Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10

Jelgavā 2021. gada 21. oktobrī (prot. Nr. 22, 5. §)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 21 daļu, 2. panta 81 daļu,
3. panta pirmo daļu, 1.4 daļu, 1.6 daļu, 9. panta otro daļu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16. panta pirmās daļas
10. punktu, 25. panta pirmās daļas 5. punktu, trešo daļu,
25.1 panta 2.punktu, 26.panta 6.1 daļu

Precizējumi: Jelgavas novada domes
2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 57. §)

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija ir Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvā departamenta Finanšu nodaļa (turpmāk – nodokļu administrācija).

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

4. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā:

4.1. no inženierbūves kadastrālās vērtības, ja inženierbūve reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;

4.2. no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja inženierbūve nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

5. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:

5.1. pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

5.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

5.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā;

5.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

6. Vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

6.2. būves kadastrālās vērtības.

7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu nodrošina un administratīvos aktus par šo būvju klasificēšanu izdod Jelgavas novada Būvvalde.

8. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, nodokļu administrācija nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir stājies spēkā, bet ne agrāk kā 6 mēnešus pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, ievērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. pantā noteikto maksāšanas pienākuma rašanās termiņu.

9. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

9.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

9.2. būves kadastrālās vērtības.

10. Būvju, kurai būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, klasificēšanu nodrošina un administratīvos aktus par šo būvju klasificēšanu izdod Jelgavas novada Būvvalde.

11. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kurai būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, nodokļu administrācija nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir stājies spēkā, bet ne agrāk kā 6 mēnešus pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, ievērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 7. pantā noteikto maksāšanas pienākuma rašanās termiņu.

12. Maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek veikta septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

13. Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ēkai (būvei) piekritīgā zeme, šo noteikumu izpratnē, ir zeme, kas valsts kadastra reģistrā definēta kā zeme "Zem ēkām un pagalmiem".

14. Nodokļu administrācija pieņem lēmumus:

14.1. par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu nodokļu maksātājiem, kuriem parāds nav lielāks 15 EUR, un trīs gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu,

14.2. par pārmaksātajām nekustamā īpašuma nodokļa summām, kuras nepārsniedz 15 EUR, ja nodokļu maksātājs ir likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra vai triju gadu laikā no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summa atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai.

15. Saistošos noteikumus piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2021. gada 27. oktobra lēmums (prot. Nr. 23, 57. §))

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jelgavas novada domes 2014. gada 24. septembra saistošie noteikumi Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā " un Ozolnieku novada domes 2016. gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ozolnieku novadā".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z. Caune
Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. PamatojumsSaistošo noteikumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā" projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts, pamatojoties uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk – Likums) 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 21 daļu, 2. panta 81 daļu, 3. panta pirmo daļu,

1.4 daļu, 1.6 daļu, 9. panta otro daļu un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 16. panta pirmās daļas 10. punktu, 25. panta pirmās daļas 5. punktu, trešo daļu, 25.1 panta 2. punktu, 26. panta 6.1 daļu.

Projekts izstrādāts, lai noteiktu vienotu kārtību nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

2. Satura izklāstsSaistošie noteikumi, ņemot vērā likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" doto pilnvarojumu, nosaka:

– ka Nekustamā īpašuma nodokļa administrācija ir Jelgavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Administratīvā departamenta Finanšu nodaļa;

– ka dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2 un, kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek;

– ka inženierbūves- laukumi, kas tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, tiek aplikti ar nekustamā īpašuma nodokli;

– nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas;

– ka vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm piemēro paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā;

– ka būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

2. būves kadastrālās vērtības.

– nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu;

– precīzi noteikts, kas ir būvei piekritīga zeme šo saistošo noteikumu izpratnē.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešami papildu līdzekļi.

Piemērojot paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā par vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm, par būvēm, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums no 2015. gada, nav iespējams veikt aprēķinus, jo nav zināms šādu būvju skaits.

Nepiemērojot speciālo regulējumu nekustamā īpašuma nodokļa palielinātajām likmēm, kuras bija spēkā bijušajā Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā, paredzama nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumu samazināšanās 37260 EUR apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmInstitūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Jelgavas novada pašvaldība un tās struktūrvienība – Centrālās administrācijas Administratīvā departamenta Finanšu nodaļa, kura administrē nekustamā īpašuma nodokli.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas novada ziņas" un tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.
Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z. Caune
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Jelgavas novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 21.10.2021.Stājas spēkā: 30.10.2021.Piemērojams ar: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 29.10.2021. OP numurs: 2021/210.43
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
327296
30.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)