Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14

Strenčos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 12, 14. §)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
2. panta 8.1 daļu, 3. panta (11) daļu,
3. panta (14) daļu, 9. panta otro daļu
Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), kuras reģistrētas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu;

1.3. kārtību, kādā Valmieras novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikta neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojama zeme;

1.4. būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli;

1.5. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

1.6. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

(Valmieras novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 68 redakcijā)

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana atsevišķiem nodokļa objektiem

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:

2.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

2.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

2.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

2.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

2.1 Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2 % no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 euro, 0,4 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 euro, bet nepārsniedz 106 715 euro, un 0,6 % no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 euro – piemēro:

2.1 1. dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošai koplietošanas telpu platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti (turpmāk – objekti) ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā, tie netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz viena persona. Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības;

2.1 2. divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie objekti ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā, par mājas platības daļu, kurā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvietā ir deklarēta vismaz viena persona, kuras lietošanas veids ir dzīvošana un kura netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību (ja ēka ir kadastrāli uzmērīta). Pārējos gadījumos piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,5 % apmērā no objekta kadastrālās vērtības.

(Valmieras novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 68 redakcijā)

2.2 Šo noteikumu 2.1 punktu nepiemēro:

2.2 1. līdz taksācijas gada beigām, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts);

2.22. dārza mājām un vasarnīcām ar kopējo platību līdz 40 kv.m;

2.23. ja taksācijas gada laikā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins par objektiem, kuriem mainīts lietošanas veids vai izbeigta saimnieciskā darbība;

2.24. objektiem, kuri Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) klasificēti kā jaunbūve, vai nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz Valmieras novada pašvaldības iestādes "Valmieras novada Būvvalde" izsniegto izziņu par objekta atzīšanu par jaunbūvi;

2.25. ja objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris laika periodā no iepriekšējā taksācijas gada 1. novembra līdz taksācijas gada 31. decembrim un ir bijis vienīgā dzīvesvietu deklarējusī persona šajā objektā.

(Valmieras novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 68 redakcijā)

3. Nekustamā īpašuma nodokļa likme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir 3 procenti no zemes vienības kadastrālās vērtības.

3.1 Pēc 2024. gada 1. janvāra būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:

3.11. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

3.12. būves kadastrālās vērtības.

(Valmieras novada domes 29.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 68 redakcijā)

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves

4. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Valmieras novada pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošībai apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā;

5.2. būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.

6. Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

6.1. ja uz zemes vienības atrodas viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma šīs zemes vienība;

6.2. ja uz zemes vienības atrodas vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;

6.3. ja uz zemes vienības atrodas daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 4. punktā minētā būves statusa atcelšanu.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

8. Pašvaldība nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Noslēguma jautājumi

9. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

9.1. Beverīnas novada pašvaldības 2014. gada 28. maija saistošie noteikumi Nr. 5/2014 "Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem" (protokols Nr. 8, 11. §);

9.2. Beverīnas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 10/2018 "Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi" (protokols Nr. 12, 5. §);

9.3. Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 21. maija saistošie noteikumi Nr. 8/2014 "Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem" (protokols Nr. 8, 16. §);

9.4. Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 12/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 16, 13. §);

9.5. Kocēnu novada pašvaldības 2013. gada 16. oktobra saistošie noteikumi Nr. 30/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 4, 1. §);

9.6. Mazsalacas novada pašvaldības 2014. gada 21. maija saistošie noteikumi Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Mazsalacas novadā" (protokols Nr. 10, 22. §)

9.7. Mazsalacas novada pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2" (protokols Nr. 2, 18. §);

9.8. Naukšēnu novada pašvaldības 2016. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 4/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Naukšēnu novada administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 13, 22. §);

9.9. Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 19. jūnija saistošie noteikumi Nr. 14/2014 "Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksātājiem" (protokols Nr. 7, 2. §);

9.10. Valmieras pilsētas pašvaldības 2014. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 15, 16. §).

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 25.10.2021. OP numurs: 2021/206.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327080
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)