Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 33

Tukumā 2021. gada 27. oktobrī (prot. Nr. 21. 8. §)
Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 27.10.2021.
lēmumu (prot. Nr. 21, 8. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu,
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma
3. panta trešo daļu, Invaliditātes likuma
12. panta sesto divi prim daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus, patversmes pakalpojumu, sociālo darbu un tā ietvaros sniegtos atbalsta pasākumus.

2. Sociālos pakalpojumus, patversmes pakalpojumu un sociālo darbu Tukuma novada pašvaldībā administrē un nodrošina Tukuma novada pašvaldības iestāde "Tukuma novada sociālais dienests" (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests). Tukuma novada sociālā dienesta sniegto pakalpojumu maksa ir noteikta Tukuma novada sociālā dienesta maksas cenrādī. Pārējo Tukuma novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu un atbalsta pasākumu maksa ir noteikta līgumā, kurš noslēgts starp Tukuma novada sociālo dienestu un attiecīgo pakalpojuma sniedzēju.

3. Šajos noteikumos noteiktos sociālos pakalpojumus piešķir, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību. Citus šajos noteikumos noteiktos atbalsta pasākumus un patversmes pakalpojumu sniedz, ievērojot šajos noteikumos noteikto kārtību attiecīgajam atbalsta pasākuma veidam.

4. Sociālo pakalpojumu, patversmes pakalpojumu un citu šajos noteikumos noteikto atbalstu pasākumu sniegšanu pārtrauc vai atsaka tā piešķiršanu, ja klientam konstatētas medicīniskās vai speciālās (psihiskās) kontrindikācijas attiecīgā pakalpojuma vai atbalsta pasākuma saņemšanai, vai ja personai, saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu, nav nepieciešams pieprasītais sociālais pakalpojums, atbalsts, vai arī ir iestājušies citi šajos noteikumos noteiktie apstākļi, kuru dēļ personai nav tiesību saņemt attiecīgo sociālo pakalpojumu vai atbalstu.

5. Par nodrošināto sociālo darbu, nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem, patversmes pakalpojumu un atbalsta pasākumiem sociālā darba ietvaros, to apjomu un izmaksu Tukuma novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības teritorijā, tiek informēta attiecīgā pašvaldība.

II. Sociālais darbs

6. Sociālā darba mērķis ir nodrošināt palīdzību personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

7. Sociālais darbs ietver:

7.1. sociālā gadījuma vadību, klientu lietas satura izstrādi, procesa aprakstu;

7.2. klientu konsultēšanu;

7.3. klientu dzīvesvietas apsekošanu;

7.4. sociālās situācijas izpēti (tiek uzsākta 10 darbdienu laikā kopš pirmreizējās informācijas saņemšanas, bet krīzes situācijās – nekavējoties). Pēc sadarbības institūciju vai citu avotu sniegtās informācijas par iespējamu bērnu tiesību aizskārumu vai apdraudējumu veic riska novērtēšanu vai daudzpakāpju izvērtēšanu;

7.5. riska novērtēšanu (pirmreizēji un ne retāk kā reizi sešos mēnešos atkārtoti). Riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, veic, aizpildot riska novērtējuma anketu vai arī veicot daudzpakāpju izvērtēšanu;

7.6. sociālā gadījuma vadības procesa novērtēšanu (sešus mēnešus pēc sociālā gadījuma vadības procesa uzsākšanas un turpmāk atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos un noslēdzot sociālo gadījumu);

7.7. resursu tīkla apzināšanu un nepieciešamo resursu piesaisti sociālā gadījuma risināšanai;

7.8. nepieciešamību pēc sociālajiem pakalpojumiem un atbalsta pasākumiem(speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas, izglītojošas, spēju attīstošas nodarbības, terapijas nodarbības, sociālās funkcionēšanas programmas u.c. pasākumi) izvērtēšanu un piešķiršanu;

7.9. vienošanās slēgšanu ar personu par veicamajiem uzdevumiem vai sociālā darbinieka un ģimenes sadarbības plāna izstrādi;

7.10. nepieciešamības gadījumā pakalpojuma saņemšanas pie sociālās palīdzības sniegšanas speciālista organizēšanu;

7.11. sadarbības komandu veidošanu gadījuma vadīšanas ietvaros un sadarbības komandā izstrādātā darbības plāna īstenošanas uzraudzība;

7.12. nepieciešamības gadījumā klienta nokļūšanas līdz nepieciešamā speciālista konsultācijas, atbalstu grupas norises vai sociālo un citu pakalpojumu saņemšanas vietai un atpakaļ organizēšanu.

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

8. Tukuma novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām sociālā darba pakalpojums, sociālā darba ietvaros sniegtie sociālie pakalpojumi un atbalsta pasākumi, ja vien šajos noteikumos vai citos normatīvajos aktos attiecīgajam pasākumam vai pakalpojumam nav atrunāta cita samaksas kārtība, tiek segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Šis nosacījums nav attiecināms uz personām, kuras sociālā darba pakalpojumu un tā ietvaros sniegtos sociālos pakalpojumus un atbalsta pasākumus saņem Eiropas sociālā struktūrfonda ietvaros.

9. Lai nodrošinātu sociālā darba ietvaros noslēgtās vienošanās starp sociālo darbinieku un personu (ģimenes pārstāvi) noteikto uzdevumu īstenošanu, Tukuma novada sociālais dienests var piešķirt šim mērķim pabalstu līdz 300,00 euro attiecīgajā gadā.

III. Sociālā rehabilitācija

10. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

11. Tukuma novada pašvaldības nodrošinātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pamatojoties uz Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu vai nosūtījumu, sniedz Tukuma novada sociālā dienesta sociālās rehabilitācijas centrs "Avotiņš" vai pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Tukuma novada sociālais dienests ir noslēdzis līgumu par pakalpojuma sniegšanu. Personai ir tiesības, objektīvi pamatojot iemeslu, izvēlēties sev vēlamo pakalpojuma sniedzēju, ar kuru Tukuma novada sociālais dienests slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksas kārtību.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

12. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai ar izmitināšanu Tukuma novada sociālais dienests sniedz atbalsta dzīvoklī, ja personai nav piemērotas dzīvesvietas sociālā darba ietvaros ietverto sociālo pakalpojumu, atbalsta pasākumu īstenošanai un nodrošināšanai. Sociālo rehabilitāciju ar izmitināšanu nodrošina līdz 12 mēnešiem, pakalpojumu sniegšanā iesaistot speciālistus atbilstoši nepieciešamo pakalpojumu un atbalsta pasākumu specifikai.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

13. Personai, kura saņem Tukuma novada sociālā dienesta nodrošināto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu atbalsta dzīvoklī, ir pienākums ievērot atbalsta dzīvokļa iekšējās kārtības noteikumus un segt ar mājokļa uzturēšanu saistītos izdevumus. Ja personas, kura saņem Tukuma novada sociālā dienesta nodrošināto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar izmitināšanu, mājsaimniecība ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu samaksai piemēro pašvaldībā noteiktos sociālā dzīvokļa atvieglojumus.

IV. Dienas aprūpes centrs

14. Dienas aprūpes centra mērķis ir nodrošināt sociālo aprūpi un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušām personām, bērniem no trūcīgām ģimenēm un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, kā arī personu grupām, kurām ir izteiktas socializācijas grūtības.

15. Dienas aprūpes centra ietvaros atbilstoši personu grupai tiek izveidots un īstenots pasākumu kopums, kurā attiecīgi ietverti šādi pasākumi:

15.1. uzraudzība un individuālais atbalsts;

15.2. palīdzība pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

15.3. sociālā darba speciālista konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;

15.4. kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana;

15.5. prasmju attīstīšana, patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšana un pašaprūpes attīstības veicinošas nodarbības atbilstoši klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;

15.6. mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbības;

15.7. fiziskās aktivitātes;

15.8. brīvā laika un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam;

15.9. klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi atbilstoši nepieciešamībai;

15.10. speciālistu konsultācijas (piemēram, ergoterapeits, fizioterapeits, psihologs) atbilstoši nepieciešamībai un iespējām;

15.11. pastaigas svaigā gaisā.

15.12. atbalsts sociālo problēmu risināšanā klientam un viņa likumiskajam pārstāvim, atbilstoši nepieciešamībai.

16. Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniedz Tukuma novada sociālā dienests, atbilstoši personu grupai, šādās pakalpojuma sniegšanas vietās:

16.1. personām, kurām noteikta invaliditāte – dienas aprūpes centrs "Saime" un kopienas centrs "Rīti";

16.2. pirmspensijas un pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem – kopienas centrs "Rīti";

16.3. ģimenēm ar bērniem, līdzatkarīgajiem ģimenes locekļiem un nepilngadīgajām māmiņām – dienas centrs "Saimīte";

16.4. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, – dienas aprūpes centrs "Saimīte";

16.5. bērniem no sociālā riska ģimenēm vecumā no pusotra līdz pieciem gadiem – dienas aprūpes centrs "Saimīte".

(Grozīts ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

17. Dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgās personas un bērni ar invaliditāti var pieprasīt pakalpojuma sniegšanas vietā. Šajā gadījumā pakalpojumu piešķir attiecīgais dienas centrs.

18. Saskaņā ar lēmuma par dienas aprūpes centra pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests un persona vai tās pilnvarota persona, vai likumiskais pārstāvis, slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu un samaksas kārtību.

19. Dienas aprūpes centra pakalpojums, tai skaitā tajā ietvertie pasākumi, Tukuma novada pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, izņemot personām, kurām pakalpojums tiek nodrošināts Eiropas struktūrfonda ietvaros, tiek nodrošināts bez maksas.

20. Personai ir pienākums norēķināties par līdzmaksājumu ēdināšanai 50 % apmērā no faktiskajām ēdināšanas izmaksām, savukārt, 75 % apmērā, ja persona dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. No līdzmaksājuma ēdināšanai ir atbrīvotas personas, kuras dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss.

V. Aprūpes pakalpojums

21. Aprūpes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt bērna aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērna dzīvesvietā, laikā, kad likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un pašvaldības sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību.

22. Aprūpes pakalpojumu no Tukuma novada pašvaldības budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt bērnam ar invaliditāti, vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, un kurš savu dzīvesvietu ir deklarējis Tukuma novada teritorijā.

23. Aprūpes pakalpojumu Tukuma novada sociālais dienests piešķir uz laiku līdz 1 gadam, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu novērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību un bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes iesniegumu.

24. Lēmumu par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu vai aprūpes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu pieņem, ja konstatē, ka bērns atrodas, ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, vai arī, nav ievēroti citi šajā saistošo noteikumu nodaļā vai citā ārējā normatīvā aktā noteiktie nosacījumi.

25. Bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis iesniedzot iesniegumu papildus:

25.1. norāda vēlamo aprūpes pakalpojuma saņemšanas apjoms, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad sociālās aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

25.2. norāda vēlamo aprūpes pakalpojuma sniedzēja (jebkura fiziska vai juridiska persona) tās vārds un uzvārds vai nosaukums un reģistrācijas numurs (ja tas ir zināms);

25.3. pievieno dokumentu, kurš apliecina, ka attiecīgi bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene, nespēj nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā (darba devēja izglītības iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājumu vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja likumiskais pārstāvis vai audžuģimene saņem sociālo pakalpojumu). Ja aprūpes pakalpojums nepieciešams vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai, iesniegumā sniedz informāciju par konkrēto pasākumu.

26. Aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties uz Tukuma novada sociālā dienesta, pakalpojuma sniedzēja, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. (izņemot bērna 1. pakāpes radiniekus un vienas mājsaimniecības locekļus), un bērna likumiskā pārstāvja vai audžu ģimenes pārstāvja savstarpēji noslēgto līgumu par aprūpes pakalpojuma sniegšanas apjomu, laiku un samaksas kārtību. Aprūpes pakalpojuma sniedzējs, ja tā ir fiziska persona, var sniegt pakalpojumu vienlaikus ne vairāk kā četriem bērniem.

27. Ja likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniegumā nav norādījusi vēlamo pakalpojuma sniedzēju, Tukuma novada sociālais dienests aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai var piesaistīt juridisku personu vai uz darba līguma vai pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata fizisku personu.

28. Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms kopumā ir 80 stundas mēnesī, vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai ne vairāk kā 10 stundas kalendāra nedēļā. Atlīdzība par aprūpes pakalpojumu ir 4,50 euro stundā, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu. Atlīdzības samaksas attaisnojuma dokumenti tiek norādīti saistošo noteikumu 26., 27. punktā noteiktajā līgumā.

29. Bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenes pārstāvim ir pienākums informēt Tukuma novada sociālo dienestu par apstākļiem, kuri ir par pamatu piešķirtā aprūpes pakalpojuma izbeigšanai (saistošo noteikumu 24. punkts). Ja pakalpojuma sniedzējs, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis savlaicīgi nav informējis par apstākļiem, kuri ir par pamatu aprūpes pakalpojuma izbeigšanai, un Tukuma novada sociālais dienests ir veicis atlīdzības izmaksu pakalpojuma sniedzējam, pakalpojuma sniedzējam ir pienākums atlīdzināt saņemto atlīdzību par periodu, no dienas, kad radušies minētie apstākļi.

VI. Aprūpe mājās

30. Aprūpes mājās pakalpojuma mērķis ir veicināt personas iespējami ilgāku uzturēšanos viņu ierastajā sociālajā vidē un funkcionēšanu sabiedrībā, nodrošinot personai nepieciešamo aprūpi dzīvesvietā, ja personai objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, tā dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi.

31. Ja personai nepieciešama aprūpe dzīvesvietā, sociālais darbinieks vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar viņu. Ja personas aprūpi daļēji vai pilnībā nodrošina ģimenes locekļi, Tukuma novada sociālais dienests mājsaimniecībā dzīvojošās personas atbalsta psiholoģiski, viņus konsultējot un apmācot.

32. Aprūpes mājās pakalpojumu saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu nodrošina 3 (trijos) aprūpes mājas pakalpojuma intensitātes līmeņos:

32.1. pirmais līmenis – no 1 līdz 2 reizēm nedēļā;

32.2. otrais līmenis – no 3 līdz 5 reizēm nedēļā;

32.3. trešais līmenis – no 6 līdz 7 reizēm nedēļā.

33. Aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs atbilstoši piešķirtajam aprūpes līmenim un nepieciešamajiem aprūpes pasākumiem izstrādā uzdevumu plānus, kuros ietver šādus nepieciešamos pasākumus:

33.1. palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana, podologa pakalpojums), tai skaitā nodrošinot klientu ar trūkstošos resursiem (silto ūdeni, dušu, veļas mašīnu u.c.);

33.2. palīdzību apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņu;

33.3. palīdzību iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanu un pārvietošanos;

33.4. ēdiena gatavošanu un palīdzību paēst;

33.5. pārtikas produktu, medikamentu un citu sīkpreču piegādi;

33.6. palīdzību mājvietas uzkopšanā;

33.7. ārstniecības personas izsaukšanu, atbalstu medikamentu lietošanā, palīdzību sadarbībā ar dažādām institūcijām (piemēram, samaksāt rēķinus);

33.8. kurināmā piegādi telpās, krāsns kurināšanu;

33.9. atbalstu darba iemaņu apgūšanā vai nostiprināšanā, sociālo attiecību veicināšana – saruna ar personu, asistenta pienākumu pildīšana aprūpējamās personas pastaigās, personas veicināšana iesaistīties interešu grupās un sociālo pakalpojumu saņemšanā;

33.10. nepieciešamo speciālistu konsultāciju saņemšanas organizēšanu un informēšanas un izglītošanas pasākumus.

33.11. citus pakalpojumus atbilstoši līgumam ar aprūpes pakalpojuma sniedzēju;

33.12. drošības nodrošināšanu – personas uzraudzību.

34. Aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros persona, saskaņā ar sociālā darba speciālista izvērtējumu, var tikt nodrošināta ar drošības pogas pakalpojumu (nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī).

35. Aprūpes mājās pakalpojumu nodrošina Aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs, ar kuru Tukuma novada sociālā dienesta noslēdzis līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. Pamatojoties uz Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu, persona vai viņa likumisko pārstāvis, slēdz līgumu ar minēto Aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju par veicamajiem uzdevumiem, pakalpojuma sniegšanas un samaksas kārtību.

36. Maksu par Tukuma novada sociālā dienesta nodrošināto aprūpes mājās pakalpojumu sedz persona, kurai tiek sniegts aprūpes mājā pakalpojums. Tukuma novada pašvaldības teritorijā deklarētām personām, izņemot personām, kurām pakalpojums tiek nodrošināts Eiropas struktūrfonda ietvaros, piemērojot samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu, nodrošina, ka pēc šā pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie naudas līdzekļi, ieskaitot īpaša kopšanas pabalstu, nedrīkst būt mazāki par 75 % no valstī noteiktās minimālās mēneša algas attiecīgajā gadā. Ja piemērojot minēto aprēķinu, persona nespēj vai spēj daļēji segt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu, Tukuma novada sociālais dienests no pašvaldības budžeta šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem sedz maksu par aprūpes mājās pakalpojumu vai starpību starp personas samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu un pakalpojuma maksu.

37. Ja persona vēlas, tā patstāvīgi var organizēt un nodrošināt aprūpes mājā pakalpojuma sniegšanu ar sev vēlamu aprūpētāju, šajā gadījumā pašvaldība pabalsta formā piešķir un izmaksā līdzmaksājumu aprūpes mājā pakalpojuma nodrošināšanai, atbilstoši personai nepieciešamajam aprūpes mājas pakalpojuma intensitātes līmenim.

38. Pabalsta apmērs Tukuma novada pašvaldības teritorijā deklarētām personām, ja tā patstāvīgi organizē un nodrošina aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu ar sev vēlamu aprūpētāju, ir:

38.1. pirmais līmenis – 44,00 euro mēnesī;

38.2. otrais līmenis – 67,00 euro mēnesī;

38.3. trešais līmenis – 90,00 euro mēnesī.

39. Pabalstu piešķir uz laiku, kamēr personai nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

40. Tukuma novada sociālais dienests ik pa sešiem mēnešiem vai pēc vajadzības veic atkārtotu personas vajadzību pēc aprūpes mājās pakalpojuma izvērtēšanu, un nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumu par personai atbilstoša aprūpes mājas pakalpojuma intensitātes līmeņa piešķiršanu. Ja tiek konstatēts, ka pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai nesasniedz mērķi, piešķirtais pabalsts tiek aizstāts ar Tukuma novada sociālā dienesta nodrošinātu aprūpes mājās pakalpojumu, par to pieņemot attiecīgu lēmumu.

VII. Atelpas brīdis

41. Atelpas brīža mērķis ir nodrošināt personām ar izteiktiem un smagiem funkcionāliem traucējumiem īslaicīgu sociālo aprūpi līdz 30 diennaktīm gadā, aizstājot aprūpes procesā mājsaimniecības locekļus.

42. Atelpas brīža pakalpojums ietver:

42.1. uzraudzību un individuālu atbalstu aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

42.2. palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanā atbilstoši nepieciešamībai;

42.3. sociālā darbinieka konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;

42.4. kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;

42.5. prasmju un kustību attīstību veicinošas nodarbības;

42.6. brīvā laika aktivitātes un relaksējošās nodarbības;

42.7. pastaigas svaigā gaisā;

42.8. klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

42.9. vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā;

42.10. speciālista konsultāciju (piemēram, fizioterapeits, ergoterapeits, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, logopēds, psihiatrs vai psihologs) atbilstoši nepieciešamībai un iespējām.

43. Atelpas brīža pakalpojuma administrēšanu bērniem veic Tukuma novada sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļa, savukārt pilngadīgām personām Tukuma novada sociālā dienesta Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām.

44. Atelpas brīdi pilngadīgām personām Tukuma novada pašvaldība rindas kārtībā nodrošina adresē "Lodes", Jaunpils pagastā, Tukuma novadā. Maksa par atelpas brīža pakalpojumu ir noteikta Tukuma novada sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādī. Atelpas brīža pakalpojums Tukuma novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām tiek nodrošināts par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

45. Ja persona vēlas, tā patstāvīgi var organizēt un nodrošināt atelpas brīža pakalpojuma sniegšanu ar sev vēlamu pakalpojuma sniedzēju. Šajā gadījumā pašvaldība pabalsta formā piešķir un izmaksā līdzmaksājumu atelpas brīža pakalpojuma faktisko izmaksu segšanai līdz 400,00 euro personai pašvaldības šim mērķim plānotā budžeta ietvaros. Nepieciešamības gadījumā, ja pieprasījums pārsniedz plānoto budžetu, tiek veidotas rindas.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

451. Atelpas brīža pakalpojums un līdzfinansējums atelpas brīža pakalpojumam tiek piešķirts Tukuma novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar izteiktiem un smagiem funkcionāliem traucējumiem (ir indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai), izvērtējot personas vajadzības pēc atelpas brīža pakalpojuma. Atelpas brīža pakalpojums un līdzfinansējums tiek sniegts, pamatojoties uz līgumu ar personu un pakalpojuma sniedzēju par pakalpojuma sniegšanu un savstarpējo norēķinu kārtību.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

VIII. Grupu māja (dzīvoklis)

46. Grupu mājas (dzīvokļa) mērķis ir nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

47. Grupu dzīvokļa pakalpojums ietver personas nodrošināšanu ar:

47.1. dzīvojamo telpu (dzīvojamā platība ne mazāk kā 6 m2 vienai personai), kurā izvieto ne

vairāk kā divas personas;

47.2. koplietojamu aprīkotu virtuvi, atpūtas telpu;

47.3. koplietojamu dušu, tualeti;

47.4. koplietojamu telpu apģērba mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai;

47.5. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi, realizāciju un novērtēšanu;

47.6. dažādu pasākumu organizēšanu, kas veicina personas fiziskās, intelektuālās un psiholoģiskās spējas, savstarpējās saskarsmes iemaņu attīstību, sociālās un fiziskās funkcionēšanas spēju apgūšanu, atjaunošanu un uzlabošanu;

47.7. psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņas tuviniekiem;

47.8. personu un viņu tuvinieku izglītošana par dažādu funkcionālo nespēju būtību un rehabilitācijas iespējām;

47.9. pašpalīdzības, izglītojošo u.c. grupu organizēšanu pakalpojuma saņēmējam un viņu tuviniekiem;

47.10. pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību;

47.11. nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu pakalpojuma saņēmējam pakalpojuma sniegšanas laikā;

47.12. pakalpojuma saņēmēja un viņu tuvinieku konsultēšanu par vides pielāgošanas iespējām, tehnisko palīglīdzekļu pielietošanas un iegūšanas iespējām, par veselības aprūpes, saskarsmes, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem.

48. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu administrē, piešķir, nodrošina Tukuma novada sociālā dienesta Izmitināšanas pakalpojumu nodaļa.

49. Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā adresēs: "Mežrozītes", Irlavā, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, "Lodes", Jaunpils pagastā, Tukuma novadā, un Meža ielā 4-43, Tukumā, Tukuma novadā.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

50. Pēc lēmuma par Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, persona (vai personas likumiskais pārstāvis), apgādnieks saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

51. Maksa par grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu ir noteikta Tukuma novada sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādī. Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām, ja pakalpojumu piešķīris Tukuma novada sociālais dienests, grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas, izņemot personām, kurām pakalpojums tiek nodrošināts Eiropas struktūrfonda ietvaros.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

52. Personai ir pienākums norēķināties par izdevumiem, kas saistīti ar mājokļa uzturēšanu (apkure, elektrība, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apsaimniekošana u.c.). Izdevumi tiek aprēķināti proporcionāli faktiskajiem izdevumiem un pakalpojuma saņēmēju skaitam. Tukuma novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām personām, ja pakalpojumu piešķīris Tukuma novada sociālais dienests, aprēķinot ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumus, piemēro pašvaldībā noteiktos sociālā dzīvokļa atvieglojumus.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

IX. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām

53. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju, personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un ar pakalpojumiem dzīvesvietā un mājsaimniecībā pieejamajiem aprūpes resursiem nav iespējams nodrošināt nepieciešamo sociālās aprūpes apjomu, personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

54. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina pamatojoties uz Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un līgumu personas izvēlētu pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pakalpojuma sniedzēju un personu vai viņa likumisko pārstāvi. Persona var izvēlēties citu pakalpojuma sniedzēju, kurš reģistrēts sociālo pakalpojumu reģistrā kā attiecīgā pakalpojuma sniedzējs,  ja persona vai apgādnieks, labprātīgi sedz starpību starp saistošo noteikumu 58. punktā noteikto pašvaldības segto starpības daļu un personas samaksas daļu, līdz pilnai pakalpojuma maksai. Šajā gadījumā Tukuma novada sociālais dienests slēdz līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par norēķinu kārtību.

55. Personai ir pienākums segt maksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu. Nosakot personas samaksas apmēru par sociālo pakalpojumu, Tukuma novada sociālais dienests ievēro Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29. panta otrās daļas 1. punkta nosacījumus.

56. Ja persona nespēj vai spēj daļēji segt maksu par Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, apgādnieki, solidāri pamatojoties uz līgumu ar Tukuma novada sociālo dienestu, sedz starpību starp personas samaksu un maksu par Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

57. Ja personai nav apgādnieku, vai tie normatīvo aktu kārtībā ir atbrīvojami no samaksas par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu savam apgādājamajam, starpību starp personas samaksas daļu un maksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sedz pašvaldība.

58. Apgādniekiem ir tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu – samaksas daļu, kas ir starpība starp saistošo noteikumu 55. punktā noteikto personas samaksu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un maksu par pakalpojumu, līdz 400,00 euro mēnesī vienai personai (vienam pakalpojuma saņēmējam).

X. Patversmes pakalpojums

59. Patversmes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt īslaicīgas uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras palikušas bez dzīvojamās platības vai to uzturēšanās dzīvesvietā apdraud personu veselību vai dzīvību.

60. Patversmes pakalpojums ietver personas nodrošināšanu ar:

60.1. iespēju pārnakšņot no 1. oktobra līdz 31. martam no plkst. 18:00 līdz plkst. 8:00, no 1. aprīļa līdz 30. septembrim no plkst. 20:00 līdz plkst. 7:00. Ģimenēm patversmes pakalpojums tiek nodrošināts nepārtraukti;

60.2. apkurinātām telpām un guļamvietām – atsevišķi vīriešiem un sievietēm, vai ģimenei;

60.3. koplietojamu aprīkotu ēdamtelpu;

60.4. gultas piederumiem;

60.5. vakariņām un brokastīm, ģimenēm ir nodrošināta aprīkota koplietojama virtuve;

60.6. iespēju izmantot koplietojamu sanitāro telpu, tualeti, dušu;

60.7. nepieciešamajiem higiēnas līdzekļiem;

60.8. koplietojamu telpu apģērba mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai;

60.9. drošību un viņa personīgo mantu saglabāšanu visu patversmē pavadāmo laiku;

60.10. sociālo darbu ar personu, sadarbībā ar Tukuma novada sociālo dienestu un citām institūcijām, personas sociālās situācijas uzlabošanai;

60.11. primārās veselības aprūpes pakalpojums.

61. Patversmes pakalpojumu sniedz Tukuma novada sociālā dienests atbilstoši personu grupai šādās pakalpojuma vietās:

61.1. pilngadīgām personām – Tukuma patversmē;

61.2. ģimenēm ar bērniem – Kopienas centrā "Rīti".

62. Iestājoties patversmē, persona, ģimene tiek reģistrēta uzņemšanas žurnālā un iepazīstināta ar iekšējās kārtības noteikumiem, tiek nodrošināta pilngadīgo personu pārbaude uz pedikulozi un alkohola koncentrāciju izelpā. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana var būt par pamatu patversmes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanai.

63. Divu darba dienu laikā persona Tukuma novada sociālajam dienestam iesniedz:

63.1. iesniegumu, kurā pamato patversmes pakalpojuma nepieciešamību, saņemšanas laiku;

63.2. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesamību;

63.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību;

63.4. Plaušu kabineta speciālista atzinumu par konsultācijas saņemšanu;

63.5. nepieciešamības gadījumā Tukuma novada sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt arī citus dokumentus.

64. Vienas darba dienas laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Tukuma novada sociālais dienests pieņem lēmumu par patversmes pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt patversmes pakalpojumu, norādot tā iemeslu.

65. Patversmes pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz līgumu starp Tukuma novada sociālo dienestu un personu (ģimenes pārstāvi). Līgumā norāda pakalpojuma sniegšanas vietu, pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesības, pienākumus un atbildību. Personai bez deklarētas dzīvesvietas uz patversmes pakalpojuma saņemšanas laiku ir tiesības deklarēt savu dzīvesvietu adresē, kurā saņem patversmes pakalpojumu.

66. Persona (ģimene), kura saņem patversmes pakalpojumu, norēķinās par saņemto patversmes pakalpojumu saskaņā ar Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi.

67. Ja patversmē ir brīvas vietas, jebkurai personai ir tiesības izmantot tās pakalpojumus, sedzot izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos patversmē, saskaņā ar Tukuma novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi.

68. Ja persona, kura saņem patversmes pakalpojumu sociālā darba ietvaros, iesaistās darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas, pasākumos, kuri rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus, persona var tikt atbrīvota pilnīgi vai daļēji no samaksas par sociālo pakalpojumu attiecīgajā mēnesī, ņemot vērā šādu aprēķinu:

S-(M*L), kur

S= samaksa par pakalpojumu,

M= darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumā iesaistīto stundu skaits (fiksēts norīkojumā),

L= normatīvajos aktos noteiktā minimālā stundu tarifa likme.

X1. Pansijas pakalpojums

(Nodaļa Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

69. Pansijas pakalpojums nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un, ja nepieciešams, atbalstu sociālo problēmu risināšanā pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām, ja saskaņā ar sociālā darbinieka izvērtējumu personas funkcionālās spējas atbilst 3. vai 4. aprūpes līmenim un personai ir nepieciešama diennakts uzraudzība.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

70. Pansijas pakalpojums nodrošina:

70.1. diennakts uzraudzību;

70.2. piemērotu apģērbu un apavus individuālai lietošanai, ja klients pats nespēj sev to nodrošināt;

70.3. mīksto inventāru (piemēram, gultas piederumus, veļu, dvieļus), personīgās higiēnas un mazgāšanas līdzekļus;

70.4. gultas veļas maiņu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 10 dienās, ja klients pats nespēj sev to nodrošināt;

70.5. atbalstu pašaprūpes un personīgās higiēnas veikšanā;

70.6. konsultācijas un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;

70.7. personāla atbalstu ārstniecības personas noteikto ārstēšanās ieteikumu izpildē;

70.8. dzīvojamo istabu, kurā dzīvo ne vairāk kā divi klienti (paredzot ne mazāk kā 6 m2 vienai personai);

70.9. koplietošanas telpu ar galdu un krēsliem;

70.10. virtuvi (iekārtotu ar plīti, ledusskapi, darba virsmu, galdu, krēslu, galda piederumiem un traukiem, kā arī skapi to uzglabāšanai);

70.11. organizē ēdināšanas pakalpojuma pieejamību, ja klients pats nespēj nodrošināt sev ēdināšanu;

70.12. koplietošanas higiēnas telpas (ne mazāk kā vienu dušu un tualeti ar roku mazgātni sešām personām, kā arī veļas mazgāšanas un žāvēšanas vietu).

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

71. Pansijas pakalpojums tiek nodrošināts rindas kārtībā adresē Ķiršu iela 10, Kandava, Tukuma novads.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

72. Pansijas pakalpojumu Ministru kabineta noteiktajā sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībā piešķir Tukuma novada sociālā dienesta Izmitināšanas pakalpojumu nodaļa.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

73. Pēc lēmuma par pansijas pakalpojuma piešķiršanu Tukuma novada sociālais dienests, un persona (vai personas likumiskais pārstāvis) saskaņā ar pieņemto lēmumu slēdz līgumu par pakalpojuma apjomu, termiņu, samaksas kārtību, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

74. Maksa par pansijas pakalpojumu ir noteikta Tukuma novada sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādī. Maksu par Tukuma novada sociālā dienesta nodrošināto pansijas pakalpojumu sedz persona, kurai tiek sniegts pakalpojums, vai viņa apgādnieks (laulātais un bērni).

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

75. Piemērojot samaksu par pansijas pakalpojumu Tukuma novada pašvaldības teritorijā deklarētām personām, izņemot personām, kurām pakalpojums tiek nodrošināts Eiropas struktūrfonda ietvaros, ja pakalpojumu piešķīris Tukuma novada sociālais dienests, nodrošina, ka pēc šā pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie naudas līdzekļi, ieskaitot īpašas kopšanas pabalstu, nedrīkst būt mazāki par Tukuma novada pašvaldībā noteikto maznodrošinātas mājsaimniecības (vienas personas mājsaimniecības) ienākumu slieksni. Ja piemērojot minēto aprēķinu, persona nespēj vai spēj daļēji segt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu, starpību starp personas samaksu par aprūpes mājās pakalpojumu un pakalpojuma maksu, pamatojoties uz līgumu kurš noslēgts ar Tukuma novada sociālo dienestu un apgādnieku, sedz apgādnieks: ja apgādnieku nav vai arī normatīvo aktu kārtībā apgādnieks ir atbrīvojams no samaksas par sniegto pakalpojumu, starpību sedz pašvaldība.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

76. Personai no savā rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem ir pienākums norēķināties par izdevumiem, kas saistīti ar mājokļa uzturēšanu (apkure, elektrība, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, apsaimniekošana u.c.). Tukuma novada pašvaldības teritorijā deklarētām personām, ja pakalpojumu piešķīris Tukuma novada sociālais dienests, ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu samaksai piemēro pašvaldībā noteiktos sociālā dzīvokļa atvieglojumus. Izdevumi tiek aprēķināti proporcionāli faktiskajiem izdevumiem un pakalpojuma saņēmēju skaitam.

(Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

XI. Noslēguma jautājumi

77. Tukuma novada sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

(Punkta numerācija grozīta ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

78. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

(Punkta numerācija grozīta ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

79. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

79.1. Tukuma novada Domes 2015. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu";

79.2. Engures novada domes 2017. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr. 9 "Engures novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība";

79.3. Kandavas novada domes 2019. gada 27. jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 "Kandavas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība";

79.4. Jaunpils novada domes 2011. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo aprūpi mājās".

(Punkta numerācija grozīta ar Tukuma novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem Tukuma novada pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Tukuma novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 33Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 214, 04.11.2021. OP numurs: 2021/214.24
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327411
{"selected":{"value":"18.05.2022","content":"<font class='s-1'>18.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.05.2022","iso_value":"2022\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-17.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.05.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)