Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 35/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 20. oktobrī
Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 20. oktobra
sēdes lēmumu Nr. 18. (prot. Nr. 14/2021)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) finansiālo atbalstu un naudas balvas Ķekavas novada kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīviem, novada administratīvajā teritorijā reģistrētiem amatiermākslas kolektīviem, novadā deklarētiem individuāliem dalībniekiem par sasniegumiem savā jomā, finansiālo atbalstu kultūras un mākslas projektu organizēšanai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

2. Pašvaldības kultūras un mākslas finansiālā atbalsta mērķis ir sekmēt novadā deklarēto iedzīvotāju ieinteresētību kultūras procesos, to popularizēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā, amatiermākslas kolektīvu radošo aktivitāti un dalību kultūras aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs.

3. Finansiālo atbalstu piešķir:

3.1. dalībai konkursos, festivālos un meistarklasēs Latvijā un ārvalstīs;

3.2. mākslas projektu realizēšanai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

4. Naudas balvas piešķir, lai publiski pateiktos to ieguvējiem par izciliem panākumiem kultūras un mākslas jomā.

5. Finansiālo atbalstu un naudas balvas piešķir, izvērtējot projekta nozīmi, lietderību un konkrētās personas vai kolektīva ieguldījumu kultūras un mākslas popularizēšanā novadā un sasniegtos rezultātus.

II. Finansiālais atbalsts dalībai konkursos, festivālos un meistarklasēs vai kultūras un mākslas projektu organizēšanai

6. Uz finansiālo atbalstu dalībai konkursos, festivālos, meistarklasēs noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības pretendēt individuālajam mākslas jomas pārstāvim, ja tā deklarētā dzīves vieta vismaz vienu gadu pirms atbalsta saņemšanas ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, vai amatiermākslas kolektīvam, ja tā radošā darbība notiek un ir reģistrēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā vismaz vienu gadu pirms atbalsta saņemšanas, bet amatiermākslas kolektīvs nav pašvaldības iestādei piederošs, un 50 % dalībnieku dzīves vieta ir deklarēta novadā vismaz vienu gadu pirms atbalsta saņemšanas.

7. Finansiālais atbalsts paredzēts transporta izdevumu, dalības maksu, telpu nomas, apdrošināšanas un citu normatīvajos aktos pieļaujamu, ar konkursu, festivālu vai meistarklasi saistītu izdevumu segšanai.

8. Lai saņemtu finansiālu atbalstu dalībai festivālā, meistarklasē vai konkursā pretendents iesniedz pašvaldībā:

8.1. fiziska persona – rakstisku iesniegumu, kurā norāda finansiālā atbalsta pretendenta datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīves vietas adresi, e-pasta adresi, telefona numuru un kredītiestādes konta numuru;

8.2. amatiermākslas kolektīvs – rakstisku amatiermākslas kolektīva vadītāja iesniegumu, kolektīva nosaukumu, dalībnieku vārdus, uzvārdus, norāda deklarētās dzīves vietas, vadītāja e-pasta adresi, telefona numuru un kredītiestādes konta numuru;

8.3. konkursa, festivāla vai meistarklases nosaukumu, mērķi, mērogu, norises vietu, laiku un izdevumu tāmi.

9. Finansiālā atbalsta apjomu nosaka, izvērtējot projekta kultūras vērtības un lietderības atbilstību novada iedzīvotāju interesēm. Finansiālo atbalstu kultūras un mākslas projektu organizēšanai var saņemt vienu reizi kārtējā gada budžeta ietvaros šādos gadījumos:

9.1. fiziska vai juridiska persona, kura piedalās un uzvar pašvaldības izsludinātajā konkursā;

9.2. fiziska vai juridiska persona, kas projekta idejas aprakstu, norisi un tāmi iesniegusi pēc savas iniciatīvas (piemēram, filmas uzņemšana, grāmatas izdošana, svētku pasākuma rīkošana).

10. Finansiālā atbalsta piešķiršanā ievēro līdzekļu piešķiršanas samērību – individuālam dalībniekam līdz EUR 300,00 (trīs simti euro), amatierkolektīva atbalstam līdz EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro), (līdz EUR 100,00 (viens simts euro) vienam dalībniekam), kultūras un mākslas projektiem līdz EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro).

11. Iestāžu amatiermākslas kolektīviem finansiālo atbalstu dalībai konkursos, festivālos, meistarklasēs plāno attiecīgās iestādes budžetā un tā piešķiršanu realizē iestādes vadītājs, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības.

III. Naudas balvas par sasniegumiem starptautiskos konkursos

12. Lai saņemtu naudas balvu par sasniegumiem, dalībnieks vai viņa pārstāvis ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc panākumu sasniegšanas iesniedz pašvaldībai:

12.1. fiziska persona – rakstisku iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu un apliecinošus dokumentus par panākumiem konkursā, norādot balvas, pretendenta datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīves vietas adresi un e-pasta adresi, telefona numuru un kredītiestādes konta numuru;

12.2. amatiermākslas kolektīvs, arī pašvaldības iestādēm piederošie, amatierkolektīva vai iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu ar kolektīva nosaukumu, dalībnieku vārdiem, uzvārdiem, personu kodiem, deklarēto dzīves vietu adresēm, kontakttālruņa numuriem;

12.3. konkursa nosaukumu, mērogu, norises vietu, laiku;

12.4. iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina dalībnieka vai kolektīva sasniegumus, par kuriem lūdz naudas balvu (rezultātu protokola kopiju vai diploma kopiju).

13. Naudas balvu par konkrēto sasniegumu no pašvaldības līdzekļiem pretendents var saņemt tikai vienu saistošo noteikumu ietvaros.

14. Naudas balvu fondu kārtējā gada apstiprinātā budžeta ietvaros plāno Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

15. Naudas balvu apmēru nosaka Izglītības, kultūras un sporta komitejas locekļi (turpmāk – komiteja), izvērtējot attiecīgos sasniegumus.

IV. Kārtība, kādā piešķir finansiālo atbalstu un naudas balvas

16. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata komiteja kārtējā sēdē.

17. Komiteja piešķir finansējumu no budžetā apstiprinātās summas saskaņā ar noteikumiem. Komitejai ir tiesības:

17.1. pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju;

17.2. neizskatīt iesniegumu par finansiālā atbalsta vai naudas balvas piešķiršanu un sniegt rakstisku atbildi iesnieguma iesniedzējam, ja:

17.2.1. iesniegumā nav norādītas visas nepieciešamās ziņas un nav pievienoti dokumenti, atbilstoši noteikumiem;

17.2.2. iesniegumā norādītās ziņas ir nepatiesas.

17.3. nepiešķirt finansiālo atbalstu, ja pieteikums atzīts par nepieņemamu vai tas neatbilst pašvaldības interesēm.

18. Pēc komitejas lēmuma pieņemšanas finansiālo atbalstu (naudas balvu) pārskaita uz iesniegumā fiziskās vai juridiskās personas norādīto kredītiestādes kontu.

V. Finansiālā atbalsta pretendenta (saņēmēja) pienākumi

19. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās par izlietotajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībā ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc piešķirtā finansējuma izlietošanas, iesniedzot pašvaldībā rakstveida atskaiti ar attaisnojuma dokumentiem. Izpildi pašvaldībā kontrolē Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.

20. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta pretendents (saņēmējs) nav piedalījies konkursā vai festivālā, vai konkurss vai festivāls nav noticis, piešķirto finansiālā atbalsta summu 10 (desmit) darba dienu laikā ieskaita atpakaļ pašvaldības kredītiestādes kontā.

VI. Nobeiguma noteikums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ķekavas novada pašvaldības 2014. gada 6.  novembra saistošos noteikumus Nr. 13/2014 "Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām".

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
Saistošo noteikumu Nr. 35/2021 "Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktā ir noteikts, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
2. Īss projekta satura izklāstsĶekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) saistošie noteikumi "Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām" (turpmāk - noteikumi) nosaka pašvaldības finansiālā atbalsta un naudas balvu piešķiršanas kārtību pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīviem un novadā deklarētiem individuāliem dalībniekiem par sasniegumiem savā jomā, kā arī finansiālais atbalsts kultūras un mākslas projektu organizēšanai Ķekavas novada administratīvajā teritorijā. Noteikumi nosaka finansiālā atbalsta un naudas balvu piešķiršanas kārtību un atbalsta saņēmēju pienākumus.

Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālais atbalsts tiek nodrošināts ar mērķi sekmēt novadā deklarēto iedzīvotāju ieinteresētību kultūras procesos, to popularizēšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā un amatiermākslas kolektīvu radošo aktivitāti un dalību kultūras aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs. Projekta īstenošana būs ieguldījums novada atpazīstamības sekmēšanā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuKopējais līdzfinansējuma apjoms konkursiem, festivāliem un meistarklasēm pašvaldības budžetā ieplānots līdzvērtīgs ieplānotajam naudas balvu fondam.

Finansiālais atbalsts un naudas balvas ieplānojamas un izmaksājamas no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem – pārējie kultūras un sporta pasākumi. Provizoriski varētu sastādīt 45 000 EUR no pašvaldības budžeta.

Ķekavas novada mākslas, mūzikas, sporta skolas audzēkņi līdzfinansējumu vai naudas balvas saņem atbilstoši novada izglītības daļas nolikumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNovada iedzīvotāju aktivitāšu sekmēšana un atbalstīšana veicinās jaunu iedzīvotāju un uzņēmēju piesaisti novadam ar pozitīvu vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ķekavas novada domes Kultūras un sporta komiteja.

Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā www.kekavasnovads.lv un pieejami Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs Baldonē, Baložos un Daugmalē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādē ņemti vērā iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi.
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 35/2021Pieņemts: 20.10.2021.Stājas spēkā: 30.10.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 29.10.2021. OP numurs: 2021/210.45
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327264
30.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)