Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14

Strenčos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 12, 14. §)
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
2. panta 8.1 daļu, 3. panta (11) daļu,
3. panta (14) daļu, 9. panta otro daļu
Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), kuras reģistrētas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kārtību, kādā Valmieras novada administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikta neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojama zeme, kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējušas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana atsevišķiem nodokļa objektiem

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā:

2.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību;

2.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

2.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

2.4. personas, kuras faktiski lieto nekustamo īpašumu.

3. Nekustamā īpašuma nodokļa likme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir 3 procenti no zemes vienības kadastrālās vērtības.

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves

4. Lēmumu par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi vai attiecīgā statusa atcelšanu pieņem Valmieras novada pašvaldības Vidi degradējošu ēku (būvju) un nekoptu teritoriju apzināšanas komisija.

5. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošībai apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:

5.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā;

5.2. būves kadastrālās vērtības sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.

6. Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, kas tiek noteikta saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmā pieejamajiem datiem un attiecīgi, tiek noteikta šādā veidā:

6.1. ja uz zemes vienības atrodas viena būve, tad par būvei piekritīgo zemi uzskatāma šīs zemes vienība;

6.2. ja uz zemes vienības atrodas vairākas būves, tad katrai būvei piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli būves platībai;

6.3. ja uz zemes vienības atrodas daudzdzīvokļu ēka, tad dzīvoklim piekritīgā zeme tiek aprēķināta kā daļa no zemes vienības proporcionāli dzīvokļa platībai.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo noteikumu 4. punktā minētā būves statusa atcelšanu.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš

8. Pašvaldība nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

Noslēguma jautājumi

9. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:

9.1. Beverīnas novada pašvaldības 2014. gada 28. maija saistošie noteikumi Nr. 5/2014 "Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem" (protokols Nr. 8, 11. §);

9.2. Beverīnas novada pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr. 10/2018 "Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi" (protokols Nr. 12, 5. §);

9.3. Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 21. maija saistošie noteikumi Nr. 8/2014 "Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem" (protokols Nr. 8, 16. §);

9.4. Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 12/2014 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Burtnieku novada administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 16, 13. §);

9.5. Kocēnu novada pašvaldības 2013. gada 16. oktobra saistošie noteikumi Nr. 30/2013 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kocēnu novada administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 4, 1. §);

9.6. Mazsalacas novada pašvaldības 2014. gada 21. maija saistošie noteikumi Nr. 7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Mazsalacas novadā" (protokols Nr. 10, 22. §)

9.7. Mazsalacas novada pašvaldības 2020. gada 30. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1/2020 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu dzīvojamo ēku palīgēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2" (protokols Nr. 2, 18. §);

9.8. Naukšēnu novada pašvaldības 2016. gada 19. oktobra saistošie noteikumi Nr. 4/2016 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Naukšēnu novada administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 13, 22. §);

9.9. Rūjienas novada pašvaldības 2014. gada 19. jūnija saistošie noteikumi Nr. 14/2014 "Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksātājiem" (protokols Nr. 7, 2. §);

9.10. Valmieras pilsētas pašvaldības 2014. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 218 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā" (protokols Nr. 15, 16. §).

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 14 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsApvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Valmieras novada pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus līdz 2022. gada 1. jūnijam.

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā.

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2. panta 8.1 daļu, 3.panta (11) daļu, 3. panta (14) daļu, 9. panta otro daļu.

2. Īss projekta satura izklāstsLikuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" grozījumi, kas stājās spēkā 2012. gada 1. janvārī, piešķir pašvaldībām tiesības, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus, noteikt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), kuras reģistrētas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, lemt par vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar paaugstinātu nodokļa likmi, noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei, noteikt termiņu, kādā tiek veikta maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli piespiedu izpilde (maksimālais termiņš – septiņi gadi).

Saistošo noteikumu projektā noteikts:

1. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likme neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir 3 procenti no zemes vienības kadastrālās vērtības.

3. Maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama septiņu gadu laikā.

4. Ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības – tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāIetekmi uz uzņēmējdarbības vidi nevar noteikt.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Valmieras novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa ekonomisti.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSpeciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti. Pašvaldības speciālisti ir pastāvīgi komunicējuši ar nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un uzklausījuši to priekšlikumus.
Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā Statuss:
Vēl nav spēkā
vēl nav spēkā
Izdevējs: Valmieras novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 25.10.2021. OP numurs: 2021/206.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327080
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)