Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 40

Jūrmalā 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 16, 48. p.)
Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu veidus, to apmēru, pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu veidi ir:

2.1. pabalsts jaundzimušā aprūpei;

2.2. (svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4);

2.3. (svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4);

2.4. pabalsts kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm;

2.5. pabalsts aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem;

2.6. pabalsts aizbildnim;

2.7. pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām;

2.8. pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;

2.9. pabalsts ilgdzīvotājam;

2.10. pabalsts politiski represētajai personai;

2.11. pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim;

2.12. apbedīšanas pabalsts;

2.13. pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai.

3. Saistošajos noteikumos lietoties termini:

3.1. klients – mājsaimniecības pārstāvis vai atsevišķi dzīvojoša persona, kura vēršas Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē (turpmāk – Labklājības pārvalde) un pieprasa pabalstu;

3.2. izdevumus apliecinoši dokumenti – elektronisko kases aparātu čeki, stingrās uzskaites kvītis vai faktūrrēķinu un pavadzīmju oriģināli valsts valodā, kuros norādīts personas, kuras vajadzībām tiek pieprasīts Pabalsts, vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa euro valūtā.

II. Pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu pieprasīšanas un sniegšanas kārtība

4. Pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu pabalsts (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli.

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Labklājības pārvalde.

6. Klients pabalsta pieprasīšanai Labklājības pārvaldei iesniedz:

6.1. iesniegumu personīgi, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (likumiskais pārstāvis papildus uzrāda pārstāvības pamatu), nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektroniskā pasta adresi, vai oficiālo elektronisko adresi;

6.2. šajos saistošajos noteikumos noteikto dokumentu oriģinālus vai kopijas.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

7. Pirms lēmuma pieņemšanas Labklājības pārvalde:

7.1. izvērtē klienta iesniegtos dokumentus;

7.2. veic klienta datu apstrādi Pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektroniskajā sistēmā;

7.3. ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, pieprasa ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām un reģistriem, kā arī no juridiskām un fiziskām personām.

8. Pabalstus piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no Pabalstu pieprasīšanas dienas.

9. Pabalstus ieskaita klienta iesniegumā norādītajā kredītiestādes Latvijas Republikas teritorijā reģistrētas kredītiestādes norēķinu kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

III. Pabalsts jaundzimušā aprūpei

10. Pabalsts jaundzimušā aprūpei (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai un kopšanai nepieciešamo lietu iegādei.

11. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo bērnu, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldībā, ir personai, kurai ir piešķirts personas kods, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta ir Pašvaldībā.

12. Personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, nav tiesību saņemt pabalstu.

13. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:

13.1. 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu bērna vecāku deklarētā dzīvesvieta Pašvaldībā ir ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas;

13.2. 500 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta Pašvaldībā ir ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas;

13.3. 72 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja viena vai abu vecāku deklarētā dzīvesvieta Pašvaldībā ir mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas;

13.4. 72 euro par katru jaundzimušo bērnu, ja aizbildņa vai adoptētāja deklarētā dzīvesvieta Pašvaldībā ir mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas. 

14. Labklājības pārvalde pabalstu piešķir un izmaksā:

14.1. vienam no bērna vecākiem;

14.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, un ja pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

15. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētā persona iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē vai Dzimtsarakstu nodaļā 6. punktā noteiktā kārtībā.

16. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas.

17. Pabalstu nepiešķir, ja:

17.1. jaundzimušais ievietots valsts, pašvaldības vai nevalstisko organizāciju bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un ir pilnā tās apgādībā;

17.2. Labklājības pārvalde konstatē, ka vecāki, adoptētāji vai aizbildnis pabalstu jaundzimušā aprūpei saņēmuši citā Latvijas Republikas pašvaldībā;

17.3. jaundzimušais miris.

IV. Pabalsts ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības pirmajā klasē

(Nodaļa svītrota ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

18. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

19. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

20. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

21. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

22. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

23. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

V. Pabalsts skolas piederumu iegādei daudzbērnu ģimenēm

(Nodaļa svītrota ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

24. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

25. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

26. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

27. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

28. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

VI. Pabalsts kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm

29. Pabalsts kultūras, sporta un izzinošo pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir pabalsts ģimenei, lai palielinātu ģimenes iespējas apmeklēt kultūras, sporta un izzinošos pasākumus (koncertus, teātra izrādes, kinoteātrus, zooloģiskos dārzus, sporta spēles un sacensības, muzejus, izstādes u.tml.).

30. Tiesības saņemt šo pabalstu ir katram daudzbērnu ģimenes loceklim, kura deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldībā.

31. Pabalsta saņemšanai bērna likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē, pievienojot kultūras, sporta vai izzinošo pasākumu apmeklējuma biļetes esošā kalendārā gada ietvaros.

32. Pabalstu piešķir atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 20 euro kalendārajā gadā katram šo saistošo noteikumu 30. punktā minētās ģimenes loceklim.

33. Pabalsta piešķiršanu atsaka, ja:

33.1. daudzbērnu ģimenes locekļa, kuram tiek pieprasīts pabalsts, deklarētā dzīvesvieta nav Pašvaldībā;

33.2. ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai bērna statuss neatbilst daudzbērnu ģimenes bērna statusam saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto;

33.3. nav iesniegtas biļetes pasākumu apmeklējumiem saskaņā ar 29. un 30. punktā noteikto.

VII. Pabalsts aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem.

34. Pabalsts aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts), ir pabalsts personai, kura ar Jūrmalas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kuru tiesa atzinusi par daļēji rīcībnespējīgu personu garīga rakstura traucējumu dēļ (turpmāk šajā nodaļā – persona).

35. Tiesības saņemt pabalstu ir aizgādnim, kura deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldībā un personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms aizgādnības nodibināšanas bijusi Pašvaldībā.

36. Jūrmalas bāriņtiesa, ieceļot aizgādni personai, informē Labklājības pārvaldi un aizgādni par tiesībām saņemt pabalstu.

37. Pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī.

38. Pabalsts tiek piešķirts ar dienu, kad aizgādnis iesniedz iesniegumu Labklājības pārvaldē pabalsta piešķiršanai. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās dienas.

39. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī.

40. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja:

40.1. aizgādnis vai persona deklarējis dzīvesvietu ārpus Pašvaldības;

40.2. persona saņem valsts vai pašvaldības finansētus sociālos pakalpojumus vai dzīvo specializētā ārstniecības iestādē;

40.3. persona vai aizgādnis miris;

40.4. aizgādnis ir atstādināts vai atcelts;

40.5. tiesa pilnībā atjaunojusi personas rīcībspēju.

41. Aizgādnis, kuram piešķirts pabalsts ir pienākums nekavējoties informēt Labklājības pārvaldi par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

VIII. Pabalsts aizbildnim

42. Pabalsts aizbildnim (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir papildu atbalsts valsts sociālajiem pabalstiem personai par aizbildņa pienākumu pildīšanu, aprūpējot divus vai vairāk bērnus.

43. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kura ar Jūrmalas bāriņtiesas lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – aizbildnis) bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms aizbildnības nodibināšanas bijusi Pašvaldībā, un kurš saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pilda aizbildņa pienākumus.

44. Jūrmalas bāriņtiesa, pēc lēmuma pieņemšanas par aizbildnības nodibināšanu, vienlaikus informē Labklājības pārvaldi un aizbildni par tiesībām saņemt pabalstu.

45. Pabalsta apmērs ir 55 euro mēnesī.

46. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Pašvaldībā.

47. Pabalsts tiek piešķirts ar dienu, kad aizbildnis iesniedzis iesniegumu Labklājības pārvaldē pabalsta saņemšanai. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam no tiesību rašanās dienas.

48. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī.

49. Jūrmalas bāriņtiesa nekavējoties informē Labklājības pārvaldi, ja:

49.1. bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, privāti uzturētā audzināšanas iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenē vai adoptēts;

49.2. bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, mainījis pastāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Pašvaldības teritorijas;

49.3. aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Pašvaldības;

49.4. bērns vai aizbildnis miris.

50. Aizbildnis, kuram piešķirts pabalsts, nekavējoties informē Labklājības pārvaldi par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

51. Pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, ja:

51.1. Jūrmalas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizbildņa atcelšanu, atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas vai aizbildņa atstādināšanu;

51.2. bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, mainījis pastāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Pašvaldības teritorijas;

51.3. ir zudis tiesiskais pamats divu vai vairāk bērnu aprūpei un aizbildnis veic aizbildņa pienākumus, aprūpējot vienu bērnu.

IX. Pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām

52. Pabalsta veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) mērķis ir palielināt veselības aprūpes pieejamību 54. punktā norādītajām iedzīvotāju kategorijām.

53. Pabalsts paredz segt izdevumus par:

53.1. pacientu iemaksām;

53.2. pacientu līdzmaksājumiem;

53.3. veselības aprūpes pakalpojumiem;

53.4. zobārstniecības pakalpojumiem;

53.5. medikamentu un medicīnas preču iegādi;

53.6. uztura bagātinātāju iegādi;

53.7. veselības apdrošināšanas polises iegādi, ja tā sedz izdevumus par ārstniecības pakalpojumiem Latvijas Republikā;

53.8. optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi (brilles, kontaktlēcas).

54. Pabalstu ir tiesīgas saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktas personas (turpmāk – personas), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Pašvaldībā vismaz divpadsmit mēnešus pirms iesnieguma par pabalsta piešķiršanu iesniegšanas brīža, ja tās:

54.1. saņem Latvijas Republikas valsts vecuma pensiju saskaņā ar likuma "Par valsts pensijām" 11. panta pirmās, ceturtās un sestās daļas nosacījumiem;

54.2. sasniegušas likumā noteikto vecumu Latvijas Republikas valsts vecuma pensijas piešķiršanai un saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju;

54.3. saņem izdienas pensiju, kuras izmaksu veic Kultūras ministrija, Aizsardzības ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra vai valsts drošības iestāde, un saskaņā ar valsts datu reģistros norādīto informāciju tās vienīgie ienākumi pēdējo trīs kalendāro mēnešu laikā bija izdienas pensija.

55. Pabalsta apmērs vienai personai ir līdz 150 euro kalendārajā gadā atbilstoši iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

56. (Svītrots ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

57. Lai saņemtu pabalstu:

57.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis Labklājības pārvaldē, Pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanas vietās vai kādā no Jūrmalas pilsētas domes klientu apkalpošanas centriem iesniedz iesniegumu un kārtējā kalendārajā gadā ārstniecības iestāžu, aptieku, medicīnas preču un optikas tirdzniecības vietu izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus;

57.2. ja persona ārstniecības pakalpojumus saņem Pašvaldības kapitālsabiedrībās, kuras sniedz ārstniecības pakalpojumus, vai ārstniecības iestādēs, ar kurām Pārvalde ir noslēgusi līgumu par personu iesniegumu pieņemšanu pabalsta saņemšanai šo saistošo noteikumu ietvaros, iesniegumu pabalsta saņemšanai un ārstniecības iestādes izsniegtos izdevumu apliecinošus dokumentus persona var iesniegt attiecīgajā ārstniecības iestādē.

58. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu var iesniegt vienu reizi par attiecīgo kalendāro gadu. Pabalsts tiek piešķirts par to kalendāro gadu, kurā personai ir radušies 53. punktā noteiktie izdevumi. Izdevumus apliecinošos dokumentus ir jāiesniedz līdz nākamā gada 31. janvārim.

59. Ja persona ir iesniegusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kas radušies 2021. gadā, kuru kopsumma nesasniedz 150 euro, tai ir tiesības līdz 2022. gada 31. janvārim vienu reizi papildus iesniegt iesniegumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem izmaksājamā pabalsta palielināšanai līdz 150 euro.

60. Pabalsts tiek izmaksāts viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža.

61. Pabalsts netiek piešķirts, ja:

61.1. persona neatbilst 54. punktā noteiktajai mērķa grupai;

61.2. iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti, kuros nav norādīta 3.2. apakšpunktā noteikta informācija;

61.3. izdevumus apliecinošie dokumenti netiek iesniegti 58. un 59. punktā noteiktajā termiņā;

61.4. persona saņem institucionālu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai tā atrodas ieslodzījumā;

61.5. persona ir mirusi;

61.6. persona iesniegumu par pabalsta piešķiršanu iesniedz atkārtoti par attiecīgu kalendāru gadu, izņemot 59. punktā noteiktajā gadījumā.

X. Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

62. Pabalsta Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) mērķis ir sniegt atbalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (turpmāk šajā nodaļā – persona) veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.

63. Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kurām valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ir izsniegusi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību un ja persona atbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta pirmajā daļā noteiktai mērķa grupai, un vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas savu pamata dzīvesvietu ir deklarējusi Pašvaldībā.

64. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100 euro kalendārajā gadā.

65. Lai saņemtu pabalstu, persona uzrāda Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību un iesniedz iesniegumu.

66. Pārvalde pirms pabalsta izmaksas pieprasa informāciju valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" par personas atbilstību pabalsta saņēmēju mērķa grupai.

67. Lēmumu Labklājības pārvalde pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Pabalsts tiek izmaksāts katru gadu aprīļa mēnesī. Ja Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts pēc minētā pabalsta izmaksas termiņa, pabalsts par attiecīgo kalendāro gadu tiek izmaksāts viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

68. Lēmumu par atteikumu izmaksāt pabalstu Labklājības pārvalde pieņem, ja tiek konstatēts, ka:

68.1. persona neatbilst šo saistošo noteikumu 63. punktā noteiktajiem kritērijiem;

68.2. persona iesniedz iesniegumu pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

XI. Pabalsts ilgdzīvotājiem

69. Pabalsts ilgdzīvotājiem paredzēts Pašvaldības iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadu vecumu.

70. Pabalsta apmērs ir 150 euro gadā.

71. Tiesības saņemt pabalstu ilgdzīvotājiem ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldībā.

72. Pabalsts ilgdzīvotājiem tiek piešķirts, pamatojoties uz klienta iesniegto iesniegumu.

73. Labklājības pārvalde piešķir pabalstu ilgdzīvotājiem katru gadu pabalsta saņēmēja dzimšanas dienā vai nākamajā darba dienā, ja dzimšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena.

XII. Pabalsts politiski represētajām personām

74. Pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētajām personām veselības aprūpes pieejamības palielināšanai.

75. Pabalsta apmērs ir 72 euro mēnesī.

76. Tiesības saņemt šo pabalstu ir politiski represētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldībā.

77. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto atzinumu par personas atbilstību politiski represētas personas statusam.

78. Pabalsta izmaksu atsaka vai izbeidz, ja politiski represēta persona:

78.1. neatbilst pabalsta saņēmēja mērķa grupai;

78.2. nav deklarējusi dzīvesvietu Pašvaldībā;

78.3. persona ir mirusi.

XIII. Pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim

79. Pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir materiāla palīdzība personām ar invaliditāti (turpmāk šajā nodaļā – persona), kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un kuru lietošanā ir speciāli pielāgots vieglais automobilis.

80. Pabalsta mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, atvieglojot personu ar invaliditāti saskarsmi ar pārējo sabiedrību un palielinot personas mobilitāti.

81. Pabalsta apmērs ir 18 euro mēnesī. Pabalsta apmērs par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, kad personai ir tiesisks pamats saņemt pabalstu.

82. Pabalstu piešķir no iesnieguma iesniegšanas dienas līdz personas invaliditātes termiņa beigām, bet ne ilgāk kā uz termiņu, kad personai ir tiesisks pamats piedalīties ceļu satiksmē ar iesniegumā norādīto transportlīdzekli.

83. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Pašvaldībā.

84. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz iesniegumu un uzrāda šādus dokumentus, kas apliecina personas tiesības pārvietoties ar speciāli pielāgotu transportlīdzekli:

84.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā uzrādīta transportlīdzekļa speciālā pielāgojuma atzīme;

84.2. autovadītāja apliecību ar speciālu atzīmi par auto vadīšanas kategoriju.

85. Personas, kuras saņem pabalstu, kalendāra gada ietvaros nevar vienlaicīgi saņemt Pašvaldības finansētus speciālā transporta pakalpojumus.

86. Pabalsta izmaksu izbeidz, ja:

86.1. ir beidzies termiņš, uz kuru pabalsta saņēmējam ir noteikta invaliditāte;

86.2. pabalsta saņēmējam ir zudis tiesisks pamats piedalīties ceļu satiksmē ar iesniegumā norādīto transportlīdzekli;

86.3. pabalsta saņēmējs ir miris.

XIV. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai

87. Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai ir naudas pabalsts, ja Labklājības pārvalde ir pieņēmusi lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību klientam, bet objektīvu apstākļu dēļ klients nevar saņemt aprūpes mājās dienesta sniegtos pakalpojumus.

88. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, klients iesniedz Labklājības pārvaldē iesniegumu, kurā norāda personu, kura veiks klienta aprūpi mājās.

89. Ja Labklājības pārvalde ir piešķīrusi klientam pabalstu aprūpei mājās, Labklājības pārvalde, klients un persona, kura veiks klienta aprūpi mājās, noslēdz līgumu par klienta aprūpi mājās līdz divpadsmit mēnešiem.

90. Pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai piešķir klientam, kuram piešķirts aprūpes mājās pakalpojums:

90.1. I aprūpes līmenī – 15 euro mēnesī;

90.2. II aprūpes līmenī – 29 euro mēnesī;

90.3. III aprūpes līmenī – 43 euro mēnesī;

90.4. IV aprūpes līmenī – 57 euro mēnesī.

91. Pabalsta izmaksas pārtraukšanu nosaka 89.punktā minētajā līgumā.

XV. Apbedīšanas pabalsts

92. Apbedīšanas pabalsts ir naudas pabalsts, kas paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai.

93. Apbedīšanas pabalstu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Pašvaldībā.

94. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, persona, kura uzņemas 93. punktā noteiktās mirušās personas apbedīšanu, iesniedz Labklājības pārvaldē iesniegumu un pievieno:

94.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu, kas apliecina, ka par mirušo personu nav tiesību saņemt apbedīšanas valsts pabalstu, vai kurā ir norādīts mirušai personai piešķirtā apbedīšanas valsts pabalsta apmērs;

94.2. mirušās personas apbedīšanas izdevumus apliecinošus dokumentus.

95. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts atbilstoši faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem, nepārsniedzot valsts un pašvaldības pabalstu kopsummu 350 euro apmērā.

96. Apbedīšanas pabalsts tiek pārskaitīts 94. punktā norādītajai personai par apbedīšanas izdevumiem vai iesniegumā norādītajam apbedīšanas pakalpojuma sniedzējam.

97. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no mirušās personas miršanas apliecības izsniegšanas dienas.

XVI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

98. Labklājības pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram.

99. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
XVII. Noslēguma jautājums

100. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

100.1. Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17. oktobra saistošie noteikumi Nr. 66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību";

100.2. Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 17 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem";

100.3. Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 5. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei";

100.4. Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr. 12 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim";

100.5. Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr. 10 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem";

100.6. Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim";

100.7. Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 4. septembra saistošie noteikumi Nr. 79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām";

100.8. Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 4. septembra saistošie noteikumi Nr. 78 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem";

100.9. Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra saistošie noteikumi Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām".

101. Ja persona līdz šā punkta spēkā stāšanās brīdim ir iesniegusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu par 53. punktā noteiktajiem izdevumiem, kas radušies 2021. gadā, kuru kopsumma nesasniedz 150 euro, tad tai ir tiesības līdz 2022. gada 31. janvārim vienu reizi papildus iesniegt iesniegumu ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem izmaksājamā pabalsta palielināšanai līdz 150 euro.

(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 27.01.2022. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G. Truksnis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 40Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 29.10.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 209, 28.10.2021. OP numurs: 2021/209.17
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327196
{"selected":{"value":"02.02.2022","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.02.2022","iso_value":"2022\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2021","iso_value":"2021\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2021.-01.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.02.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"