Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Preiļu novada domes 2022. gada 31. marta saistošos noteikumus "Preiļu novada pašvaldības nodevas".
Saistošie noteikumi Preiļu novada domes konsolidētajā redakcijā uz 14.11.2021.

Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2009/04

Preiļos 2009. gada 28. septembrī
Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Preiļu novada domes 2009. gada 28. septembra
sēdes lēmumu prot. Nr. 16, p. 3.2.

Grozījumi:
23.01.2014. saistošie noteikumi Nr. 2014/01 (prot. Nr. 1, p. 1.28);
24.09.2015. saistošie noteikumi Nr. 2015/11 (prot. Nr. 15, p. 5.);
29.09.2016 saistošie noteikumi Nr. 2016/13 (prot. Nr. 14, p. 22. §);
29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2021/7 (prot. Nr. 16, 4. §),
kas precizēti ar Preiļu novada domes 30.09.2021. lēmumu, prot. Nr. 21, 7. §

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas
3. punktu un 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma "Par nodokļiem
un nodevām
" 12. panta pirmās daļas 1. punktu, 2. punktu, 4. punktu,
5. punktu, 7. punktu, 9. punktu, 10. punktu
(Preiļu novada domes 24.09.2015. saistošo noteikumu Nr. 2015/11 redakcijā)
I. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

1. Nodevas objekts2. Likme (Euro)
1.1. Vienreizēja nodeva par tirdzniecību publiskā vietā: 
1.1.1. Ielu tirdzniecība pilsētas teritorijā: 
1.1.1.1. Viena diena2,00
1.1.1.2. Viena nedēļa10,00
1.1.1.3. Viens mēnesis30,00
1.1.2. Ielu tirdzniecība pagastu teritorijā 
1.1.2.1. Viena diena1,00
1.1.2.2. Viena nedēļa5,00
1.1.2.3. Viens mēnesis15,00
1.1.3. Izbraukuma tirdzniecība pilsētas teritorijā viens mēnesis30,00
1.1.4. Izbraukuma tirdzniecība pagastu teritorijā viens mēnesis20,00
1.1.5. Tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā pilsētas teritorijā (vienreizējā)7,00
1.1.6. Tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktā publiskā vietā pagasta teritorijā (vienreizējā)4,00
1.2. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas tirgojas publiskā vietā pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
1.3. Ar nodevu par tirdzniecību publiskā vietā tiek aplikta fiziskas vai juridiskas personas katra tirdzniecības vieta.

Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.

 
1.4. 1.1.5. un 1.1.6. apakšpunktos noteiktās nodevas ir atbrīvotas Preiļu novada pašvaldības teritorijā deklarētās fizikās personas un Preiļu novada pašvaldības teritorijā juridisko adresi reģistrējušie uzņēmumi. 
1.5. Nodeva iemaksājama Preiļu novada domes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā. 

(Preiļu novada domes 29.09.2016. saistošo noteikumu Nr. 2016/13 redakcijā)

II. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu

2. Nodevas objekts2. Likme (Euro)
2.1. Reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošana pašvaldības informācijas stendos0,30
2.1.1. par vienu dienu līdz A3 formātam0,30
2.1.2. uz vienu gadu līdz A3 formātam25,00
2.2. Reklāmas stenda uzstādīšana vai reklāmas, afišas, sludinājuma izvietošana ārpus pašvaldības informācijas stenda par 1 m2 gadā10,00
2.3. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska personas, kas izvieto reklāmas, afišas un sludinājumus publiskās vietās vai vietās kas vērsta pret publisku vietu pašvaldības administratīvajā teritorijā. 
2.4. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms reklāmas, afišas vai sludinājuma izvietošanas. 
2.5. No nodevas samaksas ir atbrīvotas

2.5.1. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes;

2.5.2. juridiska persona par izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par tās veikto darbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgas juridiskās personas komercdarbības darbības veikšanas vietas.

 
2.6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos. 
2.7. Nodeva iemaksājama Preiļu novada domes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā. 

(Preiļu novada domes 23.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 2014/01 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/11)

III. Nodeva par novada domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

3. Nodevas objektsLikme (Euro)
3.1. Apliecināts Domes sēdes protokola punkta izraksts adresātam1,00
3.2. Apliecināts Domes sēdes protokola punkta izraksts trešai personai4,00
3.3. Apliecināta Domes sēdes protokola kopija10,00
3.4. Atkārtots Domes sēdes protokola punkta izraksts4,00
3.5. Apliecināts Domes komitejas protokola punkta izraksts adresātam

1.6. Apliecināts Domes komitejas protokola punkta izraksts trešai personai

1,00

1,00

3.6. Domes izstrādāta dokumenta noraksts vai apliecināta kopija

3.6.1. dzimšanas, miršanas, laulības reģistra ieraksta apliecināta kopija

3.6.2. daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai

3.6.3. daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana apliecībai

2,00

1,00

2,00

7,00

3.7. Izziņa

3.7.1. izziņa no dzimtsarakstu nodaļas arhīva

3.7.2. izziņa "dzimtas koka "veidošanai (par vienu vienību)

1,00

2,00

1,00

3.8. Raksturojums vai rekomendācija1,00
3.9. Domes Zemes komisijas lēmums5,00
3.10. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem attiecīgos dokumentus.

Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms dokumenta izsniegšanas.

 
3.11. Pašvaldības nodeva netiek iekasēta:

3.11.1. no personām par deklarētās dzīvesvietas izziņas izsniegšanu, ja tā iesniedzama: valsts pārvaldes institūcijā, pašvaldības iestādē vai struktūrvienībā.

3.11.2. no administratīvā procesa dalībnieka par pirmreizēju administratīvā akta saņemšanu

3.11.3. no valsts pārvaldes institūcijām

 
3.12. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos. 
3.13. Nodeva iemaksājama Preiļu novada domes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā. 

(Preiļu novada domes 23.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 2014/01 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 2015/11; 29.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.2021/7)

IV. Nodeva par dzīvnieku turēšanu

4. Nodevas objektsLikme (Euro)
4.1. Par suni gadā3,00
4.2. Par kaķi gadā1,50
4.3. Nodevas maksātāji ir personas, kuras tur mājdzīvnieku Preiļu pilsētas teritorijā 
4.4. No ikgadējās suņu un kaķu turēšanas nodevas ir atbrīvoti redzes invalīdi un I grupas invalīdi. 
4.5. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos. 
4.6. Nodeva iemaksājama Preiļu novada domes pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā, pamatojoties uz izsniegto rēķinu 

(Preiļu novada domes 23.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 2014/01 redakcijā)

V. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskā vietā

5. Nodevas objektsLikme (Euro)
5.1. Nodeva par izklaidējoša pasākuma sarīkošanu publiskā vietā15,00
5.2. Nodevas maksātāji ir fiziska vai juridiska persona, kura rīko izklaides pasākumu publiskā vietā 
5.3. No nodevas samaksas ir atbrīvotas:5.3.1. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes.
 
 
5.4. Nodeva tiek iekasēta pirms atļaujas saņemšanas 
5.5. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos 
5.6. Nodeva iemaksājama pašvaldības Preiļu novada domes pamatbudžeta bankas kontā, pamatojoties uz izsniegto rēķinu 

(Preiļu novada domes 23.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 2014/01 redakcijā)

VI. Nodeva par pašvaldības simbolikas (ģerboņa) izmantošanu

6. Nodevas objekts2. Likme (Euro)
6.1. Pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 eksemplāriem10,00
6.2. Pilsētas simbolikas izmantošana reklāmā, preču zīmēs, suvenīru vai citiem mērķiem virs 100 eksemplāriem20,00
6.3. Pilsētas simbolikas izmantošana masu informācijas līdzekļos patstāvīgi gada laikā70,00
6.4. Nodevas maksātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura izmanto pašvaldības simboliku. Tiesības izmantot pašvaldības simboliku apliecina atļauja, ko izsniedz Preiļu novada domes izpilddirektors.Nodeva pilnā apjomā tiek iekasēta pirms atļaujas izsniegšanas.
 
 
6.5. Nodeva par simbolikas izmantošanu netiek iekasēta no pašvaldības iestādēm, sabiedrības, kura izveidota pašvaldības pastāvīgo funkciju veikšanai. 
6.6. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos. 
6.7. Nodeva iemaksājama Preiļu novada domes pašvaldības pamatbudžeta bankas kontā, pamatojoties uz izsniegto rēķinu 

(Preiļu novada domes 23.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 2014/01 redakcijā)

VII. Nodeva par Būvvaldes izsniegto būvatļauju

7. Nodevas objekts

Būvatļaujas saņemšana

2. Likme (Euro)
Fiziskām personām
 
Juridiskām personām
 
7.1. Individuālai dzīvojamai mājai jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai:  
Pilsētas, ciematu teritorijā28,0085,00
Lauku apbūves teritorijā (zemnieku sētā)17,0071,00
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā35,00113,00
Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu teritorijā35,00113,00
7.2. Dārza māju, vasaras māju jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai:  
Pilsētas, ciematu teritorijā14,0056,00
Lauku apbūves teritorijā17,0071,00
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā28,0099,00
Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu teritorijā28,0099,00
7.3. Pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu jaunbūvei, restaurācijai, renovācijai, rekonstrukcijai  
Pilsētas, ciematu teritorijā21,0071,00
Lauku apbūves teritorijā (zemnieku sēta)28,0099,00
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā42,00128,00
Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu teritorijā42,00128,00
7.4. Saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgēku jaunbūvei, renovācijai, rekonstrukcijai  
Pilsētas, ciematu teritorijā21,0071,00
Lauku apbūves teritorijā (zemnieku sēta)17,0056,00
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā49,00213,00
Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu teritorijā49,00213,00
7.5. Divu un vairāk dzīvokļu, dzīvojamo māju jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai:  
Pilsētas, ciematu teritorijā56,00113,00
Lauku apbūves teritorijā (zemnieku sēta)71,00142,00
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā142,00284,00
Teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu teritorijā142,00284,00
7.6. Ēku fasāžu remonts, logu, durvju nomaiņa, lodžiju rekonstrukcija, jumta seguma nomaiņa7,0035,00
7.7. Teritoriju labiekārtošanas darbu, mazo arhitektūras formu uzstādīšana, žogu jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai:  
Pilsētā, ciematos un lauku apbūves teritorijās7,0035,00
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā35,00284,00
7.8. Individuālo dzīvojamo māju sadale  
Nemainot funkcijas14,0042,00
Mainot funkcijas28,0085,00
7.9. Dzīvokļu pārbūve  
Nemainot funkcijas14,0056,00
Mainot funkcijas28,0085,00
7.10. Sabiedriskās ēkas un būves  
Pilsētā, ciematos un lauku apbūves teritorijās42,0085,00
Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā71,00142,00
7.11. Mobilo telefonsakaru torņu būvniecība----284,00
7.12. Lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām paredzēto ceļu būvniecība21,0071,00
7.13. Mājlopu, mājputnu un kažokzvēru mītņu ierīkošana:  
ja tās paredzētas līdz 5 nosacītām vienībām21,0071,00
ja tās paredzētas virs 5 nosacītām vienībām35,00113,00
7.14. Kokapstrādes un koka pārstrādes ēku būvniecība28,00128,00
7.15. Enerģētikas objektu būvniecība, uz kurām neattiecas specializēto būvatļauju izsniegšana35,00142,00
7.16. Metāla ražošanas, metālizstrādājumu ražošanas un pārstrādes būvēm28,00113,00
7.17. Derīgo izrakteņu izmantošanas, apstrādes un pārstrādes būves35,00170,00
7.18. Pārtikas ražošanas būves  
Augu un dzīvnieku produktu pirmapstrādes un pārstrādes būves35,00142,00
Piena pārstrādes stacionāras iekārtas piena savākšanai un pirmapstrādei, ja piena daudzums ir līdz vienai tonnai piena dienā (rēķinot gada vidējo)28,00113,00
Piena pārstrādes stacionāras iekārtas piena savākšanai un pirmapstrādei, ja piena daudzums ir virs vienas tonnas piena dienā (rēķinot gada vidējo)42,00170,00
Alus brūvēšanas iesala ražošanas būves (rauga ražošanas būves)42,00170,00
Bezalkoholisko dzērienu ražošanas būves21,0071,00
Alkoholisko dzērienu ražošanas būves71,00284,00
Konditorejas, kulinārijas, sīrupa, cukura, cietes izstrādājumu ražošanas būves21,0071,00
Ceptuvju būvniecība, graudu pārstrādes būves21,0071,00
Kafijas, tējas, garšvielu un pārtikas piedevu ražošanas un iepakošanas būves14,0056,00
Zivju produktu un zivju eļļas ražošanas būves28,00113,00
Gaļas pārstrādes būves35,00170,00
7.19. Inženiertīklu izbūve28,00213,00
7.20. Tekstilrūpniecības izstrādājumu, ādas, koka pārstrādes būves (papīra, kartona, kažokādu mērcēšana, šķiedru mazgāšana, balināšana, krāsošana, apavu ražošana, apģērbu ražošana, linu pārstrāde)  
Būvju celtniecību saistītu ar ķīmisko vielu ķīmisko produktu pārstrādi, uzlabošanu, fasēšanu71,00284,00
7.21. Infrastruktūras objekti:  
Ķīmisko tīrītavu, tirdzniecības kompleksu ēku būvniecība un iekārtošana56,00170,00
Uzpildes staciju, arī šķidrās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu būvniecība142,00284,00
Ēku nojaukšanas atļauja21,0085,00
Ceļu, ielu, tiltu, estrādes, tuneļu, depo būvniecība un rekonstrukcija28,00170,00
Autoceļu apkopes vietu, autoservisu, autotransporta mazgāšanas vietu ierīkošanai un būvniecībai56,00213,00
Tipogrāfiju un angāru būvniecībai42,00170,00
7.22. Atklāta derīgo izrakteņu un kūdras ieguves nodrošināšanas būvju būvniecībai35,00142,00
7.23. Masu atpūtas vietu  
Atpūtas kompleksu, atpūtas parku un atrakciju parku būvniecība71,00213,00
Sporta masu norises vietu būvniecība (ledus laukumi, stadioni, peldbaseini, moto trases, zirgu sacensību vietas u.c.)85,00227,00
Autotransporta sacīkšu un izmēģinājuma trašu izbūve106,00284,00
7.24. Atkritumu pārstrādes uzņēmumu būvniecība, palīgēku izveidošana un slēgšana56,00170,00
7.25. Atkritumu uzglabāšanas, savākšanas, t.sk. pārkraušanas vietas, konteineru noliktavas, kuru tilpums ir virs 32 m3 izveidošana un slēgšana42,00128,00
7.26. Zāģu skaidu un citu atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošana35,00113,00
7.27. Metāllūžņu pieņemšanas un uzglabāšanas vietu, nolietotu automobiļu un citas moto tehnikas (auto kapsētu) pārstrādes vietu ierīkošana, izbūve56,00170,00
7.28. Dzinēju, turbīnu un reaktoru pārbaudes vietu ierīkošana, izbūve42,00142,00
Nodevas maksātājs ir būvniecības ierosinātājs.Būvniecības ierosinātājs 40 % no nodevas maksā pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušos 60 % saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda dokuments par nodevas nomaksu pilnā apjomā
 

  
No nodevas samaksas ir atbrīvoti pašvaldības uzņēmumi un iestādes  
Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta ieņēmumos  
Nodeva iemaksājama Preiļu pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu kontā bankā, pamatojoties uz izsniegto rēķinu  

(Preiļu novada domes 23.01.2014. saistošo noteikumu Nr. 2014/01 redakcijā)

Preiļu novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Preiļu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2009/04Pieņemts: 28.09.2009.Stājas spēkā: 28.10.2009.Zaudē spēku: 22.04.2022.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
327620
{"selected":{"value":"14.11.2021","content":"<font class='s-1'>14.11.2021.-21.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"14.11.2021","iso_value":"2021\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2021.-21.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
14.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"