpievieno arī ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas. Maksājumus apliecinošajos dokumentos ir jābūt norādītiem personas datiem.

20.4. Pabalstu veselības uzlabošanai var saņemt tikai tās personas, kuras nav saņēmušas pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai kā trūcīgās vai maznodrošinātās personas.

21. Pabalsts kāzu jubilejā

21.1. Pabalsts 200,00 euro apmērā tiek piešķirts kāzu jubilāriem, ja laulībā nodzīvoti 50 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

21.2. Pabalsts 250,00 euro apmērā tiek piešķirts, ja laulībā nodzīvoti 60 gadi un vismaz viena laulātā dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

21.3. Pabalsta saņemšanai pieprasītājam papildus 26.1. punkta noteiktajam nepieciešams uzrādīt laulības apliecību.

22. Pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai

22.1. pabalsts atsevišķas situācijas atrisināšanai (pases, identifikācijas kartes saņemšanai, dokumentu noformēšanai, veselības aprūpes pakalpojumiem u.c.) tiek piešķirts trūcīgām personām ņemot vērā konkrēto situāciju un tā apmērs ir līdz 50,00 euro gadā.

22.2. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja 26.1. punktā noteiktā iesnieguma pamata, pievienojot apliecinošus dokumentus (rēķinu, izziņu, receptes, ārsta slēdzienu, kvītis, čeku u.c.).

23. Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai

23.1. Pabalsts sabiedriskā transporta izdevumu apmaksai tiek piešķirts nestrādājošiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 300,00 euro, pabalsta apmērs līdz 30,00 euro gadā.

23.2. Pabalsts tiek piešķirts uz pieprasītāja 26.1. punktā noteiktā iesnieguma pamata, kuram pievienotas braukšanas biļetes.

24. Pabalsts samaksai par transportu slimnieka transportēšanai

24.1. Pabalstu samaksai par transportu piešķir guloša slimnieka transportēšanai no ārstniecības iestādes, uz ilgstošas sociālās aprūpes iestādi, vai personas dzīvesvietu.

24.2. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no attāluma un nobraukto kilometru skaita, bet ne vairāk, kā 250,00 euro.

24.3. Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām, maznodrošinātām personām, vientuļiem pensionāriem, kuri paši nespēj nokļūt no ārstniecības iestādes, uz ilgstošas sociālās aprūpes iestādi, vai savu dzīvesvietu, ierobežotas funkcionalitātes un materiālo resursu dēļ, balstoties uz sociālā darbinieka veiktu situācijas izvērtēšanu.

24.4. Pabalstu pārskaita pakalpojumu sniedzējam pēc piestādītā rēķina. Pabalsta pieprasītājs papildus 26.1. punktā noteiktajam, pēc nepieciešamības uzrāda – izrakstu no slimnīcas, ārsta norīkojumu uz slimnīcu u.c.

25. Pabalsts ģimenēm ar celiakiju slimojošiem bērniem

25.1. Pabalstu piešķir ģimenēm, kurās ir bērni ar celiakiju (glutēna nepanesamību) līdz 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ir vecāku apgādībā – 100 euro gadā katram bērnam.

25.2. Pabalstu piešķir uz 26.1. punktā noteiktā iesnieguma pamata, uzrādot dokumentu, kas apliecina, ka bērnam ir noteikta celiakija (glutēna nepanesamība). Par pilngadīgo bērnu līdz 24 gadu vecumam Sociālajā dienestā ir jāiesniedz izziņa no mācību iestādes, kurā mācās.

III. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

26.1. Lai saņemtu brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus, persona iesniedz Ludzas novada Sociālajā dienestā rakstveida, elektroniskā veidā iesniegtu vai mutvārdos izteiktu iesniegumu, kā arī citus dokumentus, kas noteikumos noteikti attiecīgā pabalsta saņemšanai. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un dienests izsniedz tā kopiju iesniedzējam.

26.2. Parakstot iesniegumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās personas dienesta sociālā darba speciālistam dod atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par ģimeni/personu.

26.3. Sociālais dienests pēc personas iesnieguma un pabalsta saņemšanai nepieciešamo dokumentu izvērtēšanas, lemj par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu, sagatavo lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.

26.4. Konstatējot faktu, ka ģimene (persona) sniedz nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, Sociālais dienests var atteikt sniegt materiālo palīdzību.

26.5. Pēc lēmuma pieņemšanas, datu apkopošanas, Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa veic pabalstu izmaksu.

IV. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA

27. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu.

28. Par atteikumu piešķirt pabalstu pieprasītājam paziņo rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

29. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdu komisijā.

30. Ludzas novada domes pieņemto lēmumu (izdoto administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā likumā noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

31. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā ar 2022. gada 1. janvāri.

32. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Kārsavas novada pašvaldības 2016. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par pabalstiem autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei Kārsavas novadā", Zilupes novada 2017. gada 28. septembra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par pašvaldības pabalstiem Zilupes novadā", Ludzas novada pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā", Ciblas novada 2019. gada 27. februāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā".

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Ludzas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ludzas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15/2021Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.09.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 221, 13.11.2021. OP numurs: 2021/221.17
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327622
{"selected":{"value":"20.04.2022","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2022","iso_value":"2022\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2022.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-19.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)