Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2021

Ādažos 2021. gada 27. oktobrī
Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ādažu novada pašvaldības nolikums"
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 13 § 4)


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt šādus grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Ādažu novada pašvaldības nolikums" (turpmāk – nolikums):

1. Aizstāt 6.11.1. apakšpunktā vārdu "Tautas" ar vārdu "kultūras".

2. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Administrācija ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī domes darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācijā ir struktūrvienības:

7.1. Administratīvā nodaļa:

7.1.1. struktūrvienība "Ādažu Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs":

7.1.1.1. kontaktpunkts "Ādažu klientu apkalpošanas centrs";

7.1.1.2. kontaktpunkts "Carnikavas klientu apkalpošanas centrs";

7.2. Personāla nodaļa;

7.3. Finanšu nodaļa;

7.4. Grāmatvedības nodaļa;

7.5. Juridiskā un iepirkumu nodaļa;

7.6. Attīstības un projektu nodaļa;

7.7. Teritorijas plānošanas nodaļa;

7.8. Infrastruktūras un vides nodaļa;

7.9. Nekustamā īpašuma nodaļa;

7.10. Izglītības un jaunatnes nodaļa;

7.11. Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļa;

7.12. Sabiedrisko attiecību nodaļa;

7.13. Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

7.14. Carnikavas pagasta pārvalde;

7.15. Sporta nodaļa:

7.15.1. struktūrvienība "Ādažu sporta centrs"."

3. Papildināt ar jaunu 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītājs pārrauga pašvaldības izglītības iestāžu darbību."

4. Svītrot 10. punktu.

5. Aizstāt 14.2. apakšpunktā skaitli "7" ar skaitli "8" un 14.4. apakšpunktā skaitli "9" ar skaitli "8".

6. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Administrācija nodrošina vienotu un centralizētu grāmatvedības uzskaiti pašvaldības iestādēm, kā arī vienotu un centralizētu personālvadību pašvaldības iestādēm, izņemot, kas noteiktas 6.2., 6.3., 6.4., 6.9., 6.10. un 6.18. apakšpunktā."

7. Izteikt III sadaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku pilnvaras"

8. Izteikt 38.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2. iesniedz domei apstiprināšanai visu pašvaldības amatu un mēnešalgu sarakstus domes noteiktā kārtībā;"

9. Svītrot 38.13. un 38.14. apakšpunktu.

10. Papildināt ar jaunu 38.18. apakšpunktu šāda redakcijā:

"38.18. īsteno Finanšu nodaļas, kā arī Juridiskās un iepirkumu nodaļas pārraudzību."

11. Svītrot 39.4. un 39.5. apakšpunktu.

12. Papildināt ar 39.1, 39.2, 39.3 un 39.4. punktu šādā redakcijā:

"39.1 Izpilddirektora tiešā pakļautībā atrodas pašvaldības iestādes, izņemot kas noteiktas 39.3 punktā.

39.2 Izpilddirektoram ir divi vietnieki.

39.3 Izpilddirektora 1. vietniekam pakļauta pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" un iestāde "Ādažu novada būvvalde", kā arī viņš:

39.3 1. pārrauga komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tai skaitā ūdensapgādi un kanalizāciju, siltumapgādi, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

39.3 2. pārrauga pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu, parku, kapsētu, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un pretplūdu pasākumu izpildi;

39.3 3. pārrauga struktūrvienību "Attīstības un projektu nodaļa", "Teritorijas plānošanas nodaļa", "Infrastruktūras un vides nodaļa" un "Nekustamā īpašuma nodaļa" darbību;

39.3 4. pieņem lēmumus par mehānisko transportlīdzekļu, kas apkalpo tirdzniecības uzņēmumus, pārvietošanos un stāvēšanas laikposmu uz ietvēm, kā arī par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem un ielām.

39.4 Izpilddirektora 2. vietniekam ir pakļauta iestāde "Ādažu novada kultūras centrs" un viņš vienlaikus ir iestādes "Ādažu novada administrācijas vadītājs", kurš cita starpā pieņem darbā un atbrīvo no darba Ādažu novada administrācijas darbiniekus, paraksta darba līgumus ar tiem darbiniekiem, darba attiecībās ar kuriem viņš pārstāv pašvaldību kā darba devēju un apstiprina amatu aprakstus."

13. Izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Izpilddirektora prombūtnes laikā vai interešu konflikta situācijā viņu secīgi aizvieto izpilddirektora 1. vietnieks vai izpilddirektora 2. vietnieks."

14. Svītrot 41. punktu;

15. Izteikt 43., 47. un 62. punktu šādā redakcijā:

"43. Darba līgumu ar izpilddirektoru slēdz domes priekšsēdētājs. Rīkojumus attiecībā uz izpilddirektoru izdod domes priekšsēdētājs, bet rīkojumus attiecībā uz izpilddirektora vietniekiem izdod izpilddirektors.

47. Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja, papildus likumā "Par pašvaldībām" noteiktajam izskata Ādažu novada bāriņtiesas darbības jautājumus un kontrolē pašvaldības izglītības un kultūras iestādes, Ādažu novada sociālo dienestu, Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļu, kā arī sniedz atzinumus par:

47.1. komitejas kontrolē esošo iestāžu reorganizāciju, likvidāciju un darbību;

47.2. izglītību, kultūru, sportu, brīvā laika pavadīšanu un sociālā atbalsta nodarbībām;

47.3. sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu;

47.4. palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un dzīvojamo telpu izmantošanu;

47.5. veselības aprūpi;

47.6. ārvalstniekiem un bezvalstniekiem;

47.7. bērniem un jauniešiem, t.sk., bērnu tiesību aizsardzību;

47.8. komitejas kontrolē esošo jomu attīstību.

62. Komiteju sēžu protokolus sagatavo un nodod parakstīšanai līdz katra mēneša domes kārtējai sēdei. Komiteju priekšsēdētāji, protokolētāji un deputāti paraksta sēžu protokolus vienas darbdienas laikā pēc protokola nosūtīšanas parakstīšanai. Ja deputāts neparaksta sēdes protokolu līdz nākamā mēneša 10. (desmitajam) datumam, pašvaldība informatīvajā izdevumā publicē aicinājumu deputātam parakstīt protokolu."

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 16 /2021 "Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ādažu novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likuma "Par pašvaldībām" (turpmāk – likums) 24. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības nolikums (turpmāk – nolikums) ir saistošie noteikumi (SN), kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Domes pilnvarojums izstrādāt SN par pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24. panta ceturtās daļas noteikumiem, kā arī no 21. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi – arī apstiprināt nolikuma grozījumus).

SN izdošanas mērķis ir precizēt Administrācijas struktūrvienības, atsevišķu pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu, kā arī paredzēt, ka izpilddirektoram būs divi vietnieki, sadalot to funkcijas un uzdevumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

SN ir finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu 26 400 euro gadā, jo tiek izveidota amata vieta "Pašvaldības izpilddirektora vietnieks".

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms SN tiesiskais regulējums ir pašvaldības domes deputāti un amatpersonas.

Netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav attiecināma.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināma.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 "Ādažu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16/2021Pieņemts: 27.10.2021.Stājas spēkā: 28.10.2021.Zaudē spēku: 20.06.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 216, 08.11.2021. OP numurs: 2021/216.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327262
28.10.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)