Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2024. gada 20. februāra saistošos noteikumus Nr. 6 "Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 50

Daugavpilī 2021. gada 23. septembrī (prot. Nr. 38, 17. §)
Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils domes
2021. gada 23. septembra lēmumu Nr. 610

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā
" 27.2 panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. piesaistītais zemesgabals – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemesgabals, kurš ir publiski pieejams un ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, valdījumā vai lietojumā;

2.2. Pretendents – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras ir noslēgušas vienošanos par kopīga pieteikuma iesniegšanu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali savstarpēji robežojas.

3. Noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību, kā arī veicināt dzīvojamo māju konstruktīvo elementu atjaunošanas pasākumus.

4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ir nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

5. Uz pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja pieprasāmiem Līdzfinansējuma pasākumiem (aktivitātēm) iepriekš ir saņemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu, citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, valsts vai pašvaldības budžeta.

6. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pašvaldības gadskārtējā budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

II. Pretendentam izvirzāmās prasības

7. Pašvaldības līdzfinansējums var tikt piešķirts, ja:

7.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu īpašumu platība ir lielāka par 300 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;

7.2. vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

7.3. ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemes gabali veido kopēju iekšpagalmu, pieteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu zemesgabalu labiekārtošanai iesniedz tās dzīvojamās mājas, kuru zemesgabalu pašvaldības atbalstāmās aktivitātes skar;

7.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums par dalību šajos noteikumos atbalstāmajās aktivitātēs;

7.5. pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas brīdī nekustamā īpašuma nodokļa parāds (pamatparāds un nokavējuma nauda) par attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošajām telpu grupām, daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piesaistītajām palīgēkām un daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu nepārsniedz 15 % no taksācijas gadam, kurā tiek iesniegts pašvaldības līdzfinansējuma iesniegums, kopējās aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas šajā punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem;

7.6. pieteikuma par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšanas brīdī attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto pamatpakalpojumu maksājumu parāds nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksas summas par dzīvojamo māju.

8. Pieteikumu par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz Pretendenta pilnvarotā persona.

III. Atbalstāmās aktivitātes un līdzfinansējuma apmērs

9. Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai piešķir šādām aktivitātēm:

9.1. brauktuves, ietves, stāvlaukuma izbūvei, atjaunošanai – 70 % apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 55,00 EUR bez PVN uz 1 m2 būvdarbu veikšanai nepieciešamās teritorijas;

9.2. apgaismojuma izbūvei, atjaunošanai – 80 % apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 EUR bez PVN vienam apgaismojuma punktam (apgaismojuma stabam);

9.3. bērnu rotaļu laukuma iekārtošanai – 80 % apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 5000 EUR bez PVN;

9.4. atkritumu konteineru nojumes izbūvei, zālienu un apstādījumu atjaunošanai, soliņu un urnu uzstādīšanai – 70 % apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1,00 EUR bez PVN uz 1m2 dzīvojamās mājas dzīvojamās platības.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

10. Pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas pasākumu īstenošanai, ja tās tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai kurā jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, piešķir šādām aktivitātēm:

10.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu atjaunošanas darbiem – ne vairāk kā 60 % no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 EUR bez PVN vienam balkonam;

10.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas citu konstruktīvo elementu atjaunošanas darbiem – 50 % apmērā no atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10,00 EUR bez PVN uz 1 m2 dzīvojamās mājas kopējās dzīvokļu īpašumu platības.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

11. Pašvaldības līdzfinansējumu atbalstāmo aktivitāšu tehniskās dokumentācijas izstrādei piešķir 100 % apmērā, bet ne vairāk kā 3000 EUR bez PVN.

12. Atbalstāmas izmaksas ir:

12.1. ģeodēziskās un topogrāfiskās izpētes izmaksas;

12.2. būvprojekta izstrādes izmaksas;

12.3. būvdarbu izmaksas;

12.4. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

12.5. zālienu, apstādījumu un dobju ierīkošana;

12.6. būvuzraudzība un autoruzraudzība (ja ir nepieciešama).

13. Neatbalstāmas izmaksas ir:

13.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

13.2. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma par Pašvaldības līdzfinansējumu sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

13.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

13.4. pārējās izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmas.

IV. Pieteikuma pašvaldības līdzfinansējumam iesniegšanas kārtība

14. Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Pretendenta pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu, pievienojot šādus dokumentus:

14.1. personas pilnvarojuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

14.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par:

14.2.1. dalību pašvaldības atbalstāmajām aktivitātēm, nodrošinot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējumu;

14.2.2. atbalstāmās aktivitātes izmaksu aprēķins, kas sagatavots atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

14.2.3. piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija, ja plānotie darbi tiek veikti uz piesaistītā zemesgabala, kas nepieder daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem;

14.2.4. sertificēta speciālista atzinums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli, ja pieteikums iesniegts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas pasākumu īstenošanai;

14.2.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegta izziņa par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parādu esamību, norādot parādu apmēru (ja tāds ir).

15. Pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam var iesniegt papīra formā vai elektroniskā formā atbilstoši normatīvo aktu prasībām uz pašvaldības elektroniskā pasta adresi: info@daugavpils.lv.

V. Pieteikuma reģistrācijas un izskatīšanas kārtība, pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas kārtība

16. Pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai tiek reģistrēts atsevišķā reģistrā. Par reģistra kārtošanu un pieteikuma izskatīšanu atbildīga Mājokļu komisija (turpmāk – Komisija).

17. Komisija, vērtējot pieteikumu, ir tiesīga pieprasīt no pilnvarotās personas papildus informāciju saistībā ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

18. Gadījumā, ja pieteikums pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai netiek iesniegts atbilstoši šo noteikumu prasībām vai arī tiek iesniegts nepilnīgs, pieteikums netiek izskatīts un pēc pieprasījuma tiek atdots atpakaļ.

19. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ar Komisijas lēmumu atbalstāmajām aktivitātēm, kuru izmaksas (līgumcena) ir noteiktas iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā. Ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā noteiktā izmaksu summa pārsniedz iepriekšējo izmaksu aprēķinu, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, vadoties no iepriekšējā izmaksu aprēķina.

20. Pēc sertificēta speciālista atzinuma Komisija ir tiesīga samazināt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru atbalstāmajām aktivitātēm.

21. Par pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu Komisija lemj pēc visu atbalstāmo aktivitāšu veikšanas un būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta apliecinātas kopijas iesniegšanas.

VI. Lēmuma vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība

22. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pašvaldībā lēmumā norādītajā termiņā.

VII. Noslēguma jautājumi

24. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pieteikumus, kas tika iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izskata saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 12. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai".

25. Pieteikumus, kas ir iesniegti par 9.1., 9.4. un 10.1. apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm, izskata atbilstoši šo punktu redakcijai, kas bija spēkā pieteikumu reģistrēšanas brīdī.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Vasiļjevs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 50Pieņemts: 23.09.2021.Stājas spēkā: 29.10.2021.Zaudē spēku: 01.06.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 28.10.2021. OP numurs: 2021/209.15
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327207
{"selected":{"value":"10.12.2022","content":"<font class='s-1'>10.12.2022.-31.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.12.2022","iso_value":"2022\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2022.-31.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2021","iso_value":"2021\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2021.-09.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"