Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9

Bauskā 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 5, 17. p.)
Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
3. panta 1.4 daļu un 1.6 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokli vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt un veidot vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud un aizsargā novada iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju pienākumu uzturēt būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu var ierosināt jebkura fiziska vai juridiska persona, iesniedzot iesniegumu Bauskas novada pašvaldībā.

4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

4.1. vidi degradējoša būve – būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

4.1.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk. ugunsgrēkā, plūdos u.c.), un gada laikā bez nopietna attaisnojoša iemesla nav uzsākta procedūra būves atjaunošanai iepriekš paredzētajai funkcijai, būves nojaukšanai vai būves iekonservēšanai;

4.1.2. īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ būve vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē pilsētas vai lauku apvidus ainavu;

4.2. sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk. ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas; tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;

4.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošās konstrukcijas vai ir atklātas ailas, būve, kas nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā vai tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;

4.4. būvniecības stadijā pamesta būve:

4.4.1. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja), tai nav veikta konservācija un tā ir pieejama nepiederošām personām;

4.4.2. būve, kura tiek uzturēta, kopumā ievērojot normatīvo aktu prasības, ir veikta šo objektu konservācija, kas nodrošina konstrukciju noturību ilgtermiņā, bet ilgstoši netiek veikta to pilnīga atjaunošana vai ilgstoši ir pārtraukta būvniecības ieceres realizācija, kas rada draudus, ka būves tehniskais stāvoklis pasliktināsies vai tai ir vidi degradējoša ietekme.

4.5. Būvei piekritīga zeme – zemes vienība, uz kuras atrodas ēka vai būve.

II. Būvju klasificēšana

5. Pamatojoties uz fizisku vai juridisku personu iesniegumiem vai arī pēc būvvaldes iniciatīvas Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas novada Būvvaldes (turpmāk – Bauskas novada Būvvalde) būvinspektors apseko Bauskas novada administratīvo teritoriju un veic šādas darbības:

5.1. aktā fiksē vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

5.2. veic šo būvju fotofiksāciju;

5.3. sagatavo atzinumu par fiksēto būvju klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 4. punktam.

6. Bauskas novada Būvvalde sagatavo un izsūta būvinspektora atzinumā norādīto būvju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri pašvaldībā reģistrēti kā nekustamā īpašuma nodokļu maksātāji par šīm būvēm, rakstisku brīdinājumu, kurā norāda pārbaudāmās būves vizuālo stāvokli, priekšlikumus īpašniekam, valdītājam vai lietotājam būves savešanai pienācīgā kārtībā un norāda termiņu būves sakārtošanai.

7. Pēc Bauskas novada Būvvaldes brīdinājuma saņemšanas būves īpašniekam, valdītājam vai lietotājam ir pienākums brīdinājumā noteiktajā termiņā sakārtot būvi.

8. Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors pēc brīdinājumā noteiktā termiņa veic atkārtotu būves pārbaudi un veic šādas darbības:

8.1. aktā fiksē būves stāvokli – ir vai nav veikti būves uzlabojumi, novērsti bojājumi u.tml.;

8.2. veic būves fotofiksāciju.

9. Bauskas novada Būvvalde pēc minētās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas pieņem lēmumu (turpmāk – lēmums) par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošībai apdraudošu būvi.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana

10. Noteikumu 1. punktā minētās būves apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

11. Pamatojoties uz 9. punktā minēto Bauskas novada Būvvaldes lēmumu, Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Nekustamo īpašuma nodaļas nodokļu inspektori, ievērojot 10. punktā noteikto, piemēro konkrētajām būvēm nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā.

12. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.

13. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 % apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

14. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.

15. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc Bauskas novada būvvaldes lēmuma par būves klasificēšanas satura atcelšanu.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Bauskas novada būvvaldes lēmums par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi un būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktai kopējai būvdarbu veikšanas ilgums nav apstrīdams un pārsūdzams, jo tas ir starplēmums Administratīvā procesa likuma izpratnē, kas pamato gala lēmumā jeb maksāšanas paziņojumā norādīto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu.

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

18. Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

18.1. Bauskas novada domes 2018. gada 31. maija saistošie noteikumu Nr. 16 "Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli".

18.2. Iecavas novada domes 2019. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr. 3 "Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli".

18.3. Vecumnieku novada domes 2012. gada 25. septembra saistošie noteikumu Nr. 9 "Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves".

Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
Bauskas novada domes 2021. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 "Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.4 daļa paredz pašvaldībām tiesības izdot un līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim publicēt saistošos noteikumus par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā.

Saistošie noteikumi veicinās vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, lai novērstu cilvēku drošības apdraudējumu un pašvaldības ainavas bojāšanu. Pašvaldībai ir nepieciešams izveidot kārtību, kādā tiek klasificētas vidi degradējošas būves, sagruvušas būves vai cilvēku drošību apdraudošas būves.

Savukārt, likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 1.6 daļā pašvaldībai, publicējot līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim saistošos noteikumus, ir tiesības būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības administratīvajā teritorijā apliek ar nekustamā īpašuma nodokli vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves un būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Šīs būves pēc lēmuma par to klasificēšanu apstrīdēšanas termiņa beigām tiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības budžeta izdevumu daļas palielināšanās. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeattiecas.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu izsludināt, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis.

Saistošo noteikumu piemērošanā persona, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajai mērķgrupai, kļūs motivētāka sava īpašuma sakārtošanā, tādējādi veicinot vizuāli pievilcīgāku un drošāku pašvaldības vidi.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSpeciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Mačeks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Bauskas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 25.10.2021. OP numurs: 2021/206.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327076
01.01.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)