Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 25/2021

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2021. gada 22. septembrī
Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā
Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 22. septembra
sēdes lēmumu Nr. 49. (prot. Nr. 12/2021)


Precizēti ar Ķekavas novada domes 2021. gada 27. oktobra sēdes
lēmumu Nr. 1 (prot. Nr. 15/2021)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 1. panta
otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3. panta pirmo daļu un 1.4, 1.6 daļu,
5. panta trešo un ceturto daļu, 9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ķekavas novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir tiesīgas saņemt fiziskās un juridiskās personas noteikumos noteiktajā kārtībā, ja nodokļa maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksājumu parādu pašvaldībai par iepriekšējiem maksājumu periodiem, izņemot tos nodokļa maksātājus, kuriem ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss vai trūcīgas ģimenes (personas) statuss.

2.1 Personām, kuras nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, nodokļa atvieglojums kvalificējams kā de minimis atbalsts, kas tiek piešķirts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regulas Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1407/2013) nosacījumiem līdz tās darbības termiņa beigām. Piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst kumulēt par tām pašām attiecināmajām izmaksām ar citu valsts atbalstu un citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

(Ķekavas novada domes 08.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 48/2021 redakcijā)

3. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu, veic Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" struktūrvienība, kuras kompetencē ir noteikta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.

II. Atsevišķu nekustamā īpašuma nodokļa objektu aplikšanas kārtība

4. Dzīvojamo ēku palīgēkas vai to daļas, kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.

5. Ar nekustamā īpašuma nodokli 1,5 % apmērā no inženierbūves kadastrālās vērtības apliek inženierbūves – laukumus, kurus izmanto kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumus.

6. Nodokļu maksāšanas pienākums attiecībā uz inženierbūvēm – laukumiem, kurus izmanto kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumus, rodas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad ir uzsākts izmantot inženierbūvi kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu.

7. Kadastra informatīvajā sistēmā nereģistrētas inženierbūves – laukumi, kurus izmanto kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumus, apliek ar nekustamā īpašuma nodokli, piemērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.3 daļā noteikto kārtību. Šādos gadījumos maksāšanas paziņojumu izsūtīta viena mēneša laikā no brīža, kad pašvaldība konstatē, ka inženierbūvi izmanto kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu un nodokļu maksāšanas pienākums rodas ar nākamo mēnesi pēc tam, kad pašvaldība ir konstatējusi, ka inženierbūvi izmanto kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumu.

8. Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un ēkai, kas konservēta būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā vai lēmuma pieņemšanas par ēku konservāciju, piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētas kadastrālās vērtības:

8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

8.2. būves kadastrālās vērtības.

9. No 2024. gada 1. janvāra būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 3 % no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

9.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

9.2. būves kadastrālās vērtības.

(Grozīts ar Ķekavas novada domes 12.10.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 27/2022)

10. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai lēmumu par attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Ķekavas novada pašvaldības Būvvalde Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu par Ķekavas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu noteiktajā kārtībā.

11. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai cilvēku drošību apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.

12. Noteikumu 9. punktā minētajā gadījumā paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro un nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" struktūrvienībā, kuras kompetencē ir nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.

13. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par noteikumu 9. punktā minētā būves vienības statusa atcelšanu stāšanās spēkā.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

14. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi veic ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

15. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi organizē Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" struktūrvienībā, kuras kompetencē ir nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes

16. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR, 0,4 % no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR, piemēro dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šos nekustamā īpašuma nodokļa objektus (turpmāk – objekti) neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:

16.1. fiziskām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, kas ir rezidents. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

16.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai, kas ir rezidents. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

17. Noteikumu 16. punktu nepiemēro:

17. 1. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot);

17. 2. jaunbūvēm, kam ir jaunbūves statuss;

17. 3. būvniecības procesā esošajām būvēm.

18. Noteikumu 16.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam, kad:

18.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

18.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais objekta īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

18.3. izbeidzies par objektu noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Šādā gadījumā nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa.

19. Ja īpašumā deklarētā persona, kas ir īpašnieks, ir mirusi – par periodu līdz brīdim, kad par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kļūst mantinieks, ņem vērā mirušās personas deklarēto dzīvesvietu.

20. Ja taksācijas gada laikā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē jaunu nekustamā īpašuma nodokļa objektu (dzīvojamās mājas, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļas, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupas, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu) ar nākamo mēnesi pēc personas dzīvesvietas deklarēšanas objektā piemēro likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

21. Pārējiem objektiem piemēro likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktās likmes.

V. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un atvieglojumu apmērs

22. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir noteikumu 2. punktā minētajām fiziskajām un juridiskām personām, kuras atbilst zemāk minētajām kategorijām:

Apakšpunkta numursKategorijaAtvieglojuma apmērs / īpaši nosacījumiPienākums būt deklarētam nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojumsPienākums būt deklarētam Ķekavas novadā vismaz vienu gaduVai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
22.1.Maznodrošinātām personām vai ģimenēm par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, saskaņā ar Ķekavas novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu attiecībā uz likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.
50 %
Nav nepieciešams
22.2.Personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minētos atvieglojumus piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta, attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi.
70 %, bet ne vairāk par 500 euro
Nav nepieciešams
22.3.Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
70 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.4.Politiski represētām personām, attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja tas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
70 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.5.Personām ar 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
50 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.6.Personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. grupas invaliditāti attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
70 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.7.Personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 2. grupas invaliditāti attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
50 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.8.Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar invaliditāti (līdz 18 gadu vecumam), ar personu ar I invaliditātes grupu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
50 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.9.Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar II invaliditātes grupu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
25 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.10.Nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Vientuļie pensionāri noteikumu izpratnē ir personas, kurām nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku, kā arī īpašumā, par kuru pieprasīts atvieglojums, nav citu deklarēto personu.
90 %
Katru taksācijas gadu
22.11.Pensionāriem, kuri uz taksācijas gada 1. janvāri ir sasnieguši 70 gadu vecumu, attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu.
50 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.12.Fiziskām un juridiskām personām par iepriekšējā gadā veiktajiem latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem saskaņā ar Ķekavas novada domes 2020. gada 17. decembra lēmumu Nr. 1. (protokols Nr. 33), apstiprināto Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2021.–2025. gadam, ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēts iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" attiecībā uz zemi.
90 %
Katru taksācijas gadu
22.13.Fiziskām un juridiskām personām par apbūves zemi vai tās daļu, ja saskaņā ar teritorijas plānojumu apbūves zeme atrodas teritorijā, kurai noteikts turpmākās izpētes teritoriju funkcionālais zonējums.
90 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.14.Fiziskām un juridiskām personām par apbūves zemi vai tās daļu, ja saskaņā ar teritorijas plānojumu apbūves zeme atrodas teritorijā, kurai noteikts satiksmes infrastruktūras objektu izbūves teritoriju funkcionālais zonējums (A kategorijas valsts autoceļu un nobrauktuvju izbūvei).
90 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.15.Fiziskām un juridiskām personām par zemes vienībām, kurām teritorijas plānojumā funkcionālais zonējums pilsētā, ciemos vai lauku teritorijā noteikts apbūvei un Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas kods noteikts kā apbūves zemei (0601, 0600), ja šīs zemes šķērso maģistrālās gaisvadu elektropārvades līnijas (110 kV, 330 kV), atvieglojumu piemērojot tai zemes daļai, kuru skar komunikāciju aizsargjoslu teritorija.
90 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.16.Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās bez pašvaldības finansējuma veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi un siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 60 kW/st. uz kvadrātmetru gadā, dzīvokļu īpašniekiem attiecībā uz dzīvokļu īpašumiem, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi pirmos trīs gadus pēc objekta nodošanas ekspluatācijā
50 %
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.17.Personām, kuras, saskaņā ar SIA "Ķekavas nami", SIA "Baložu komunālā saimniecība" un SIA "BŪKS" sniegto apliecinājumu, ir veikušas pieslēgumu Ķekavas novada centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, ja novada centralizētie ūdenssaimniecības tīkli ir izbūvēti līdz šīs personas īpašuma robežai – vienu gadu pēc pieslēguma veikšanas attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai.
50%
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
22.18.Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras izveidotas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai – par ēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība.
90 %
Katru taksācijas gadu
22.19.Komersantiem, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu – par ēkām un zemi
50 %
Katru taksācijas gadu
22.20.Saimnieciskās darbības veicējiem par ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība.
25%
Katru taksācijas gadu
22.21.Uzņēmumiem par ēkām, kuros vismaz 50 % no darbiniekiem ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas, un ja iepriekšējā taksācijas gadā uzņēmuma samaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 50 001 EUR un vairāk.
70 %
Katru taksācijas gadu
22.22.Ja tiek būvētas jaunas vai rekonstruētas vai renovētas esošās ēkas uzņēmējdarbības veikšanai – atlaide 3 gadus pēc šo ēku visu kārtu nodošanas ekspluatācijā (nepārsniedzot investīciju apmēru): 
Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
veiktās investīcijas ir no 100 001 līdz 300 000 EUR;
50 %
veiktās investīcijas ir no 300 001 EUR un vairāk
70 %

22.1 De minimis atbalsts netiek piešķirts Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un darbībām. Ja atvieglojumu saņēmējs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas minētas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, tad tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts, nodrošinot, ka darbības minētajās nozarēs negūst labumu no piešķirtā atbalsta.

(Ķekavas novada domes 08.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 48/2021 redakcijā)

22.2 Atvieglojumu saņēmējam noteikumu ietvaros plānotais de minimis atbalsta apmērs, kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu, nepārsniedz Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(Ķekavas novada domes 08.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 48/2021 redakcijā)

VI. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība

23. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta iesnieguma pamata (motivēts iesniegums nav jāiesniedz noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.

24. Ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad piešķir to atvieglojumu, kuram noteikts lielākais atvieglojuma apmērs.

25. Ja atvieglojumu saņēmējam pieder vairāki nekustamie īpašumi Ķekavas novadā, tad atvieglojumu piemēro par to nekustamo īpašumu, kurā atvieglojumu saņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu (izņemot noteikumu 22.12., 22.13., 22.14., 22.15. un 22.22. apakšpunktu).

26. (Svītrots ar Ķekavas novada domes 08.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2021)

27. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" struktūrvienība, kuras kompetencē ir nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana.

28. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir, ja:

28.1. noteikumu 22.3., 22.5., 22.6., 22.7., 22.8., 22.9., 22.10., 22.11. un 22.16. un 22.17. apakšpunktā norādītais nekustamā īpašuma objekts ir personas īpašumā, kura pretendē uz atvieglojuma piešķiršanu, un persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu šajā īpašumā vismaz vienu gadu;

28.2. noteikumu 22.4. apakšpunktā norādītais nekustamā īpašuma objekts ir personas īpašumā, kura pretendē uz atvieglojuma piešķiršanu;

28.3. noteikumu 22.18., 22.19., 22.20. un 22.21. apakšpunktā norādītajām maksātāju kategorijām nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus piešķir, ja par vienu nekustamā īpašuma objektu aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadā pārsniedz 50 (piecdesmit) euro, un:

28.3.1. fiziskās personas deklarētā dzīvesvieta un saimnieciskās darbības veikšanas vieta atrodas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;

28.3.2. juridiskās personas juridiskā adrese un saimnieciskās darbības veikšanas vieta atrodas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un vismaz 50 % no tās darbiniekiem ir deklarēti Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

29. Noteikumu 22.3., 22.4., 22.5., 22.6., 22.7., 22.8., 22.9., 22.10. un 22.17. apakšpunktā norādītās personas apliecina, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība un uzrāda (oriģinālu):

29.1. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņu par invaliditātes piešķiršanu (noteikumu 22.6., 22.7., 22.8. un 22.9. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

29.2. Černobiļas AES avārijas seku likvidatora apliecību (noteikumu 22.3. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

29.3. 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu apliecinošo apliecību (noteikumu 22.5.apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

29.4. pensionāra apliecību (noteikumu 22.11. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem) un rakstisku apliecinājumu, ka nodokļa maksātājs nav darbinieks vai darba ņēmējs normatīvo aktu noteiktajā izpratnē (noteikumu 22.10. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

29.5. Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību (noteikumu 22.3. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

29.6. Politiski represētās personas apliecība (noteikumu 22.4. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem).

30. Noteikumu 22.18., 22.19., 22.20 un 22.21. apakšpunktā norādītās personas iesniedz:

30.1. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu;

30.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par vidējo nodarbināto skaitu (izņemot noteikumu 22.19. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

30.3. Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par komersanta nodarbināto strādājošo skaitu iepriekšējā gadā un šajā laikā veiktajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem (noteikumu 22.21. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem). Atlaidi nepiešķir šādām nozarēm: azartspēles, tabakas izstrādājumu ražošana, darbības ar bīstamiem atkritumiem, darbības ar vērtspapīriem, nekustamo īpašumu iznomāšana, alkohola ražotnes;

30.4. dokumentus, kas apliecina investīciju veikšanu, proti, līgumu ar būvdarbu veicēju, rēķinu/pavadzīmi, maksājumu apliecinošu dokumentu (maksājuma uzdevumu), pamatlīdzekļu uzskaites kartīti (noteikumu 22.22. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

30.5. Labklājības ministrijas lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu (noteikumu 22.19. apakšpunktā noteiktajiem nodokļa maksātājiem);

30.6. (svītrots ar Ķekavas novada domes 08.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 48/2021).

30.1 Personas, kuras nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, de minimis atbalsta uzskaites sistēmā aizpilda un apstiprina veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai kā noteikts Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. punktā. Ķekavas novada pašvaldība pārbaudīs personas de minimis iesniegto veidlapu, apstiprinās to un vienas darba dienas laikā pēc piešķiršanas (lēmuma pieņemšanas) reģistrēs de minimis uzskaites sistēmā piešķirto atbalstu.

(Ķekavas novada domes 08.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 48/2021 redakcijā)

30.2 De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad pieņemts lēmums par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. Atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam, saimnieciskās darbības veicējs datus par saņemto atbalstu glabā 10 gadus no tā piešķiršanas dienas, bet Ķekavas novada pašvaldība – 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas noteikumu ietvaros.

(Ķekavas novada domes 08.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 48/2021 redakcijā)

30.3 Ja ir pārkāptas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu noteikumu ietvaros saņemto de minimis atbalstu no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V daļu.

(Ķekavas novada domes 08.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 48/2021 redakcijā)

31. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs iesniegumu par atvieglojumu piešķiršanu un tam klāt pievienotos noteikumu VI nodaļā minētos dokumentus iesniedz Ķekavas novada pašvaldībā līdz taksācijas gada 15. novembrim.

32. Informāciju par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem pārbauda Ķekavas novada pašvaldības rīcībā esošajos reģistros.

33. Izvērtējot nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā, Ķekavas novada pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja papildu informāciju.

34. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

35. Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Ķekavas novada centrālā administrācija" struktūrvienības, kuras kompetencē ir noteikta nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana, lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atvieglojumu apstrīdams Ķekavas novada domē.

VII. Noslēguma jautājumi

36. Atzīt par spēku zaudējušiem:

36.1. Ķekavas novada pašvaldības 2018. gada 26. jūlija saistošos noteikumus Nr. 11/2018 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā";

36.2. Baldones novada domes 2017. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baldones novadā".

37. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs J. Žilko
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ķekavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 25/2021Pieņemts: 22.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 29.10.2021. OP numurs: 2021/210.44
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327263
{"selected":{"value":"25.10.2022","content":"<font class='s-1'>25.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2022","iso_value":"2022\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-24.10.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)