Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15/2021

Mārupē 2021. gada 29. septembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā
Pieņemti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 57
(sēdes prot. Nr. 11)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta 2. daļas 91. punktu, 21. daļu, 2. panta 81. daļu,
3. panta pirmo daļu, 14. daļu, 16. daļu, 9. panta 2. daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmes un kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuras platība pārsniedz 25 m2, inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.

1.1. Saistošajos noteikumos lietotais termins – Būvei piekritīga zeme ir zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un:

1.1.1. ja uz zemes vienības lauku teritorijā ir viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2 ha platībā;

1.1.2. ja uz zemes vienības pilsētas vai ciema teritorijā ir viena dzīvojamā ēka ar palīgēkām, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība 2000 m2 platībā;

1.1.3. ja uz zemes vienības pilsētas vai ciema teritorijā ir viena būve, izņemot 1.1.2. punktā noteikto, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma zemes vienība, kuras platību nosaka būves apbūves laukuma platību reizinot ar koeficientu 2;

1.1.4. ja uz zemes vienības ir daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

(Mārupes novada domes 26.10.2022. saistošo noteikumu Nr. 46/2022 redakcijā)

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nodokļu maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro:

2.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

2.1.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs (nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.1.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs (nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

2.2. divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

2.2.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs (nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.2.2. juridiskām personām, kā arī individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām objektam, kura lietošanas veids ir dzīvošana un kas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja tajā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta personām, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs (nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

3. Saistošo noteikumu 2.1.2. un 2.2.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

3.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

3.2. beidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

3.3. beidzies par objektu noslēgtais īres līgums pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms zemesgrāmatā reģistrētā termiņa.

4. Saistošo noteikumu 2.1.1. un 2.2.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, kad ir pamats piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības, veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un piemēro 2. punktā minētās likmes ar nākamo mēnesi, kad fiziskā persona deklarēja savu dzīvesvietu attiecīgajā objektā. Personas deklarētās dzīvesvietas neesamība attiecīgajā objektā ir pamats ar nākamo mēnesi veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā.

5. Saistošo noteikumu izpratnē deklarētās dzīvesvietas adrese ir Fizisko personu reģistrā norādīta personas pamata deklarētās dzīvesvietas adrese.

6. Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro īpašuma kadastrālajai vērtībai proporcionāli katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu skaitam.

7. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

8. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība par dzīvojamo ēku palīgēkām, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, un inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi

9. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (to daļas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

10. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji.

11. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.

IV. Nekustamā īpašuma nodoklis par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi

12. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

12.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

12.2. būves kadastrālās vērtības.

13. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa atcelšanu pieņem Mārupes novada Būvvalde.

14. Centrālā administrācija atbilstoši Mārupes novada Būvvaldes lēmumam veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot saistošo noteikumu 12. punkta nodokļa likmi, ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas un nosūta maksāšanas paziņojumu būves īpašniekam kopā ar Mārupes novada Būvvaldes lēmumu.

V. Nekustamā īpašuma nodoklis būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums

15. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

15.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

15.2. būves kadastrālās vērtības.

16. Mārupes novada Būvvalde reiz ceturksnī sniedz atzinumu Centrālajai administrācijai par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

17. Centrālā administrācija, saskaņā ar būvvaldes atzinumu, pieņem lēmumu par 15. punktā paredzētās nodokļa likmes piemērošanu, veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un nosūta maksāšanas paziņojumu būves īpašniekam kopā ar šī punkta kārtībā pieņemto lēmumu. Šī punkta kārtībā pieņemtais Centrālās administrācijas lēmums atsevišķi nav apstrīdams un pārsūdzams, jo tas ir starplēmums Administratīvā procesa likuma izpratnē, ka pamato gala lēmumā jeb maksāšanas paziņojumā norādīto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.

17.1. Saistošo noteikumu 15. punkts nav piemērojams, ja nekustamā īpašuma īpašnieks Centrālajā pārvaldē iesniedz iesniegumu, kuram pievienota Valsts zemes dienesta izsniegta informācija par pasūtījuma reģistrāciju, kas apliecina, ka būvatļaujas derīguma termiņa laikā ir uzsākta attiecīgās būves pieņemšanas ekspluatācijā procedūra.

(Mārupes novada domes 29.03.2023. saistošo noteikumu Nr. 12/2023 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

19. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

19.1. Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 30/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā";

19.2. Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 13. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Babītes novadā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 218, 10.11.2021. OP numurs: 2021/218.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327504
{"selected":{"value":"20.04.2023","content":"<font class='s-1'>20.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2023","iso_value":"2023\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2022","iso_value":"2022\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2022.-19.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-17.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"