Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15/2021

Mārupē 2021. gada 29. septembrī
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā
Pieņemti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 57
(sēdes prot. Nr. 11)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta 2. daļas 91. punktu, 21. daļu, 2. panta 81. daļu,
3. panta pirmo daļu, 14. daļu, 16. daļu, 9. panta 2. daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmes un kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuras platība pārsniedz 25 m2, inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nodokļu maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro:

2.1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

2.1.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs (nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.1.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs (nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

2.2. divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

2.2.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs (nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.2.2. juridiskām personām, kā arī individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām objektam, kura lietošanas veids ir dzīvošana un kas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja tajā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0:00 dzīvesvieta ir deklarēta personām, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas patstāvīgais iedzīvotājs (nepilsonis), citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

3. Saistošo noteikumu 2.1.2. un 2.2.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

3.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

3.2. beidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

3.3. beidzies par objektu noslēgtais īres līgums pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms zemesgrāmatā reģistrētā termiņa.

4. Saistošo noteikumu 2.1.1. un 2.2.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, kad ir pamats piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības, veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un piemēro 2. punktā minētās likmes ar nākamo mēnesi, kad fiziskā persona deklarēja savu dzīvesvietu attiecīgajā objektā. Personas deklarētās dzīvesvietas neesamība attiecīgajā objektā ir pamats ar nākamo mēnesi veikt nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā.

5. Saistošo noteikumu izpratnē deklarētās dzīvesvietas adrese ir Fizisko personu reģistrā norādīta personas pamata deklarētās dzīvesvietas adrese.

6. Ja nekustamais īpašums uz kopīpašuma tiesību pamata pieder vairākām personām vai atrodas kopvaldījumā, nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro īpašuma kadastrālajai vērtībai proporcionāli katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu skaitam.

7. Pārējiem objektiem tiek piemērotas likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

8. Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 (septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība par dzīvojamo ēku palīgēkām, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, un inženierbūvēm – laukumiem, kas tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi

9. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (to daļas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

10. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji.

11. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības.

IV. Nekustamā īpašuma nodoklis par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi

12. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

12.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

12.2. būves kadastrālās vērtības.

13. Lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu, vai lēmumu par attiecīga statusa atcelšanu pieņem Mārupes novada Būvvalde.

14. Centrālā administrācija atbilstoši Mārupes novada Būvvaldes lēmumam veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu, piemērojot saistošo noteikumu 12. punkta nodokļa likmi, ar nākamo mēnesi pēc lēmuma pieņemšanas un nosūta maksāšanas paziņojumu būves īpašniekam kopā ar Mārupes novada Būvvaldes lēmumu.

V. Nekustamā īpašuma nodoklis būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums

15. Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

15.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

15.2. būves kadastrālās vērtības.

16. Mārupes novada Būvvalde reiz ceturksnī sniedz atzinumu Centrālajai administrācijai par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

17. Centrālā administrācija, saskaņā ar būvvaldes atzinumu, pieņem lēmumu par 15. punktā paredzētās nodokļa likmes piemērošanu, veic nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu un nosūta maksāšanas paziņojumu būves īpašniekam kopā ar šī punkta kārtībā pieņemto lēmumu. Šī punkta kārtībā pieņemtais Centrālās administrācijas lēmums atsevišķi nav apstrīdams un pārsūdzams, jo tas ir starplēmums Administratīvā procesa likuma izpratnē, ka pamato gala lēmumā jeb maksāšanas paziņojumā norādīto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.

VI. Noslēguma jautājumi

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

19. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

19.1. Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 30/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā";

19.2. Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 13. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Babītes novadā".

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
Saistošo noteikumu Nr. 15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Mārupes pagastā ir spēkā Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta saistošie noteikumi Nr. 30/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā".

Babītes un Salas pagastos ir spēkā Babītes novada pašvaldības domes 2013. gada 13. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Babītes novadā".

2. Īss projekta satura izklāstsLai noteiktu vienotu kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes likumā "Par nekustama īpašuma nodokli" atrunātajos gadījumos apvienotajā Mārupes novadā, tiek pieņemti jauni saistošie noteikumi, vienlaikus atzīstot iepriekš pieņemtos par spēku zaudējušiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPieņemot saistošos noteikumus, prognozējama pozitīva ietekme uz budžetu Babītes un Salas pagasta teritorijā esošo nekustamā īpašumu nodokļa aprēķinā un iekasēšanā attiecībā uz īpašumiem, kuros nav deklarēta neviena persona. Pārsvarā deklarēšanās nosacījums skars ārvalstniekus, kuri ir iegādājušies īpašumus, lai iegūtu uzturēšanās atļaujas un izīrē tos bez deklarēšanās tiesībām, un tukšos dzīvokļus – līdz ar to veicinot nekustamā īpašuma tirgu, kā arī tos īpašumus, kuru īpašnieki vai to ģimenes locekļi nav deklarējušie novadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLikmes tiek piemērotas uz Mārupes novada būvvaldes un Centrālās administrācijas pieņemto lēmumu pamata, kas atzīstami par starplēmumiem administratīvā akta – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma izdošanas procesā.

Maksāšanas paziņojuma apstrīdēšanas kārtība ir noteikta likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 10. pantā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav paredzētas.
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Ence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15/2021Pieņemts: 29.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 218, 10.11.2021. OP numurs: 2021/218.23
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327504
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)