Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4

Ventspilī 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9; 11. §)
Par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma
32. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas (turpmāk – Dzīvojamā telpa) izīrēšanas kārtību un nosacījumus, kā arī termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums.

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. neizīrētām pašvaldībai piederošām vai tās nomātām dzīvojamajām telpām;

2.2. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu;

2.3. kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas;

2.4. kārtību, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi Ventspils pilsētā.

II. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība

3. Personai ir tiesības prasīt jauna Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu, iesniedzot iesniegumu (Pielikums) Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā (turpmāk – Dzīvokļu nodaļa) ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms esošā Dzīvojamās telpas īres līguma termiņa izbeigšanās, ja vienlaikus izpildās šādi nosacījumi:

3.1. Persona īrē attiecīgo Dzīvojamo telpu vai bijusi iemitināta tajā kā ģimenes loceklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.2. Dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas parāds, kas pārsniegtu 2 (divu) mēnešu īres maksas apmēru;

3.3. Dzīvojamās telpas īrniekam, atbilstoši dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumiem, nav kavēti ar Dzīvojamās telpas lietošanu saistītie maksājumi ilgāk kā divus mēnešus;

3.4. Dzīvojamās telpas īrnieks vai Dzīvojamajā telpā iemitinātās personas nav pārkāpušas normatīvajos aktos vai Dzīvojamās telpas īres līgumā ietvertos ar Dzīvojamās telpas lietošanu saistītos noteikumus.

4. Dzīvojamās telpas īrnieka nāves gadījumā, īrnieka ģimenes loceklim, kurš ir iemitināts Dzīvojamā telpā, triju mēnešu laikā no īrnieka nāves dienas ir tiesības prasīt Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā iesniedzot iesniegumu (Pielikums) Dzīvokļu nodaļā.

5. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš ir 10 (desmit) gadi.

6. Dzīvokļu nodaļa viena mēneša laikā no Noteikumu 3. un 4. punktā norādītā iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu vai atteikumu noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu.

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

7. Dzīvokļu nodaļas lēmumu par atteikumu noslēgt Dzīvojamās telpas īres līgumu var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

8. Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums

9. Dzīvojamās telpas īres līgumi, kuri noslēgti līdz 2021. gada 30. aprīlim un kuros nav norādīts līguma termiņš, ir jāpārslēdz ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim, iesniedzot iesniegumu (Pielikums) Dzīvokļu nodaļā. Ja izīrētājs un īrnieks nevar vienoties par Dzīvojamās telpas īres līguma noteikumiem, strīdu izšķir tiesa un šāda prasība ir ceļama ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. decembrim.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
Pielikums
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes
2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

Ventspils pilsētas domes
Dzīvokļu nodaļai
Jūras iela 36, Ventspils
dzivoklis@ventspils.lv

 

 

 

/vārds, uzvārds/

 

 

/adrese/

 

 

/tālr. nr./

 

 

/e-pasts/

  

Datums

 

IESNIEGUMS

Lūdzu noslēgt ar mani dzīvojamās telpas īres līgumu. Jauna dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana nepieciešama, jo: (atzīmēt atbilstošo)

o Iepriekš noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā nav norādīts līguma termiņš.

o Tuvāko 3 mēnešu laikā izbeidzas iepriekšējā dzīvojamās telpas īres līguma termiņš.

o Īrnieks, kas slēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu, ir miris un es esmu dzīvojamajā telpā iemitināts ģimenes loceklis.

Dzīvojamās telpas adrese: 

Apliecinu, ka atbilstu Ventspils valstspilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību noteiktajiem nosacījumiem dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai.

 
 
 
 
 
 

 

Vārds, uzvārds

 

 

 

Paraksts

 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"
valdes priekšsēdētājs V. Lesiņš

Paskaidrojuma raksts
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi "Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība" (turpmāk – Saistošie noteikumi) nosaka Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību, nosacījumus un termiņu, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likuma 32. panta pirmās daļas normu, kas paredz, ka pašvaldības domei ir jāizdod saistošie noteikumi, kuros jāparedz "[..] pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība, nosacījumi un termiņš, uz kādu slēdzams dzīvojamās telpas īres līgums".
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi ietver pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanai nepieciešamo tiesisko regulējumu, kurš apraksta dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanas kārtību, īres līguma slēgšanas nosacījumus, īres līguma termiņu un apstiprina pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem iesnieguma formu jauna īres līguma noslēgšanai.

Tā kā Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021) attiecībā uz pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanu vairs nepieļauj beztermiņa īres līguma formu, saistošie noteikumi paredz minēto beztermiņa īres līguma pārslēgšanas kārtību un galējo termiņu, līdz kuram šī procedūra veicama ārpustiesas kārtībā – t.i. 2026. gada 31. decembris.

Saistošie noteikumi ietver tiesisko regulējumu gadījumam, ja iestājusies pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka nāve un īrnieka ģimenes loceklis prasa īres līguma noslēgšanu iepriekšējā pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieka vietā.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi attiecībā uz personu iesniegumu izskatīšanu jautājumos par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu nodrošinās Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa (turpmāk – Dzīvokļu nodaļa).

Gadījumā, ja Dzīvokļu nodaļas pieņemtie lēmumi vai faktiskā rīcība neapmierinās iesniedzēju, Saistošie noteikumi paredz Dzīvokļu nodaļas lēmumu apstrīdēšanu, vēršoties pie Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora, kura pieņemtais lēmums būs pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu projekts izskatīts Likumības komisijā (23.09.2021.), kurā darbojas dažādu sabiedrības grupu pārstāvji. Saistošo noteikumu projekts izskatīts arī Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejā (24.09.2021.).
Ventspils valstspilsētas pašvaldības
domes priekšsēdētājs J. Vītoliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ventspils valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 30.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 29.10.2021. OP numurs: 2021/210.40
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
327278
30.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"