Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 18/21

Ulbrokā 2021. gada 13. oktobrī
Pašvaldības pabalsti bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā
Apstiprināti
ar Ropažu novada pašvaldības domes
13.10.2021. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 13/2021, 51. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 30., 31. un 31.1 punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi"
78. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās garantijas bez vecāku gādības palikušam bērnam (turpmāk – bērns) un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam (turpmāk – pilngadību sasniegušais bērns), pabalstu aprēķināšanas un izmaksas, kā arī ar mājokļa pabalsta piešķiršanas kārtību.

2. Šajos noteikumos noteiktos pabalstus, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālos resursus, piešķir:

2.1. aizbildnim:

2.1.1. par bērniem, kuriem ar Ropažu novada bāriņtiesas vai Ropažu novada veidojošo administratīvo teritoriju bijušo bāriņtiesu lēmumu nodibināta aizbildnība;

2.1.2. par bērniem, kuriem ar citu novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, un kurš ar aizbildnībā esošajiem bērniem deklarēti un faktiski dzīvo Ropažu novadā un nesaņem citas pašvaldības šo noteikumu 6., 7. un 8. punktā minētos pabalstus ar līdzvērtīgu mērķi;

2.2. audžuģimenei par bērniem, kuri ar Ropažu novada bāriņtiesas lēmumu vai Ropažu novada veidojošo administratīvo teritoriju bijušo bāriņtiesu lēmumu ievietoti audžuģimenē;

2.3. pilngadību sasniegušiem bērniem, kuriem līdz pilngadības sasniegšanai bija ar Ropažu novada bāriņtiesas vai Ropažu novada veidojošo administratīvo teritoriju bijušo bāriņtiesu lēmumu nodibināta ārpusģimenes aprūpe.

3. Noteikumos noteikto pabalstu piešķiršanai pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) pārbauda informāciju, tostarp apstrādā personas datus, par pabalsta saņēmēju pašvaldības un valsts datu reģistros nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa ziņas no fiziskām vai juridiskām personām.

II. Pabalstu veidi un to pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

4. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam:

4.1. tiesības saņemt pabalstu bērna uzturam ir audžuģimenei, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

4.2. pabalsta apmērs ir divkāršā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērnam;

4.3. pabalstu bērna uzturam izmaksā audžuģimenei katru mēnesi saskaņā ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par audžuģimenēm.

5. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei:

5.1. tiesības saņemt pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir audžuģimenei, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

5.2. pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā katru mēnesi 80,00 euro apmērā par katru bērnu.

6. Pabalsts aizbildnim sociāli psiholoģiskās saites nostiprināšanai ar bērnu:

6.1. tiesības saņemt pabalstu sociāli psiholoģiskās saites nostiprināšanai ir aizbildnim, iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu;

6.2. pabalstu izmaksā katru mēnesi 50,00 euro apmērā par katru bērnu.

7. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu:

7.1. tiesības saņemt pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei ir, uzsākot jaunu mācību gadu, par aizbildnībā un audžuģimenē esošiem bērniem;

7.2. pabalstu piešķir 35,00 euro apmērā par katru bērnu, kuri apgūst obligāto izglītību (no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības iegūšanai vai turpināšanai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai).

8. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai:

8.1. pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam vienu reizi patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

8.2. pabalstu piešķir 218,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro apmērā.

8.3. pabalsta saņemšanai bērns iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu.

8.4. Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

9. Pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei:

9.1. pabalstu piešķir pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam vienu reizi sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

9.2. pabalstu piešķir 820,05 euro apmērā vai izsniedz sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

9.3. pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu.

9.4. Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

10. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam:

10.1. pabalstu ikmēneša izdevumiem piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, līdz 24 gadu vecumam, kurš iegūst izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, vai arī augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valstī atzītus diplomus, un sekmīgi apgūst mācību vai studiju programmu;

10.2. pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu;

10.3. Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta ikmēneša izdevumiem piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;

10.4. pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi 109,00 euro apmērā un personām ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro apmērā;

10.5. pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, pilngadību sasniegušajam bērnam sasniedzot 24 gadu vecumu vai nesekmīgi apgūstot mācību vai studiju programmu.

11. Mājokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam:

11.1 pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamām izdevumu pozīciju minimālajām normām;

11.2. pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu;

11.3. Sociālais dienests viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ropažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

IV. Noslēguma jautājumi

13. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas vēstnesī.

14. Ar noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

14.1. Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošie noteikumi Nr. 14/2019 "Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Inčukalna novadā";

14.2. Stopiņu novada pašvaldības domes 2019. gada 27. novembra saistošie noteikumi Nr. 27/19 "Par Stopiņu novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas";

14.3. Ropažu novada pašvaldības domes 2016. gada 29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 "Par Ropažu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem";

14.4. Garkalnes novada pašvaldības domes 2013. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 6 "Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā" XII nodaļa un 76.3. apakšpunkts.

Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
Paskaidrojuma raksts
Ropažu novada pašvaldības domes 2021. gada 13. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 18/21 "Pašvaldības pabalsti bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsRopažu novada pašvaldības domes saistošo noteikumu "Pašvaldības pabalsti bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Ropažu novadā" projekts izstrādāts saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo un piekto daļu; Ministru kabineta 2005. gada15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu.

Projektā ir noteikts pakalpojumu apmērs, pamatojoties uz normatīvo aktu aktuālajām redakcijām.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka Ropažu novada pašvaldības domes apstiprinātā budžeta ietvaros piešķiramo sociālo pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksu kārtību bez vecāku gādības palikušiem bērniem un pilngadību sasniegušiem bērniem, kuriem ar Ropažu novada bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, notikusi ievietošana audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, kā arī aizbildņiem, kuri ar aizbildnībā esošiem bērniem deklarēti un faktiski dzīvo Ropažu novadā un nesaņem pašvaldības brīvo iniciatīvu pabalstu citā novadā, ar kura lēmumu iecelta aizbildnība.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķu grupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. bez vecāku gādības palikušie bērni un pilngadību sasniegušie bērni, kuriem ar Ropažu novada bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, notikusi ievietošana audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, kā arī aizbildņi, kuri ar aizbildnībā esošiem bērniem deklarēti un faktiski dzīvo Ropažu novadā un nesaņem pašvaldības brīvo iniciatīvu pabalstu citā novadā, ar kura lēmumu iecelta aizbildnība – ir mērķu grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums;

4.2. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Ropažu novada Sociālais dienests ir institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā;

5.2. Administratīvās procedūras:

1) Privātpersona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā;

2) Sociālais dienests pieņem lēmumu;

3) Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Ropažu novada Administratīvo aktu strīdu komisijā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja V. Paulāne
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pašvaldības pabalsti bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ropažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18/21Pieņemts: 13.10.2021.Stājas spēkā: 06.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 215, 05.11.2021. OP numurs: 2021/215.14
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
327427
06.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)