Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts zaudēs spēku 2024. gada 1. jūlijā.
Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4

Jelgavā 2021. gada 22. septembrī (prot. Nr. 20, 43. §)
Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas novada pašvaldības profesionālās stipendijas piešķiršanas kārtību.

2. Stipendijas mērķis ir sekmēt kvalificētu speciālistu piesaisti Jelgavas novadam saskaņā ar funkcijām un pienākumiem, kas noteikti Jelgavas novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) ar likumu "Par pašvaldībām", tostarp nodrošinot pašvaldību ar augsti kvalificētiem speciālistiem.

3. Saistošajos noteikumos norādītā mērķa īstenošanai pašvaldība gadskārtējā pašvaldības budžetā plāno līdzekļus, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai.

4. Ar stipendiju atbalstāmās studiju/mācību specialitātes tiek noteiktas, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības rīcības plānu.

5. Stipendiju konkurss tiek izsludināts no kārtējā gada 1. jūlija līdz kārtējā gada 30. septembrim, ārstniecības studiju specialitātēs līdz kārtējā gada 30. oktobrim, ja to nosaka konkrētās studiju programmas pieteikšanās termiņi.

6. Stipendiju konkursa izsludināšanas termiņi neattiecas uz ārpus kārtas situācijām, kas pamatotas ar neatliekamu nepieciešamību un attiecīga satura Jelgavas novada domes lēmumu.

7. Stipendijas izsludināšanu un pieteikumu vērtēšanu veic Jelgavas novada stipendiju komisija (turpmāk – Komisija).

8. Komisija izskata saņemtos pretendentu pieteikumus, pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu un informē pretendentu par pieņemto lēmumu.

(Jelgavas novada domes 27.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

9. (Svītrots ar Jelgavas novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

10. Pašvaldība izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju vai stipendiju no citiem avotiem.

II. Stipendiju piešķiršanas kārtība

11. Stipendijas tiek piešķirtas atklāta konkursa kārtībā saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

12. Izziņojot stipendiju, tiek norādīts arī vēlamais darba uzsākšanas laiks.

13. Atsevišķos gadījumos stipendija var tikt izsludināta un piešķirta ārpus 5. punktā noteiktajiem termiņiem un ievērojot 6. punktā noteikto kārtību.

(Grozīts ar Jelgavas novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

14. Stipendiātam mēnesī tiek piešķirta stipendija šādā apmērā:

14.1. Personām, kas apgūst profesionālās pilnveides/pārkvalifikācijas programmas vai pirmā līmeņa augstāko izglītību – atbilstoši vidējai mācību/studiju maksai mēnesī, bet ne vairāk kā valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

14.2. Augstākās izglītības (akadēmiskā bakalaura, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība) programmās studējošajiem – atbilstoši vidējai mācību/studiju maksai mēnesī, bet ne vairāk kā valstī noteiktās minimālās algas mēnesī apmērā.

14.3. Maģistrantūrā studējošiem valstī noteiktās minimālās algas apmērā mēnesī.

14.4. Doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem valstī noteiktās minimālās algas apmērā mēnesī.

14.5. Citās izglītības programmās – atbilstoši vidējai mācību/studiju maksai mēnesī, bet ne vairāk kā valstī noteiktās minimālās algas mēnesī apmērā.

15. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, jāiesniedz šādi dokumenti:

15.1. Pašvaldībai adresēts pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, personas kods, iegūstamā studiju kvalifikācija vai zinātniskais grāds, studiju programmas nosaukums, augstskola un fakultāte (attiecīgi norādot dzīves vietas (deklarēto) adresi, valsti, tālruņus), studiju uzsākšanas gads.

15.2. Iegūtās izglītības dokumenta kopija.

15.3. Izziņa no izglītības iestādes par studijām studiju programmā.

15.4. Sekmju izraksts vai "sekmju grāmatiņas" noraksts par jau apgūtu studiju periodu (ja studijas jau uzsāktas).

15.5. Pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba attiecībās (vai tās turpināt) ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju, vai uzsākt paredzēto darbību (ģimenes ārsts) pašvaldības administratīvajā teritorijā studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas, saskaņā ar stipendijas līgumā atrunāto termiņu.

15.6. Pašrocīgi sagatavots apliecinājums par brīvprātīgu, bezierunu (bezstrīdus) kārtībā piešķirtās stipendijas atmaksu un stipendiāta darbības un/vai bezdarbības rezultātā radušos zaudējumus atlīdzināšanu, ja stipendiāts pienācīgā kārtā saskaņā ar šiem noteikumiem un noslēgto stipendijas līgumu, nav pildījis uzņemtās saistības.

16. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts valodā.

17. Pretendentiem pēc kārtējā gadā izsludinātā konkursa stipendijas pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz vai jānosūta pa pastu līdz kārtējā gada 30. septembrim, ārstniecības studiju specialitātēs līdz kārtējā gada 30. oktobrim (reģistrācijas datums pašvaldībā vai pasta zīmogs), ja to nosaka konkrētās studiju programmas pieteikšanās termiņi.

18. Ārpus kārtas izsludināšanas gadījumā konkursa stipendijas pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz izsludināšanas noteiktajā termiņā.

19. Komisija vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuru iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

20. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš pilna laika klātienē, nepilna laika klātienē, nepilna laika neklātienē vai mācību programmā atrunātājā dalības formā apgūst profesiju kādā no pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm sekojošās mācību/studiju programmās:

Pirmā līmeņa augstākā izglītības vai bakalaura, profesionālā bakalaura, 2. līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programma vai arī studē maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā. Tāpat, ja pēc iepriekš iegūtas augstākās izglītības, iziet profesionālās pilnveides – pārkvalifikācijas kursu.

21. Komisija nodrošina un uzrauga visus ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, t.sk.:

21.1. Stipendiju konkursa organizēšanu, izsludināšanu;

21.2. Pretendentu iesniegumu izvērtēšanu un noteikšanu;

21.3. Konkrētā studiju gada pretendentu dokumentācijas izskatīšanu;

21.4. Līguma par stipendijas izmaksāšanu izpildi.

22. Dome pēc komisijas lēmuma ir tiesīga ar savu lēmumu pagarināt stipendijas piešķiršanas termiņu pēc līgumā noteiktā termiņa, ja stipendiāts iepriekšējā studiju gadā sekmīgi apguvis studiju programmu, to apliecinājis ar izziņu vai sekmju izrakstu un iesniedzis pašvaldībai rakstiski noformētu lūgumu par stipendijas piešķiršanas termiņa pagarināšanu.

23. Par šajos noteikumos atrunāto stipendiju piešķiršanas kārtību tiek informēti visi konkursa pretendenti pirms piedalīšanās konkursā.

III. Konkursa uzvarētāju noteikšana

24. Septiņu darba dienu laikā pēc konkursa dokumentu iesniegšanas termiņa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus.

25. Komisijai ir tiesības uzaicināt Pretendentu uz komisijas sēdi.

26. Komisija vērtē pretendentu pieteikumus, kas atbilst šiem saistošajiem noteikumiem, ņemot vērā kritērijus:

26.1. Pretendenta sekmība – t.i. augstāks vidējais līdzšinējais sekmības vērtējums. Par kritēriju maksimāli piešķirami 5 punkti, ņemot vērā šādu piešķiramo punktu skaitu:

26.1.1. vidējā atzīme virs 8 ballēm – 5 punkti;

26.1.2. vidējā atzīme no 7 – 7.9 ballēm – 4 punkti;

26.1.3. vidējā atzīme no 6 – 6,9 ballēm – 3 punkti;

26.1.4. vidējā atzīme no 5 – 5,9 ballēm – 1 punkts;

26.1.5. (svītrots ar Jelgavas novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13).

26.2. Pretendenta profesionālais redzējums. Par kritēriju maksimāli piešķirami 3 punkti, ņemot vērā šādu piešķiramo punktu skaitu:

26.2.1. tiek prezentēts pārdomāts, profesionāls un kvalitatīvs redzējums par paredzamo darbības jomu, spēj sniegt izsmeļošas un pilnīgas atbildes uz komisijas jautājumiem – 3 punkti;

26.2.2. tiek prezentēts kvalitatīvs redzējums, sniedzot apmierinošas atbildes uz komisijas jautājumiem – 2 punkti;

26.2.3. tiek prezentēts redzējums, tomēr ar konstatējamiem faktu vai situācijas izpratnes trūkumiem – 1 punkts.

26.3. Pretendenta profesionālā pieredze jomā. Par kritēriju maksimāli piešķirami 3 punkti, ņemot vērā šādu piešķiramo punktu skaitu:

26.3.1. Līdzšinējā profesionālā pieredze jomā virs 5 gadiem – 3 punkti;

26.3.2. Līdzšinējā profesionālā pieredze jomā no 2 līdz 5 gadiem – 2 punkti;

26.3.3. Līdzšinējā profesionālā pieredze jomā līdz 2 gadiem – 1 punkts.

26.4. Pretendenta apgūtie studiju kursi. Par kritēriju maksimāli piešķirami 4 punkti, ņemot vērā šādu piešķiramo punktu skaitu:

26.4.1. apgūts 4. vai augstāks studiju kurss – 4 punkti;

26.4.2. apgūts 3. studiju kurss – 3 punkti;

26.4.3. apgūts 2. studiju kurss – 2 punkti;

26.4.4. apgūts 1. studiju kurss – 1 punkts.

(Grozīts ar Jelgavas novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

27. Konkursa uzvarētājs ir pretendents, kurš ir ieguvis lielāko punktu skaitu. Ja, vērtējot pretendentu piedāvājumus atbilstoši šo noteikumu 26. punktā minētajiem kritērijiem, pretendenti ieguvuši vienādu punktu skaitu, uzvarētājs ir pretendents, kurš atbilst kādam no šādiem papildu kritērijiem:

27.1. Pretendents kā savu pamata dzīves vietu deklarējis Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

27.2. Pretendentam ir nepilngadīgi bērni;

27.3. Pretendents saņem vai ir saņēmis Jelgavas novada stipendiju (Bakalaura studiju programmā);

27.4. (svītrots ar Jelgavas novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13);

27.5. Ārstniecības specialitātes (ģimenes ārsts) jomā Pretendentam ir vienošanās ar praktizējošu ģimenes ārstu par ārsta prakses pārņemšanu Jelgavas novadā pēc ārsta kvalifikācijas iegūšanas.

28. Neviena no noteikumu 27. punktā minētajām priekšrocībām nav uzskatāma par prioritāru salīdzinājumā ar pārējām. Ja vairākiem pretendentiem ir noteikumu 27. punktā minētajās priekšrocības, tad uzvarētājs ir tas pretendents, kuram ir vairāk priekšrocību.

29. Gadījumos, kad pretendenta vērtēšanai pilnībā vai daļēji nav piemērojami noteikumu 26. punktā minētie kritēriji izvēlētās mācību/studiju programmas vai profesionālās nozares dēļ, Komisija vienojas par atsevišķu kritēriju izstrādi un to piemērošanu konkrētajā situācijā ar atsevišķu Komisijas lēmumu, par kuriem tiek informēti visi pretendenti, izsludinot stipendiju.

30. (Svītrots ar Jelgavas novada domes 27.04.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

IV. Noslēguma jautājumi

31. Pašvaldība ar stipendiātiem slēdz Stipendijas līgumus, kuros iekļauj nosacījumus:

31.1. Pašvaldība maksā stipendiju reizi mēnesī mācību/studiju vai rezidentūras gada garumā, vai saskaņā termiņiem, kas noteikti ar attiecīgās mācību programmas prasībām.

31.2. Pašvaldībai ir tiesības izbeigt līgumu ar stipendiātu, ja stipendiāts nepilda līguma noteikumus vai uzņemtās saistības kļūst neizpildāmas.

31.3. Pašvaldībai ir tiesības prasīt no stipendiāta radušos zaudējumu atlīdzību un izmaksāto līdzekļu atmaksu, ja stipendiāts nav pildījis līguma saistības.

31.4. Stipendiāts atlīdzina pašvaldībai radušos zaudējumus, ja stipendiāts pienācīgā kārtā saskaņā ar šiem noteikumiem un noslēgto Stipendijas līgumu, nav pildījis uzņemtās saistības.

32. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z. Caune
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 22.09.2021.Stājas spēkā: 28.10.2021.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 208, 27.10.2021. OP numurs: 2021/208.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
327158
{"selected":{"value":"09.06.2022","content":"<font class='s-1'>09.06.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2022","iso_value":"2022\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2022.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2021","iso_value":"2021\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2021.-08.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)